TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Bảo hiểm người Việt Nam du lịch tại nước ngoài - PTI

Thông tin sản phẩm
Quyền lợi bảo hiểm
Phí bảo hiểm
Thông tin sản phẩm

Bảo hiểm người Việt Nam du lịch tại nước ngoài - PTI

1. Đối tượng bảo hiểm

Là công dân Việt Nam ra nước ngoài tham quan, nghỉ mát, thăm viếng bạn bè, bà con, dự các hội nghị quốc tế, đại hội, thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật, làm việc theo hình thức cá nhận hoặc tập thể đi thành đoàn có tổ chức và chương trình cụ thể đã định trước.

2. Phạm vi bảo hiểm

Thương tật thân thể hoặc tử vong do tai nạn Ốm đau hoặc tử vong không do tai nạn; Mất, thiệt hại hành lý và vật dụng riêng mang theo người có thể quy hợp lý cho các nguyên nhân: cháy, nổ, phương tiện chuyên chở bị đâm, va, chìm, lật đổ, rơi; Mất nguyên kiện hành lý ký gửi theo chuyến hành trình.

3. Quyền lợi bảo hiểm

- Trường hợp NĐBH bị tử vong do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, PTI sẽ trả toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi trên GCN bảo hiểm NĐBH bị thương do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, PTI sẽ chi trả tiền bảo hiểm theo “Bảng tỉ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật” đính kèm theo Quy tắc bảo hiểm này

- PTI trả tiền bảo hiểm đối với những chi phí cần thiết và hợp lý do hậu quả của tai nạn, ốm đau thuộc phạm vi bảo hiểm bao gồm: Tiền trợ cấp cho mỗi ngày nằm viện điều trị tại bệnh viện; Chi phí hồi hương; Chi phí vận chuyển xác, tro và hành lý của NĐBH.

- PTI bồi thường cho NĐBH hành lý và vật dựng riêng bị mất, thiệt hại thuôc phạm vi bảo hiểm theo các quy định cụ thể trong Quy tắc bảo hiểm này

4. Thủ tục trả tiền bảo hiểm

Khi rủi ro được bảo hiểm xảy ra, Người được bảo hiểm hoặc đại diện Người được bảo hiểm cần phải:

Bước: 1 Thông báo ngay cho tổ chức đoàn du lịch biết, hoặc đại lý của PTI tại nước đến du lịch trong vòng 24 giờ.

Bước: 2 Thực hiện những chỉ dẫn của tổ chức du lịch hoặc đại lý của PTI tại nước đến du lịch.

Số tiền bảo hiểm được trả cho Người được bảo hiểm hoặc Người được bảo hiểm ủy quyền. Trường hợp Người được bảo hiểm chết thì người thừa kế hợp pháp được nhận số tiền đó.

Khi yêu cầu trả tiền bảo hiểm, Người được bảo hiểm hoặc đại diện Người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp cần nộp cho PTI các chứng từ sau đây:

1. Giấy đề nghị trả tiền bảo hiểm có ghi địa chỉ chính xác;

2. Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bản sao (trích) danh sách Người được bảo hiểm;

3. Những giấy tờ cần thiết trong số các giấy tờ dưới đây liên quan đến trường hợp yêu cầu trả tiền bảo hiểm:

a) Trường hợp thiệt hại về người do tai nạn hoặc ốm đau:

- Biên bản tai nạn có ghi nhận trường hợp chết hoặc tai nạn;

- Giấy điều trị của cơ quan y tế;

- Biên lai các chi phí y tế, hồi hương và các chi phí khác; Giấy chứng tử và giấy xác nhận quyền thừa kế hợp pháp (trường hợp chết).

b) Trường hợp thiệt hại về hành lý và vật dụng riêng:

- Bằng chứng chứng minh hành lý, vật dụng riêng bị mất, thiệt hại và mức độ tổn thất;

- Biên bản về việc mất toàn bộ kiện hành lý của cơ quan vận chuyển và vé hành lý;

- Bản kê chi tiết giá trị tài sản bị thiệt hại;

- Tờ khai hải quan khi xuất cảnh Việt Nam hoặc nước đến du lịch để về Việt Nam trong đó ghi rõ hành lý và tài sản mang theo;

- Hóa đơn sửa chữa tài sản hay thay thế phụ tùng;

c) Những giấy tờ khác có liên quan mà PTI yêu cầu;

d) Trường hợp Người được bảo hiểm ủy quyền cho người khác nhận tiền bảo hiểm, phải có giấy ủy quyền hợp pháp.

Khi nhận tiền bồi thường về hành lý, vật dụng riêng bị mất, hỏng, Người được bảo hiểm phải chuyển quyền khiếu nại đối với người thứ ba (nếu có) cho PTI trong phạm vi số tiền bồi thường đã nhận và tạo mọi điều kiện để PTI thực hiện quyền khiếu nại này.

Trường hợp Người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp không trung thực trong việc thực hiện các điều quy định trong Quy tắc này, PTI có quyền từ chối một phần hoặc toàn bộ số tiền bảo hiểm tuỳ theo mức độ vi phạm.

1. Thời hạn yêu cầu trả tiền bảo hiểm là 01 năm kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm, trừ trường hợp chậm trễ do nguyên nhân khách quan và bất khả kháng theo quy định của pháp luật.

2. Thời hạn trả tiền bảo hiểm của PTI là 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm đầy đủ và hợp lệ, và không kéo dài quá 30 ngày trong trường hợp phải tiến hành xác minh hồ sơ.

Trường hợp từ chối trả tiền bảo hiểm, PTI phải thông báo bằng văn bản cho Người được bảo hiểm biết lý do từ chối trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm đầy đủ và hợp lệ.

Quyền lợi bảo hiểm

Quyền lợi bảo hiểm người Việt Nam du lịch tại nước ngoài - PTI

1. Trường hợp Người được bảo hiểm bị chết hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm, PTI sẽ trả toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Thương tật toàn bộ vĩnh viễn: Là thương tật làm cho Người được bảo hiểm bị cản trở hoàn toàn khi thực hiện công việc thường nhật của người đó hay bị mất hoàn toàn khả năng lao động trong bất kỳ loại lao động nào và kéo dài 52 tuần liên tục và không hy vọng vào sự tiến triển của thương tật đó.

2. Trường hợp thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm: PTI chi trả theo tỷ lệ thương tật quy định trong Bảng tỷ lệ thương tật đính kèm Quy tắc.

Thương tật bộ phận vĩnh viễn: Là thương tật của một hay nhiều bộ phận của cơ thể, làm cho bộ phận cơ thể đó đứt lìa khỏi cơ thể hoặc mất chức năng hoạt động hoàn toàn, không có khả năng phục hồi mà với điều kiện y học hiện tại không có khả năng khắc phục và kéo dài trong vòng 52 tuần liên tục.

3. Trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tật tạm thời do tai nạn: PTI chi trả chi phí thực tế, hợp lý theo sự chỉ định của bác sĩ tại bệnh viện ở nước ngoài và trợ cấp mỗi ngày nằm viện điều trị nội trú 0.2% số tiền bảo hiểm ghi trong hợp đồng.

Trong mọi trường hợp tổng các chi phí chi trả cho Người được bảo hiểm không vượt quá tỷ lệ thương tật quy định trong Bảng tỷ lệ thương tật đính kèm quy tắc.

Thương tật tạm thời: Là tổn thương thân thể do tai nạn gây ra làm cho Người được bảo hiểm không thể thực hiện công việc liên quan đến nghề nghiệp hoặc các công việc thường nhật trong thời gian điều trị y tế.

4. Trường hợp Người được bảo hiểm bị ốm đau, bệnh tật bất ngờ phải điều trị ngoại trú, nội trú thuộc phạm vi bảo hiểm, PTI chi trả theo chi phí y tế thực tế, hợp lý theo sự chỉ định của bác sĩ và trợ cấp ngày nằm viện 0.2% số tiền bảo hiểm. Tổng số tiền các chi phí chi trả cho Người được bảo hiểm không vượt quá 10% số tiền bảo hiểm về người/người/năm đối với trường hợp điều trị ngoại trú và không vượt quá
15% số tiền bảo hiểm về người/người/năm nếu điều trị nội trú.

5. PTI thanh toán các chi phí hồi hương cho Người được bảo hiểm trong trường hợp bị tai nạn, ốm đau không tiếp tục điều trị ở nước ngoài, bao gồm các chi phí:

- Tiền thuê xe cấp cứu đưa ra sân bay trở về nước theo yêu cầu của bệnh viện nơi Người được bảo hiểm đang điều trị do tình trạng thương tích hoặc bệnh tật hiểm nghèo;

- Tiền thuê thêm ghế phụ, dụng cụ y tế và thuốc điều trị mang theo theo sự chỉ định của bác sĩ (trong trường hợp cần thiết);

- Tiền ăn, ở tại khách sạn và đi lại cho một người cần phải đi kèm để chăm sóc Người được bảo hiểm khi hồi hương, theo yêu cầu của giám đốc bệnh viện nơi Người được bảo hiểm đang điều trị do tình trạng thương tích hoặc bệnh tật quá hiểm nghèo của Người được bảo hiểm tối đa không vượt quá 10% số tiền bảo hiểm.

6. Trường hợp Người được bảo hiểm bị chết không phải do tai nạn mà do ốm đau, bệnh tật bất ngờ thuộc phạm vi bảo hiểm, PTI chi trả các chi phí vận chuyển xác hoặc tro và hành lý của Người được bảo hiểm về Việt Nam. Trường hợp hỏa táng ở nước ngoài, PTI sẽ thanh toán chi phí hỏa táng.

7. Trong mọi trường hợp tổng số tiền chi trả bồi thường tại Điều 10 không vượt quá số tiền bảo hiểm ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm.

- Trường hợp trong vòng 1 năm kể từ ngày xảy ra tai nạn thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm, Người được bảo hiểm bị chết hoặc vết thương trầm trọng hơn do hậu quả trực tiếp của tai nạn đó, PTI sẽ trả phần chênh lệch còn lại giữa số tiền bảo hiểm phải trả cho từng trường hợp này với số tiền đã trả trước đó.

- PTI bồi thường cho Người được bảo hiểm hành lý và vật dụng riêng bị mất, thiệt hại thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm theo các quy định dưới đây, nhưng không vượt quá số tiền bảo hiểm hành lý ghi trong Hợp đồng bảo hiểm.

1. Trường hợp đồ vật bị mất, hỏng theo khoản 3 Điều 3 của Quy tắc này:

a) Những đồ vật bị mất, thiệt hại trên cơ sở thiệt hại thực tế được cơ quan hải quan xác nhận sẽ được PTI xem xét, giải quyết theo giá trị thực tế của nó tại thời điểm mất, thiệt hại trên cơ sở giá của đồ vật tương tự ở nước bán hàng tại thời điểm trả tiền bồi thường. Bất kỳ yêu cầu bồi thường nào cũng phải đi kèm với các xác nhận bằng văn bản của cơ quan nói trên và các hóa đơn chứng từ chứng minh giá trị các đồ vật bị mất.

b) Trường hợp đồ vật bị hỏng nhẹ, nếu thay thế phụ tùng hoặc sửa chữa có thể dùng được, PTI thanh toán chi phí sửa chữa và thay thế phụ tùng tại nước ngoài hoặc Việt Nam.

c) Giới hạn bồi thường đối với bất kỳ một khoản nào ghi trong danh mục hành lý và vật dụng riêng là 20% số tiền bảo hiểm về hành lý ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm và không vượt quá 20 USD cho bất kỳ một khoản mục hành lý và vật dụng riêng. Một cặp hoặc một bộ của đồ vật được coi là một khoản mục.

2. Trường hợp mất nguyên kiện hành lý ký gửi theo chuyến hành trình phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền, PTI bồi thường cho Người được bảo hiểm tối đa đối với mỗi một kylôgam hành lý là 20 USD và không quá 400 USD cho một kiện hành lý bị mất.

3. Tất cả những trường hợp mất, thiệt hại liên quan đến hành lý và vật dụng riêng, Người được bảo hiểm phải có bảng kê khai hành lý khi làm thủ tục xuất/nhập cảnh và có xác nhận của cơ quan hải quan nước xuất/nhập cảnh.

4. Trường hợp hành lý hoặc vật dụng riêng đã được bồi thường do bị mất, sau được tìm thấy thì Người được bảo hiểm có quyền nhận lại hành lý đã tìm thấy và hoàn lại số tiền PTI đã bồi thường. Nếu Người được bảo hiểm không nhận lại số tài sản này trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của PTI, thì PTI có quyền xử lý số tài sản đó để bù đắp số tiền đã bồi thường.

Phí bảo hiểm

Những bài viết được quan tâm nhiều nhất

TƯ VẤN BẢO HIỂM DU LỊCHNhận xét

Hãy Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận

Nội quy : nhận xét có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu. Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần bị baned nick.

Gửi bình luận
nhận xét
Sắp xếp : Mới nhất

   Các sản phẩm liên quan

Đối tượng BHDL
6 tuần - 80 tuổi
Thời hạn BH
1 ngày - 180 ngày
Quyền lợi bảo hiểm
Lên đến 231,6 triệu
Phí bảo hiểm
208 nghìn - 5,228 triệu
Đối tượng BHDL
6 tuần - 80 tuổi
Thời hạn BH
1 ngày - 180 ngày
Quyền lợi bảo hiểm
Lên đến 463,2 triệu
Phí bảo hiểm
304 nghìn - 8,713 triệu
Đối tượng BHDL
6 tuần - 80 tuổi
Thời hạn BH
1 ngày - 180 ngày
Quyền lợi bảo hiểm
Lên đến 695 triệu
Phí bảo hiểm
205 nghìn - 3,8 triệu
Đối tượng BHDL
6 tuần - 80 tuổi
Thời hạn BH
1 ngày - 180 ngày
Quyền lợi bảo hiểm
Lên đến 1,158 tỷ
Phí bảo hiểm
437 nghìn - 10 triệu
Đối tượng BHDL
6 tuần - 80 tuổi
Thời hạn BH
1 ngày - 180 ngày
Quyền lợi bảo hiểm
10 triệu - 100 triệu
Phí bảo hiểm
1,7 nghìn - 17 nghìn
Đối tượng BHDL
6 tuần - 80 tuổi
Thời hạn BH
1 ngày - 180 ngày
Quyền lợi bảo hiểm
Lên đến 1,6 tỷ
Phí bảo hiểm
490 nghìn - 5,6 triệu
Đối tượng BHDL
6 tuần - 80 tuổi
Thời hạn BH
1 ngày - 180 ngày
Quyền lợi bảo hiểm
Lên đến 400 USD
Phí bảo hiểm
Đối tượng BHDL
6 tuần - 80 tuổi
Thời hạn BH
1 ngày - 180 ngày
Quyền lợi bảo hiểm
Lên đến 100 triệu
Phí bảo hiểm