TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn
có 94 sản phẩm
Bảo hiểm du lịch Đối tượng bảo hiểm Thời hạn bảo hiểm Quyền lợi bảo hiểm Phí bảo hiểm Hỗ trợ
6 tháng - 85 tuổi 1 ngày - 180 ngày Lên đến 6 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 3 tỷ
Tai nạn cá nhân Lên đến 3 tỷ
Hỗ trợ đi lại Lên đến 150 triệu

 

240 nghìn - 1,4 triệu
6 tuần - 85 tuổi 1 ngày -182 ngày Lên đến 2,1 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 1,05 tỷ
Tai nạn cá nhân Lên đến 1,05 tỷ
Hỗ trợ đi lại Lên đến 105 triệu

 

126 nghìn - 3,78 triệu
6 tháng - 85 tuổi 1 ngày - 180 ngày Lên đến 2 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 1 tỷ
Tai nạn cá nhân Lên đến 1 tỷ
Hỗ trợ đi lại Lên đến không có

 

110 nghìn - 640 nghìn
12 tháng - 80 tuổi 1 ngày - 1 năm Lên đến 1,621 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 70.000 USD
Tai nạn cá nhân Lên đến 100.000 USD
Hỗ trợ đi lại Lên đến 1.500 USD

 

255 nghìn - 8,152 triệu
6 tuần - 80 tuổi 1 ngày - 90 ngày Lên đến 1 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 200 triệu
Tai nạn cá nhân Lên đến 200 triệu
Hỗ trợ đi lại Lên đến 10 triệu
37 nghìn
6 tháng - 85 tuổi 1 ngày - 180 ngày Đến 400 triệu
Chi phí y tế Lên đến 400 triệu
Tai nạn cá nhân Không có
Hỗ trợ đi lại không có

 

70 nghìn - 320 nghìn
6 tuần - 80 tuổi 1 ngày - 1 năm 10 triệu - 100 triệu
3 nghìn - 30 nghìn
6 tháng - 85 tuổi 1 ngày - 180 ngày Lên đến 4 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 2 tỷ
Tai nạn cá nhân Lên đến 2 tỷ
Hỗ trợ đi lại Lên đến 100 triệu

 

130 nghìn - 800 nghìn
12 tháng - 80 tuổi 1 ngày - 365 ngày 1 triệu - 300 triệu
5 nghìn - 4,5 triệu
6 tuần - 80 tuổi 1 ngày - 180 ngày Lên đến 200 triệu
Chi phí y tế Lên đến 200 triệu
Tai nạn cá nhân Lên đến 200 triệu
Hỗ trợ đi lại Lên đến 30 triệu
80 nghìn - 360 nghìn
12 tháng - 80 tuổi 1 ngày - 365 ngày 20 triệu - 100 triệu
3 nghìn - 1,1 triệu
6 tuần - 80 tuổi 1 ngày - 90 ngày Lên đến 1,6 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 1 tỷ
Tai nạn cá nhân Lên đến 1,6 tỷ
Hỗ trợ đi lại Lên đến 10 triệu
164 nghìn
6 tuần - 80 tuổi 1 ngày - 90 ngày Lên đến 3,2 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 1,6 tỷ
Tai nạn cá nhân Lên đến 3,2 tỷ
Hỗ trợ đi lại Lên đến 10 triệu
283 nghìn
6 tuần - 80 tuổi 1 ngày - 90 ngày Lên đến 1 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 200 triệu
Tai nạn cá nhân Lên đến 400 triệu
Hỗ trợ đi lại Lên đến 10 triệu
54 nghìn
6 tuần - 80 tuổi 1 ngày - 90 ngày 100 triệu - 1,6 tỷ
4 nghìn - 115 nghìn
12 tháng - 80 tuổi 1 ngày - 1 năm Lên đến 1,158 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 50.000 USD
Tai nạn cá nhân Lên đến 50.000 USD
Hỗ trợ đi lại Lên đến 1.000 USD

 

185 nghìn - 6 triệu
12 tháng - 80 tuổi 1 ngày - 1 năm Lên đến 115,8 triệu
Chi phí y tế Lên đến 5.000 USD
Tai nạn cá nhân Lên đến 5.000 USD
Hỗ trợ đi lại Lên đến 500 USD

 

45 nghìn - 1 triệu
12 tháng - 80 tuổi 1 ngày - 1 năm Lên đến 231,6 triệu
Chi phí y tế Lên đến 10.000 USD
Tai nạn cá nhân Lên đến 10.000 USD
Hỗ trợ đi lại Lên đến 1.000 USD

 

95 nghìn - 1,9 triệu
6 tuần - 85 tuổi 1 ngày -182 ngày Lên đến 2,52 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 2,52 tỷ
Tai nạn cá nhân Lên đến 2,52 tỷ
Hỗ trợ đi lại Lên đến 168 triệu

 

244 nghìn - 7,77 triệu
1 tuổi - 70 tuổi 1 ngày - 180 ngày 10 triệu - 100 triệu
250 đồng - 100 nghìn