TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn
có 7 sản phẩm
Bảo hiểm du lịch Đối tượng bảo hiểm Thời hạn bảo hiểm Quyền lợi bảo hiểm Phí bảo hiểm Hỗ trợ
6 tuần - 70 tuổi 1 ngày - 365 ngày Lên đến 100 triệu
500 đồng - 15 nghìn
6 tuần - 70 tuổi 1 ngày - 60 ngày 2,3 triệu - 1,158 tỷ
10 nghìn - 1,3 triệu
6 tuần - 70 tuổi 1 ngày - 365 ngày Linh hoạt
6 tuần - 70 tuổi 1 ngày - 180 ngày Lên đến 1,05 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 1,05 tỷ
Tai nạn cá nhân Lên đến 1,05 tỷ
Hỗ trợ du lịch Lên đến 42 triệu
6 tuần - 70 tuổi 1 ngày - 180 ngày Lên đến 1,575 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 1,575 tỷ
Tai nạn cá nhân Lên đến 1,05 tỷ
Hỗ trợ du lịch Lên đến 73,5 triệu
6 tuần - 70 tuổi 1 ngày - 180 ngày Lên đến 2,1 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 2,1 tỷ
Tai nạn cá nhân Lên đến 1,575 tỷ
Hỗ trợ du lịch Lên đến 115,5 triệu
6 tuần - 70 tuổi 1 ngày - 180 ngày Lên đến 3,25 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 3,25 tỷ
Tai nạn cá nhân Lên đến 2,1 tỷ
Hỗ trợ du lịch Lên đến 157,5 triệu