TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn
có 4 sản phẩm
Bảo hiểm du lịch Đối tượng bảo hiểm Thời hạn bảo hiểm Quyền lợi bảo hiểm Phí bảo hiểm Hỗ trợ
6 tuần - 75 tuổi 1 ngày - 365 ngày Lên đến 1,68 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 1,68 tỷ
Tai nạn cá nhân Lên đến 1,68 tỷ
Hỗ trợ đi lại Lên đến 105 triệu
151 nghìn - 3,838 triệu
6 tuần - 75 tuổi 1 ngày - 365 ngày Lên đến 3,15 tỷ
Chi phí y tế Lên đến  2,1 tỷ
Tai nạn cá nhân Lên đến 3,15 tỷ
Hỗ trợ đi lại Lên đến 168 triệu
186 nghìn - 5,139 triệu
6 tuần - 75 tuổi 1 ngày - 365 ngày Lên đến 850 triệu
Chi phí y tế Lên đến 850 triệu
Tai nạn cá nhân Lên đến 850 triệu
Hỗ trợ đi lại Lên đến 15,75 triệu
26 nghìn - 1,136 triệu
6 tuần - 75 tuổi 1 ngày - 365 ngày Lên đến 1,05 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 1,05 tỷ 
Tai nạn cá nhân Lên đến 1,05 tỷ
Hỗ trợ đi lại Lên đến 105 triệu
44 nghìn - 3,83 triệu