TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn
có 4 sản phẩm
Bảo hiểm du lịch Đối tượng bảo hiểm Thời hạn bảo hiểm Quyền lợi bảo hiểm Phí bảo hiểm Hỗ trợ
1 tuổi -80 tuổi 1 ngày - 180 ngày Lên đến 2,1 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 2,1 tỷ
Tai nạn cá nhân Lên đến 1,8 tỷ
Hỗ trợ đi lại Lên đến 180 triệu
100 nghìn - 3,259 triệu
1 tuổi -80 tuổi 1 ngày - 180 ngày Lên đến 2,1 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 2,1 tỷ
Tai nạn cá nhân Lên đến 1,2 tỷ
Hỗ trợ đi lại Không bao gồm

 

99 nghìn - 3,064 triệu
1 tuổi -80 tuổi 1 ngày - 180 ngày Lên đến 2,8 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 2,8 tỷ
Tai nạn cá nhân Lên đến 2,4 tỷ
Hỗ trợ đi lại Lên đến 240 triệu
160 nghìn - 4,669 triệu
1 tuổi -80 tuổi 1 ngày - 180 ngày Lên đến 6 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 3,6 tỷ
Tai nạn cá nhân Lên đến 6 tỷ
Hỗ trợ đi lại Lên đến 300 triệu
220 nghìn - 6,672 triệu