TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn
có 59 sản phẩm
Công ty bảo hiểm Quyền lợi bảo hiểm Thời gian chờ Bệnh viện liên kết Phí bảo hiểm Hỗ trợ
Nội trú
93,8 triệu
+ 4 quyền lợi bổ sung
Ngoại trú
6 triệu
Nha khoa
2 triệu
Tai nạn cá nhân
1 tỷ
Sinh mạng cá nhân
1 tỷ
- quyền lợi bổ sung
Bệnh thông thường
30 ngày
Bệnh có sẵn
1 năm
Bệnh đặc biệt
1 năm
Biến chứng thai sản
90 ngày
+ 1 thời gian chờ
Bệnh đối với trẻ em <6 tuổi
6 tháng
- Thời gian chờ
133
1,2 triệu-6,1 triệu
Phạm vi bảo hiểm: Việt Nam
Nội trú
120 triệu
+ 3 quyền lợi bổ sung
Ngoại trú
10 triệu
Nha khoa
10 triệu
Thai sản
40 triệu
- quyền lợi bổ sung
49
3,6 triệu - 30 triệu
Phạm vi bảo hiểm: Việt Nam
Nội trú
22 tỷ
+ 3 quyền lợi bổ sung
Ngoại trú
22 tỷ
Nha khoa
33 triệu
Thai sản
110 triệu
- quyền lợi bổ sung
49
13 triệu - 211 triệu
Phạm vi bảo hiểm: Toàn cầu
Nằm viện và phẫu thuật
800 triệu
Tai nạn cá nhân
800 triệu
Sinh mạng cá nhân
800 triệu
Bệnh thông thường
30 ngày
Thai sản
270 ngày
Biến chứng thai sản
90 ngày
Tai nạn cá nhân
Ngay lập tức
92
26 nghìn - 6 triệu
Phạm vi bảo hiểm: Việt Nam
Nội trú
110 triệu
+ 3 quyền lợi bổ sung
Ngoại trú
110 triệu
Nha khoa
33 triệu
Thai sản
110 triệu
- quyền lợi bổ sung
51
8 triệu - 130 triệu
Phạm vi bảo hiểm: Toàn cầu
Nội trú
342 triệu
+ 5 quyền lợi bổ sung
Ngoại trú
10 triệu
Nha khoa
10 triệu
Thai sản
21 triệu
Tai nạn cá nhân
1 tỷ
Sinh mạng cá nhân
1 tỷ
- quyền lợi bổ sung
Bệnh thông thường
30 ngày
Bệnh có sẵn
1 năm
Bệnh đặc biệt
1 năm
Biến chứng thai sản
90 ngày
+ 1 thời gian chờ
Bệnh đối với trẻ em < 6 tuổi
6 tháng
- Thời gian chờ
133
3,5 triệu-71,1 triệu
Phạm vi bảo hiểm: Việt Nam
Nội trú
230 triệu
+ 4 quyền lợi bổ sung
Ngoại trú
6 triệu
Nha khoa
5 triệu
Tai nạn cá nhân
1 tỷ
Sinh mạng cá nhân
1 tỷ
- quyền lợi bổ sung
Bệnh thông thường
30 ngày
Bệnh có sẵn
1 năm
Bệnh đặc biệt
1 năm
Biến chứng thai sản
90 ngày
+ 1 thời gian chờ
Bệnh đối với trẻ em < 6 tuổi
6 tháng
- Thời gian chờ
133
2,6 triệu-24,8 triệu
Phạm vi bảo hiểm: Việt Nam
Nằm viện và phẫu thuật
20 triệu
Tai nạn cá nhân
20 triệu
Sinh mạng cá nhân
20 triệu
Bệnh thông thường
30 ngày
Thai sản
270 ngày
Biến chứng thai sản
90 ngày
Tai nạn cá nhân
Ngay lập tức
92
1,5 nghìn - 310 nghìn
Phạm vi bảo hiểm: Việt Nam
Nội trú
137,6 triệu
+ 4 quyền lợi bổ sung
Ngoại trú
6 triệu
Nha khoa
2 triệu
Tai nạn cá nhân
1 tỷ
Sinh mạng cá nhân
1 tỷ
- quyền lợi bổ sung
Bệnh thông thường
30 ngày
Bệnh có sẵn
1 năm
Bệnh đặc biệt
1 năm
Biến chứng thai sản
90 ngày
+ 1 thời gian chờ
Bệnh đối với trẻ em < 6 tuổi
6 tháng
- Thời gian chờ
133
1,7 triệu-14,5 triệu
Phạm vi bảo hiểm: Việt Nam
Nội trú
6,6 tỷ
+ 3 quyền lợi bổ sung
Ngoại trú
110 triệu
Nha khoa
33 triệu
Thai sản
110 triệu
- quyền lợi bổ sung
49
10 triệu - 155 triệu
Phạm vi bảo hiểm: Toàn cầu
Nội trú
1 tỷ
+ 3 quyền lợi bổ sung
Ngoại trú
30 triệu
Nha khoa
10 triệu
Thai sản
40 triệu
- quyền lợi bổ sung
49
7,7 triệu - 70,3 triệu
Phạm vi bảo hiểm: Việt Nam
Nội trú
500 triệu
+ 3 quyền lợi bổ sung
Ngoại trú
20 triệu
Nha khoa
10 triệu
Thai sản
40 triệu
- quyền lợi bổ sung
49
6,1 triệu - 54 triệu
Phạm vi bảo hiểm: Việt Nam
Nội trú
250 triệu
+ 3 quyền lợi bổ sung
Ngoại trú
15 triệu
Nha khoa
10 triệu
Thai sản
40 triệu
- quyền lợi bổ sung
49
4,5 triệu - 40 triệu
Phạm vi bảo hiểm: Việt Nam
Nội trú
454 triệu
+ 5 quyền lợi bổ sung
Ngoại trú
15 triệu
Nha khoa
15 triệu
Thai sản
31,5 triệu
Tai nạn cá nhân
1 tỷ
Sinh mạng cá nhân
1 tỷ
- quyền lợi bổ sung
Bệnh thông thường
30 ngày
Bệnh có sẵn
1 năm
Bệnh đặc biệt
1 năm
Biến chứng thai sản
90 ngày
+ 1 thời gian chờ
Bệnh đối với trẻ em < 6 tuổi
6 tháng
- Thời gian chờ
133
4,3 triệu-124,3 triệu
Phạm vi bảo hiểm: Việt Nam
Nội trú
400 triệu
+ 5 quyền lợi bổ sung
Ngoại trú
200 triệu
Nha khoa
10 triệu
Thai sản
10 triệu
Sinh mạng cá nhân
200 triệu
Tai nạn cá nhân
200 triệu
- quyền lợi bổ sung
Bệnh thông thường
30 ngày
Bệnh đặc biệt
180 ngày
Bệnh có sẵn
365 ngày
Nha khoa
30 ngày
+ 1 thời gian chờ
Sinh mạng cá nhân
365 ngày
- Thời gian chờ
76
4,1 triệu - 21,2 triệu
Phạm vi bảo hiểm: Việt Nam
Nội trú
150 triệu
Ngoại trú
80 triệu
Nha khoa
5 triệu
Thai sản
10 triệu
Sinh mạng cá nhân
200 triệu
Tai nạn cá nhân
200 triệu
Bệnh thông thường
30 ngày
Bệnh đặc biệt
180 ngày
Bệnh có sẵn
365 ngày
Nha khoa
30 ngày
+ 1 thời gian chờ
Sinh mạng cá nhân
365 ngày
- Thời gian chờ
76
1,9 triệu - 13,6 triệu
Phạm vi bảo hiểm: Việt Nam
Bệnh thông thường
30 ngày
Thai sản
270 ngày
Biến chứng thai sản
90 ngày
0 2,8 nghìn - 56 nghìn
Phạm vi bảo hiểm: Việt Nam
Bệnh thông thường
30 ngày
Thai sản
270 ngày
Biến chứng thai sản
90 ngày
0 26 nghìn - 6 triệu
Phạm vi bảo hiểm: Việt Nam
Nội trú
250 triệu
Điều trị ung thư
250 triệu
+ 1 quyền lợi bổ sung
BH khi có chuẩn đoán ung thư
250 triệu
- quyền lợi bổ sung
Bệnh có sẵn
365 ngày
Ung thư
90 ngày
BH khi có chuẩn đoán ung thư
90 ngày
64
2,4 triệu-11,1 triệu