TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn
có 56 sản phẩm
Công ty bảo hiểm Quyền lợi bảo hiểm Thời gian chờ Bệnh viện liên kết Phí bảo hiểm Hỗ trợ
Nội trú
100 triệu
- Chi phí giường/ngày
1 triệu
- Điều trị nội trú/lần
10 triệu
- Phẫu thuật/lần
20 triệu
- Phẫu thuật trong ngày/lần
10 triệu
Bệnh đặc biệt
90 ngày
Điều trị do bệnh khác
30 ngày
Điều trị do tai nạn
Không thời gian chờ
100
Từ 1.160.000 đồng
Phạm vi bảo hiểm: Việt Nam
Nội trú
300 triệu
- Chi phí giường/ngày
3 triệu
- Điều trị nội trú/lần
30 triệu
- Phẫu thuật/lần
60 triệu
- Phẫu thuật trong ngày/lần
30 triệu
Bệnh đặc biệt
90 ngày
Điều trị do bệnh khác
30 ngày
Điều trị do tai nạn
Không thời gian chờ
100
Từ 2.152.000 đồng
Phạm vi bảo hiểm: Việt Nam
Nội trú
400 triệu
- Chi phí giường/ngày
4 triệu
- Điều trị nội trú/lần
40 triệu
- Phẫu thuật/lần
80 triệu
- Phẫu thuật trong ngày/lần
40 triệu
Bệnh đặc biệt
90 ngày
Điều trị do bệnh khác
30 ngày
Điều trị do tai nạn
Không thời gian chờ
100
Từ 2.415.000 đồng
Phạm vi bảo hiểm: Việt Nam
Tai nạn cá nhân
100 triệu
Sinh mạng cá nhân
50 triệu
Nội trú
25 triệu
+ 4 quyền lợi bổ sung
Ngoại trú
2,5 triệu
Nha khoa
500 nghìn
Thai sản
5 triệu
Trợ cấp nằm viện do tai nạn
3 triệu
- quyền lợi bổ sung
Bệnh thông thường
30 ngày
Bệnh đặc biệt/có sẵn
365 ngày
Thai sản
270 ngày
Biến chứng thai sản
90 ngày
+ 1 thời gian chờ
Tử vong do bệnh tật
90 ngày
- Thời gian chờ
41
716 nghìn-4,1 triệu
Phạm vi bảo hiểm: Việt Nam
Tai nạn cá nhân
200 triệu
Sinh mạng cá nhân
100 triệu
Nội trú
50 triệu
+ 4 quyền lợi bổ sung
Ngoại trú
5 triệu
Nha khoa
1 triệu
Thai sản
10 triệu
Trợ cấp nằm viện do tai nạn
6 triệu
- quyền lợi bổ sung
Bệnh thông thường
30 ngày
Bệnh đặc biệt/có sẵn
365 ngày
Thai sản
270 ngày
Biến chứng thai sản
90 ngày
+ 1 thời gian chờ
Tử vong do bệnh tật
90 ngày
- Thời gian chờ
41
1,4 triệu-7,9 triệu
Phạm vi bảo hiểm: Việt Nam
Nằm viện và phẫu thuật
20 triệu
Tai nạn cá nhân
20 triệu
Sinh mạng cá nhân
20 triệu
Bệnh thông thường
30 ngày
Thai sản
270 ngày
Biến chứng thai sản
90 ngày
Tai nạn cá nhân
Ngay lập tức
92
1,5 nghìn - 310 nghìn
Phạm vi bảo hiểm: Việt Nam
Tử vong do tai nạn
1 tỷ
Chi phí y tế do tai nạn
150 triệu
Nằm viện do tai nạn
400 nghìn/ngày
Nội trú
180 triệu
Ngoại trú
15 triệu
+ 2 quyền lợi bổ sung
Thai sản
31,5 triệu
Nha khoa
15 triệu
- quyền lợi bổ sung
Bệnh thông thường
30 ngày
Bệnh đặc biệt/có sẵn
1 năm
Thai sản
1 năm
Biến chứng thai sản
280 ngày
+ 2 thời gian chờ
Thai ngoài tử cung
90 ngày
Nha khoa
30 ngày
- Thời gian chờ
120
8,9 triệu-16,4 triệu
Phạm vi bảo hiểm: Việt Nam
Tai nạn cá nhân
2 tỷ
Sinh mạng cá nhân
1 tỷ
Nội trú
400 triệu
+ 4 quyền lợi bổ sung
Ngoại trú
32 triệu
Nha khoa
10 triệu
Thai sản
64 triệu
Trợ cấp nằm viện do tai nạn
60 triệu
- quyền lợi bổ sung
Bệnh thông thường
30 ngày
Bệnh đặc biệt/có sẵn
365 ngày
Thai sản
270 ngày
Biến chứng thai sản
90 ngày
+ 1 thời gian chờ
Tử vong do bệnh tật
90 ngày
- Thời gian chờ
41
17,8 triệu-70,5 triệu
Phạm vi bảo hiểm: Toàn cầu
Nội trú
500 triệu
+ 5 quyền lợi bổ sung
Ngoại trú
40 triệu
Nha khoa
4 triệu
Thai sản
35 triệu
Tai nạn cá nhân
500 triệu
Sinh mạng cá nhân
100 triệu
- quyền lợi bổ sung
Bệnh thông thường
30 ngày
Bệnh đặc biệt/có sẵn
365 ngày
Thai sản
270 ngày
Biến chứng thai sản
90 ngày
+ 2 thời gian chờ
Tử vong do bệnh
365 ngày
Áp dụng với trẻ em dưới 05 tuổi
06 tháng
- Thời gian chờ
55
250 nghìn-37,9 triệu
Phạm vi bảo hiểm: Việt Nam
Nội trú
1 triệu USD
Ung thư
1 triệu USD
HIV/Aids
15.000 USD
Dị tật bẩm sinh
10.000 USD
Tai nạn cá nhân
20.000 USD
+ 2 quyền lợi bổ sung
Ngoại trú
1 triệu USD
Vận chuyển y tế
- quyền lợi bổ sung
0 Từ 11,5 triệu
Phạm vi bảo hiểm: Việt Nam
Tử vong do tai nạn
350 triệu
Chi phí y tế do tai nạn
30 triệu
Nằm viện do tai nạn
50 nghìn/ngày
Nội trú
40 triệu
Ngoại trú
5 triệu
+ 1 quyền lợi bổ sung
Nha khoa
2 triệu
- quyền lợi bổ sung
Bệnh thông thường
30 ngày
Bệnh đặc biệt/có sẵn
1 năm
Thai sản
1 năm
Biến chứng thai sản
280 ngày
+ 2 thời gian chờ
Thai ngoài tử cung
90 ngày
Nha khoa
30 ngày
- Thời gian chờ
120
2,9 triệu-5 triệu
Phạm vi bảo hiểm: Việt Nam
Nằm viện và phẫu thuật
800 triệu
Tai nạn cá nhân
800 triệu
Sinh mạng cá nhân
800 triệu
Bệnh thông thường
30 ngày
Thai sản
270 ngày
Biến chứng thai sản
90 ngày
Tai nạn cá nhân
Ngay lập tức
92
26 nghìn - 6 triệu
Phạm vi bảo hiểm: Việt Nam
Nội trú
80 triệu
+ 3 quyền lợi bổ sung
Ngoại trú
6 triệu
Tai nạn cá nhân
80 triệu
Sinh mạng cá nhân
40 triệu
- quyền lợi bổ sung
Bệnh thông thường
30 ngày
Bệnh đặc biệt/có sẵn
365 ngày
Thai sản
270 ngày
Biến chứng thai sản
90 ngày
+ 2 thời gian chờ
Tử vong do bệnh
365 ngày
Áp dụng với trẻ em dưới 05 tuổi
06 tháng
- Thời gian chờ
55
80 nghìn-6,1 triệu
Phạm vi bảo hiểm: Việt Nam
Nội trú
1,6 triệu USD
Ung thư
1,6 triệu USD
HIV/Aids
15.000 USD
Dị tật bẩm sinh
10.000 USD
Tai nạn cá nhân
20.000 USD
+ 5 quyền lợi bổ sung
Ngoại trú
1,6 triệu USD
Nha khoa
2.500 USD
Thai sản
8.000 USD
Thị lực
500 USD
Vận chuyển y tế
- quyền lợi bổ sung
0 Từ 61,7 triệu
Phạm vi bảo hiểm: Việt Nam
Nội trú
93,8 triệu
+ 4 quyền lợi bổ sung
Ngoại trú
6 triệu
Nha khoa
2 triệu
Tai nạn cá nhân
1 tỷ
Sinh mạng cá nhân
1 tỷ
- quyền lợi bổ sung
Bệnh thông thường
30 ngày
Bệnh có sẵn
1 năm
Bệnh đặc biệt
1 năm
Biến chứng thai sản
90 ngày
+ 1 thời gian chờ
Bệnh đối với trẻ em <6 tuổi
6 tháng
- Thời gian chờ
133
1,2 triệu-6,1 triệu
Phạm vi bảo hiểm: Việt Nam
Tai nạn cá nhân
50 triệu
Sinh mạng cá nhân
25 triệu
Nội trú
12,5 triệu
Trợ cấp nằm viện do tai nạn
1,5 triệu
Bệnh thông thường
30 ngày
Bệnh đặc biệt/có sẵn
365 ngày
Thai sản
270 ngày
Biến chứng thai sản
90 ngày
+ 1 thời gian chờ
Tử vong do bệnh tật
90 ngày
- Thời gian chờ
41
Từ 358 nghìn-772 nghìn
Phạm vi bảo hiểm: Việt Nam
Nội trú
454 triệu
+ 5 quyền lợi bổ sung
Ngoại trú
15 triệu
Nha khoa
15 triệu
Thai sản
31,5 triệu
Tai nạn cá nhân
1 tỷ
Sinh mạng cá nhân
1 tỷ
- quyền lợi bổ sung
Bệnh thông thường
30 ngày
Bệnh có sẵn
1 năm
Bệnh đặc biệt
1 năm
Biến chứng thai sản
90 ngày
+ 1 thời gian chờ
Bệnh đối với trẻ em < 6 tuổi
6 tháng
- Thời gian chờ
133
4,3 triệu-124,3 triệu
Phạm vi bảo hiểm: Việt Nam
Nội trú
110 triệu
+ 3 quyền lợi bổ sung
Ngoại trú
110 triệu
Nha khoa
33 triệu
Thai sản
110 triệu
- quyền lợi bổ sung
51
8 triệu - 130 triệu
Phạm vi bảo hiểm: Toàn cầu
Nội trú
6,6 tỷ
+ 3 quyền lợi bổ sung
Ngoại trú
110 triệu
Nha khoa
33 triệu
Thai sản
110 triệu
- quyền lợi bổ sung
49
10 triệu - 155 triệu
Phạm vi bảo hiểm: Toàn cầu
Nội trú
22 tỷ
+ 3 quyền lợi bổ sung
Ngoại trú
22 tỷ
Nha khoa
33 triệu