TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn
có 53 sản phẩm
Công ty bảo hiểm Quyền lợi bảo hiểm Thời gian chờ Bệnh viện liên kết Phí bảo hiểm Hỗ trợ
Tai nạn cá nhân
100 triệu
Sinh mạng cá nhân
50 triệu
Nội trú
25 triệu
+ 4 quyền lợi bổ sung
Ngoại trú
2,5 triệu
Nha khoa
500 nghìn
Thai sản
5 triệu
Trợ cấp nằm viện do tai nạn
3 triệu
- quyền lợi bổ sung
Bệnh thông thường
30 ngày
Bệnh đặc biệt/có sẵn
365 ngày
Thai sản
270 ngày
Biến chứng thai sản
90 ngày
+ 1 thời gian chờ
Tử vong do bệnh tật
90 ngày
- Thời gian chờ
41
716 nghìn-4,1 triệu
Phạm vi bảo hiểm: Việt Nam
Tai nạn cá nhân
200 triệu
Sinh mạng cá nhân
100 triệu
Nội trú
50 triệu
+ 4 quyền lợi bổ sung
Ngoại trú
5 triệu
Nha khoa
1 triệu
Thai sản
10 triệu
Trợ cấp nằm viện do tai nạn
6 triệu
- quyền lợi bổ sung
Bệnh thông thường
30 ngày
Bệnh đặc biệt/có sẵn
365 ngày
Thai sản
270 ngày
Biến chứng thai sản
90 ngày
+ 1 thời gian chờ
Tử vong do bệnh tật
90 ngày
- Thời gian chờ
41
1,4 triệu-7,9 triệu
Phạm vi bảo hiểm: Việt Nam
Nằm viện và phẫu thuật
20 triệu
Tai nạn cá nhân
20 triệu
Sinh mạng cá nhân
20 triệu
Bệnh thông thường
30 ngày
Thai sản
270 ngày
Biến chứng thai sản
90 ngày
Tai nạn cá nhân
Ngay lập tức
92
1,5 nghìn - 310 nghìn
Phạm vi bảo hiểm: Việt Nam
Tử vong do tai nạn
1 tỷ
Chi phí y tế do tai nạn
150 triệu
Nằm viện do tai nạn
400 nghìn/ngày
Nội trú
180 triệu
Ngoại trú
15 triệu
+ 2 quyền lợi bổ sung
Thai sản
31,5 triệu
Nha khoa
15 triệu
- quyền lợi bổ sung
Bệnh thông thường
30 ngày
Bệnh đặc biệt/có sẵn
1 năm
Thai sản
1 năm
Biến chứng thai sản
280 ngày
+ 2 thời gian chờ
Thai ngoài tử cung
90 ngày
Nha khoa
30 ngày
- Thời gian chờ
120
8,9 triệu-16,4 triệu
Phạm vi bảo hiểm: Việt Nam
Tai nạn cá nhân
2 tỷ
Sinh mạng cá nhân
1 tỷ
Nội trú
400 triệu
+ 4 quyền lợi bổ sung
Ngoại trú
32 triệu
Nha khoa
10 triệu
Thai sản
64 triệu
Trợ cấp nằm viện do tai nạn
60 triệu
- quyền lợi bổ sung
Bệnh thông thường
30 ngày
Bệnh đặc biệt/có sẵn
365 ngày
Thai sản
270 ngày
Biến chứng thai sản
90 ngày
+ 1 thời gian chờ
Tử vong do bệnh tật
90 ngày
- Thời gian chờ
41
17,8 triệu-70,5 triệu
Phạm vi bảo hiểm: Toàn cầu
Nội trú
500 triệu
+ 5 quyền lợi bổ sung
Ngoại trú
40 triệu
Nha khoa
4 triệu
Thai sản
35 triệu
Tai nạn cá nhân
500 triệu
Sinh mạng cá nhân
100 triệu
- quyền lợi bổ sung
Bệnh thông thường
30 ngày
Bệnh đặc biệt/có sẵn
365 ngày
Thai sản
270 ngày
Biến chứng thai sản
90 ngày
+ 2 thời gian chờ
Tử vong do bệnh
365 ngày
Áp dụng với trẻ em dưới 05 tuổi
06 tháng
- Thời gian chờ
55
250 nghìn-37,9 triệu
Phạm vi bảo hiểm: Việt Nam
Nội trú
1 triệu USD
Ung thư
1 triệu USD
HIV/Aids
15.000 USD
Dị tật bẩm sinh
10.000 USD
Tai nạn cá nhân
20.000 USD
+ 2 quyền lợi bổ sung
Ngoại trú
1 triệu USD
Vận chuyển y tế
- quyền lợi bổ sung
0 Từ 11,5 triệu
Phạm vi bảo hiểm: Việt Nam
Tử vong do tai nạn
350 triệu
Chi phí y tế do tai nạn
30 triệu
Nằm viện do tai nạn
50 nghìn/ngày
Nội trú
40 triệu
Ngoại trú
5 triệu
+ 1 quyền lợi bổ sung
Nha khoa
2 triệu
- quyền lợi bổ sung
Bệnh thông thường
30 ngày
Bệnh đặc biệt/có sẵn
1 năm
Thai sản
1 năm
Biến chứng thai sản
280 ngày
+ 2 thời gian chờ
Thai ngoài tử cung
90 ngày
Nha khoa
30 ngày
- Thời gian chờ
120
2,9 triệu-5 triệu
Phạm vi bảo hiểm: Việt Nam
Nằm viện và phẫu thuật
800 triệu
Tai nạn cá nhân
800 triệu
Sinh mạng cá nhân
800 triệu
Bệnh thông thường
30 ngày
Thai sản
270 ngày
Biến chứng thai sản
90 ngày
Tai nạn cá nhân
Ngay lập tức
92
26 nghìn - 6 triệu
Phạm vi bảo hiểm: Việt Nam
Nội trú
80 triệu
+ 3 quyền lợi bổ sung
Ngoại trú
6 triệu
Tai nạn cá nhân
80 triệu
Sinh mạng cá nhân
40 triệu
- quyền lợi bổ sung
Bệnh thông thường
30 ngày
Bệnh đặc biệt/có sẵn
365 ngày
Thai sản
270 ngày
Biến chứng thai sản
90 ngày
+ 2 thời gian chờ
Tử vong do bệnh
365 ngày
Áp dụng với trẻ em dưới 05 tuổi
06 tháng
- Thời gian chờ
55
80 nghìn-6,1 triệu
Phạm vi bảo hiểm: Việt Nam
Nội trú
1,6 triệu USD
Ung thư
1,6 triệu USD
HIV/Aids
15.000 USD
Dị tật bẩm sinh
10.000 USD
Tai nạn cá nhân
20.000 USD
+ 5 quyền lợi bổ sung
Ngoại trú
1,6 triệu USD
Nha khoa
2.500 USD
Thai sản
8.000 USD
Thị lực
500 USD
Vận chuyển y tế
- quyền lợi bổ sung
0 Từ 61,7 triệu
Phạm vi bảo hiểm: Việt Nam
Nội trú
93,8 triệu
+ 4 quyền lợi bổ sung
Ngoại trú
6 triệu
Nha khoa
2 triệu
Tai nạn cá nhân
1 tỷ
Sinh mạng cá nhân
1 tỷ
- quyền lợi bổ sung
Bệnh thông thường
30 ngày
Bệnh có sẵn
1 năm
Bệnh đặc biệt
1 năm
Biến chứng thai sản
90 ngày
+ 1 thời gian chờ
Bệnh đối với trẻ em <6 tuổi
6 tháng
- Thời gian chờ
133
1,2 triệu-6,1 triệu
Phạm vi bảo hiểm: Việt Nam
Tai nạn cá nhân
50 triệu
Sinh mạng cá nhân
25 triệu
Nội trú
12,5 triệu
Trợ cấp nằm viện do tai nạn
1,5 triệu
Bệnh thông thường
30 ngày
Bệnh đặc biệt/có sẵn
365 ngày
Thai sản
270 ngày
Biến chứng thai sản
90 ngày
+ 1 thời gian chờ
Tử vong do bệnh tật
90 ngày
- Thời gian chờ
41
Từ 358 nghìn-772 nghìn
Phạm vi bảo hiểm: Việt Nam
Nội trú
454 triệu
+ 5 quyền lợi bổ sung
Ngoại trú
15 triệu
Nha khoa
15 triệu
Thai sản
31,5 triệu
Tai nạn cá nhân
1 tỷ
Sinh mạng cá nhân
1 tỷ
- quyền lợi bổ sung
Bệnh thông thường
30 ngày
Bệnh có sẵn
1 năm
Bệnh đặc biệt
1 năm
Biến chứng thai sản
90 ngày
+ 1 thời gian chờ
Bệnh đối với trẻ em < 6 tuổi
6 tháng
- Thời gian chờ
133
4,3 triệu-124,3 triệu
Phạm vi bảo hiểm: Việt Nam
Nội trú
110 triệu
+ 3 quyền lợi bổ sung
Ngoại trú
110 triệu
Nha khoa
33 triệu
Thai sản
110 triệu
- quyền lợi bổ sung
51
8 triệu - 130 triệu
Phạm vi bảo hiểm: Toàn cầu
Nội trú
6,6 tỷ
+ 3 quyền lợi bổ sung
Ngoại trú
110 triệu
Nha khoa
33 triệu
Thai sản
110 triệu
- quyền lợi bổ sung
49
10 triệu - 155 triệu
Phạm vi bảo hiểm: Toàn cầu
Nội trú
22 tỷ
+ 3 quyền lợi bổ sung
Ngoại trú
22 tỷ
Nha khoa
33 triệu
Thai sản
110 triệu
- quyền lợi bổ sung
49
13 triệu - 211 triệu
Phạm vi bảo hiểm: Toàn cầu
Nội trú
120 triệu
+ 3 quyền lợi bổ sung
Ngoại trú
10 triệu
Nha khoa
10 triệu
Thai sản
40 triệu
- quyền lợi bổ sung
49
3,6 triệu - 30 triệu
Phạm vi bảo hiểm: Việt Nam
Nội trú
250 triệu
+ 3 quyền lợi bổ sung
Ngoại trú
15 triệu
Nha khoa
10 triệu
Thai sản
40 triệu
- quyền lợi bổ sung
49
4,5 triệu - 40 triệu
Phạm vi bảo hiểm: Việt Nam
Nội trú
500 triệu
+ 3 quyền lợi bổ sung
Ngoại trú
20 triệu
Nha khoa
10 triệu
Thai sản
40 triệu
- quyền lợi bổ sung
49
6,1 triệu - 54 triệu
Phạm vi bảo hiểm: Việt Nam

Tổng quan về bảo hiểm sức khỏe và lợi ích của bảo hiểm sức khỏe

Tổng quan về bảo hiểm sức khỏe

Bảo hiểm sức khỏe là gì?

Bảo hiểm sức khỏe là loại hình bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm bị thương tật, tai nạn, ốm đau, bệnh tật hoặc chăm sóc sức khỏe được doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm. 

Đặc điểm của sản phẩm bảo hiểm sức khỏe

Bảo hiểm sức khỏe được xem là "phiên bản cao cấp" so với chính sách bảo hiểm y tế của Nhà nước với những quyền lợi bảo hiểm vượt trội và nhiều tiện ích giúp khách hàng an tâm và thoải mái hơn về dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại các cơ sở y tế. Những đặc điểm của bảo hiểm sức khỏe:

 • Hình thức tham gia: tự nguyện.
 • Hầu hết các gói sản phẩm bảo hiểm sức khỏe đều được thiết kế thành nhiều chương trình từ cơ bản đến nâng cao với mức phí và quyền lợi bảo hiểm được định sẵn theo giới tính và từng nhóm tuổi. Người mua có thể tùy chọn chương trình dựa vào nhu cầu, điều kiện tài chính của bản thân và gia đình.
 • Thời hạn hợp đồng thường là 1 năm, mỗi năm đóng phí 1 lần duy nhất để hưởng quyền lợi. Nếu muốn tiếp tục hưởng quyền lợi của gói bảo hiểm, khách hàng cần tái tục, đóng phí để tiếp tục được bảo hiểm.
 • Thông thường một chương trình bảo hiểm sức khỏe cũng được chia thành hai phần: chương trình chính đó là quyền lợi điều trị nội trú; Chương trình bổ sung tùy chọn là quyền lợi điều trị ngoại trú, nha khoa và thai sản. Một số chương trình bảo hiểm sức khỏe cao cấp có cả quyền lợi bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sinh mạng và bảo hiểm bệnh ung thư trong chương trình chính.
 • Quyền lợi bảo hiểm được chi trả theo số tiền bảo hiểm quy định trên hợp đồng hoặc chi phí thực tế tùy theo hạn mức mà khách hàng đã mua. Bảo hiểm sức khỏe không phân biệt khám chữa bệnh đúng tuyến hay trái tuyến, tuy nhiên phải là bệnh viện được quy định trong điều khoản sản phẩm.
 • Khách hàng tham gia gói bảo hiểm sức khỏe hoặc bảo hiểm chăm sóc sức khỏe sẽ được cấp thẻ bảo lãnh viện phí. Khi sử dụng thẻ bảo lãnh viện phí tại các bệnh viện nằm trong danh sách bệnh viện liên kết với doanh nghiệp bảo hiểm, khách hàng chỉ cần mang theo giấy tờ tùy thân.
 • Khách hàng không chỉ được hưởng dịch vụ bảo lãnh viện phí tại Việt Nam mà còn có thể sử dụng dịch vụ tại các cơ sở y tế nước ngoài liên kết với doanh nghiệp bảo hiểm để khám chữa bệnh.
 • Độ tuổi tham gia của bảo hiểm sức khỏe từ 15 ngày tuổi đến 64 tuổi hoặc khách hàng tái tục có thể tham gia đến 74 tuổi (tùy từng sản phẩm) . Phần lớn trẻ em khi mua bảo hiểm sức khỏe phải mua kèm với bố hoặc mẹ. Theo đó, chương trình bảo hiểm sức khỏe của trẻ em chỉ được thấp hơn của bằng chương trình mà bố/mẹ tham gia.

Phân loại bảo hiểm sức khỏe

Theo Luật Kinh doanh bảo hiểm, bảo hiểm sức khỏe được phân thành 3 loại bảo hiểm chính:

- Bảo hiểm tai nạn con người: Loại hình bảo hiểm cho trường hợp rủi ro do tai nạn khiến cho người được bảo hiểm bị tử vong, thương tật thân thể hay làm phát sinh các chi phí y tế thuộc phạm vi bảo hiểm. Với loại hình này, các quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp tử vong hoặc thương tật thân thể được chi trả theo tỷ lệ số tiền bảo hiểm. Còn các chi phí y tế như thuốc men, phẫu thuật, điều trị, thuê xe cấp cứu… sẽ được bồi thường theo chi phí thực tế hoặc tỷ lệ số tiền bảo hiểm tùy từng sản phẩm của mỗi công ty. Hiện nay, một số công ty bảo hiểm phi nhân thọ vẫn triển khai bảo hiểm tai nạn con người tuy nhiên khách hàng ít quan tâm hơn là các gói bảo hiểm sức khỏe và gói bảo hiểm chăm sóc sức khỏe.

- Bảo hiểm y tế thương mại: Là sản phẩm bảo hiểm sức khỏe do các công ty bảo hiểm phi nhân thọ cung cấp với hình thức tự nguyện. Sản phẩm bảo hiểm sức khỏe bảo hiểm cho các trường hợp ốm đau, bệnh tật, tai nạn, thương tật hoặc chăm sóc sức khỏe với các quyền lợi được ghi nhận trong hợp đồng bảo hiểm. Khách hàng có thể tùy chọn mức phí phù hợp theo từng chương trình bảo hiểm từ cơ bản đến cao cấp.

- Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe: Đây là sản phẩm bổ trợ của các công ty bảo hiểm nhân thọ, chỉ được tham gia kèm với các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ chính. Loại hình bảo hiểm được thiết kế tương tự như các gói bảo hiểm sức khỏe của các công ty bảo hiểm phi nhân thọ nhằm giúp khách hàng được chăm sóc y tế tốt với nhiều quyền lợi vượt trội như: điều trị nội trú và ngoại trú, nha khoa, thai sản, cấy ghép nội tạng, điều trị ung thư... 

Quyền lợi và lợi ích của sản phẩm bảo hiểm sức khỏe

Mỗi một sản phẩm bảo hiểm sức khỏe hay bảo hiểm chăm sóc sức khỏe sẽ có quyền lợi bảo hiểm riêng, tuy nhiên đều có 4 quyền lợi chính là quyền lợi điều trị nội trú, điều trị ngoại trú, nha khoa và thai sản:

Quyền lợi chính: Quyền lợi điều trị nội trú

Quyền lợi điều trị nội trú là quyền lợi mặc định khi tham gia bảo hiểm sức khỏe, trong đó bao gồm các hạng mục:

 • Chi phí nằm viện bao gồm tiền phòng, giường thường/khoa chăm sóc đặc biệt và một số chi phí khác
 • Chi phí điều trị trước và sau khi nhập viện (thông thường là 30 ngày, có sản phẩm tối đa lên tới 90 ngày).
 • Chi phí dịch vụ chăm sóc y tế tại nhà
 • Chi phí phẫu thuật
 • Dịch vụ xe cứu thương và một số chi phí điều trị nội trú khác

Đặc biệt, một số chương trình bảo hiểm cao cấp, quyền lợi nội trú còn chi trả cho những trường hợp điều trị ung thư, các trường hợp phải cấy ghép nội tạng, trợ cấp thăm bệnh nhân, vận chuyển y tế cấp cứu, tâm lý trị liệu…

Quyền lợi điều trị ngoại trú

Đây là quyền lợi bổ sung, tự nguyện, tùy thuộc vào nhu cầu và khả năng tài chính mà khách hàng có thể lựa chọn gói bảo hiểm có quyền lợi ngoại trú. Khi tham gia gói bảo hiểm sức khỏe, khách hàng sẽ được hưởng những quyền lợi điều trị ngoại trú gồm:

 • Điều trị ngoại trú do ốm đau, bệnh tật, tai nạn
 • Chi phí khám bệnh, thuốc kê toa của bác sĩ.
 • Chi phí điều trị trong ngày (ngoại trừ trường hợp điều trị ung thư).
 • Chi phí y học thay thế.
 • Chi phí vật lý trị liệu, chi phí chẩn đoán, xét nghiệm, siêu âm... cần thiết theo chỉ định của bác sĩ.

Quyền lợi nha khoa

Các vấn đề về răng miệng như nhổ răng, chữa tủy răng, trám răng, trị viêm nướu, lấy cao răng định kỳ, hay đơn giản là chẩn đoán nha khoa đều nằm trong phạm vi bảo hiểm sức khỏe và được chi trả tùy theo định mức, đúng theo thỏa thuận đã ký kết trong hợp đồng bảo hiểm.

Khi tham gia bảo hiểm sức khỏe, khách hàng sẽ được hưởng quyền lợi bao gồm thuật những bệnh của răng và nướu hoặc hàm trong trường hợp có liên quan đến răng.

Quyền lợi thai sản

Quyền lợi bảo hiểm thai sản là một trong những quyền lợi bổ sung giống như quyền lợi điều trị ngoại trú khi tham gia bảo hiểm sức khỏe. Khách hàng khi mua bảo hiểm có thể thêm vào tùy theo nhu cầu cũng như khả năng tài chính của mình.

Quyền lợi thai sản được chi trả cho trường hợp sinh thường hoặc sinh mổ với số tiền bảo hiểm nhất định hoặc theo chi phí thực tế. Trong đó bao gồm chi phí giường & phòng thường/khoa chăm sóc đặc biệt, kiểm tra thai định kỳ, chi phí chăm sóc em bé, chi phí sinh thường/sinh mổ và một số trường hợp phải điều trị biến chứng thai sản. 

Thông thường quyền lợi thai sản trong bảo hiểm sức khỏe sẽ giới hạn độ tuổi, thường chỉ áp dụng cho cho độ tuổi từ 15 đến 50.

Một số gói bảo hiểm sức khỏe tiêu biểu

Bảo hiểm sức khỏe VBI CARE

Đây là sản phẩm được Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam triển khai cho đối tượng khách hàng từ 60 ngày tuổi đến 65 năm tuổi. Riêng trẻ em dưới 6 tuổi có thể tham gia bảo hiểm cùng bố/mẹ hoặc tham gia độc lập. Phí bảo hiểm sẽ có sự khác nhau tùy gói bảo hiểm mà khách hàng lựa chọn. Tham gia VBI CARE, khách hàng sẽ nhận được các quyền lợi sau:

 • Quyền lợi điều trị nội trú do ốm, bệnh bao gồm các chi phí nằm viện, chi phí phẫu thuật, chi phí khám điều trị trước sau, dịch vụ xe cứu thương, trợ cấp nằm viện
 • Quyền lợi hỗ trợ chi phí y tế điều trị tai nạn
 • Quyền lợi chi trả cho các trường hợp thương tật, tàn tật toàn bộ, tử vong với số tiền bảo hiểm lên đến 2 tỷ đồng

Bên cạnh đó, khách hàng có nhận được các quyền lợi bổ sung như: điều trị ngoại trú, bảo hiểm nha khoa, trợ cấp nằm viện sau tai nạn, bảo hiểm thai sản (áp dụng cho đối tượng khách hàng từ 19 - 50 tuổi). Đặc biệt với dịch vụ bảo lãnh viện phí 24/7 tại gần 300 cơ sở y tế trong cả nước và các bệnh viện cao cấp nổi tiếng, khách hàng có điều kiện được chăm sóc sức khỏe tốt và thuận lợi hơn.

Bảo Việt An Gia của Bảo hiểm Bảo Việt

Đây là giải pháp tài chính đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe do Tổng Công ty bảo hiểm Bảo Việt cung cấp cho khách hàng trong độ tuổi từ 5 ngày tuổi đến 65 tuổi.

Bảo hiểm Bảo Việt An Gia chia ra 5 chương trình bảo hiểm cơ bản gồm Đồng, Bạc, Vàng, Bạch Kim, Kim Cương. Khách hàng tùy thuộc vào nhu cầu và điều kiện tài chính có thể tùy chọn chương trình phù hợp. Tham gia Bảo Việt An Gia, khách hàng sẽ nhận được các quyền lợi như sau:

 • Quyền lợi điều trị nội trú do ốm bệnh, tai nạn với tổng hạn mức cho trả lên đến 454 triệu đồng/người/năm, bao gồm: Chi phí giường bệnh, chi phí phòng, giường bệnh, chi phí khám và điều trị trong vòng 30 ngày trước khi nhập viện, dịch vụ xe cứu thương, chi phí phẫu thuật, trợ cấp mai táng phí trong trường hợp tử vong tại bệnh viện....

Ngoài ra, còn có các quyền lợi bổ sung như: 

 • Điều trị ngoại trú do ốm bệnh, tai nạn
 • Bảo hiểm tai nạn cá nhân tối đa lên đến 1 tỷ đồng
 • Bảo hiểm sinh mạng cá nhân: Tối đa lên đến 1 tỷ đồng
 • Bảo hiểm nha khoa bao gồm khám và chẩn đoán bệnh về răng, lấy cao răng, trám răng bằng các chất liệu thông thường, nhổ răng bệnh lý, chữa tủy răng, điều trị viêm nướu - viêm nha chu...
 • Bảo hiểm thai sản: chi trả đến 21 triệu đồng/năm (chương trình Bạch Kim) và 31,5 triệu đồng/năm (chương trình Kim Cương)

Đặc biệt, với hệ thống dịch vụ bảo lãnh viện phí ưu việt 24/7 tại gần 90 bệnh viện chất lượng cao trên cả nước, Bảo Việt An Gia sẽ là giải pháp tài chính hữu dụng giúp bạn an tâm, giảm lo lắng trước các chi phí y tế đắt đỏ như hiện nay.

Món Quà Sức Khỏe - bảo hiểm chăm sóc sức khỏe của Manulife

Sản phẩm này được thiết kế nhằm phục vụ tất cả các đối tượng khác nhau từ hạn mức cơ bản 100 triệu đồng/năm đến ưu việt 1 tỷ đồng/năm. Tham gia Món Quà Sức Khỏe, khách hàng sẽ nhận được các quyền lợi:

 • Quyền lợi điều trị nội trú (Áp dụng cho tất cả các chương trình): Hỗ trợ chi phí phòng, giường, chi phí điều trị trước và sau khi nhập viện, chi phí dịch vụ chăm sóc y tê tại nhà, chi phí phẫu thuật, chi phí điều trị ung thư, chi phí xe cứu thương...
 • Quyền lợi điều trị ngoại trú (Áp dụng cho các chương trình: Nâng cao, toàn diện, ưu việt) bao gồm các loại chi phí: khám bệnh, thuốc kê toa của bác sĩ, chi phí chẩn đoán, xét nghiệm tại cơ sở y tế do bác sĩ chỉ định, chi phí điều trị trong ngày, chi phí vật lý trị liệu theo chỉ định của bác sĩ, chi phí y học thay thế
 • Quyền lợi điều trị nha khoa (Áp dụng cho các hạn mức: nâng cao, toàn diện, ưu việt) với hạn mức tối đa lên đến 12 triệu đồng/năm. Quyền lợi này hỗ trợ thanh toán các loại chi phí: Khám, chẩn đoán nha khoa; Điều trị nha chu, viêm nướu; Chữa tủy