TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn
có 94 sản phẩm
Bảo hiểm du lịch Đối tượng bảo hiểm Thời hạn bảo hiểm Quyền lợi bảo hiểm Phí bảo hiểm Hỗ trợ
Độ tuổi tối đa đến 80 tuổi. 1 ngày - 180 ngày Lên đến 232 triệu
Chi phí y tế Lên đến 10.000 USD/EUR
Tai nạn cá nhân Lên đến 10.000 USD/EUR
Hỗ trợ đi lại Lên đến 1.000 USD/EUR

 

162 nghìn - 2,594 triệu
6 tháng - 85 tuổi 1 ngày - 180 ngày Lên đến 6 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 3 tỷ
Tai nạn cá nhân Lên đến 3 tỷ
Hỗ trợ đi lại Lên đến 150 triệu

 

240 nghìn - 1,4 triệu
6 tuần - 80 tuổi 1 ngày - 180 ngày Lên đến 400 USD
6 tháng - 85 tuổi 1 ngày - 180 ngày Lên đến 2 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 1 tỷ
Tai nạn cá nhân Lên đến 1 tỷ
Hỗ trợ đi lại Lên đến không có

 

110 nghìn - 640 nghìn
6 tháng - 85 tuổi 1 ngày - 180 ngày Lên đến 4 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 2 tỷ
Tai nạn cá nhân Lên đến 2 tỷ
Hỗ trợ đi lại Lên đến 100 triệu

 

130 nghìn - 800 nghìn
12 tháng - 80 tuổi 1 ngày - 365 ngày 1 triệu - 300 triệu
5 nghìn - 4,5 triệu
12 tháng - 80 tuổi 1 ngày - 1 năm Lên đến 231,6 triệu
Chi phí y tế Lên đến 10.000 USD
Tai nạn cá nhân Lên đến 10.000 USD
Hỗ trợ đi lại Lên đến 1.000 USD

 

95 nghìn - 1,9 triệu
12 tháng - 80 tuổi 1 ngày - 1 năm Lên đến 1,158 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 50.000 USD
Tai nạn cá nhân Lên đến 50.000 USD
Hỗ trợ đi lại Lên đến 1.000 USD

 

185 nghìn - 6 triệu
12 tháng - 80 tuổi 1 ngày - 1 năm Lên đến 1,621 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 70.000 USD
Tai nạn cá nhân Lên đến 100.000 USD
Hỗ trợ đi lại Lên đến 1.500 USD

 

255 nghìn - 8,152 triệu
12 tháng - 80 tuổi 1 ngày - 365 ngày 20 triệu - 100 triệu
3 nghìn - 1,1 triệu
1 tuổi - 70 tuổi 1 ngày - 180 ngày 10 triệu - 100 triệu
250 đồng - 100 nghìn
1 tuổi - 70 tuổi 1 ngày - 180 ngày Lên đến 694,8 triệu
Chi phí y tế Lên đến 30.000 USD
Tai nạn cá nhân Lên đến 30.000 USD
Hỗ trợ đi lại Lên đến 3.000 USD

 

136 nghìn - 2,5 triệu
1 tuổi - 70 tuổi 1 ngày - 180 ngày Lên đến 1,158 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 50.000 USD
Tai nạn cá nhân Lên đến 50.000 USD
Hỗ trợ đi lại Lên đến 4.500 USD

 

162 nghìn - 3 triệu
1 tuổi - 70 tuổi 1 ngày - 180 ngày Lên đến 1,621 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 70.000 USD
Tai nạn cá nhân Lên đến 70.000 USD
Hỗ trợ đi lại Lên đến 6.000 USD

 

185 nghìn - 4,2 triệu
6 tuần - 80 tuổi 1 ngày - 1 năm 10 triệu - 100 triệu
3 nghìn - 30 nghìn
6 tuần - 80 tuổi 1 ngày - 180 ngày Lên đến 400 triệu
Chi phí y tế Lên đến 400 triệu
Tai nạn cá nhân Lên đến 400 triệu
Hỗ trợ đi lại Lên đến 60 triệu
60 nghìn - 600 nghìn
6 tuần - 80 tuổi 1 ngày - 180 ngày Lên đến 1 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 600 triệu
Tai nạn cá nhân Lên đến 600 triệu
Hỗ trợ đi lại Lên đến 90 triệu
80 nghìn - 620 nghìn
6 tuần - 80 tuổi 1 ngày - 180 ngày Lên đến 1 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 1 tỷ
Tai nạn cá nhân Lên đến 1 tỷ
Hỗ trợ đi lại Lên đến 100 triệu
120 nghìn - 660 nghìn
6 tuần - 80 tuổi 1 ngày - 1 năm Lên đến 2 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 2 tỷ triệu
Tai nạn cá nhân Lên đến 2 tỷ triệu
Hỗ trợ đi lại Lên đến 100 triệu
150 nghìn - 6,3 triệu
6 tuần - 80 tuổi 1 ngày - 1 năm Lên đến 3,9 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 1 tỷ
Tai nạn cá nhân Lên đến 1 tỷ
Hỗ trợ đi lại Lên đến 60 triệu
120 nghìn - 4,2 triệu