TheBank
TheBank thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên Đán: Từ ngày 23/1/2020 đến hết ngày 29/1/2020. Ngày làm việc trở lại: Thứ 5, ngày 30/1/2020.
Gửi yêu cầu tư vấn
có 94 sản phẩm
Bảo hiểm du lịch Đối tượng bảo hiểm Thời hạn bảo hiểm Quyền lợi bảo hiểm Phí bảo hiểm Hỗ trợ
6 tuần - 80 tuổi 1 ngày - 90 ngày Lên đến 1 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 200 triệu
Tai nạn cá nhân Lên đến 200 triệu
Hỗ trợ đi lại Lên đến 10 triệu
43 nghìn
6 tuần - 80 tuổi 1 ngày - 180 ngày Lên đến 1 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 1 tỷ
Tai nạn cá nhân Lên đến 1 tỷ
Hỗ trợ đi lại Lên đến 100 triệu
120 nghìn - 660 nghìn
12 tháng - 80 tuổi 1 ngày - 1 năm Lên đến 3,474 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 100.000 USD
Tai nạn cá nhân Lên đến 150.000 USD
Hỗ trợ đi lại Lên đến 2.500 USD

 

370 nghìn - 15,494 triệu
1 tuổi - 70 tuổi 1 ngày - 180 ngày Lên đến 463 triệu
Chi phí y tế Lên đến 20.000 USD/EUR
Tai nạn cá nhân Lên đến 20.000 USD/EUR
Hỗ trợ đi lại Lên đến 2.000 USD/EUR

 

116 nghìn - 2 triệu
6 tuần - 80 tuổi 1 ngày - 180 ngày Lên đến 1 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 600 triệu
Tai nạn cá nhân Lên đến 600 triệu
Hỗ trợ đi lại Lên đến 90 triệu
80 nghìn - 620 nghìn
6 tuần - 80 tuổi 1 ngày - 180 ngày Lên đến 231,6 triệu
Chi phí y tế Lên đến 10.000 USD/EUR
Tai nạn cá nhân Lên đến 10.000 USD/EUR
Hỗ trợ đi lại Lên đến 1.000 USD/EUR
208 nghìn - 5,228 triệu
6 tuần - 80 tuổi 1 ngày - 90 ngày Lên đến 1 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 100 triệu
Tai nạn cá nhân Lên đến 400 triệu
Hỗ trợ đi lại Lên đến 10 triệu
48 nghìn
1 tuổi - 70 tuổi 1 ngày - 180 ngày Lên đến 2,316 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 100.000 USD
Tai nạn cá nhân Lên đến 100.000 USD
Hỗ trợ đi lại Lên đến 9.000 USD

 

254 nghìn - 5,118 triệu
6 tuần - 80 tuổi 1 ngày - 1 năm Lên đến 600 triệu
Chi phí y tế Lên đến 600 triệu
Tai nạn cá nhân Lên đến 600 triệu
Hỗ trợ đi lại Lên đến 60 triệu
60 nghìn - 650 nghìn
6 tuần - 80 tuổi 1 ngày - 180 ngày Lên đến 400 triệu
Chi phí y tế Lên đến 400 triệu
Tai nạn cá nhân Lên đến 400 triệu
Hỗ trợ đi lại Lên đến 60 triệu
60 nghìn - 600 nghìn
6 tuần - 80 tuổi 1 ngày - 180 ngày Lên đến 250 triệu
Chi phí y tế Lên đến 250 triệu
Tai nạn cá nhân Lên đến 250 triệu
Hỗ trợ đi lại Lên đến 18,75 triệu
125 nghìn - 1,95 triệu
6 tuần - 80 tuổi 1 ngày - 1 năm Lên đến 3,9 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 1 tỷ
Tai nạn cá nhân Lên đến 1 tỷ
Hỗ trợ đi lại Lên đến 60 triệu
120 nghìn - 4,2 triệu
1 tuổi - 70 tuổi 1 ngày - 180 ngày Lên đến 1,158 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 50.000 USD
Tai nạn cá nhân Lên đến 50.000 USD
Hỗ trợ đi lại Lên đến 4.500 USD

 

162 nghìn - 3 triệu
6 tuần - 80 tuổi 1 ngày - 180 ngày Lên đến 1,4 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 1,4 tỷ
Tai nạn cá nhân Lên đến 1,4 tỷ
Hỗ trợ đi lại Lên đến 150 triệu
160 nghìn - 940 nghìn
6 tuần - 80 tuổi 1 ngày - 1 năm Lên đến 1,575 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 1,575 tỷ
Tai nạn cá nhân Lên đến 1,575 tỷ
Hỗ trợ đi lại Lên đến 105 triệu
176 nghìn - 243 nghìn
6 tuần - 80 tuổi 1 ngày - 1 năm Lên đến 630 triệu
Chi phí y tế Lên đến 630 triệu
Tai nạn cá nhân Lên đến 630 triệu
Hỗ trợ đi lại Lên đến 63 triệu
108 nghìn - 138,6 nghìn
1 tuổi - 70 tuổi 1 ngày - 180 ngày Lên đến 1,621 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 70.000 USD
Tai nạn cá nhân Lên đến 70.000 USD
Hỗ trợ đi lại Lên đến 6.000 USD

 

185 nghìn - 4,2 triệu
6 tháng - 80 tuổi 1 ngày - 180 ngày Lên đến 2 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 2 tỷ
Tai nạn cá nhân Lên đến 4 tỷ
Hỗ trợ đi lại Lên đến 150 triệu

 

80 nghìn - 789 nghìn
1 tuổi - 70 tuổi 1 ngày - 180 ngày Lên đến 694,8 triệu
Chi phí y tế Lên đến 30.000 USD
Tai nạn cá nhân Lên đến 30.000 USD
Hỗ trợ đi lại Lên đến 3.000 USD

 

136 nghìn - 2,5 triệu
6 tuần - 80 tuổi 1 ngày - 180 ngày Lên đến 500 triệu
Chi phí y tế Lên đến 500 triệu
Tai nạn cá nhân Lên đến 500 triệu
Hỗ trợ đi lại Lên đến 37,5 triệu

 

150 nghìn - 2 triệu