TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn
có 87 sản phẩm
Bảo hiểm du lịch Đối tượng bảo hiểm Thời hạn bảo hiểm Quyền lợi bảo hiểm Phí bảo hiểm Hỗ trợ
6 tuần - 70 tuổi 1 ngày - 180 ngày Lên đến 2,1 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 2,1 tỷ
Tai nạn cá nhân Lên đến 1,575 tỷ
Hỗ trợ du lịch Lên đến 115,5 triệu
6 tuần - 70 tuổi 1 ngày - 180 ngày Lên đến 3,25 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 3,25 tỷ
Tai nạn cá nhân Lên đến 2,1 tỷ
Hỗ trợ du lịch Lên đến 157,5 triệu
6 tuần - 75 tuổi 1 ngày - 365 ngày Lên đến 850 triệu
Chi phí y tế Lên đến 850 triệu
Tai nạn cá nhân Lên đến 850 triệu
Hỗ trợ đi lại Lên đến 15,75 triệu
26 nghìn - 1,136 triệu
6 tuần - 75 tuổi 1 ngày - 365 ngày Lên đến 3,15 tỷ
Chi phí y tế Lên đến  2,1 tỷ
Tai nạn cá nhân Lên đến 3,15 tỷ
Hỗ trợ đi lại Lên đến 168 triệu
186 nghìn - 5,139 triệu
6 tuần - 75 tuổi 1 ngày - 365 ngày Lên đến 1,68 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 1,68 tỷ
Tai nạn cá nhân Lên đến 1,68 tỷ
Hỗ trợ đi lại Lên đến 105 triệu
151 nghìn - 3,838 triệu
6 tuần - 75 tuổi 1 ngày - 365 ngày Lên đến 1,05 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 1,05 tỷ 
Tai nạn cá nhân Lên đến 1,05 tỷ
Hỗ trợ đi lại Lên đến 105 triệu
44 nghìn - 3,83 triệu
6 tuần - 80 tuổi 1 ngày - 365 ngày Linh hoạt