TheBank
TheBank thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên Đán: Từ ngày 23/1/2020 đến hết ngày 29/1/2020. Ngày làm việc trở lại: Thứ 5, ngày 30/1/2020.
Gửi yêu cầu tư vấn
có 94 sản phẩm
Bảo hiểm du lịch Đối tượng bảo hiểm Thời hạn bảo hiểm Quyền lợi bảo hiểm Phí bảo hiểm Hỗ trợ
6 tuần - 70 tuổi 1 ngày - 180 ngày Lên đến 2,1 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 2,1 tỷ
Tai nạn cá nhân Lên đến 1,575 tỷ
Hỗ trợ du lịch Lên đến 115,5 triệu
6 tuần - 80 tuổi 1 ngày - 180 ngày Lên đến 463 triệu
Chi phí y tế Lên đến 20.000 USD/EUR
Tai nạn cá nhân Lên đến 20.000 USD/EUR
Hỗ trợ đi lại Áp dụng
304 nghìn - 6,97 triệu
1 tuổi -80 tuổi 1 ngày - 180 ngày Lên đến 2,1 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 2,1 tỷ
Tai nạn cá nhân Lên đến 1,2 tỷ
Hỗ trợ đi lại Không bao gồm

 

99 nghìn - 3,064 triệu
6 tuần - 80 tuổi 1 ngày - 180 ngày Lên đến 100 triệu
6 tuần - 80 tuổi 1 ngày - 180 ngày Lên đến 400 USD
6 tuần - 70 tuổi 1 ngày - 60 ngày 2,3 triệu - 1,158 tỷ
10 nghìn - 1,3 triệu
6 tuần - 70 tuổi 1 ngày - 180 ngày Lên đến 1,05 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 1,05 tỷ
Tai nạn cá nhân Lên đến 1,05 tỷ
Hỗ trợ du lịch Lên đến 42 triệu
Linh hoạt 1 ngày - 1 năm 20 triệu - 1 tỷ
1 nghìn - 150 nghìn
6 tuần - 70 tuổi 1 ngày - 180 ngày Lên đến 3,25 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 3,25 tỷ
Tai nạn cá nhân Lên đến 2,1 tỷ
Hỗ trợ du lịch Lên đến 157,5 triệu
6 tuần - 70 tuổi 1 ngày - 180 ngày Lên đến 1,575 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 1,575 tỷ
Tai nạn cá nhân Lên đến 1,05 tỷ
Hỗ trợ du lịch Lên đến 73,5 triệu
6 tuần - 80 tuổi 1 ngày - 180 ngày Lên đến 695 triệu
Chi phí y tế Lên đến 30.000 USD/EUR
Tai nạn cá nhân Lên đến 30.000 USD/EUR
Hỗ trợ đi lại Áp dụng
380 nghìn - 8,7 triệu
6 tuần - 80 tuổi 1 ngày - 180 ngày Lên đến 926 triệu
Chi phí y tế Lên đến 50.000 USD/EUR
Tai nạn cá nhân Lên đến 50.000 USD/EUR
Hỗ trợ đi lại Áp dụng
437 nghìn - 10 triệu
6 tuần - 80 tuổi 1 ngày - 180 ngày Lên đến 1,2 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 70.000 USD/EUR
Tai nạn cá nhân Lên đến 70.000 USD/EUR
Hỗ trợ đi lại Áp dụng
494 nghìn - 11,3 triệu
6 tuần - 80 tuổi 1 ngày - 180 ngày Lên đến 1,4 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 100.000 USD/EUR
Tai nạn cá nhân Lên đến 100.000 USD/EUR
Hỗ trợ đi lại Áp dụng
715 nghìn - 12,1 triệu