TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn
có 87 sản phẩm
Bảo hiểm du lịch Đối tượng bảo hiểm Thời hạn bảo hiểm Quyền lợi bảo hiểm Phí bảo hiểm Hỗ trợ
6 tuần - 85 tuổi 1 ngày -182 ngày Lên đến 2,52 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 2,52 tỷ
Tai nạn cá nhân Lên đến 2,52 tỷ
Hỗ trợ đi lại Lên đến 168 triệu

 

244 nghìn - 7,77 triệu
6 tháng - 80 tuổi 1 ngày - 180 ngày Lên đến 1 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 1 tỷ
Tai nạn cá nhân Lên đến 2 tỷ
Hỗ trợ đi lại Lên đến 51 triệu

 

79 nghìn - 688 nghìn
6 tuần - 80 tuổi 1 ngày - 180 ngày Lên đến 1,6 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 70.000 USD/EUR
Tai nạn cá nhân Lên đến 70.000 USD/EUR
Hỗ trợ đi lại Lên đến 6.000 USD/EUR
490 nghìn - 5,6 triệu
6 tháng - 85 tuổi 1 ngày - 180 ngày 100 triệu - 500 triệu
20 nghìn - 200 nghìn
6 tháng - 70 tuổi 1 ngày - 180 ngày Lên đến 3 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 3 tỷ
Tai nạn cá nhân Lên đến 3 tỷ
Hỗ trợ đi lại Lên đến 300 triệu
408 nghìn - 13,4 triệu
6 tuần - 80 tuổi 1 ngày - 180 ngày Lên đến 1,6 triệu
38 nghìn - 89 nghìn
6 tuần - 80 tuổi 1 ngày - 365 ngày 10 triệu - 100 triệu
2 nghìn - 2,52 triệu
6 tuần - 80 tuổi 1 ngày - 180 ngày Lên đến 463 triệu
Chi phí y tế Lên đến 20.000 USD/EUR
Tai nạn cá nhân Lên đến 20.000 USD/EUR
Hỗ trợ đi lại Áp dụng
304 nghìn - 6,97 triệu
6 tuần - 80 tuổi 1 ngày - 180 ngày Lên đến 695 triệu
Chi phí y tế Lên đến 30.000 USD/EUR
Tai nạn cá nhân Lên đến 30.000 USD/EUR
Hỗ trợ đi lại Áp dụng
380 nghìn - 8,7 triệu
6 tuần - 80 tuổi 1 ngày - 180 ngày Lên đến 926 triệu
Chi phí y tế Lên đến 50.000 USD/EUR
Tai nạn cá nhân Lên đến 50.000 USD/EUR
Hỗ trợ đi lại Áp dụng
437 nghìn - 10 triệu
6 tuần - 80 tuổi 1 ngày - 180 ngày Lên đến 1,2 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 70.000 USD/EUR
Tai nạn cá nhân Lên đến 70.000 USD/EUR
Hỗ trợ đi lại Áp dụng
494 nghìn - 11,3 triệu
1 tuổi -80 tuổi 1 ngày - 180 ngày Lên đến 2,8 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 2,8 tỷ
Tai nạn cá nhân Lên đến 2,4 tỷ
Hỗ trợ đi lại Lên đến 240 triệu
160 nghìn - 4,669 triệu
1 tuổi -80 tuổi 1 ngày - 180 ngày Lên đến 6 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 3,6 tỷ
Tai nạn cá nhân Lên đến 6 tỷ
Hỗ trợ đi lại Lên đến 300 triệu
220 nghìn - 6,672 triệu
6 tuần - 80 tuổi 1 ngày - 180 ngày Lên đến 400 USD
6 tuần - 80 tuổi 1 ngày - 180 ngày Lên đến 100 triệu
12 tháng - 80 tuổi 1 ngày - 180 ngày Lên đến 2,225 tỷ
6 tuần - 70 tuổi 1 ngày - 60 ngày 2,3 triệu - 1,158 tỷ
10 nghìn - 1,3 triệu
6 tuần - 70 tuổi 1 ngày - 365 ngày Linh hoạt
6 tuần - 70 tuổi 1 ngày - 180 ngày Lên đến 1,05 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 1,05 tỷ
Tai nạn cá nhân Lên đến 1,05 tỷ
Hỗ trợ du lịch Lên đến 42 triệu
6 tuần - 70 tuổi 1 ngày - 180 ngày Lên đến 1,575 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 1,575 tỷ
Tai nạn cá nhân Lên đến 1,05 tỷ
Hỗ trợ du lịch Lên đến 73,5 triệu