TheBank
TheBank thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên Đán: Từ ngày 23/1/2020 đến hết ngày 29/1/2020. Ngày làm việc trở lại: Thứ 5, ngày 30/1/2020.
Gửi yêu cầu tư vấn
có 94 sản phẩm
Bảo hiểm du lịch Đối tượng bảo hiểm Thời hạn bảo hiểm Quyền lợi bảo hiểm Phí bảo hiểm Hỗ trợ
6 tuần - 75 tuổi 1 ngày - 365 ngày Lên đến 850 triệu
Chi phí y tế Lên đến 850 triệu
Tai nạn cá nhân Lên đến 850 triệu
Hỗ trợ đi lại Lên đến 15,75 triệu
26 nghìn - 1,136 triệu
6 tháng - 80 tuổi 1 ngày - 180 ngày Lên đến 1 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 1 tỷ
Tai nạn cá nhân Lên đến 2 tỷ
Hỗ trợ đi lại Lên đến 51 triệu

 

79 nghìn - 688 nghìn
6 tuần - 80 tuổi 1 ngày - 180 ngày Lên đến 1,6 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 70.000 USD/EUR
Tai nạn cá nhân Lên đến 70.000 USD/EUR
Hỗ trợ đi lại Lên đến 6.000 USD/EUR
490 nghìn - 5,6 triệu
1 tuổi -80 tuổi 1 ngày - 180 ngày Lên đến 6 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 3,6 tỷ
Tai nạn cá nhân Lên đến 6 tỷ
Hỗ trợ đi lại Lên đến 300 triệu
220 nghìn - 6,672 triệu
6 tuần - 80 tuổi 1 ngày - 180 ngày Lên đến 2 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 2 tỷ
Tai nạn cá nhân Lên đến 2 tỷ
Hỗ trợ đi lại Lên đến 150 triệu
340 nghìn - 1,2 triệu
6 tháng - 70 tuổi 1 ngày - 180 ngày Lên đến 3 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 3 tỷ
Tai nạn cá nhân Lên đến 3 tỷ
Hỗ trợ đi lại Lên đến 300 triệu
408 nghìn - 13,4 triệu
6 tuần - 80 tuổi 1 ngày - 180 ngày Lên đến 400 USD
6 tuần - 75 tuổi 1 ngày - 365 ngày Lên đến 1,05 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 1,05 tỷ 
Tai nạn cá nhân Lên đến 1,05 tỷ
Hỗ trợ đi lại Lên đến 105 triệu
44 nghìn - 3,83 triệu
Linh hoạt 1 ngày - 1 năm 20 triệu - 200 triệu
1 nghìn - 34 nghìn
6 tháng - 70 tuổi 1 ngày - 180 ngày Lên đến 1 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 1 tỷ
Tai nạn cá nhân Lên đến 1 tỷ
Hỗ trợ đi lại Lên đến 100 triệu
102 nghìn - 5,2 triệu
6 tuần - 80 tuổi 1 ngày - 365 ngày Linh hoạt
1 tuổi -80 tuổi 1 ngày - 180 ngày Lên đến 2,1 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 2,1 tỷ
Tai nạn cá nhân Lên đến 1,8 tỷ
Hỗ trợ đi lại Lên đến 180 triệu
100 nghìn - 3,259 triệu
Linh hoạt 1 ngày - 1 năm 1 triệu - 400 triệu
50 đồng - 60 nghìn
6 tuần - 70 tuổi 1 ngày - 365 ngày Linh hoạt
6 tuần - 80 tuổi 1 ngày - 180 ngày Lên đến 1,6 triệu
38 nghìn - 89 nghìn
6 tuần - 80 tuổi 1 ngày - 365 ngày 10 triệu - 100 triệu
2 nghìn - 2,52 triệu
6 tuần - 80 tuổi 1 ngày - 180 ngày Lên đến 232 triệu
Chi phí y tế Lên đến 10.000 USD/EUR
Tai nạn cá nhân Lên đến 10.000 USD/EUR
Hỗ trợ đi lại Áp dụng
228 nghìn - 5,3 triệu
12 tháng - 80 tuổi 1 ngày - 180 ngày Lên đến 2,225 tỷ
6 tháng - 70 tuổi 1 ngày - 180 ngày Lên đến 2 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 2 tỷ
Tai nạn cá nhân Lên đến 2 tỷ
Hỗ trợ đi lại Lên đến 200 triệu
289 nghìn - 9,3 triệu
1 tuổi -80 tuổi 1 ngày - 180 ngày Lên đến 2,8 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 2,8 tỷ
Tai nạn cá nhân Lên đến 2,4 tỷ
Hỗ trợ đi lại Lên đến 240 triệu
160 nghìn - 4,669 triệu