TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn
có 94 sản phẩm
Bảo hiểm du lịch Đối tượng bảo hiểm Thời hạn bảo hiểm Quyền lợi bảo hiểm Phí bảo hiểm Hỗ trợ
6 tuần - 80 tuổi 1 ngày - 1 năm Lên đến 600 triệu
Chi phí y tế Lên đến 600 triệu
Tai nạn cá nhân Lên đến 600 triệu
Hỗ trợ đi lại Lên đến 60 triệu
60 nghìn - 650 nghìn
6 tuần - 80 tuổi 1 ngày - 180 ngày Lên đến 463,2 triệu
Chi phí y tế Lên đến 20.000 USD/EUR
Tai nạn cá nhân Lên đến 20.000 USD/EUR
Hỗ trợ đi lại Lên đến 2.000 USD/EUR
304 nghìn - 8,713 triệu
6 tuần - 80 tuổi 1 ngày - 180 ngày Lên đến 695 triệu
Chi phí y tế Lên đến 30.000 USD/EUR
Tai nạn cá nhân Lên đến 30.000 USD/EUR
Hỗ trợ đi lại Lên đến 3000 USD/EUR
205 nghìn - 3,8 triệu
6 tuần - 80 tuổi 1 ngày - 180 ngày 10 triệu - 100 triệu
1,7 nghìn - 17 nghìn
6 tuần - 80 tuổi 1 ngày - 180 ngày Lên đến 500 triệu
Chi phí y tế Lên đến 500 triệu
Tai nạn cá nhân Lên đến 500 triệu
Hỗ trợ đi lại Lên đến 37,5 triệu

 

150 nghìn - 2 triệu
6 tuần - 80 tuổi 1 ngày - 180 ngày Lên đến 750 triệu
Chi phí y tế Lên đến 750 triệu
Tai nạn cá nhân Lên đến 750 triệu
Hỗ trợ đi lại Lên đến 75 triệu

 

175 nghìn - 3,65 triệu
6 tuần - 80 tuổi 1 ngày - 180 ngày Lên đến 1,25 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 1,25 tỷ
Tai nạn cá nhân Lên đến 1,25 tỷ
Hỗ trợ đi lại Lên đến 112,5 triệu

 

225 nghìn - 4,55 triệu
6 tuần - 80 tuổi 1 ngày - 1 năm 10 triệu - 50 triệu
1,5 nghìn - 7,5 nghìn
6 tuần - 70 tuổi 1 ngày - 365 ngày Lên đến 100 triệu
500 đồng - 15 nghìn
Độ tuổi tối đa đến 80 tuổi. 1 ngày - 180 ngày Lên đến 695 triệu
Chi phí y tế Lên đến 30.000 USD/EUR
Tai nạn cá nhân Lên đến 30.000 USD/EUR
Hỗ trợ đi lại Lên đến 3.000 USD/EUR
185 nghìn- 3,358 triệu
Độ tuổi tối đa đến 80 tuổi. 1 ngày - 1 năm Lên đến 1,158 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 50.000 USD/EUR
Tai nạn cá nhân Lên đến 50.000 USD/EUR
Hỗ trợ đi lại Lên đến 5.000 USD/EUR
231 nghìn - 6,95 triệu
6 tuần - 80 tuổi 1 ngày - 1 năm Lên đến 1,575 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 1,575 tỷ
Tai nạn cá nhân Lên đến 1,575 tỷ
Hỗ trợ đi lại Lên đến 105 triệu
176 nghìn - 243 nghìn
6 tuần - 80 tuổi 1 ngày - 1 năm Lên đến 1,05 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 1,05 tỷ
Tai nạn cá nhân Lên đến 1,05 tỷ
Hỗ trợ đi lại Lên đến 105 triệu
154 nghìn - 198 nghìn
6 tuần - 80 tuổi 1 ngày - 1 năm Lên đến 630 triệu
Chi phí y tế Lên đến 630 triệu
Tai nạn cá nhân Lên đến 630 triệu
Hỗ trợ đi lại Lên đến 63 triệu
108 nghìn - 138,6 nghìn
6 tuần - 80 tuổi 1 ngày - 90 ngày 100 triệu - 1,6 tỷ
4 nghìn - 115 nghìn
6 tuần - 80 tuổi 1 ngày - 90 ngày Lên đến 1,6 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 1 tỷ
Tai nạn cá nhân Lên đến 1,6 tỷ
Hỗ trợ đi lại Lên đến 10 triệu
164 nghìn
6 tuần - 80 tuổi 1 ngày - 90 ngày Lên đến 3,2 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 1,6 tỷ
Tai nạn cá nhân Lên đến 3,2 tỷ
Hỗ trợ đi lại Lên đến 10 triệu
283 nghìn
6 tuần - 80 tuổi 1 ngày - 90 ngày Lên đến 1 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 200 triệu
Tai nạn cá nhân Lên đến 200 triệu
Hỗ trợ đi lại Lên đến 10 triệu
37 nghìn
6 tuần - 80 tuổi 1 ngày - 90 ngày Lên đến 1 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 200 triệu
Tai nạn cá nhân Lên đến 200 triệu
Hỗ trợ đi lại Lên đến 10 triệu
43 nghìn
6 tuần - 80 tuổi 1 ngày - 90 ngày Lên đến 1 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 100 triệu
Tai nạn cá nhân Lên đến 400 triệu
Hỗ trợ đi lại Lên đến 10 triệu
48 nghìn