TheBank
TheBank thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên Đán: Từ ngày 23/1/2020 đến hết ngày 29/1/2020. Ngày làm việc trở lại: Thứ 5, ngày 30/1/2020.
Gửi yêu cầu tư vấn
có 94 sản phẩm
Bảo hiểm du lịch Đối tượng bảo hiểm Thời hạn bảo hiểm Quyền lợi bảo hiểm Phí bảo hiểm Hỗ trợ
6 tuần - 80 tuổi 1 ngày - 1 năm Lên đến 1,05 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 1,05 tỷ
Tai nạn cá nhân Lên đến 1,05 tỷ
Hỗ trợ đi lại Lên đến 105 triệu
154 nghìn - 198 nghìn
Độ tuổi tối đa đến 80 tuổi. 1 ngày - 180 ngày Lên đến 232 triệu
Chi phí y tế Lên đến 10.000 USD/EUR
Tai nạn cá nhân Lên đến 10.000 USD/EUR
Hỗ trợ đi lại Lên đến 1.000 USD/EUR

 

162 nghìn - 2,594 triệu
6 tuần - 80 tuổi 1 ngày - 180 ngày 10 triệu - 100 triệu
1,7 nghìn - 17 nghìn
6 tuần - 80 tuổi 1 ngày - 180 ngày Lên đến 695 triệu
Chi phí y tế Lên đến 30.000 USD/EUR
Tai nạn cá nhân Lên đến 30.000 USD/EUR
Hỗ trợ đi lại Lên đến 3000 USD/EUR
205 nghìn - 3,8 triệu
6 tuần - 85 tuổi 1 ngày -182 ngày Lên đến 2,1 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 1,68 tỷ
Tai nạn cá nhân Lên đến 1,68 tỷ
Hỗ trợ đi lại Lên đến 105 triệu

 

147 nghìn - 5,04 triệu
6 tuần - 80 tuổi 1 ngày - 180 ngày Lên đến 463,2 triệu
Chi phí y tế Lên đến 20.000 USD/EUR
Tai nạn cá nhân Lên đến 20.000 USD/EUR
Hỗ trợ đi lại Lên đến 2.000 USD/EUR
304 nghìn - 8,713 triệu
6 tuần - 80 tuổi 1 ngày - 180 ngày Lên đến 1,158 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 50.000 USD/EUR
Tai nạn cá nhân Lên đến 50.000 USD/EUR
Hỗ trợ đi lại Lên đến 4000 USD/EUR
437 nghìn - 10 triệu
6 tuần - 80 tuổi 1 ngày - 180 ngày Lên đến 1,25 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 1,25 tỷ
Tai nạn cá nhân Lên đến 1,25 tỷ
Hỗ trợ đi lại Lên đến 112,5 triệu

 

225 nghìn - 4,55 triệu
6 tuần - 80 tuổi 1 ngày - 1 năm Lên đến 2 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 2 tỷ triệu
Tai nạn cá nhân Lên đến 2 tỷ triệu
Hỗ trợ đi lại Lên đến 100 triệu
150 nghìn - 6,3 triệu
Độ tuổi tối đa đến 80 tuổi. 1 ngày - 1 năm Lên đến 1,158 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 50.000 USD/EUR
Tai nạn cá nhân Lên đến 50.000 USD/EUR
Hỗ trợ đi lại Lên đến 5.000 USD/EUR
231 nghìn - 6,95 triệu
6 tháng - 80 tuổi 1 ngày - 180 ngày Lên đến 400 triệu
Chi phí y tế Không áp dụng
Tai nạn cá nhân Lên đến 400 triệu
Hỗ trợ đi lại Không áp dụng

 

60 nghìn - 300 nghìn
6 tuần - 80 tuổi 1 ngày - 180 ngày Lên đến 2,5 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 2,5 tỷ
Tai nạn cá nhân Lên đến 2,5 tỷ
Hỗ trợ đi lại Lên đến 225 triệu

 

275 nghìn - 6,6 triệu
6 tuần - 80 tuổi 1 ngày - 1 năm 10 triệu - 50 triệu
1,5 nghìn - 7,5 nghìn
Độ tuổi tối đa đến 80 tuổi. 1 ngày - 180 ngày Lên đến 695 triệu
Chi phí y tế Lên đến 30.000 USD/EUR
Tai nạn cá nhân Lên đến 30.000 USD/EUR
Hỗ trợ đi lại Lên đến 3.000 USD/EUR
185 nghìn- 3,358 triệu
6 tuần - 80 tuổi 1 ngày - 180 ngày Lên đến 750 triệu
Chi phí y tế Lên đến 750 triệu
Tai nạn cá nhân Lên đến 750 triệu
Hỗ trợ đi lại Lên đến 75 triệu

 

175 nghìn - 3,65 triệu
Độ tuổi tối đa đến 80 tuổi. 1 ngày - 1 năm Lên đến 1,621 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 70.000 USD/EUR
Tai nạn cá nhân Lên đến 70.000 USD/EUR
Hỗ trợ đi lại Lên đến 7.000 USD/EUR
390 nghìn - 9,26 triệu
6 tuần - 70 tuổi 1 ngày - 365 ngày Lên đến 100 triệu
500 đồng - 15 nghìn
6 tuần - 75 tuổi 1 ngày - 365 ngày Lên đến 1,68 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 1,68 tỷ
Tai nạn cá nhân Lên đến 1,68 tỷ
Hỗ trợ đi lại Lên đến 105 triệu
151 nghìn - 3,838 triệu
6 tuần - 75 tuổi 1 ngày - 365 ngày Lên đến 3,15 tỷ
Chi phí y tế Lên đến  2,1 tỷ
Tai nạn cá nhân Lên đến 3,15 tỷ
Hỗ trợ đi lại Lên đến 168 triệu
186 nghìn - 5,139 triệu
6 tháng - 85 tuổi 1 ngày - 180 ngày 100 triệu - 500 triệu
20 nghìn - 200 nghìn