avatart

khach

icon

EPC là gì? Các quy định mới nhất về hợp đồng tổng thầu EPC

Thị trường tài chính

- 24/12/2021

0

Thị trường tài chính

24/12/2021

0

EPC là một loại hợp đồng được sử dụng trong lĩnh vực kiến trúc, thi công công trình. Vậy pháp luật quy định về loại hợp đồng này như thế nào?

Mục lục [Ẩn]

EPC là gì?

Căn cứ Khoản 1, Điều 17, Thông tư 30/2016/TT-BXD, hợp đồng tổng thầu EPC là hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng tất cả các công trình của một dự án đầu tư xây dựng.

Tổng thầu EPC là gì?

Căn cứ Khoản 11, Điều 2, Nghị định 59/2015/NĐ-CP, tổng thầu xây dựng thực hiện hợp đồng EPC (Engineering, Procurement and Construction) là nhà thầu thực hiện toàn bộ các công việc thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình của một dự án đầu tư xây dựng.

Như vậy hợp đồng EPC sẽ tổng hợp tất cả các hạng mục từ thiết kế, mua sắm vật tư và xây lắp thi công công trình. Đây chính là điểm khác biệt với các hợp đồng thông thường. Loại hợp đồng này đang được các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài sử dụng cho các dự án xây dựng tại Việt Nam. Thông thường trong 1 mẫu hợp đồng EPC, chủ đầu tư sẽ là bên giao thầu còn tổng thầu hoặc nhà thầu chính là đơn vị nhận thầu.

Tổng thầu EPC nghĩa là gì?

Tổng thầu EPC nghĩa là gì?

Các quy định về hợp đồng tổng thầu EPC

Nguyên tắc áp dụng hợp đồng tổng thầu EPC

Nguyên tắc áp dụng hợp đồng tổng thầu EPC như sau:

- Căn cứ vào đặc điểm, tính chất và quy mô của từng dự án, gói thầu EPC và các quy định của pháp luật Người có thẩm quyền quyết định đầu tư quyết định áp dụng hình thức hợp đồng EPC cho các dự án, gói thầu xây dựng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hiệu quả của dự án đầu tư xây dựng.

- Hợp đồng EPC chỉ áp dụng đối với:

  • Những dự án, gói thầu xây dựng cần rút ngắn thời gian thực hiện
  • Những dự án, gói thầu xây dựng có yêu cầu cao về kỹ thuật, công nghệ và phải đảm bảo tính đồng bộ từ khâu thiết kế, cung cấp thiết bị, thi công xây dựng công trình đến khâu đào tạo vận hành, chuyển giao công trình.

- Bên nhận thầu thực hiện hợp đồng EPC phải có đủ điều kiện về kinh nghiệm, năng lực tài chính, năng lực hành nghề và năng lực hoạt động đối với toàn bộ phạm vi công việc cần thực hiện của hợp đồng EPC gồm năng lực về: thiết kế, cung cấp thiết bị, cung cấp dịch vụ đào tạo, vận hành, chuyển giao công nghệ, thi công xây dựng công trình theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng và các yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Bên nhận thầu EPC không được giao thầu phụ quá 60% khối lượng công việc thuộc phạm vi hợp đồng EPC.

- Việc quản lý chi phí hợp đồng EPC không được vượt giá hợp đồng EPC đã ký kết theo đúng các thỏa thuận trong hợp đồng EPC.

- Hồ sơ thiết kế của các dự án, gói thầu áp dụng hợp đồng EPC phải đáp ứng yêu cầu tại khoản 1 Điều 54 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.

- Việc ký kết và quản lý thực hiện hợp đồng EPC phải phù hợp với các quy định của pháp luật về hợp đồng xây dựng.

Như vậy để áp dụng hợp đồng tổng thầu EPC cần phải đáp ứng một số điều kiện nhất định. Theo đó, loại hợp đồng này sẽ áp dụng với các dự án, gói thầu đang cần rút ngắn thời gian thực hiện hay những gói thầu yêu cầu cao về kỹ thuật, công nghệ…

(Căn cứ Điều 3, Thông tư 30/2016/TT-BXD)

Ký kết gói thầu EPC thành công

Ký kết gói thầu EPC thành công

Quyền của bên giao thầu trong quản lý thực hiện hợp đồng EPC

Quyền của bên giao thầu trong quản lý thực hiện hợp đồng EPC như sau:

- Từ chối nghiệm thu sản phẩm không đạt chất lượng theo hợp đồng; không nghiệm thu những thiết bị công nghệ không đúng với thỏa thuận trong hợp đồng về số lượng, chất lượng, chủng loại, nguồn gốc xuất xứ và các sản phẩm vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

- Kiểm tra việc thực hiện các công việc của bên nhận thầu theo nội dung hợp đồng đã ký kết nhưng không được làm cản trở hoạt động bình thường của bên nhận thầu.

- Tạm dừng việc thực hiện công việc theo hợp đồng và yêu cầu khắc phục hậu quả khi phát hiện bên nhận thầu thực hiện công việc vi phạm các nội dung đã ký kết trong hợp đồng hoặc các quy định của nhà nước.

- Yêu cầu bên nhận thầu bàn giao các hồ sơ, tài liệu liên quan đến sản phẩm của hợp đồng theo nội dung hợp đồng đã ký kết.

- Xem xét, chấp thuận danh sách các nhà thầu phụ đủ điều kiện năng lực chưa có trong hợp đồng EPC theo đề nghị của bên nhận thầu.

- Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

(Căn cứ Khoản 1, Điều 14, Thông tư 30/2016/TT-BXD)

Nghĩa vụ của bên giao thầu trong quản lý thực hiện hợp đồng EPC

Nghĩa vụ của bên giao thầu trong quản lý thực hiện hợp đồng EPC như sau:

- Nghiệm thu, thanh toán, quyết toán hợp đồng đúng thời hạn theo quy định.

- Cử và thông báo bằng văn bản cho bên nhận thầu về nhân lực chính tham gia quản lý và thực hiện hợp đồng.

- Cung cấp cho bên nhận thầu thông tin, tài liệu và các phương tiện cần thiết để thực hiện công việc theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng EPC đã ký.

- Nghiệm thu, thẩm định, phê duyệt hoặc trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt kịp thời thiết kế xây dựng gồm: thuyết minh thiết kế, bản tính, các bản vẽ thiết kế, các tài liệu khảo sát có liên quan, quy trình bảo trì của các công trình, hạng mục công trình theo quy định.

- Xin giấy phép xây dựng theo quy định, bàn giao mặt bằng cho bên nhận thầu theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng EPC đã ký.

- Giám sát việc thực hiện công việc theo nội dung hợp đồng đã ký kết; kiểm tra các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ theo quy định.

- Thỏa thuận với bên nhận thầu về hồ sơ mời thầu mua sắm thiết bị công nghệ theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng EPC đã ký.

- Bảo đảm quyền tác giả đối với các sản phẩm tư vấn theo hợp đồng.

- Tổ chức đào tạo cán bộ quản lý và công nhân vận hành sử dụng công trình.

- Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

(Căn cứ Khoản 2, Điều 14, Thông tư 30/2016/TT-BXD)

EPC contract là hợp đồng tổng thầu EPC

EPC contract là hợp đồng tổng thầu EPC

Quyền của bên nhận thầu trong quản lý thực hiện hợp đồng EPC

Bên nhận thầu trong quản lý thực hiện hợp đồng EPC có quyền sau:

- Yêu cầu bên giao thầu cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện làm việc liên quan đến công việc theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng EPC đã ký.

- Được đề xuất với bên giao thầu về những công việc phát sinh ngoài phạm vi hợp đồng; từ chối thực hiện những công việc ngoài phạm vi hợp đồng đã ký kết khi chưa được hai bên thống nhất hoặc những yêu cầu trái pháp luật của bên giao thầu.

- Tổ chức, quản lý thực hiện các công việc theo nội dung hợp đồng đã ký kết.

- Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

(Căn cứ Khoản 1, Điều 15, Thông tư 30/2016/TT-BXD)

Nghĩa vụ của bên nhận thầu trong quản lý thực hiện hợp đồng EPC

Bên nhận thầu trong quản lý thực hiện hợp đồng EPC có nghĩa vụ sau:

- Cung cấp đủ nhân lực, vật liệu, máy móc, thiết bị và các phương tiện cần thiết khác để thực hiện các công việc theo hợp đồng.

- Tiếp nhận, quản lý, bảo quản, bàn giao lại các tài liệu, phương tiện do bên giao thầu cung cấp theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng EPC đã ký.

- Thông báo cho bên giao thầu về những thông tin, tài liệu không đầy đủ, phương tiện làm việc không đảm bảo ảnh hưởng đến việc thực hiện công việc theo hợp đồng EPC đã ký.

- Giữ bí mật các thông tin liên quan đến hợp đồng theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện công việc theo hợp đồng đảm bảo an toàn, chất lượng, đúng tiến độ và các thỏa thuận khác trong hợp đồng EPC đã ký.

- Lập thiết kế xây dựng của các hạng mục công trình, công trình chính phù hợp với thiết kế cơ sở hoặc thiết kế FEED được duyệt và trình cơ quan có thẩm quyền, chủ đầu tư thẩm định, phê duyệt theo khoản 2 Điều 6 Thông tư này và quy định của pháp luật về xây dựng.

- Tổ chức việc mua sắm, chế tạo và cung cấp thiết bị công nghệ đáp ứng yêu cầu và tiến độ thực hiện của hợp đồng; lựa chọn nhà thầu phụ trình bên giao thầu chấp thuận theo đúng hợp đồng EPC đã ký; thỏa thuận và thống nhất với bên giao thầu về nội dung hồ sơ mời thầu mua sắm các thiết bị công nghệ theo đúng hợp đồng EPC đã ký.

- Tổ chức đào tạo cán bộ quản lý và công nhân vận hành sử dụng công trình, chuyển giao công nghệ và dịch vụ kỹ thuật kèm theo theo đúng hợp đồng EPC đã ký.

- Thực hiện các công việc thử nghiệm, hiệu chỉnh, vận hành chạy thử đồng bộ công trình và bàn giao công trình hoàn thành cho bên giao thầu theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng và theo quy định của pháp luật hiện hành;

- Đảm bảo các sản phẩm do mình cung cấp không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật.

- Bàn giao các hồ sơ, tài liệu liên quan đến sản phẩm của hợp đồng cho bên giao thầu theo nội dung hợp đồng EPC đã ký.

- Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

(Căn cứ Khoản 2, Điều 15, Thông tư 30/2016/TT-BXD)

Nghĩa vụ của bên nhận thầu là gì?

Nghĩa vụ của bên nhận thầu là gì?

Ưu điểm của hợp đồng tổng thầu EPC

- Sử dụng hợp đồng tổng thầu EPC sẽ giúp chủ đầu tư giảm bớt áp lực về thủ tục hành chính vì họ chỉ cần trao đổi với đơn vị tổng thầu hoặc nhà thầu chính.

- Dù công trình đó có nhiều nhà thầu phụ, tuy nhiên, chủ đầu tư cũng không phải lo lắng nếu có sự tranh chấp xảy ra giữa các bên như nhà thầu thiết kế/tư vấn, nhà thầu xây lắp, thi công, nhà thầu cung cấp... vì đã có sự quản lý của đơn vị tổng thầu EPC.

- Vì tổng thầu EPC chính là đơn vị phải chịu trách nhiệm về hoạt động của gói thầu phụ vì vậy, chủ đầu tư sẽ không phải hứng chịu rủi ro từ việc điều phối hoạt động của các gói thầu phụ.

- Dựa vào các phạm vi công việc đã được trao đổi và thống nhất trong hợp đồng tổng thầu EPC, nhà thầu chính, chủ đầu tư có thể xác định được: chi phí, thời gian thực hiện và hoàn thành, chất lượng công trình tương đối chính xác.

- Giá hợp đồng thường được cố định nên chủ đầu tư có thể yên tâm trước biến động tăng giảm của giá vật tư, tiền thuê nhân công khi thực hiện sự án.

- Trong hợp đồng EPC cũng có quy định các điều kiện về hiệu quả hoạt đọng, bảo lãnh hiệu quả thực hiện hợp đồng, bảo lãnh vận hành, bồi thường thiệt hại các lỗi của nhà thầu.

Như vậy, hợp đồng tổng thầu EPC mang lại rất nhiều lợi ích thiết thực cho các chủ đầu tư. Tuy nhiên, các chủ đầu tư nên lựa chọn đơn vị tổng thầu EPC uy tín, có trình độ kỹ thuật chuyên môn trước khi bàn giao gói thầu để phát huy tối đa các lợi ích trên.

 

Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

5 (1 lượt)

5 (1 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn miễn phí

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *