avatart

khach

icon

Cập nhật các biểu mẫu bảo hiểm xã hội mới nhất

Bảo hiểm xã hội

- 12/05/2021

0

Bảo hiểm xã hội

12/05/2021

0

Các biểu mẫu bảo hiểm xã hội mới cập nhật sẽ giúp cho người sẽ dụng lao động và người lao động thuận tiện hơn trong các thủ tục liên quan đến bảo hiểm xã hội.

Mục lục [Ẩn]

Vào ngày 14/4/2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Quyết định 595/QĐ-BHXH với 47 biểu mẫu bảo hiểm xã hội về quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT cùng các hướng dẫn cụ thể cách lập từng biểu mẫu.

Mẫu biểu liên quan đến đơn vị, người tham gia bảo hiểm xã hội

Tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT

 • Mục đích: Kê khai các thông tin liên quan đến nhân thân, phương thức đóng, nơi đăng ký khám chữa bệnh (KCB) ban đầu khi tham gia BHXH, BHYT, BHTN và khi có yêu cầu thay đổi thông tin tham gia BHXH, BHYT như: Nhân thân, chức danh nghề, phương thức đóng, nơi đăng ký KCB ban đầu,...
 • Thời gian lập mẫu: Với trường hợp người lao động tham gia cả BHXH, BHYT; người chỉ tham gia BHXH bắt buộc; người tham gia BHXH tự nguyện lập bảng khi lần đầu tham gia hoặc khi thay đổi thông tin. Với trường hợp chỉ tham gia BHYT thì điền khi thay đổi thông tin.
 • Căn cứ và trách nhiệm lập tờ khai: Căn cứ vào các giấy tờ nhân thân (Chứng minh thư, sổ hộ khẩu hoặc giấy khai sinh, hộ chiếu); Hồ sơ gốc (Lý lịch, Hợp đồng lao động, Hợp đồng làm việc, Quyết định tuyển dụng, các giấy tờ chứng minh quyền lợi hưởng BHYT).

Mẫu TK1-TS

Hướng dẫn điền mẫu TK1-TS

Link tải về: Mẫu Tờ khai TK1-TS

Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh BHXH, BHYT

 • Mục đích: Đơn vị sử dụng lao động kê khai thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT khi doanh nghiệp có những thay đổi thông tin về các mục này, hoặc chuyển sang cơ quan quản lý hay địa bàn kinh doanh khác.

Link tải về: Mẫu Tờ khai TK3-TS

Bảng kê thông tin

 • Mục đích: Tổng hợp hồ sơ, giấy tờ của đơn vị, người tham gia làm căn cứ truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; cấp lại, đổi, điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT gửi kèm Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN - BNN (Mẫu D02-TS) hoặc Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).
 • Trách nhiệm và thời gian lập: Đơn vị lập khi có phát sinh.

Link tải về: Biểu mẫu bảo hiểm xã hội D01-TS

Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN

 • Mục đích: Để đơn vị đăng ký, truy thu, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT đối với người lao động thuộc đơn vị.
 • Thời gian và trách nhiệm lập: Đơn vị lập khi có phát sinh về lao động, tiền lương và truy thu với người lao động thuộc đơn vị.

Link tải về: Mẫu DO2-TS

Danh sách người chỉ tham gia BHYT

 • Mục đích: Kê khai các thông tin của người tham gia BHYT để thu, cấp thẻ BHYT theo quy định.
 • Thời gian và trách nhiệm lập: UBND cấp xã, đơn vị quản lý người tham gia BHYT hoặc đại lý thu/nhà trường hoặc cơ quan BHXH. Tờ khai được lập khi đơn vị bắt đầu tham gia BHYT và khi có biến động (tăng, giảm) về người tham gia, số tiền đóng BHYT.

Link tải về: Mẫu D03-TS

Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện

 • Mục đích: Để đại lý thu hoặc cơ quan BHXH kê khai người tham gia BHXH tự nguyện tăng mới, đóng tiếp, đóng lại, điều chỉnh mức đóng,...
 • Thời gian và trách nhiệm lập: Đại lý thu, Phòng/Tổ quản lý thu lập tờ khai khi có phát sinh.

Link tải về: Mẫu D05-TS

Đọc thêm: Luật BHXH 2021 có những gì thay đổi?

Mẫu biểu nghiệp vụ trong ngành

Tổng hợp danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN

 • Mục đích: Đơn vị kê khai chi tiết danh sách người lao động tham gia BHXH tăng giảm trong tháng. Biểu mẫu cần nêu chi tiết về mã số BHXH, mức đóng cũ và mức đóng mới.

Link tải về: Mẫu D02a-TS

Tổng hợp danh sách người chỉ tham gia BHYT

 • Mục đích: Tổng hợp lại danh sách người lao động chỉ tham gia BHYT, nêu rõ thông tin người lao động, mã số bảo hiểm, thời hạn sử dụng thẻ,...

Link tải về: Mẫu D03a-TS

Danh sách đơn vị thuế quản lý chưa tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN

 • Mục đích: Lên danh sách đơn vị thuế đang quản lý chưa tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN nêu rõ thông tin đơn vị, thông tin của người lao động,...

Mẫu tờ khai D04a-TS

Mẫu tờ khai D04a-TS

Link tải về: Mẫu D04a-TS

Danh sách đơn vị BHXH đang quản lý chưa tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN đầy đủ cho người lao động

 • Mục đích: Lập biểu mẫu để ghi lại danh sách những đơn vị chưa tham gia BHXH đầy đủ cho người lao động, ghi rõ tên công ty, mã số thuế, thông tin của người lao động,...

Link tải về: Mẫu D04b-TS

Danh sách đơn vị giải thể, phá sản, bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, ngừng hoạt động, tạm ngừng hoạt động, bỏ địa chỉ kinh doanh

 • Mục đích: Biểu mẫu được lập ra ghi đầy đủ thông tin đơn vị, mã số BHXH, địa chỉ số văn bản của cơ quan có thẩm quyền, số lao động,... phân tích, đánh giá tình hình cụ thể của đơn vị.

Link tải về: Mẫu D04c-TS

Đọc thêm:

Hướng dẫn điền mẫu đơn xin đóng BHXH

Hướng dẫn điền mẫu xác nhận BHXH

Danh sách đơn vị trả thu nhập theo kế hoạch thanh tra của cơ quan thuế

 • Mục đích: Ghi chép danh sách các đơn vị trả thu nhập theo kế hoạch thanh tra của cơ quan thuế, nhằm tổng hợp, rà soát tránh trùng lặp kế hoạch thanh tra giữa cơ quan thuế và cơ quan BHXH.

Link tải về: Mẫu D04d-TS

Thông báo về việc đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN

 • Mục đích: Thông báo về việc đóng bảo hiểm cho người lao động, ghi đầy đủ thông tin của doanh nghiệp,..

Link tải về: Mẫu D04e-TS

Biên bản về việc đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN cho người lao động

 • Mục đích: Ghi chép về việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Ngoài ra còn có ý kiến của cơ quan BHXH, đơn vị và các ý kiến khác,...

Link tải về: Mẫu D04h-TS

 • Báo cáo tình hình khai thác, phải triển đối tượng của các đơn vị cùng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN
 • Mục đích: Báo cáo tình hình khai thác, phát triển đối tượng, đơn vị tham gia BHXH ghi rõ về loại hình đơn vị, lao động,...

Link tải về: Mẫu D04k-TS

Danh sách đơn vị đề nghị thanh tra đột xuất

 • Mục đích: Lập danh sách để tổ chức thực hiện thanh tra. Mẫu danh sách nêu rõ thông tin đơn vị, thông tin về lao động của đơn vị,...

Link tải về: Mẫu D04m-TS

Tổng hợp danh sách người tham gia BHXH tự nguyện

 • Mục đích: Tổng hợp số người, số tiền tham gia BHXH tự nguyện tăng mới, đóng tiếp, đóng lại, điều chỉnh…
 • Trách nhiệm và thời gian lập: Cơ quan BHXH lập khi có phát sinh mẫu D05-TS.

Link tải về: Mẫu D05a-TS

Danh sách người tham gia đến hạn phải đóng BHXH tự nguyện, BHYT

 • Mục đích: Tổng hợp thông tin người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT đến hạn phải đóng tiếp BHXH tự nguyện, BHYT.
 • Trách nhiệm và thời gian lập: Cơ quan BHXH lập hàng tháng khi có phát sinh.

Link tải về: Mẫu D08a-TS

Danh sách cấp sổ BHXH

 • Mục đích: Lập bảng để đối chiếu, kiểm kê số người đủ điều kiện được cấp mới, cấp lại sổ BHXH.
  Trách nhiệm lập: Cơ quan BHXH nơi phát hành sổ BHXH.

Link tải về: Mẫu D09a-TS

Danh sách cấp thẻ BHYT

 • Mục đích: Để đối chiếu, kiểm kê số người được cấp thẻ BHYT và theo dõi thời gian tham gia liên tục theo mã số của từng người.
 • Trách nhiệm lập: Cơ quan BHXH nơi phát hành thẻ BHYT.

Link tải về: Mẫu D10a-TS

Phiếu trả hồ sơ

 • Mục đích: Để trả lại hồ sơ đối với các trường hợp không đầy đủ, không khớp đúng. Trường hợp dữ liệu chương trình và hồ sơ không khớp đúng, chưa hợp lệ đề nghị hướng dẫn bổ sung hoặc điều chỉnh.
 • Trách nhiệm lập: Phòng/Tổ quản lý thu, Phòng/Tổ cấp sổ, thẻ; Phòng/Tổ chế độ BHXH lập khi có phát sinh.

Link tải về: Mẫu C02-TS

Biên bản thẩm định số liệu thu BHXH, BHTN, BHTNLĐ-BNN

 • Mục đích: Để thẩm định kết quả thực hiện thu BHXH, BHYT, BHTN của cơ quan BHXH cấp trên với cơ quan BHXH cấp dưới.
 • Trách nhiệm và thời gian lập: BHXH tỉnh thẩm định đối với BHXH huyện hàng quý, hàng năm.

Link tải về: Mẫu C03-TS

Phiếu sử dụng phôi bìa sổ BHXH

 • Mục đích: Theo dõi số lượng phổi sổ sử dụng khi phát hành sổ.
 • Trách nhiệm và thời gian lập: Cán bộ chuyên quản lập và cuối ngày có phát sinh.

Link tải về: Mẫu C06-TS

Phiếu sử dụng phôi thẻ BHYT

 • Mục đích: Để theo dõi số lượng phôi thẻ sử dụng khi phát hành thẻ.
 • Trách nhiệm và thời gian lập: Các bộ chuyên quản lập vào cuối ngày có phát sinh.

Link tải về: Mẫu C07-TS

Biên bản huỷ sổ BHXH, thẻ BHYT

 • Mục đích: Ghi chép về việc huỷ sổ BHXH, BHYT. Nêu rõ về thông tin thời gian và địa điểm lập biên bản, hội đồng xử lý sổ, thông tin về bảo hiểm, phương pháp xử lý,...

Link tải về tại đây

Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN (hằng tháng)

 • Mục đích: Để thông báo chi tiết kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN đối với các đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN.
 • Trách nhiệm và thời gian lập: Cơ quan BHXH lập hàng tháng.

Link tải về: Mẫu C12-TS

Quyết định hoàn trả tiền thu BHXH, BHYT

 • Mục đích: Để giám đốc cơ quan BHXH ra quyết định hoàn trả tiền thu BHXH, BHYT, BHTN do đơn vị, cá nhân nộp thừa, nộp nhầm vào tài khoản chuyển thu của cơ quan BHXH các cấp.
 • Trách nhiệm và thời gian lập: Cơ quan BHXH khi có phát sinh.

Link tải về: Mẫu C16-TS

Đối chiếu biên lai thu tiền đóng BHXH tự nguyện, BHYT

 • Mục đích: Để Phòng/Tổ quản lý thu đối chiếu biên lai thu tiền và số tiền thu BHXH tự nguyện, BHYT với đại lý thu, Phòng/Tổ KH-TC.
 • Trách nhiệm và thời gian lập: Phòng/Tổ quản lý thu cơ quan BHXH lập khi phát sinh.

Link tải về: Mẫu C17-TS

Sổ theo dõi sử dụng phôi sổ BHXH

 • Mục đích: Thống kê số lượng phôi sổ sử dụng hằng tháng.
 • Trách nhiệm và thời gian lập: Cán bộ chuyên quản và cán bộ tổng hợp lập hằng tháng.

Link tải về: Mẫu S04-TS

Sổ theo dõi tình hình cấp sổ BHXH

 • Mục đích: Ghi chép về việc theo dõi tình hình cấp sổ BHXH, nêu rõ thông tin đơn vị, đầu kỳ, cuối kỳ, số phát sinh trong kỳ.

Link tải về: Mẫu S05-TS

Sổ theo dõi sử dụng phôi thẻ BHYT

 • Mục đích: Tổng hợp, theo dõi số lượng phôi thẻ BHYT được sử dụng.
 • Trách nhiệm và thời gian lập: Cán bộ chuyên quản lập hàng tháng.

Link tải về: Mẫu S06-TS

Sổ theo dõi chi tiết thời hạn sử dụng thẻ BHYT

 • Mục đích: Để thống kê số lượng thẻ đang có giá trị sử dụng trong tháng.
 • Trách nhiệm và thời gian lập: Cán bộ chuyên quản và cán bộ tổng hợp lập hàng tháng.

Link tải về: Mẫu S07-TS

Báo cáo chỉ tiêu quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

 • Mục đích: Theo dõi tình hình thu; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT cơ quan BHXH các cấp.
 • Trách nhiệm và thời gian lập: Cơ quan BHXH các cấp lập hàng tháng.

Link tải về: Mẫu B01-TS

Báo cáo chi tiết đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN

 • Mục đích: Tổng hợp số đơn vị nợ tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN để theo dõi, đôn đốc thu hồi nợ.
 • Trách nhiệm và thời gian lập: Cơ quan BHXH lập hàng tháng.

Link tải về: Mẫu B03-TS

Báo cáo tình hình nợ của đơn vị cùng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN

 • Mục đích: Tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình thu nợ BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN để theo dõi, đôn đốc thu hồi nợ…
 • Trách nhiệm và thời gian lập: Cơ quan BHXH lập hàng quý.

Link tải về: Mẫu B03a-TS

Tổng hợp danh sách truy thu cộng nối thời gian

 • Mục đích: Tổng hợp số người truy thu thời gian chưa đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN quy định tại khoản 1 Điều 23, BHXH huyện gửi BHXH tỉnh, BHXH tỉnh tổng hợp để theo dõi, kiểm tra.
 • Trách nhiệm và thời gian lập: BHXH huyện, Phòng quản lý thu BHXH tỉnh lập hàng quý. 

Link tải về: Mẫu B04a-TS

Tổng hợp danh sách cộng nối thời gian tham gia BHXH

 • Mục đích: Tổng hợp số người điều chỉnh cộng nối thời gian tham gia BHXH gửi BHXH Việt Nam để theo dõi.
 • Trách nhiệm lập: BHXH tỉnh.

Link tải về: Mẫu B04c-TS

Bảng tổng hợp số thẻ và số phải thu theo đơn vị đăng ký khám chữa bệnh ban đầu

 • Mục đích: Tổng hợp số thẻ, số phải thu theo nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu để phân quỹ khám chữa bệnh.
 • Trách nhiệm và thời gian lập: BHXH tỉnh, huyện lập theo quý, theo năm.

Link tải về: Mẫu B05-TS

Báo cáo tình hình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN (hằng tháng)

 • Mục đích: Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN của BHXH tỉnh, huyện để phân tích, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch thu trên địa bàn tỉnh theo từng tháng và là cơ sở để xây dựng kế hoạch thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN.
 • Trách nhiệm và thời gian lập: Phòng/Tổ quản lý thu lập hằng tháng.

Link tải về: Mẫu B06-TS

Kế hoạch thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN (hằng năm)

 • Mục đích: Kế hoạch thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN dùng để tổ chức thực hiện thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN hằng năm.
 • Trách nhiệm và thời gian lập: BHXH huyện, tỉnh; BHXH tỉnh lập theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam, BHXH huyện lập theo hướng dẫn của BHXH tỉnh.

Link tải về: Mẫu K01-TS

Kế hoạch sử dụng phôi sổ BHXH, thẻ BHYT (hằng năm)

 • Mục đích: Lên kế hoạch về việc sử dụng phôi sổ BHXH, thẻ BHYT; nêu rõ nội dung diễn giải, phôi bìa sổ BHXH, phôi thẻ BHYT,...

Link tải về: Mẫu K02-TS

Các biểu mẫu xã hội đã được cập nhật trong bài viết này giúp cho người đọc nắm được thông tin về các loại giấy tờ mà Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng như BHXH tỉnh, huyện đang thực hiện.


Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

(0 lượt)

(0 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn miễn phí

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *