avatart

khach

icon

Hủy niêm yết chứng khoán là gì? Cổ phiếu bị hủy niêm yết chứng khoán có sao không?

Chứng khoán

- 13/10/2021

0

Chứng khoán

13/10/2021

0

Hủy niêm yết chứng khoán là một chứng khoán bị loại khỏi sàn giao dịch chứng khoán và không còn được niêm yết, giao dịch. Cổ phiếu khi bị hủy niêm yết sẽ có nhiều tác động đến nhà đầu tư.

Mục lục [Ẩn]

Hủy niêm yết chứng khoán là gì?

Hủy niêm yết chứng khoán là việc loại bỏ một chứng khoán được niêm yết ra khỏi một sàn giao dịch chứng khoán.

Hiểu một cách đơn giản, hủy niêm yết chứng khoán là việc chấm dứt giao dịch chứng khoán niêm yết tại một Sở giao dịch chứng khoán.

Các cách thức hủy niêm yết chứng khoán

Đối với việc hủy niêm yết chứng khoán, có 2 cách thức chủ yếu:

- Hủy niêm yết chứng khoán bắt buộc: Là những chứng khoán bắt buộc bị hủy bỏ do không đáp ứng đầy đủ các quy định, quy tắc cho việc niêm yết chứng khoán tại các sở/sàn giao dịch chứng khoán. Như vậy, khi các công ty không đáp ứng được các tiêu chuẩn tối thiểu do một sàn giao dịch đặt ra thì sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc

Ví dụ: Công ty A ngừng hoặc bị ngừng các hoạt động sản xuất, kinh doanh từ 1 năm trở lên sẽ bị hủy niêm yết chứng khoán bắt buộc.

- Hủy niêm yết chứng khoán tự nguyện: Là cách thức hủy niêm yết chứng khoán khi tổ chức niêm yết đưa ra đề nghị hủy bỏ niêm yết trên sàn chứng khoán.

Ví dụ: Công ty B muốn rút khỏi thị trường chứng khoán nên đưa ra yêu cầu hủy niêm yết chứng khoán trên sàn chứng khoán. Nếu yêu cầu này có trên 50% số phiếu biểu quyết từ các cổ đông thì yêu cầu hủy niêm yết sẽ được chấp nhận.

Hủy niêm yết chứng khoán

Chứng khoán có thể bị hủy niêm yết bắt buộc hoặc tự nguyện

Các quy định về hủy niêm yết chứng khoán

Đối với việc hủy niêm yết chứng khoán, Nghị định số 58/2012/NĐ-CP đã đưa ra những quy định cụ thể về điều kiện hủy bỏ, các trường hợp bị hủy bỏ… như sau:

Các trường hợp bị hủy bỏ niêm yết

Khoản 1, Điều 60, Nghị định 58 quy định, chứng khoán bị hủy bỏ niêm yết khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

- Tổ chức niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán không đáp ứng được các điều kiện niêm yết

- Tổ chức niêm yết ngừng hoặc bị ngừng các hoạt động sản xuất, kinh doanh chính từ 01 năm trở lên;

- Tổ chức niêm yết bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép hoạt động trong lĩnh vực chuyên ngành;

- Cổ phiếu không có giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán trong thời hạn 12 tháng;

- Kết quả sản xuất, kinh doanh bị thua lỗ trong 03 năm liên tục hoặc tổng số lỗ luỹ kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp trong báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất trước thời điểm xem xét;

- Tổ chức niêm yết chấm dứt sự tồn tại do sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể hoặc phá sản; quỹ đầu tư chứng khoán chấm dứt hoạt động;

- Trái phiếu đến thời gian đáo hạn hoặc trái phiếu niêm yết được tổ chức phát hành mua lại toàn bộ trước thời gian đáo hạn;

- Tổ chức kiểm toán không chấp nhận thực hiện kiểm toán hoặc có ý kiến không chấp nhận hoặc từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm gần nhất của tổ chức niêm yết;

- Tổ chức được chấp thuận niêm yết không tiến hành các thủ tục niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày được chấp thuận niêm yết;

- Tổ chức niêm yết vi phạm chậm nộp báo cáo tài chính năm trong 03 năm liên tiếp;

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán phát hiện tổ chức niêm yết giả mạo hồ sơ niêm yết hoặc hồ sơ niêm yết chứa đựng những thông tin sai lệch nghiêm trọng ảnh hưởng đến quyết định của nhà đầu tư;

- Tổ chức niêm yết vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và các trường hợp mà Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xét thấy cần thiết phải hủy niêm yết nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư.

Ngoài ra, khoản 2, điều 60 cũng nêu rõ, chứng khoán có thể bị hủy bỏ niêm yết khi tổ chức niêm yết đề nghị hủy bỏ niêm yết. 

Điều kiện hủy bỏ niêm yết chứng khoán

Căn cứ theo Điểm a, Khoản 2, Điều 60, Nghị định 58, chứng khoán hủy bỏ niêm yết khi tổ chức niêm yết đề nghị hủy bỏ niêm yết cần đáp ứng 2 điều kiện sau đây:

 • Tổ chức niêm yết chỉ được hủy bỏ niêm yết chứng khoán khi Quyết định của Đại hội đồng cổ đông có trên 50% số phiếu biểu quyết của các cổ đông không phải là cổ đông lớn chấp thuận hủy bỏ niêm yết;
 • Tổ chức niêm yết không được đề nghị hủy bỏ niêm yết trong thời hạn 02 năm kể từ ngày đưa cổ phiếu vào niêm yết

Hồ sơ hủy bỏ niêm yết 

Căn cứ theo Điểm b, Khoản 2, Điều 60, Nghị định số 58, hồ sơ đề nghị hủy bỏ niêm yết chứng khoán tự nguyện sẽ bao gồm các loại giấy tờ sau đây:

- Giấy đề nghị hủy bỏ niêm yết;

- Quyết định thông qua việc hủy bỏ niêm yết cổ phiếu của Đại hội đồng cổ đông, hủy bỏ niêm yết trái phiếu của Hội đồng quản trị hoặc trái phiếu chuyển đổi của Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần); hủy bỏ niêm yết trái phiếu của Hội đồng thành viên (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên trở lên) hoặc chủ sở hữu công ty (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên); hủy bỏ niêm yết chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán của Đại hội nhà đầu tư hoặc hủy bỏ niêm yết cổ phiếu của Đại hội đồng cổ đông công ty đầu tư chứng khoán đại chúng.

Ngoài ra, mỗi sở giao dịch chứng khoán sẽ có quy định cụ thể về hồ sơ hủy bỏ niêm yết chứng khoán. Tổ chức yêu cầu hủy bỏ niêm yết chứng khoán trên sở giao dịch nào thì thực hiện việc cung cấp đầy đủ hồ sơ theo quy định của sở giao dịch đó. Cụ thể:

- Đối với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX): Khi yêu cầu hủy niêm bỏ niêm yết chứng khoán tự nguyện, tổ chức yêu cầu cần cung cấp hồ sơ gồm:

 • Giấy đề nghị hủy bỏ niêm yết (Theo mẫu NY-06a, Phụ lục III Quy chế niêm yết tại SGDCK)
 • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy bỏ niêm yết cổ phiếu; quyết định của Hội đồng quản trị (trường hợp công ty cổ phần) hoặc Hội đồng thành viên (trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn) hoặc chủ sở hữu vốn (trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên) hoặc văn bản chấp thuận của cấp có thẩm quyền (trường hợp doanh nghiệp Nhà nước) thông qua về việc hủy bỏ niêm yết trái phiếu;
 • Phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông/ trái chủ/người đầu tư
 • Báo cáo đã hoàn tất phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông

- Đối với Sở giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE): Khi đăng ký hủy niêm yết tự nguyện, tổ chức yêu cầu hủy niêm yết cần chuẩn bị hồ sơ gồm:

 • Giấy đề nghị huỷ niêm yết (theo mẫu số NY-03A, NY-03B)
 • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy bỏ niêm yết cổ phiếu; quyết định của Hội đồng
 • Quản trị (trường hợp công ty cổ phần) hoặc Hội đồng thành viên (trường hợp công ty TNHH) hoặc chủ sở hữu vốn (trường hợp công ty TNHH 1 thành viên) hoặc văn bản chấp thuận của cấp có thẩm quyền (trường hợp doanh nghiệp Nhà nước) thông qua về việc hủy bỏ niêm yết trái phiếu; quyết định của Đại hội đồng nhà đầu tư thông qua việc huỷ niêm yết của chứng chỉ quỹ.
 • Phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông/ trái chủ/nhà đầu tư sau khi hủy niêm yết.
 • Báo cáo đã hoàn tất phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông/ trái chủ/ nhà đầu tư sau khi hủy niêm yết.

Đăng ký niêm yết sau hủy bỏ

Đối với việc đăng ký niêm yết sau hủy bỏ, Khoản 3, Điều 60, Nghị định số 58 đã quy định: “Tổ chức có chứng khoán bị hủy bỏ niêm yết chỉ được đăng ký niêm yết lại sau 12 tháng kể từ khi hủy bỏ niêm yết nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 53 hoặc Điều 54 Nghị định này. Hồ sơ, thủ tục niêm yết thực hiện theo quy định tại Điều 57, Điều 58 Nghị định này”

Cổ phiếu bị hủy niêm yết

Cổ phiếu bị hủy niêm yết liệu có sao không?

Cổ phiếu bị hủy niêm yết thì sao?

Cổ phiếu khi bị hủy niêm yết đồng nghĩa với việc sẽ không được niêm yết trên sàn chứng khoán. Lúc này các quyền giao dịch chứng khoán sẽ không được thông qua các công ty chứng khoán và sàn giao dịch chứng khoán.

Liên quan đến việc cổ phiếu bị hủy niêm yết, theo chia sẻ của Luật sư Trịnh Anh Dũng - Văn phòng Luật sư Trịnh - Đoàn Luật sư TP Hà Nội trên báo Giao thông, trong trường hợp cổ phiếu bị hủy niêm yết bắt buộc, nhà đầu tư vẫn được đảm bảo về nguồn sở hữu đối với cổ phiếu, bởi cổ phiếu bị huỷ niêm yết nhưng không phải huỷ giá trị cổ phiếu.

Về phía doanh nghiệp phát hành cổ phiếu, cần có trách nhiệm đảm bảo cho nhà đầu tư sở hữu hợp pháp cổ phiếu. 

Cũng theo luật sư Dũng, nếu giao dịch trên sàn chứng khoán, việc mua bán cổ phiếu giữa các nhà đầu tư sẽ thuận tiện hơn, khả năng thanh khoản cao. Nhưng khi cổ phiếu bị huỷ niêm yết bắt buộc, việc mua bán sẽ bị giảm đi rất nhiều và ảnh hưởng đến giá trị tài sản của cổ phiếu đó.

Hủy bỏ niêm yết chứng khoán là trường hợp thường gặp trên thị trường chứng khoán. Khi một chứng khoán bị hủy bỏ niêm yết sẽ gây ra những hậu quả tác động đến các nhà đầu tư cũng như tổ chức phát hành chứng khoán. Bởi các nhà đầu tư sẽ khó tìm và khó mua cổ phiếu hơn khi được giao dịch trên một sàn giao dịch chứng khoán lớn.

SKAJCNOAN4379

Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

5 (1 lượt)

5 (1 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn miễn phí

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *