TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Số tiền bảo hiểm Manulife là gì? Có thể thay đổi được không?

Tuyết Thanh 0 Kiến thức bảo hiểm nhân thọ

Số tiền bảo hiểm Manulife là một thuật ngữ phổ biến trong hợp đồng bảo hiểm. Khoản tiền mà khách hàng được chi trả khi sự kiện bảo hiểm xảy ra thường phụ thuộc vào số tiền bảo hiểm được quy định trong hợp đồng.
  Mục lục [

  Ẩn

  ]

Số tiền bảo hiểm Manulife là gì?

Số tiền bảo hiểm Manulife là số tiền được Manulife chấp nhận bảo hiểm theo quy định trong hợp đồng nhằm xác định quyền lợi bảo hiểm mà khách hàng nhận được khi sự kiện bảo hiểm xảy ra. Số tiền bảo hiểm Manulife sẽ được ghi trên trang hợp đồng hoặc xác nhận thay đổi hợp đồng (nếu có). Tương ứng với từng sự kiện bảo hiểm, công ty bảo hiểm nhân thọ Manulife sẽ dựa vào số tiền bảo hiểm để chi trả quyền lợi cho khách hàng.

Ví dụ: Khách hàng tham gia sản phẩm Cuộc Sống Tươi Đẹp Ưu Việt của Manulife với số tiền bảo hiểm là 200.000.000 đồng. Nếu chẳng may khách hàng mắc phải bệnh lý nghiêm trọng thì quyền lợi bảo hiểm sẽ được chi trả như sau:

- Quyền lợi bệnh lý nghiêm trọng giai đoạn sớm và giữa: Được chi trả lên đến 200% số tiền bảo hiểm = 200% x 200.000.000 = 400.000.000 đồng.

- Quyền lợi bệnh lý nghiêm trọng giai đoạn cuối: Được chi trả 100% số tiền bảo hiểm tương đương với 200.000.000 đồng.

- Quyền lợi bệnh lý nghiêm trọng bổ sung: Được chi trả 25% số tiền bảo hiểm = 25% x 200.000.000 = 50.000.000 đồng.

Số tiền bảo hiểm Manulife là gì?

Số tiền bảo hiểm Manulife là gì?

Có thể thay đổi số tiền bảo hiểm Manulife không?

Trong một số trường hợp có thể thay đổi số tiền bảo hiểm Manulife:

- Khi hợp đồng bảo hiểm có giá trị tiền mặt thì bên mua bảo hiểm có thể yêu cầu giảm số tiền bảo hiểm và tiếp tục duy trì hiệu lực của hợp đồng mà không phải tiếp tục đóng phí bảo hiểm.

- Trong trường hợp kê khai sai tuổi và/hoặc giới tính của người được bảo hiểm mà tuổi đúng vẫn nằm trong nhóm tuổi được bảo hiểm thì Manulife sẽ điều chỉnh giảm số tiền bảo hiểm phù hợp với khoản phí đã đóng nếu phí bảo hiểm đã đóng thấp hơn phí bảo hiểm theo tuổi và/hoặc giới tính đúng.

- Người được bảo hiểm thay đổi nghề nghiệp/tính chất công việc hoặc di chuyển ra nước ngoài từ 90 ngày trở lên thì hợp đồng bảo hiểm có thể thay đổi số tiền bảo hiểm cho dù bên mua bảo hiểm có thông báo hay không. Hiệu lực của sự thay đổi này sẽ được tính từ thời điểm người được bảo hiểm thay đổi nghề nghiệp/tính chất công việc hoặc di chuyển ra nước ngoài.

- Với sản phẩm liên kết đầu tư của Manulife, bên mua bảo hiểm có thể yêu cầu tăng số tiền bảo hiểm nếu đáp ứng được các điều kiện mà công ty đưa ra. Một số trường hợp có thể được miễn thẩm định khi tăng số tiền bảo hiểm nếu người được bảo hiểm kết hôn và/hoặc có con ruột... Vấn đề này sẽ được quy định rõ trong bản quy tắc và điều khoản sản phẩm mà khách hàng tham gia.

Ví dụ: Trong bản quy tắc và điều khoản sản phẩm Điểm Tựa Đầu Tư của Manulife quy định như sau:

“Trong thời gian Hợp Đồng vẫn còn hiệu lực, bắt đầu từ Năm Hợp Đồng thứ hai (02) và trước khi Người Được Bảo Hiểm đạt Tuổi sáu mươi lăm (65), Bên Mua Bảo Hiểm có thể yêu cầu tăng Số Tiền Bảo Hiểm mà không cần phải trải qua thẩm định sức khỏe nếu Người Được Bảo Hiểm kết hôn và/hoặc có con (con ruột), với các điều kiện sau:

a) Người Được Bảo Hiểm đã được Công Ty chấp thuận bảo hiểm với điều kiện tiêu chuẩn vào thời điểm phát hành Hợp Đồng hoặc thời điểm khôi phục hiệu lực Hợp Đồng gần nhất, tùy ngày nào xảy ra sau; và

b) Yêu cầu thay đổi và các chứng từ được gửi đến Công Ty trong vòng sáu (06) tháng kể từ ngày kết hôn hoặc có 10 Điều khoản Sản phẩm bảo hiểm Liên kết Đơn vị - Đóng phí định kỳ con; và

d) Số Tiền Bảo Hiểm sau khi thay đổi phải tuân thủ theo quy định về Số Tiền Bảo Hiểm tối đa của sản phẩm này.

e) Số lần tối đa yêu cầu tăng Số Tiền Bảo Hiểm theo Điều này là ba (03) lần và tổng Số Tiền Bảo Hiểm tăng không vượt quá một tỷ (1.000.000.000) đồng trong suốt thời hạn Hợp Đồng.

f) Bên Mua Bảo Hiểm phải đóng một khoản phí bảo hiểm tương ứng với Số Tiền Bảo Hiểm mới.

g) Công Ty bảo lưu quyền quyết định chấp thuận/từ chối đối với yêu cầu thay đổi Số Tiền Bảo Hiểm nêu tại Điều này tùy từng thời điểm.

Khi Bên Mua Bảo Hiểm có yêu cầu thay đổi Số Tiền Bảo Hiểm, Phí Bảo Hiểm Cơ Bản, Phí Bảo Hiểm Rủi Ro và/hoặc các điều kiện khác của Hợp Đồng và/hoặc các điều kiện của Sản Phẩm Bảo Hiểm Bổ Trợ (nếu có) sẽ được Công Ty tính toán, thông báo tới Bên Mua Bảo Hiểm và điều chỉnh phù hợp với Số Tiền Bảo Hiểm mới. Việc thay đổi Số Tiền Bảo Hiểm sẽ có hiệu lực vào Ngày Kỷ Niệm Hợp Đồng tiếp theo ngay sau thời điểm Công Ty chấp thuận thay đổi Số Tiền Bảo Hiểm”.

Như vậy, khách hàng có thể chủ động thay đổi số tiền bảo hiểm nếu đáp ứng được các điều kiện của Manulife. Một số trường hợp như khai báo sai tuổi, giới tính, thay đổi nghề nghiệp hoặc tính chất công việc… công ty bảo hiểm nhân thọ Manulife sẽ chủ động điều chỉnh số tiền bảo hiểm và gửi thông báo đến khách hàng. Để điều chỉnh số tiền bảo hiểm, khách hàng cũng phải gửi hồ sơ yêu cầu thay đổi số tiền bảo hiểm và gửi đến Manulife trong thời gian sớm nhất. Mọi sự thay đổi được công nhận khi Manulife xác nhận yêu cầu đó bằng văn bản. Nếu được công ty bảo hiểm nhân thọ Manulife chấp thuận, ngày hiệu lực thay đổi số tiền bảo hiểm sẽ được thể hiện tại xác nhận thay đổi hợp đồng do công ty phát hành.

Có thể thay đổi số tiền bảo hiểm Manulife

Có thể thay đổi số tiền bảo hiểm Manulife

Điều kiện thay đổi số tiền bảo hiểm Manulife

Điều kiện thay đổi số tiền bảo hiểm Manulife được quy định như sau:

- Tuân thủ quy định về số tiền bảo hiểm và phí bảo hiểm tối thiểu và tối đa của sản phẩm nêu tại quy trình nghiệp vụ được đăng tải trên trang web của Manulife

- Đóng đầy đủ phí bảo hiểm định kỳ đến hạn.

- Thanh toán mọi khoản nợ chưa trả

- Yêu cầu thay đổi số tiền bảo hiểm được thực hiện từ năm hợp đồng thứ 2.

Lưu ý: Riêng với yêu cầu tăng số tiền bảo hiểm, khách hàng phải đáp ứng thêm các điều kiện về:

- Tuổi của người được bảo hiểm: Tùy từng sản phẩm mà khách hàng tham gia sẽ có yêu cầu riêng về tuổi của người được bảo hiểm. Ví dụ: Với sản phẩm Món Quà Tương Lai của Manulife để tăng số tiền bảo hiểm thì người được bảo hiểm phải chưa đạt 70 tuổi.

- Bên mua bảo hiểm phải đóng thêm phí bảo hiểm cơ bản tương ứng với việc thay đổi tăng số tiền bảo hiểm (nếu có).

- Người được bảo hiểm đáp ứng được các điều kiện về thẩm định của Manulife.

Các quy định trên sẽ được nêu rõ trong bản quy tắc và điều khoản sản phẩm mà khách hàng tham gia.

Điều kiện thay đổi số tiền bảo hiểm Manulife

Điều kiện thay đổi số tiền bảo hiểm Manulife

Ví dụ: Trong bản quy tắc và điều khoản sản phẩm Món Quà Tương Lai của Manulife quy định như sau:

“Bắt đầu từ Năm Hợp Đồng thứ 02, Bên Mua Bảo Hiểm có thể yêu cầu tăng hoặc giảm Số Tiền Bảo Hiểm nếu đáp ứng các điều kiện sau:

 •  Tuân thủ quy định về Số Tiền Bảo Hiểm và phí bảo hiểm tối thiểu và tối đa của sản phẩm nêu tại Quy Trình Nghiệp Vụ được đăng tải trên Website; và
 •   Đóng đầy đủ Phí Bảo Hiểm Định Kỳ đến hạn.

Riêng đối với yêu cầu tăng Số Tiền Bảo Hiểm, phải đáp ứng thêm các điều kiện sau:

- Người Được Bảo Hiểm chưa đạt 65 Tuổi; và

- Bên Mua Bảo Hiểm phải đóng một khoản phí bảo hiểm tương ứng với việc thay đổi tăng Số Tiền Bảo Hiểm; và

- Người Được Bảo Hiểm đáp ứng các điều kiện về thẩm định của Manulife. Yêu cầu tăng Số Tiền Bảo Hiểm có thể được miễn thẩm định nếu Người Được Bảo Hiểm kết hôn và/hoặc có con (con ruột) và đáp ứng các điều kiện sau:

 • Yêu cầu thay đổi và các chứng từ được gửi đến Manulife trong vòng 06 tháng kể từ ngày kết hôn hoặc có con; và
 •  Người Được Bảo Hiểm đã được Manulife chấp thuận bảo hiểm với điều kiện tiêu chuẩn vào thời điểm phát hành Hợp Đồng hoặc thời điểm khôi phục hiệu lực Hợp Đồng gần nhất, tùy ngày nào xảy ra sau; và
 •  Số Tiền Bảo Hiểm tăng tối đa mỗi lần là 50% Số Tiền Bảo Hiểm tại thời điểm phát hành Hợp Đồng; và
 • Số lần tối đa yêu cầu tăng Số Tiền Bảo Hiểm theo Điều này là 03 lần và tổng Số Tiền Bảo Hiểm tăng không vượt quá 1 tỷ đồng trong suốt Thời Hạn Hợp Đồng”.

Thủ tục thay đổi số tiền bảo hiểm Manulife

Để thay đổi số tiền bảo hiểm Manulife, khách hàng cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

Sau khi chuyển bị đầy đủ hồ sơ trên, khách hàng gửi về công ty bảo hiểm nhân thọ Manulife để được giải quyết. Để tránh việc thất lạc hồ sơ trong quá trình gửi, khách hàng nên gửi hồ sơ cho tư vấn viên phụ trách hợp đồng bảo hiểm của mình để nộp hồ sơ về công ty bảo hiểm.

Như vậy, có thể thay đổi số tiền bảo hiểm Manulife. Công ty có thể điều chỉnh phí bảo hiểm, quyền lợi, các điều kiện khác của hợp đồng để phù hợp với số tiền bảo hiểm mới.

Đóng góp bài viết của bạn bằng cách gửi bài viết Tại Đây

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Đánh giá bài viết
Số tiền bảo hiểm Manulife là gì? Có thể thay đổi được không?
0 0

Bài viết có hữu ích không?

Không
MỞ TÀI KHOẢN TƯ VẤN VIÊN MIỄN PHÍ
Kết nối với khách hàng có nhu cầu chính xác


Bình luận

Hãy Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận

Nội quy : nhận xét có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu. Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần bị baned nick.

Gửi bình luận
bình luận
Sắp xếp : Mới nhất