avatart

khach

icon

Cục xúc tiến thương mại là gì? Chức năng, nhiệm vụ của Cục Xúc tiến thương mại

Thị trường tài chính

- 09/09/2022

0

Thị trường tài chính

09/09/2022

0

Cục Xúc tiến thương mại thuộc Bộ Công thương, có nhiệm vụ và chức năng quan trọng trong việc xúc tiến thương mại và xúc tiến đầu tư phát triển

Mục lục [Ẩn]

Cục Xúc tiến thương mại là gì?

Cục Xúc tiến thương mại tiếng Anh là Vietnam Trade Promotion Agency, viết tắt là VIETRADE, đây là tổ chức trực thuộc Bộ Công thương Việt Nam.

Cục Xúc tiến thương mại được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập vào ngày 06/7/2000, thời điểm đầu tiên đây là cơ quan được thành lập để giúp Bộ trưởng Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương) thực hiện các chức năng quản lý Nhà nước về xúc tiến thương mại và định hướng công tác xúc tiến thương mại.

Về sau, Cục Xúc tiến thương mại trở thành một cơ quan độc lập, có tư cách pháp nhân và trực thuộc Bộ Công thương. Hiện nay, Cục Xúc tiến thương mại có địa chỉ tại số 20 Lý Thường Kiệt, Hà Nội. 

logo của Cục xúc tiến thương mại

Logo của Cục Xúc tiến thương mại

Chức năng, nhiệm vụ của Cục Xúc tiến thương mại

Chức năng, nhiệm vụ của Cục Xúc tiến thương mại hiện nay được quy định tại Quyết định số 4344/QĐ-BCT ngày 17 tháng 11 năm 2017.

Chức năng

Là tổ chức trực thuộc Bộ Công thương, Cục Xúc tiến thương mại có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện hoạt động quản lý Nhà nước, tổ chức thực thi pháp luật trong lĩnh vực hoạt động xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư để phát triển ngành Công thương và thương hiệu.

Nhiệm vụ

Cục Xúc tiến thương mại thực hiện các nhiệm vụ sau:

 • Xây dựng và trình Bộ trưởng ban hành hoặc trình các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền ban hành các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch, chiến lược, các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức - kinh tế kỹ thuật, quy chế quản lý về hoạt động xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư nhằm phát triển ngành Công thương và thương hiệu.
 • Ban hành các văn bản cá biệt, văn bản thuộc chuyên ngành của Cục và một số van bản liên quan đến hoạt động quản lý Nhà nước về xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư phát triển ngành Công thương và thương hiệu theo thẩm quyền của mình và theo quy định của pháp luật.
 • Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, dự án, đề án, chương trình về xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư.
 • Về các hoạt động cụ thể nhằm xúc tiến thương mại và xúc tiến đầu tư phát triển ngành Công thương, Cục Xúc tiến thương mại thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:
  • Tham mưu giúp Bộ trưởng để xây dựng chiến lược xúc tiến thương mại quốc gia, xây dựng cơ chế hỗ trợ tham gia hoạt động xúc tiến thương mại, xây dựng và ban hành Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia cùng với các chiến lược, chính sách cụ thể trong phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Công thương.
  • Giúp Bộ trưởng Bộ Công thương thực hiện việc chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức, kiểm tra, tổng hợp và đánh giá về quá trình thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia.
  • Giúp Bộ trưởng chỉ đạo, điều phối, phối hợp và hỗ trợ các tổ chức xúc tiến thương mại trong việc thực hiện các hoạt động xúc tiến theo quy định của pháp luật, đồng thời xây dựng, phát triển và nâng cao năng lực hệ thống mạng lưới của các tổ chức xúc tiến thương mại.
  • Chịu trách nhiệm quản lý và theo dõi nguồn ngân sách Nhà nước được cấp cho các hoạt động xúc tiến thương mại hàng năm.
  • Trình Bộ trưởng Bộ Công thương các quy định về nội dung, điều kiện hoạt động quảng cáo thương mại, triển lãm, hội chợ thương mại, khuyến mại, giới thiệu, trưng bày hàng hóa, dịch vụ ở trong và ngoài nước theo quy định.
  • Chỉ đạo, hướng dẫn các Sở Công thương trong công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư phát triển ngành Công thương.
  • Phối hợp với các bộ phận thực hiện công tác kinh tế thương mại tại các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài trong hoạt động xúc tiến thương mại và xúc tiến đầu tư phát triển ngành công thương.
  • Tiến hành hoạt động nghiên cứu thị trường nhằm hoạch định chính sách xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư để phát triển ngành công thương, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp.
  • Thu thập, tổng hợp và xử lý thông tin thị trường để phục vụ các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức xúc tiến thương mại cả trong nước và quốc tế.
  • Tổ chức và thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư phát triển ngành Công thương. Đồng thời tổ chức các hoạt động giới thiệu sản phẩm ở nước ngoài, quản lý các trung tâm giới thiệu sản phẩm, trung tâm thương mại và trung tâm xúc tiến thương mại của Việt Nam ở nước ngoài.

nhiệm vụ của cục xúc tiến thương mại

Cục Xúc tiến thương mại có nhiệm vụ thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại và phát triển đầu tư

 • Xây dựng, quản lý các Chương trình Truyền hình Công thương để thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư.
 • Đối với hoạt động quản lý Văn phòng đại diện các tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài và các tổ chức khác tiến hành các hoạt động liên quan đến xúc tiến thương mại tại Việt Nam, Cục Xúc tiến thương mại có trách nhiệm:
  • Tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Công thương xây dựng và ban hành các quy định về quản lý hoạt động của Văn phòng đại diện các tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài và các tổ chức tiến hành các hoạt động liên quan đến xúc tiến thương mại tại Việt Nam.
  • Giúp Bộ trưởng Bộ Công thương hướng dẫn thực hiện các hoạt động cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn và thu hồi giấy phép hoạt động của Văn phòng đại diện các tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài và các tổ chức tiến hành các hoạt động liên quan đến xúc tiến thương mại tại Việt Nam.
 • Về các hoạt động xúc tiến phát triển thương hiệu, Cục Xúc tiến có trách nhiệm như sau:
  • Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan và tham mưu để giúp Bộ trưởng Bộ Công thương xây dựng và thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia theo quy định.
  • Tiến hành xây dựng kế hoạch, tổ chức hướng dẫn, thực hiện chương trình thương hiệu quốc gia. Tích cực đẩy mạnh việc quảng bá hình ảnh đất nước, doanh nghiệp Việt Nam trong phạm vi nội địa và cả quốc tế, hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam trong việc xây dựng, quảng bá và bảo vệ thương hiệu.
 • Hướng dẫn và kiểm tra các hoạt động của hội ngành nghề trong lĩnh vực xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư phát triển ngành Công thương và thương hiệu theo sự phân cấp của Bộ Công thương.
 • Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực hoạt động xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư phát triển ngành Công thương và thương hiệu theo sự phân công của Bộ Công thương.
 • Thực hiện hoạt động tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng và hướng dẫn cho các cơ quan liên ngành về các văn bản quy phạm pháp luật và nghiệp vụ, chuyên môn về xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư phát triển ngành Công thương.
 • Tổ chức nghiên cứu và triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật và công nghệ thông tin trong hoạt động xúc tiến thương mại, thương hiệu, xúc tiến đầu tư phát triển ngành Công thương.
 • Kiểm tra giải quyết các hoạt động khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý hành vi vi phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Cục Xúc tiến thương mại theo quy định và theo sự phân cấp quản lý của Bộ.
 • Tổng hợp, lập báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất, đánh giá tình hình hoạt động xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư phát triển ngành Công thương và thương hiệu trong phạm vi cả nước.
 • Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Bộ trưởng Bộ Công thương giao.

Cơ cấu tổ chức của Cục Xúc tiến thương mại

Về cơ cấu tổ chức, Cục Xúc tiến thương mại gồm có bộ máy trực tiếp thực hiện các hoạt động và tổ chức sự nghiệp thuộc Cục.

* Bộ máy lãnh đạo:

Đứng đầu Cục Xúc tiến thương mại là Cục trưởng, Cục trưởng là người quyết định và chịu trách nhiệm chính với các hoạt động của Cục, dưới Cục trưởng là các Phó Cục trưởng. Ban lãnh đạo đương nhiệm hiện nay gồm có:

 • Cục trưởng: Vũ Bá Phú
  • Phó Cục trưởng Hoàng Minh Chiến
  • Phó Cục trưởng Lê Hoàng Tài
  • Phó Cục trưởng Bùi Thị Thanh An

* Bộ máy giúp việc Cục trưởng

Ngoài các Phó Cục trưởng, giúp việc cho Cục trưởng còn có:

 • Văn phòng (Chánh văn phòng Trần Ngọc Hải chịu trách nhiệm chính)
 • Phòng Kế hoạch và tài chính (Phó trưởng phòng phụ trách: Phạm Tố Ninh)
 • Phòng Chính sách xúc tiến thương mại (Trưởng phòng: Trương Thị Lan)
 • Phòng Quản lý xúc tiến thương mại (Trưởng phòng: Mai Văn Sơn)
 • Phòng Phát triển năng lực xúc tiến thương mại (Trưởng phòng: Tạ Mạnh Cường)
 • Phòng Quan hệ quốc tế (Phó trưởng phòng phụ trách: Vũ Thúy Quỳnh)
 • Tổ Công tác khu vực phía Nam của Cục Xúc tiến thương mại tại Thành phố Hồ Chí Minh (Phó Cục trưởng kiêm Tổ trưởng: Bùi Thị Thanh An)
 • Tổ Công tác khu vực miền Trung - Tây Nguyên của Cục Xúc tiến thương mại tại Thành phố Đà nẵng (Tổ trưởng: Bùi Xuân Lịch)

* Các đơn vị sự nghiệp thuộc Cục Xúc tiến thương mại:

Ngoài ra, Cục Xúc tiến thương mại còn có các đơn vị sự nghiệp thuộc Cục, chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ chuyên trách, bao gồm:

 • Trung tâm hỗ trợ xuất khẩu (Promocen)
 • Trung tâm xúc tiến đầu tư phát triển công thương (Investprocen)
 • Trung tâm truyền thông - truyền hình công thương
 • Trung tâm ứng dụng công nghệ thông tin xúc tiến thương mại (Intec)
 • Trung tâm giới thiệu sản phẩm Việt Nam tại New York (Vietrade New York)
 • Văn phòng Xúc tiến thương mại Việt Nam tại Thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc
 • Văn phòng Xúc tiến thương mại tại Hàng Châu

Như vậy có thể thấy Cục Xúc tiến thương mại có sự phối hợp của nhiều cơ quan, tổ chức nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ về xúc tiến thương mại không chỉ trong phạm vi trong nước mà còn là quốc tế.

Bài viết trên đã giúp bạn tìm hiểu cơ cấu tổ chức, hoạt động, chức năng và nhiệm vụ của Cục Xúc tiến thương mại. Đừng quên tiếp tục theo dõi các bài viết khác của chúng tôi để tìm hiểu về lĩnh vực tài chính.


Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

(0 lượt)

(0 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn miễn phí

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *