avatart

khach

icon

SHB tuyển dụng các vị trí tại Trụ sở chính

Tuyển dụng ngân hàng

- 01/01/1970

0

Tuyển dụng ngân hàng

01/01/1970

0

Đối với các ứng viên ứng tuyển vị trí quản lý (từ Phó Trưởng phòng, Phó Giám đốc Trung tâm trở lên) gửi kế hoạch công tác đối với vị trí dự tuyển chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ.

Mục lục [Ẩn]

 

 1374778291_1004_shb 

Chỉ tiêu tuyển dụng:

TT

Khối/Ban

Chức danh

Mã số ứng tuyển

1

Ban Định chế tài chính

Trưởng Phòng Định chế tài chính trong nước - Ban định chế tài chinh; TSC.FI.TP

2

Chuyên viên Định chế tài chính nước ngoài (cao cấp) - Ban định chế tài chinh; TSC.FI.CV

3

Chuyên viên Biên phiên dịch và Quan hệ Đối ngoại - Ban định chế tài chinh; TSC.FI.CVPD

4

Văn phòng Tổng Giám đốc

Chuyên viên Pháp chế & báo cáo tổng hợp - Văn phòng Tổng Giám đốc; TSC.VP.CVPC

5

Thư ký Phó Tổng giám đốc - Văn phòng Tổng Giám đốc TSC.VP.TK

6

Ban thi đua- khen thưởng

Trưởng Ban - Ban Thi đua khen thưởng và Xử lý kỷ luật TSC.TDKT.TB

7

Chuyên viên - Ban Thi đua khen thưởng và Xử lý kỷ luật; TSC.TDKT.CV

8

Ban Đầu tư

Phó Trưởng phòng - Ban Đầu tư; TSC.DTU.PTP

9

Chuyên viên kinh doanh trái phiếu - Ban Đầu tư TSC.DTU.KDTP

10

Chuyên viên Đầu tư - Ban Đầu tư; TSC.DTU.CVDT

11

Ban kế hoạch & thông tin quản trị

Phó trưởng Ban KH&TTQT - Ban Kế hoạch và thông tin quản trị; TSC.TTQT.PTB

12

Chuyên viên Kế hoạch - Ban Kế hoạch và thông tin quản trị; TSC.TTQT.CVKH

13

Chuyên viên Thông tin Quản trị - Ban Kế hoạch và thông tin quản trị; TSC.TTQT.TTQT

14

Chuyên viên Nghiên cứu phát triển - Ban Kế hoạch và thông tin quản trị; TSC.TTQT.NCPT

15

Chuyên viên Quản lý Dự án - Ban Kế hoạch và thông tin quản trị; TSC.TTQT.QLDA

16

Ban quản lý tài sản nợ-có Chuyên viên quản lý tài sản nợ có - Ban Quản lý Tài sản nợ có (ALM); TSC.ALM.CV

17

Khối Nguồn vốn

Chuyên viên kinh doanh ngoại tệ (FX trading) - Trung tâm Kinh doanh Ngoại hối - Khối Nguồn vốn TSC.NV.KDNT

18

Chuyên viên giao dịch ngoại tệ (FX sale) - Trung tâm Kinh doanh Ngoại hối - Khối Nguồn vốn TSC.NV.GDNT

19

Khối Quản lý rủi ro

Chuyên viên chính sách QLRR hoạt động - Ban Quản lý Rủi ro - Khối Quản lý rủi ro TSC.QLRR.CVCS

20

Chuyên viên giám sát rủi ro  hoạt động - Ban Quản lý Rủi ro - Khối Quản lý rủi ro TSC.QLRR.CVGS

21

Chuyên viên tố tụng - Ban Quản lý và Xử lý nợ có vấn đề - Khối Quản lý rủi ro TSC.QLRR.CVTT

22

Chuyên viên XLN tại Ban  - Ban Quản lý và Xử lý nợ có vấn đề - Khối Quản lý rủi ro TSC.QLRR.XLNB

23

Chuyên viên XLN tại các ĐVKD - Ban Quản lý và Xử lý nợ có vấn đề - Khối Quản lý rủi ro TSC.QLRR.XLND

24

Trưởng/Phó phụ trách phòng XLN tại ĐVKD - Ban Quản lý và Xử lý nợ có vấn đề - Khối Quản lý rủi ro TSC.QLRR.PTXLN

25

Chuyên viên CSTD - Ban chính sách và giám sát tín dụng - Khối Quản lý rủi ro TSC.QLRR.CSTD

26

Chuyên viên GSTD - Ban chính sách và giám sát tín dụng - Khối Quản lý rủi ro TSC.QLRR.GSTD

27

Chuyên viên Quản lý hệ thống Core – nghiệp vụ Tín dụng - Ban chính sách và giám sát tín dụng - Khối Quản lý rủi ro TSC.QLRR.QLC

28

Khối Quản trị NNL

Chuyên viên Đánh giá nhân sự (cho dự án KPI) - Ban Quản trị Nguồn nhân lực - Khối Quản trị Nguồn nhân lực TSC.QTNL.DGNS

29

Chuyên viên QTTTNS (cho dự án PMNS) - Ban Quản trị Nguồn nhân lực - Khối Quản trị Nguồn nhân lực TSC.QTNL.QTTT

30

Chuyên viên Tiền lương - Ban Quản trị Nguồn nhân lực - Khối Quản trị Nguồn nhân lực TSC.QTNL.CVTL

31

Chuyên viên Chính sách Tiền lương - Ban Quản trị Nguồn nhân lực - Khối Quản trị Nguồn nhân lực TSC.QTNL.CSTL

32

Chuyên viên Quan hệ lao động - Ban Quản trị Nguồn nhân lực - Khối Quản trị Nguồn nhân lực TSC.QTNL.QHLD

33

Chuyên viên chính sách QHLĐ - Ban Quản trị Nguồn nhân lực - Khối Quản trị Nguồn nhân lực TSC.QTNL.CSQH

34

Chuyên viên phát triển thông tin NS - Ban Quản trị Nguồn nhân lực - Khối Quản trị Nguồn nhân lực TSC.QTNL.PTTT

35

Chuyên viên chính sách tuyển dụng - Ban Phát triển Nguồn nhân lực - Khối Quản trị Nguồn nhân lực TSC.PTNL.CSTD

36

Chuyên viên Tuyển dụng - Ban Phát triển Nguồn nhân lực - Khối Quản trị Nguồn nhân lực TSC.PTNL.CVTD

37

Chuyên viên quản lý định biên nhân sự - Ban Phát triển Nguồn nhân lực - Khối Quản trị Nguồn nhân lực TSC.PTNL.QLDB

38

Chuyên viên phát triển nhân sự - Ban Phát triển Nguồn nhân lực - Khối Quản trị Nguồn nhân lực TSC.PTNL.PTNS

39

Chuyên viên phát triển nguồn tuyển dụng - Ban Phát triển Nguồn nhân lực - Khối Quản trị Nguồn nhân lực TSC.PTNL.PTN

40

Chuyên viên chính sách phát triển nguồn nhân lực - Ban Phát triển Nguồn nhân lực - Khối Quản trị Nguồn nhân lực TSC.PTNL.CSPTN

41

Chuyên viên phát triển Tổ chức bộ máy - Ban Phát triển Nguồn nhân lực - Khối Quản trị Nguồn nhân lực TSC.PTNL.TCBM

42

Khối Vận hành

Chuyên viên Quản lý Hỗ trợ tín dụng - Trung tâm Hỗ trợ tín dụng - Khối vận hành TSC.HTTD.CV

43

Trưởng/Phó Trưởng Phòng phụ trách Phòng Thẩm định văn bản - Ban Pháp chế - Khối vận hành TSC.PC.TPVB

44

Chuyên viên tư vấn pháp luật - Ban Pháp chế - Khối vận hành TSC.PC.TVPL

45

Chuyên viên thẩm định văn bản - Ban Pháp chế - Khối vận hành TSC.PC.CVVB

46

Chuyên viên thẩm định tài sản tại Hà Nội - Trung tâm Thẩm định tài sản - Khối vận hành TSC.TDTS.CVHN

47

Chuyên viên thẩm định tài sản tại TP Hồ Chí Minh - Trung tâm Thẩm định tài sản - Khối vận hành TSC.TDTS.CVHCM

48

Phó trưởng phòng thẩm định Bất động sản - Trung tâm Thẩm định tài sản - Khối vận hành TSC.TDTS.PTPB

49

Trưởng phòng TĐ Động sản - Trung tâm Thẩm định tài sản - Khối vận hành TSC.TDTS.TPDS

50

Chuyên viên Điều phối - Ban Kiểm soát Hỗ trợ nguồn vốn và đầu tư - Khối vận hành TSC.KSHT.CV

51

Trưởng phòng Quản lý Chất lượng Dịch vụ khách hàng - Trung tâm Quản lý Dịch vụ Khách hàng - Khối vận hành TSC.DVKH.TP

52

Chuyên viên Phòng Quản lý chất lượng Dịch vụ khách hàng - Trung tâm Quản lý Dịch vụ Khách hàng - Khối vận hành TSC.DVKH.CVQL

53

Chuyên viên Phòng Phát triển Dịch vụ khách hàng - Trung tâm Quản lý Dịch vụ Khách hàng –Khối vận hành TSC.DVKH.CVPT

54

Khối CNTT

Chuyên viên - Trung tâm Phát triển - Khối Công nghệ thông tin TSC.CNTT.CV

55

Chuyên viên Quản trị hệ thống - Trung tâm vận hành - Khối Công nghệ thông tin TSC.CNTT.QTHT

56

Chuyên viên Quản trị Phần mềm ứng dụng - Trung tâm vận hành - Khối Công nghệ thông tin TSC.CNTT.QTPM

57

Khối Phát triển kinh doanh

Phó Giám đốc Trung tâm –Trung tâm dịch vụ khách hàng doanh nhân –Khối phát triển kinh doanh TSC.KHDN.PGDT

58

Trưởng phòng Quản lý & Phát triển khách hàng Doanh nhân - Trung tâm dịch vụ khách hàng doanh nhân - Khối phát triển kinh doanh TSC.KHDN.TPDN

59

Trưởng phòng Quản lý & Phát triển sản phẩm phi tài chính - Trung tâm dịch vụ khách hàng doanh nhân - Khối phát triển kinh doanh TSC.KHDN.TPP

60

Chuyên viên cấp cao cấp/cấp III Quản lý & Phát triển khách hàng Doanh nhân - Trung tâm dịch vụ khách hàng doanh nhân - Khối phát triển kinh doanh TSC.KHDN.CVCD

61

Chuyên viên cao cấp/Cấp III Quản lý & Phát triển sản phẩm phi tài chính - Trung tâm dịch vụ khách hàng doanh nhân - Khối phát triển kinh doanh TSC.KHDN.CVCP

Tiêu chuẩn tuyển dụng: xem tại trang của SHB

Hình thức nộp hồ sơ

1. Hồ sơ ứng viên (áp dụng cho mọi trường hợp ứng viên ứng tuyển vào SHB):

 • File mềm excel 2003 Thông tin ứng viên theo mẫu của SHB (tải từ www.shb.com.vn). Lưu ý: không chỉnh sửa thêm bớt, cột, dòng, không gửi file ảnh, file scan, file pdf, file nén hoặc file word.
 • Tiêu đề email (subject) gửi hồ sơ dự tuyển: Mã số - Họ tên ứng viên.
 • Ví dụ: TSC.GDO.KHDN - Nguyen Van A.
 • Tên file hồ sơ trùng tên tiêu đề email.

 2. Đối với các ứng viên ứng tuyển vị trí quản lý (từ Phó Trưởng phòng, Phó Giám đốc Trung tâm trở lên) gửi kế hoạch công tác đối với vị trí dự tuyển chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ.

 • Tiêu đề email (subject) gửi hồ sơ dự tuyển: Mã số - Họ tên ứng viên - Kế hoạch công tác.Ví dụ: TSC.GDO.KHDN - Nguyen Van A. – Kế hoạch công tác
 • Tên file hồ sơ trùng tên tiêu đề email.

 3. Ứng viên nộp file mềm HỒ SƠ ỨNG VIÊN (theo mẫu đăng tải tại Website SHB) và kế hoạch công tác qua email: tuyendung@shb.com.vn

Lưu ý:

 • SHB chỉ nhận các hồ sơ thực hiện đúng hướng dẫn nộp hồ sơ nêu trên. Ứng viên không gửi hồ sơ qua bất kỳ một tổ chức, cá nhân trung gian nào và không phải chi trả bất kỳ một chi phí nào liên quan tới việc thi tuyển vào SHB.
 •  Điều kiện: Ứng viên không còn các nghĩa vụ phải thực hiện tại Đơn vị đang công tác nếu được trúng tuyển và nhận việc tại SHB.

Hồ sơ dự tuyển nộp bao gồm :

 • Đơn xin việc viết tay (ghi rõ vị trí ứng tuyển).
 • Hồ sơ ứng viên có dán ảnh  theo mẫu tải từ Website ngân hàng
 • Giấy khám sức khỏe.
 • Sơ yếu lý lịch có dán ảnh giáp lai, có xác nhận của chính quyền địa phương.
 • Bản sao có công chứng: hộ khẩu, CMND, Giấy khai sinh, bằng tốt nghiệp đại học và các văn bằng có liên quan, bảng điểm.
 • Các giấy tờ chứng minh quá trình làm việc trước đây (nếu có).

4. Hạn nộp hồ sơ/Lịch phỏng vấn:

 • Hạn nộp hồ sơ: 20 ngày làm việc kể từ ngày đăng thông báo tuyển dụng
 • Lịch tổ chức phỏng vấn hoặc thi tuyển: Dự kiến 01 – 02 tuần sau khi hết hạn nộp hồ sơ.

Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

(0 lượt)

(0 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn thẻ tín dụng

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH THẺ TÍN DỤNG

Số mức thu nhập

Chọn số mức thu nhập

Hình thức nhận lương

Chọn hình thức nhận lương

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *