avatart

khach

icon

Các thông tin về tài trợ thương mại MBBank

Thông tin ngân hàng

- 05/05/2020

0

Thông tin ngân hàng

05/05/2020

0

MBBank là ngân hàng uy tín và hỗ trợ dịch vụ tài trợ thương mại với nhiều lợi ích và sản phẩm phù hợp với các doanh nghiệp kinh doanh hiện nay.

Mục lục [Ẩn]

Tài trợ thương mại là hình thức khác của cho vay thương mại, đóng vai trò là trung gian thanh toán giữa người mua và người bán trong hoạt động kinh doanh. Đây hoạt động mang tính ổn định, thường xuyên đối với các ngân hàng thương mại quốc tế.

Tài trợ thương mại được coi là nguồn thu chính trong hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại. Hiện nay tại Việt Nam, rất nhiều ngân hàng triển khai dịch vụ này, trong đó có ngân hàng MBbank. Vậy tài trợ thương mại MBbank gồm những sản phẩm nào? Đối tượng tham gia như thế nào?

Tài trợ thương mại MBBank

Tài trợ thương mại MBBank

Đối tượng tham gia tài trợ thương mại MBBank

Những đối tượng tham gia tài trợ thương mại phù hợp với các sản phẩm tại MBBank bao gồm:

  • Tổ chức tín dụng/tổ chức kinh tế, cơ quan nhà nước…
  • Pháp nhân và cá nhân trên lãnh thổ Việt Nam.
  • Khách hàng tổ chức hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu, thanh toán theo phương thức L/C, D/P, D/A, CAD hoặc TTR trả ngay.
  • Khách hàng xuất khẩu, thanh toán theo phương thức L/C, D/P, D/A, CAD hoặc TTR trả ngay.
  • Doanh nghiệp có hoạt động sản xuất hàng hóa để xuất khẩu, hình thức thanh toán là L/C
  • Khách hàng có hoạt động nhập khẩu, hình thức thanh toán L/C
  • Khách hàng muốn giảm thiểu chi phí tài chính
  • Khách hàng có hoạt động nhập khẩu, hình thức thanh toán L/C bằng vốn tự có

Các sản phẩm tài trợ thương mại MBBank

Tài trợ thương mại MBBank hiện cung cấp các sản phẩm sau, đáp ứng phù hợp với nhiều nhóm đối tượng khách hàng khác nhau:

Nghiệp vụ thư tín dụng (L/C) nhập khẩu

L/C nhập khẩu là phương thức thanh toán theo đề nghị của nhà nhập khẩu (Khách hàng của MB) MB sẽ phát hành 1 cam kết thanh toán không hủy ngang cho nhà xuất khẩu và sẽ thực hiện thanh toán khi người hưởng lợi xuất trình Bộ chứng từ phù hợp với các điều khoản, điều kiện của L/C và tập quán quốc tế có liên quan.

Đặc điểm của sản phẩm tài trợ thương mại này là:

- Phát hành L/C nhập khẩu căn cứ trên giao dịch có thực và hợp pháp của khách hàng và được MB thẩm định trực tiếp

- Việc thẩm định phát hành L/C tương tự thẩm định khoản vay và đảm bảo các nguyên tắc trong hoạt động cấp tín dụng đối với khách hàng.

- Các loại L/C NK: L/C trả ngay/trả chậm/hỗn hợp, L/C xác nhận, L/C chuyển nhượng, L/C giáp lưng, L/C tuần hoàn, L/C điều khoản đỏ, L/C sơ bộ, L/C UPAS

Nghiệp vụ thư tín dụng (L/C) xuất khẩu

L/C xuất khẩu là sản phẩm MB tiếp nhận và thông báo thư tín dụng do ngân hàng nước ngoài phát hành cho khách hàng. Đồng thời MB sẽ thực hiện gửi bộ chứng từ đòi tiền ngân hàng phát hành theo đề nghị của khách hàng.

Nghiệp vụ L/C xuất khẩu bao gồm:

- Nhận và thông báo L/C, tu chỉnh L/C tới khách hàng (người hưởng lợi của L/C)

- Kiểm tra và gửi bộ chứng từ đi đòi tiền ngân hàng phát hành

Nghiệp vụ nhờ thu nhập khẩu và xuất khẩu

Nhờ thu nhập khẩu là sản phẩm được MB tiếp nhận và xử lý bộ chứng từ nhờ thu nhập khẩu do nhà xuất khẩu xuất trình và thực hiện thanh toán theo đề nghị của nhà nhập khẩu.

Nhờ thu xuất khẩu là sản phẩm theo đề nghị của nhà xuất khẩu, MB sẽ gửi bộ chứng từ nhờ thu xuất khẩu thông qua ngân hàng thu hộ của nhà nhập khẩu để được thanh toán hoặc chấp nhận hồi phiếu.

Các loại nhờ thu nhập khẩu và xuất khẩu:

- Nhờ thu trả ngay (DP)

- Nhờ thu trả chậm (DA)

- Giao chứng từ nhận tiền ngay (CAD)

Nghiệp vụ chuyển tiền quốc tế TTR chiều đi và chiều đến

Chuyển tiền quốc tế chiều đi là phương thức thanh toán theo đề nghị của khách hàng trên lệnh chuyển tiền thực hiện thanh toán cho người hưởng lợi thông qua việc gửi điện thanh toán qua hệ thống Swift.

Chuyền tiền quốc tế chiều đến là phương thức thanh toán thực hiện ghi có cho khách hàng sau khi nhận được lệnh chuyển tiền về từ nước ngoài thông qua hệ thống Swift.

Các loại chuyển tiền quốc tế chiều đi:

- Chuyển tiền quốc tế cá nhân

- Chuyển tiền quốc tế doanh nghiệp

- Chuyển tiền quốc tế trả trước

- Chuyển tiền quốc tế trả sau

- Chuyển tiền quốc tế dịch vụ

Chiết khấu bộ chứng từ xuất khẩu

Chiết khấu bộ chứng từ xuất khẩu là sản phẩm tài trợ sau khi giao hàng dành cho doanh nghiệp xuất khẩu, theo đó MB mua lại bộ chứng từ xuất trình phù hợp (theo phương thức LC, nhờ thu, CAD và TTR trả ngay) để đòi tiền bên thứ 3 (ngân hàng phát hành, nhà nhập khẩu) bằng cách ứng tiền trước (giải ngân) cho khách hàng (người thụ hưởng) vào hoặc trước ngày làm việc mà bên thứ 3 phải hoàn trả cho MB.

Đặc điểm của sản phẩm:

- Đồng tiền chiết khấu: VND hoặc ngoại tệ

- Hình thức chiết khấu: Có truy đòi

- Phương thức chiết khấu: theo món/hạn mức

- Tỷ lệ chiết khấu: Tùy thuộc vào từng bộ chứng từ chiết khấu, tối đa 95%/giá trị đòi tiền

- Thời hạn chiết khấu: Tính từ ngày tiếp theo ngày MB nhận chiết khấu đến ngày đáo hạn của bộ chứng từ xuất khẩu, không vượt quá thời hạn thanh toán còn lại của hối phiếu/bộ chứng từ xuất khẩu và không vượt quá thời hạn quy định đối với từng phương thức thanh toán theo quy định của MB.

Cho vay đảm bảo bằng khoản phải thu từ bộ chứng từ xuất khẩu

Cho vay đảm bảo bằng khoản phải thu từ bộ chứng từ xuất khẩu là MB ứng trước tiền cho khách hàng dựa trên khoản phải thu từ bộ chứng từ xuất khẩu theo các phương thức thanh toán L/C, DP, DA, TTR trả ngày và CAD.

Đặc điểm sản phẩm:

- Tỷ lệ cho vay: tối đa 95% trị giá khoản phải thu

- Tài sản bảo đảm: tối đa 100% nguồn thu từ L/C được tài trợ

- Thời gian cho vay: tối đa 180 ngày

Tài trợ xuất khẩu trước giao hàng theo L/C gốc

MB tài trợ vốn lưu động cho khách hàng để sản xuất hàng hóa xuất khẩu và được đảm bảo bằng nguồn thu từ chính phương án L/C xuất khẩu.

Đặc điểm:

- Tỷ lệ tài trợ: tối đa 90% giá trị L/C

- Thời hạn tài trợ: tối đa không quá 06 tháng

- Tài sản bảo đảm: tối đa 100% nguồn thu từ L/C được tài trợ

- Được tài trợ vốn ngay khi có L/C.

- Được tư vấn chuyên nghiệp về hợp đồng, L/C, bộ chứng từ xuất khẩu

Upas L/C

- UPAS L/C là L/C trả chậm do MB, trong đó có điều kiện người thụ hưởng có thể nhận tiền ngay hoặc tại một thời điểm nhất định trong tương lai từ ngân hàng tài trợ khi xuất trình bộ chứng từ phù hợp.

- Vào ngày đáo hạn của UPAS L/C, khách hàng có nghĩa vụ thanh toán toàn bộ giá trị bộ chứng từ cùng các loại phí phát sinh cho MB để MB thanh toán cho ngân hàng tài trợ.

Đặc điểm:

- Thời hạn trả chậm UPAS L/C: theo chu kỳ kinh doanh của Khách hàng và tối đa 365 ngày

- Nguồn thanh toán:

+ Bằng vốn tự có

+ Bằng vốn vay theo quy định

Chính sách mở L/C trả ngay bằng vốn tự có

Đây là sản phẩm đáp ứng nhu cầu mở L/C nhập khẩu trả ngay thanh toán bằng vốn tự có của khách hàng bằng phương thức L/C.

Đặc điểm:

Sản phẩm có đặc điểm chính bao gồm:

- Tỷ lệ ký quỹ: tối thiểu 5%

- Tài sản bảo đảm: tối thiểu 30% tại thời điểm mở L/C

Sản phẩm tài trợ thương mại MBBank

Sản phẩm tài trợ thương mại MBBank

Tiện ích khi tham gia tài trợ thương mại MBBank

Khi tham gia tài trợ thương mại MBBank sẽ có các tiện ích phù hợp với từng sản phẩm như sau:

- Phát hành được các ngân hàng, tổ chức, các đơn vị trong và ngoài nước chấp nhận

- Thủ tục đơn giản, thời gian phát hành nhanh đáp ứng tiến độ thực hiện giao dịch của khách hàng và đối tác nước ngoài

- Quá trình phát hành L/C và kiểm tra bộ chứng từ được thực hiện bởi các chuyên gia được cấp chứng chỉ quốc tế

- Cung cấp dịch vụ gia tăng: Tư vấn mở L/C, soạn nháp điện L/C, thu xếp ngân hàng xác nhận, thu xếp Ngân hàng tài trợ

- Biểu phí, lãi suất cạnh tranh, hợp lý

- Cung cấp các dịch vụ gia tăng:

+ Dịch vụ tư vấn nội dung L/C đảm bảo chặt chẽ, phù hợp tập quán quốc tế và đảm bảo lợi ích của khách hàng

+ Tư vấn tạo lập bộ chứng từ xuất khẩu đảm bảo phù hợp với các điều kiện, điều khoản L/C

+ Kiểm tra nháp bộ chứng từ

+ Xác nhận L/C

- Hỗ trợ theo dõi, tra soát thanh toán

- Không yêu cầu khách hàng bổ sung TSBĐ khác ngoài bộ chứng từ xuất khẩu

- Thời gian chiết khấu nhanh.

- Tỷ lệ vay cao.

- Được tài trợ vốn ngay khi có L/C

- Có thể nhận 100% TSBĐ là nguồn thu từ chính L/C XK tài trợ

- Được tư vấn chuyên nghiệp về hợp đồng, L/C, bộ chứng từ xuất khẩu

- Được tài trợ vốn dưới hình thức L/C trả chậm với chi phí cạnh tranh

- Nâng cao vị thế của nhà nhập khẩu trong đàm phán điều khoản thanh toán và giá

- Linh hoạt về TSBĐ

Trên đây là thông tin và sản phẩm tài trợ thương mại tại MBBank, bạn đọc có thể tham khảo và lựa chọn sản phẩm phù hợp với doanh nghiệp của mình.

 


Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

5 (1 lượt)

5 (1 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn miễn phí

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *