avatart

khach

icon

Lãi suất liên kết chung Chubb Life trong 5 năm gần đây

Kiến thức bảo hiểm nhân thọ

- 20/04/2022

0

Kiến thức bảo hiểm nhân thọ

20/04/2022

0

Hàng tháng Chubb Life đều công bố lãi suất quỹ liên kết chung của dòng sản phẩm bảo hiểm Kế hoạch Tài chính Trọn đời. Bạn nên tham khảo lãi suất liên kết chung Chubb Life trong 5 năm gần đây để đưa ra lựa chọn đầu tư đúng đắn.

Mục lục [Ẩn]

Lãi suất tính cho giá trị tài khoản hợp đồng của dòng sản phẩm bảo hiểm Liên kết chung Kế hoạch Tài chính Trọn đời với mỗi quyền lợi khác nhau đều có sự khác nhau, cụ thể:

Sản phẩm Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Phổ thông, Quyền lợi Ưu việt

Thời gian áp dụng Lãi suất công bố Chubb Life (%/năm)
2020 Tháng 6  5,00%
2019 Tháng 6  5,60%
Tháng 12  5,00%
2018 Tháng 6  5,70%
Tháng 12  5,90%
2017 Tháng 6  6,10%
Tháng 12  5,90%
2016 Tháng 6  6,50%
Tháng 12  6,70%

Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Toàn diện A1, A2 và BII

Thời gian áp dụng Lãi suất công bố Chubb Life (%/năm)
2020 Tháng 6  5,00%
2019 Tháng 6  5,60%
Tháng 12  5,00%
2018 Tháng 6  5,70%
Tháng 12  5,90%
2017 Tháng 6  6,10%
Tháng 12  5,90%
2016 Tháng 6  6,50%
Tháng 12  6,70%

Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Cao niên

Thời gian áp dụng Lãi suất công bố Chubb Life (%/năm)
2020 Tháng 6  5,00%
2019 Tháng 6  5,60%
Tháng 12  5,00%
2018 Tháng 6  5,70%
Tháng 12  5,90%
2017 Tháng 6  6,10%
Tháng 12  6,15%
2016 Tháng 6  6,50%
Tháng 12  6,70%

Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Nhân sự cấp cao

Thời gian áp dụng Lãi suất công bố Chubb Life (%/năm)
2020 Tháng 6  5,00%
2019 Tháng 6  5,60%
Tháng 12  5,00%
2018 Tháng 6  5,70%
Tháng 12  5,90%
2017 Tháng 6  6,10%
Tháng 12  5,90%
2016 Tháng 6  6,50%
Tháng 12  6,70%

Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Hoàn hảo A & B

Thời gian áp dụng Lãi suất công bố Chubb Life (%/năm)
2020 Tháng 6  5,00%
2019 Tháng 6  5,60%
Tháng 12  5,00%
2018 Tháng 6  5,70%
Tháng 12  5,90%
2017 Tháng 6  6,10%
Tháng 12  5,90%
2016 Tháng 6  6,50%
Tháng 12  6,70%

Kế hoạch Tài chính – Quyền lợi Hoàn hảo 65

Thời gian áp dụng Lãi suất công bố Chubb Life (%/năm)
2020 Tháng 6  5,00%
2019 Tháng 6  5,60%
Tháng 12  5,00%
2018 Tháng 6  5,70%
Tháng 12  5,90%
2017 Tháng 6  6,10%
Tháng 12 5,90%
2016 Tháng 6  6,50%
Tháng 12  6,70%

Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi phổ thông 2013 & Quyền lợi ưu việt 2013

Thời gian áp dụng Lãi suất công bố Chubb Life (%/năm)
2020 Tháng 6  5,00%
2019 Tháng 6  5,60%
Tháng 12  5,00%
2018 Tháng 6  5,70%
Tháng 12  5,90%
2017 Tháng 6  6,10%
Tháng 12  5,90%
2016 Tháng 6  6,50%
Tháng 12  6,70%

Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi toàn diện 2013 – Lựa chọn A & B

Thời gian áp dụng Lãi suất công bố Chubb Life (%/năm)
2020 Tháng 6  5,00%
2019 Tháng 6  5,60%
Tháng 12  5,00%
2018 Tháng 6  5,70%
Tháng 12  5,90%
2017 Tháng 6  6,10%
Tháng 12  5,90%
2016 Tháng 6  6,50%
Tháng 12  6,70%

Kế hoạch Tài chính cho bệnh Nan y – Lựa chọn A & B

Thời gian áp dụng Lãi suất công bố Chubb Life (%/năm)
2020 Tháng 6  5,00%
2019 Tháng 6  5,60%
Tháng 12  5,00%
2018 Tháng 6  5,70%
Tháng 12  5,90%
2017 Tháng 6  6,10%
Tháng 12  6,15%
2016 Tháng 6  6,50%
Tháng 12  6,70%

Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Cao cấp

Thời gian áp dụng Lãi suất công bố Chubb Life (%/năm)
2020 Tháng 6  5,25%
2019 Tháng 6  5,60%
Tháng 12  5,00%
2018 Tháng 6  5,70%
Tháng 12  5,90%
2017 Tháng 6  6,10%
Tháng 12  5,90%
2016 Tháng 6  6,50%
Tháng 12  6,70%

Kế hoạch Tài chính Dài hạn 20 năm – Đóng phí 1 lần

Thời gian áp dụng Lãi suất công bố Chubb Life (%/năm)
2020 Tháng 6  5,00%
2019 Tháng 6  5,60%
Tháng 12  5,00%
2018 Tháng 6  5,70%
Tháng 12  5,90%
2017 Tháng 6  6,10%
Tháng 12  5,90%
2016 Tháng 6  6,50%
Tháng 12  6,70%

Kế hoạch Tài chính Dài hạn 20 năm – Đóng phí 3 năm

Thời gian áp dụng Lãi suất công bố Chubb Life (%/năm)
2020 Tháng 6  5,00%
2019 Tháng 6  5,60%
Tháng 12  5,00%
2018 Tháng 6  5,70%
Tháng 12  5,90%
2017 Tháng 6  6,10%
Tháng 12 5,90%
2016 Tháng 6  6,50%
Tháng 12  6,70%

Kế hoạch Tài chính Dài hạn 20 năm – Đóng phí 5 năm

Thời gian áp dụng Lãi suất công bố Chubb Life (%/năm)
2020 Tháng 6  5,00%
2019 Tháng 6  5,60%
Tháng 12  5,00%
2018 Tháng 6  5,70%
Tháng 12  5,90%
2017 Tháng 6  6,10%
Tháng 12  5,90%
2016 Tháng 6  6,50%
Tháng 12  6,70%

Hoạch định Tài chính Tương lai - Định hướng Bền vững

Thời gian áp dụng Lãi suất công bố Chubb Life (%/năm)
2020 Tháng 6 5,00%
2019 Tháng 6 5,60%
Tháng 12 5,00%
2018 Tháng 6 5,70%
Tháng 12 5,90%
2017 Tháng 6 6,10%
Tháng 12 5,90%
2016 Tháng 6 -
Tháng 12 6,70%

Hoạch định Tài chính Tương lai - Định hướng Gia tăng

Thời gian áp dụng Lãi suất công bố Chubb Life (%/năm)
2020 Tháng 6  5,00%
2019 Tháng 6 5,60%
Tháng 12 5,00%
2018 Tháng 6 5,70%
Tháng 12 5,90%

Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Cao niên Toàn diện – Lựa chọn A & B

Thời gian áp dụng Lãi suất công bố Chubb Life (%/năm)
2020 Tháng 6  5,00%
2019 Tháng 6 5,60%
Tháng 12 5,00%

Nhìn chung lãi suất của dòng sản phẩm Kế hoạch Tài chính Trọn đời của Chubb Life có sự biến động nhỏ trong những năm gần đây. Mức lãi suất tuy giảm nhưng vẫn cao hơn so với lãi suất cam kết tối thiểu mà Chubb Life cam kết sẽ chi trả cho khách hàng. Ví dụ với sản phẩm Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi toàn diện 2013 – Lựa chọn A & B, lãi suất cam kết tối thiểu là 4%/năm trong 5 năm đầu của Hợp đồng Bảo hiểm, 3%/năm trong 5 năm tiếp theo và 2%/năm trong những năm sau.

Xem thêm mức phí, quyền lợi bảo hiểm của các gói bảo hiểm nhân thọ Chubb Life để có thêm lựa chọn.

Lãi suất liên kết chung Chubb Life

Lãi suất liên kết chung Chubb Life

Xem thêm: bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm Chubb Life - Sản phẩm "Kế hoạch tài chính trọn đời"

Đặc điểm Quỹ liên kết chung của Chubb Life

- Khi tham gia sản phẩm bảo hiểm liên kết chung của Chubb Life, phí bảo hiểm nộp vào sau khi trừ đi phí phân bổ ban đầu, phí bảo hiểm rủi ro, phí quản lý hợp đồng và các loại phí khấu trừ khác theo các quy định có liên quan sẽ được chuyển vào Quỹ Liên kết chung. 

- Quỹ liên kết chung được Chubb Life hoặc công ty Quản lý quỹ do Chubb Life chỉ định quản lý và đầu tư vào các kênh Trái phiếu Chính phủ & Trái phiếu được chính phủ bảo lãnh; Trái phiếu công ty (không có bảo lãnh của Chính phủ); Bất động sản; Cổ phiếu; Tiền mặt và tiền gửi.

- Định kỳ hàng tháng hoặc hàng quý, Chubb Life sẽ công bố lãi suất áp dụng tính lãi cho giá trị tài khoản hợp đồng sau khi giữ lại phí quản lý quỹ.

- Chủ hợp đồng bảo hiểm được hưởng quyền lợi từ kết quả đầu tư của Quỹ Liên kết chung thông qua giá trị tài khoản hợp đồng.

- Để phù hợp với sự thay đổi của thị trường và nhu cầu của khách hàng, Chubb Life bảo lưu quyền điều chỉnh các điều khoản trong chính sách đầu tư của Quỹ liên kết chung vào những giai đoạn thích hợp

Như vậy lãi suất quỹ liên kết chung của Chubb Life không phải là quá cao và có sự biến động theo từng tháng. Tuy nhiên, ngoài lãi suất thì các quyền lợi bảo vệ và sự đa dạng sản phẩm theo mọi nhu cầu khách hàng cũng là thế mạnh của các sản phẩm liên kết chung của Chubb Life.


Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

5 (1 lượt)

5 (1 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn bảo hiểm nhân thọ

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *