TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Quy định mới nhất về tài khoản vay, trả nợ nước ngoài

Bùi Thị Huyền & Tuyết Thanh 0 Thị trường tài chính

Các quy định mới nhất về tài khoản vay, trả nợ nước ngoài được TheBank chia sẻ trong bài viết dưới đây.
  Mục lục [

  Ẩn

  ]

Tài khoản vay, trả nợ nước ngoài là gì?

Căn cứ Khoản 1, Điều 24, Văn bản hợp nhất 03/VBHN-NHNN quy định khái niệm tài khoản vay, trả nợ nước ngoài như sau:

“Tài khoản vay, trả nợ nước ngoài là tài khoản thanh toán của Bên đi vay mở tại ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản để thực hiện rút vốn, trả nợ khoản vay nước ngoài và các giao dịch chuyển tiền khác liên quan đến hoạt động vay, trả nợ nước ngoài, bảo lãnh cho khoản vay nước ngoài”.

Đối với Bên đi vay không phải là ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, mọi giao dịch chuyển tiền (rút vốn, trả nợ) liên quan đến khoản vay nước ngoài phải thực hiện thông qua tài khoản vay, trả nợ nước ngoài của Bên đi vay trừ các trường hợp quy định tại Điều 34 Thông tư này.

Quy định về tài khoản vay, trả nợ nước ngoài

Quy định về tài khoản vay, trả nợ nước ngoài

Quy định về tài khoản vay, trả nợ nước ngoài

Quy định về tài khoản vay, trả nợ nước ngoài với bên đi vay

- Đối với Bên đi vay là doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài:

 • Khoản vay trung, dài hạn nước ngoài: Tài khoản vay, trả nợ nước ngoài là tài khoản vốn đầu tư trực tiếp. Ngoài các nội dung thu, chi liên quan đến hoạt động vay, trả nợ nước ngoài, Bên đi vay là doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp cho các nội dung thu, chi khác liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam theo quy định.
 • Khoản vay ngắn hạn nước ngoài: Bên đi vay có thể sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp theo quy định hoặc tài khoản vay, trả nợ nước ngoài khác để thực hiện các giao dịch thu, chi liên quan đến khoản vay nước ngoài. Mỗi khoản vay ngắn hạn nước ngoài chỉ được thực hiện thông qua 01 ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản. Bên đi vay có thể dùng 01 tài khoản cho 01 hoặc nhiều khoản vay nước ngoài ngắn hạn.

- Bên đi vay không phải là doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài phải mở tài khoản vay, trả nợ nước ngoài tại ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản để thực hiện các giao dịch chuyển tiền liên quan đến khoản vay nước ngoài gồm rút vốn, trả nợ gốc, nợ lãi.

Mỗi khoản vay nước ngoài chỉ được thực hiện qua 1 ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản. Bên đi vay có thể dùng 1 tài khoản cho 1 hoặc nhiều khoản vay nước ngoài.

(Theo Khoản 2, Khoản 3, Điều 24, Văn bản hợp nhất 03/VBHN-NHNN)

Quy định về tài khoản vay, trả nợ nước ngoài đồng ngoại tệ

Tài khoản vay, trả nợ nước ngoài bằng ngoại tệ chỉ được sử dụng để thực hiện các giao dịch liên quan đến hoạt động vay, trả nợ nước ngoài như sau:

- Các giao dịch thu, bao gồm các hoạt động:

 • Thu tiền rút vốn khoản vay nước ngoài;
 • Thu từ mua ngoại tệ từ ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản để chuyển tiền trả nợ (gốc, lãi) của khoản vay nước ngoài, thanh toán các loại phí theo thỏa thuận vay
 • Thu chuyển đổi ngoại tệ từ nguồn rút vốn khoản vay nước ngoài trong trường hợp đồng tiền giải ngân từ bên cho vay không phải là đồng tiền của tài khoản vay, trả nợ nước ngoài
 • Thu từ tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của Bên đi vay mở tại tổ chức tín dụng được phép tại Việt Nam, tài khoản ngoại tệ của Bên đi vay mở tại nước ngoài.

- Các giao dịch chi bao gồm các hoạt động:

 • Chi chuyển tiền trả nợ (gốc, lãi) của khoản vay nước ngoài
 • Chi chuyển ra nước ngoài để thanh toán khoản nhận nợ bắt buộc cho Bên bảo lãnh là người không cư trú theo quy định
 • Chi chuyển sang tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của Bên đi vay
 • Chi bán ngoại tệ cho tổ chức tín dụng được phép
 • Chi chuyển sang tài khoản ngoại tệ của Bên đi vay mở tại nước ngoài để thực hiện các cam kết theo thỏa thuận vay nước ngoài
 • Chi chuyển tiền thanh toán các loại phí theo thỏa thuận vay nước ngoài
 • Chi chuyển đổi ngoại tệ để trả nợ (gốc, lãi) của khoản vay nước ngoài trong trường hợp đồng tiền trả nợ không phải là đồng tiền của tài khoản vay, trả nợ nước ngoài.

(Theo Điều 26, Văn bản hợp nhất 03/VBHN-NHNN)

Tài khoản vay, trả nợ nước ngoài đồng ngoại tệ

Tài khoản vay, trả nợ nước ngoài đồng ngoại tệ

Quy định về tài khoản vay, trả nợ nước ngoài bằng đồng Việt Nam

Tài khoản vay, trả nợ nước ngoài bằng đồng Việt Nam chỉ được sử dụng để thực hiện các giao dịch liên quan đến khoản vay nước ngoài như sau:

- Các giao dịch thu bao gồm các hoạt động sau:

 • Thu chuyển khoản tiền rút vốn khoản vay nước ngoài trong trường hợp Bên cho vay sử dụng tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam mở tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam
 • Thu tiền rút vốn từ bán ngoại tệ cho tổ chức tín dụng được phép tại Việt Nam trong trường hợp Bên cho vay không sử dụng tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam mở tại Việt Nam để giải ngân khoản vay
  Thu chuyển khoản từ tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam của Bên đi vay.

- Các giao dịch chi:

 • Chi chuyển khoản sang tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam của Bên cho vay để thanh toán nợ (gốc, lãi) trong trường hợp Bên cho vay sử dụng tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam để thu hồi khoản nợ theo thỏa thuận vay
 • Chi mua ngoại tệ để trả nợ (gốc, lãi) của khoản vay nước ngoài trong trường hợp Bên cho vay không sử dụng tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam để thu hồi khoản nợ theo thỏa thuận vay
 • Chi thanh toán khoản nhận nợ cho Bên bảo lãnh theo quy định
 • Chi thanh toán các loại phí bằng đồng Việt Nam, chi mua ngoại tệ để thanh toán các loại phí bằng ngoại tệ liên quan đến khoản vay nước ngoài
 • Chi chuyển khoản sang tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam của Bên đi vay.

(Theo Điều 27, Văn bản hợp nhất 03/VBHN-NHNN) 

Trường hợp nào không thực hiện qua tài khoản vay, trả nợ nước ngoài

Một số trường hợp rút vốn, trả nợ sẽ không được thực hiện qua tài khoản vay, trả nợ nước ngoài. Cụ thể:

- Các trường hợp rút vốn không thông qua tài khoản vay, trả nợ nước ngoài:

 • Rút vốn từ bên cho vay thanh toán trực tiếp cho người thụ hưởng là người không cư trú cung cấp hàng hóa, dịch vụ theo hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ với người cư trú
 • Rút vốn dưới hình thức nhập khẩu hàng hóa trả chậm từ Bên cho vay
 • Rút vốn của khoản vay nước ngoài dưới hình thức thuê tài chính
 • Rút vốn thông qua tài khoản của Bên đi vay mở tại nước ngoài trong trường hợp Bên đi vay được phép mở tài khoản ở nước ngoài để thực hiện khoản vay nước ngoài
 • Rút vốn các khoản vay nước ngoài trung, dài hạn thông qua việc thanh toán bù trừ với các nghĩa vụ thanh toán trực tiếp với Bên cho vay.

- Các trường hợp trả nợ không thông qua tài khoản vay, trả nợ nước ngoài:

 • Trả nợ dưới hình thức cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho Bên cho vay
 • Trả nợ bằng cổ phần hoặc phần vốn góp của Bên đi vay phù hợp với quy định của pháp luật
 • Trả nợ các khoản vay nước ngoài trung, dài hạn thông qua thanh toán bù trừ các khoản phải thu trực tiếp với Bên cho vay
 • Trả nợ thông qua tài khoản của Bên đi vay mở tại nước ngoài (trong trường hợp Bên đi vay được phép mở tài khoản ở nước ngoài để thực hiện khoản vay nước ngoài).
 • Trả nợ các khoản vay nước ngoài ngắn hạn dưới hình thức nhập khẩu hàng hóa trả chậm.

(Theo Điều 34, Văn bản hợp nhất 03/VBHN-NHNN)

Các ngân hàng cho mở tài khoản vay trả nợ nước ngoài

Hiện nay một số ngân hàng triển khai dịch vụ mở tài khoản để khách hàng thực hiện giao dịch thu chi liên quan đến hoạt động vay và trả nợ nước ngoài như:

Ngân hàng Sacombank

Tài khoản vốn vay và trả nợ nước ngoài Sacombank là dịch vụ dành cho các doanh nghiệp được thành lập hợp pháp theo quy định có nhu cầu vay vốn nước ngoài.

Đặc điểm của sản phẩm:

- Loại tiền tệ mở tài khoản là ngoại tệ (phù hợp với ngoại tệ trên hợp đồng vay)

- Số dư duy trì tối thiểu là 1.000.000 VNĐ hoặc 100 USD/EUR.

- Giao dịch thu chi trên tài khoản bao gồm:

 • Rút vốn, trả nợ khoản vay nước ngoài
 • Các giao dịch chuyển tiền khác liên quan đến hoạt động vay, trả nợ nước ngoài
 • Bảo lãnh cho khoản vay nước ngoài.

- Khách hàng khi mở tài khoản sẽ được hưởng lãi suất không kỳ hạn

- Khách hàng chỉ được phép mở tài khoản vay và trả nợ nước ngoài tại một ngân hàng Việt Nam cho mỗi khoản vay và thực hiện đăng ký với Ngân hàng Nhà nước theo quy định.

Mở tài khoản vay, trả nợ nước ngoài tại Sacombank

Ngân hàng SCB

Tài khoản vay, trả nợ nước ngoài của SCB sẽ giúp khách hàng mở tài khoản để thực hiện các giao dịch thu chi được phép cho hoạt động vay và trả nợ nước ngoài cho người không cư trú.

Sản phẩm mở tài khoản vay, trả nợ nước ngoài của SCB được thiết kế riêng, đảm bảo theo đúng quy định của Pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng khi thực hiện các giao dịch liên quan đến hoạt động vay, trả nợ nước ngoài.

Để biết thêm thông tin về sản phẩm, khách hàng có thể gọi đến số hotline của SCB: ‎1900 6538 hoặc 1800 5454 38 để được tư vấn nhanh nhất.

Ngân hàng Standard Chartered

Tài khoản vay, trả nợ nước ngoài được ngân hàng Standard Chartered quy định như sau:

Trong trường hợp Bên đi vay là doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài:

- Đối với khoản vay trung, dài hạn nước ngoài, thì tài khoản vay, trả nợ nước ngoài là tài khoản vốn đầu tư trực tiếp

- Đối với khoản vay ngắn hạn nước ngoài thì bên đi vay có thể sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp hoặc tài khoản vay, trả nợ nước ngoài khác để thực hiện các giao dịch thu, chi liên quan đến khoản vay nước ngoài.

Mỗi khoản vay ngắn hạn nước ngoài chỉ được thực hiện thông qua 01 ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản. Bên đi vay có thể dùng 1 tài khoản cho 1 hoặc nhiều khoản vay nước ngoài ngắn hạn.

Trong trường hợp Bên đi vay không phải là doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

Doanh nghiệp phải mở tài khoản vay, trả nợ nước ngoài tại ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản để thực hiện các giao dịch chuyển tiền liên quan đến khoản vay nước ngoài (rút vốn, trả nợ gốc, nợ lãi). 

Mỗi khoản vay nước ngoài chỉ được thực hiện qua 1 ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản, và Bên đi vay có thể dùng 1 tài khoản cho 1 hoặc nhiều khoản vay nước ngoài. 

Xem thông tin chi tiết TẠI ĐÂY.

Trên đây là các quy định mới nhất về tài khoản vay, trả nợ nước ngoài để bạn đọc tham khảo. Việc mở và sử dụng tài khoản vay, trả nợ nước ngoài phải tuân theo các quy định và các văn bản hiện hành về việc mở và sử dụng tài khoản tại Việt Nam.

Đóng góp bài viết của bạn bằng cách gửi bài viết Tại Đây

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Đánh giá bài viết
Quy định mới nhất về tài khoản vay, trả nợ nước ngoài
5 1

Bài viết có hữu ích không?

Không
MỞ TÀI KHOẢN TƯ VẤN VIÊN MIỄN PHÍ
Kết nối với khách hàng có nhu cầu chính xác


Bình luận

Hãy Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận

Nội quy : nhận xét có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu. Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần bị baned nick.

Gửi bình luận
bình luận
Sắp xếp : Mới nhất