TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Thay đổi giấy chứng nhận đầu tư: Hồ sơ và quy trình điều chỉnh

Phan Thị Linh Chi 0 Đầu tư

Khi thay đổi các nội dung liên quan đến dự án, nhà đầu tư cần phải thay đổi giấy chứng nhận đầu tư.
  Mục lục [

  Ẩn

  ]

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư khi nào?

Theo quy định của  Luật Đầu tư 2020, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp việc điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Cụ thể, nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm các nội dung sau:

- Tên dự án đầu tư

- Nhà đầu tư

- Mã số dự án đầu tư

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng

- Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư.

- Vốn đầu tư của dự án đầu tư (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động).

- Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.

- Tiến độ thực hiện dự án đầu tư, bao gồm:

 • Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn;
 • Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư, trường hợp dự án đầu tư chia thành từng giai đoạn thì phải quy định tiến độ thực hiện từng giai đoạn.

- Hình thức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng (nếu có)

- Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư (nếu có)

Như vậy khi có sự thay đổi các nội dung trên đây, nhà đầu tư đều phải thực hiện việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Ngoài ra, căn cứ theo Khoản 3, Điều 41, Luật Đầu tư 2020, nhà đầu tư có dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Thay đổi mục tiêu đã được quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư; bổ sung mục tiêu thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư;
 • Thay đổi quy mô diện tích đất sử dụng trên 10% hoặc trên 30 ha, thay đổi địa điểm đầu tư;
 • Thay đổi tổng vốn đầu tư từ 20% trở lên làm thay đổi quy mô dự án đầu tư;
 • Kéo dài tiến độ thực hiện dự án đầu tư mà tổng thời gian đầu tư dự án vượt quá 12 tháng so với tiến độ thực hiện dự án đầu tư quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu;
 • Điều chỉnh thời hạn hoạt động của dự án đầu tư;
 • Thay đổi công nghệ đã được thẩm định, lấy ý kiến trong quá trình chấp thuận chủ trương đầu tư;
 • Thay đổi nhà đầu tư của dự án đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư trước khi dự án khai thác, vận hành hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có).

Đối với Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài, Khoản 1 Điều 63 Luật Đầu tư 2020 quy định, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài trong các trường hợp sau đây:

 • Thay đổi nhà đầu tư Việt Nam;
 • Thay đổi hình thức đầu tư;
 • Thay đổi vốn đầu tư ra nước ngoài; nguồn vốn đầu tư, hình thức vốn đầu tư;
 • Thay đổi địa điểm thực hiện hoạt động đầu tư đối với các dự án đầu tư yêu cầu phải có địa điểm đầu tư;
 • Thay đổi mục tiêu chính của hoạt động đầu tư ở nước ngoài;
 • Sử dụng lợi nhuận đầu tư ở nước ngoài theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 67 của Luật Đầu tư 2020.

Thay đổi giấy chứng nhận đầu tư

Thay đổi giấy chứng nhận đầu tư là điều bắt buộc khi có sự thay đổi liên quan đến dự án đầu tư

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại đâu?

Đối với việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, các cơ quan có thẩm quyền sẽ thực hiện việc điều chỉnh đối với từng dự án đầu tư thuộc các phạm vị đầu tư cụ thể. Căn cứ vào Điều 39, Luật Đầu tư 2020, các cơ quan có thẩm quyền sau đây sẽ tiếp nhận việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

- Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 39 Luật Đầu tư 2020.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 39 Luật này

- Cơ quan đăng ký đầu tư nơi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư, đặt hoặc dự kiến đặt văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư sau đây:

 • Dự án đầu tư thực hiện tại 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên;
 • Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế;
 • Dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế nơi chưa thành lập Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế hoặc không thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Tùy thuộc vào từng trường hợp điều chỉnh mà hồ sơ thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sẽ khác nhau. Theo đó:

- Trường hợp thay đổi tên dự án đầu tư, địa chỉ của nhà đầu tư hoặc thay đổi tên nhà đầu tư: Nhà đầu tư cần chuẩn bị hồ sơ gồm:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư
 • Các tài liệu liên quan đến việc thay đổi tên, địa chỉ của nhà đầu tư hoặc tên dự án đầu tư. 

- Trường hợp điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng; mục tiêu, quy mô dự án đầu tư; vốn đầu tư của dự án, tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn; thời hạn hoạt động của dự án; tiến độ thực hiện dự án đầu tư; ưu đãi, hỗ trợ đầu tư (nếu có) và các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư (nếu có), nhà đầu tư phải nộp 1 bộ hồ sơ cho Cơ quan đăng ký đầu tư gồm các loại giấy tờ sau:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;
 • Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư ;
 • Giải trình hoặc cung cấp giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

- Trường hợp điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài: Hồ sơ bao gồm:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;
 • Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;
 • Báo cáo tình hình hoạt động của dự án đầu tư đến thời điểm nộp hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;
 • Quyết định điều chỉnh hoạt động đầu tư ra nước ngoài theo quy định tại Điều 59 của Luật Đầu tư 2020 hoặc các văn bản quy định tại điểm e khoản 1 Điều 57 của Luật Đầu tư 2020
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;
 • Văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của nhà đầu tư trong trường hợp điều chỉnh tăng vốn đầu tư ra nước ngoài. Thời điểm xác nhận của cơ quan thuế là không quá 03 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

Thời hạn thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

Tùy thuộc vào từng trường hợp điều chỉnh cụ thể mà thời gian thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sẽ khác nhau. Cụ thể:

 • Trường hợp thay đổi tên dự án đầu tư, địa chỉ của nhà đầu tư hoặc thay đổi tên nhà đầu tư: Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 • Trường hợp điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng; mục tiêu, quy mô dự án đầu tư; vốn đầu tư của dự án, tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn; thời hạn hoạt động của dự án; tiến độ thực hiện dự án đầu tư; ưu đãi, hỗ trợ đầu tư (nếu có) và các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư (nếu có): Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.
 • Trường hợp điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài: Bộ Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ quy định

Quy trình điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Đối với việc điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quy trình cơ bản gồm các bước sau đây:

 • Bước 1: Thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư thông qua việc thực hiện tách giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với nội dung đăng ký kinh doanh trên Giấy chứng nhận đầu tư đã được cấp cũ. Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đồng thời là mã số thuế của doanh nghiệp.
 • Bước 2: Thực hiện thủ tục điều chỉnh và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (phần dự án đầu tư cũ) theo thủ tục đầu tư;
 • Bước 3: Đăng thông tin đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia;
 • Bước 4: Cấp lại dấu pháp nhân của doanh nghiệp theo thông tin của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (tức là mã số thuế của doanh nghiệp) theo đúng như ghi nhận hiện tại của doanh nghiệp trong nước.
 • Bước 5: Đăng bố cáo mẫu dấu của doanh nghiệp.

Giải đáp một số câu hỏi liên quan đến thay đổi giấy chứng nhận đầu tư

Có bắt buộc phải thay đổi giấy chứng nhận đầu tư không?

Khi thay đổi các nội dung của dự án đầu tư, bắt buộc phải thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

Nếu không thực hiện thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư có sao không?

Căn cứ theo Khoản 4, Điều 13,  Nghị định số 50/2016/NĐ-CP, nếu không thực hiện thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư. Mức phạt từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng. 

Phí thay đổi giấy chứng nhận đầu tư là bao nhiêu?

Đối với việc thay đổi giấy chứng nhận đầu tư, khi làm thủ tục các doanh nghiệp không phải nộp lệ phí cho các cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên nếu nhà đầu tư sử dụng dịch vụ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư của các công ty có cung cấp dịch vụ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư thì bạn sẽ phải chịu phí. Phí tùy thuộc vào nội dung thay đổi, công ty bạn lựa chọn sử dụng dịch vụ.

Thay đổi tên nhà đầu tư có cần điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư không?

Theo quy định tại Điều 47 Nghị định 31/2021/NĐ-CP, trường hợp thay đổi tên nhà đầu tư cần phải làm thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

Khi thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có phải nộp lại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cũ không?

Khi thực hiện thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì các giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước đây đã cấp đều bị thu hồi lại để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp lại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới cho doanh nghiệp.

Thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cần tuân thủ các quy định về thủ tục, hồ sơ

Thực hiện xong thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì mã số dự án có bị thay đổi không?

Khi thực hiện thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư xong, mã số dự án không thay đổi mà chỉ các thông tin đã đăng ký thay đổi mới cập nhật trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Thay đổi giấy chứng nhận đầu tư là việc làm bắt buộc theo quy định khi dự án đầu tư có những thay đổi về nội dung trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã cấp. Hy vọng với những thông tin này, các bạn đã nắm rõ hồ sơ cũng như quy trình điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, để thuận tiện cho việc điều chỉnh khi có những thay đổi  liên quan.

Đóng góp bài viết của bạn bằng cách gửi bài viết Tại Đây

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Đánh giá bài viết
Thay đổi giấy chứng nhận đầu tư: Hồ sơ và quy trình điều chỉnh
0 0

Bài viết có hữu ích không?

Không
MỞ TÀI KHOẢN TƯ VẤN VIÊN MIỄN PHÍ
Kết nối với khách hàng có nhu cầu chính xác


Bình luận

Hãy Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận

Nội quy : nhận xét có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu. Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần bị baned nick.

Gửi bình luận
bình luận
Sắp xếp : Mới nhất