TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Chi tiết thông tin về hồ sơ và thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đầu tư

Phan Thị Linh Chi 0 Đầu tư

Trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có ghi thời hạn của dự án. Mỗi dự án có một thời hạn khác nhau. Khi sắp hết hạn thời hạn hoạt động dự án ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, doanh nghiệp cần tiến hành thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư.
  Mục lục [

  Ẩn

  ]

Giấy chứng nhận đầu tư là loại giấy tờ quan trọng mà cá nhân, tổ chức bắt buộc phải có khi thực hiện các dự án đầu tư trên lãnh thổ Việt Nam theo quy định của pháp luật về đầu tư. Chủ đầu tư có thể đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp mới, điều chỉnh hoặc gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư theo nhu cầu của dự án đầu tư đang thực hiện.

Trong hoạt động đầu tư, căn cứ theo Luật đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sẽ hết hiệu lực từ ngày quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư có hiệu lực. Như vậy thời hạn của Giấy chứng nhận đầu tư sẽ phụ thuộc vào thời hạn dự án. Thời hạn của Giấy chứng nhận đầu tư không được vượt quá thời hạn của dự án đầu tư. Khi thời hạn dự án kết thúc nếu muốn tiếp tục hoạt động đầu tư này, chủ đầu tư phải thực hiện gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư.

Đối với việc gia hạn giấy chứng nhận đầu tư, chủ đầu toàn hoàn toàn có thể thực hiện thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi thời hạn hoạt động dự án ghi trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sắp hết. 

Căn cứ theo các văn bản pháp luật (cụ thể là Luật Đầu tư 2020Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư), gia hạn giấy chứng nhận đầu tư cần tuân thủ các quy định về điều kiện, thủ tục và hồ sơ. 

Điều kiện gia hạn giấy chứng nhận đầu tư

Để gia hạn giấy chứng nhận đầu tư, cần đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Việc gia hạn giấy chứng nhận đầu tư chỉ thực hiện đối với các dự án đầu tư đã được đăng ký, phê duyệt.

- Dự án đầu tư đã hết thời hạn đầu tư được ghi nhận trên giấy chứng nhận đầu tư ban đầu. Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư được quy định tại Điều 44 Luật Đầu tư 2020, cụ thể như sau: 

 • Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư trong khu kinh tế không quá 70 năm.
 • Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư ngoài khu kinh tế không quá 50 năm. Dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc dự án đầu tư có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm thì thời hạn hoạt động của dự án đầu tư có thể dài hơn nhưng không quá 70 năm.

- Chủ đầu tư có nhu cầu gia hạn thêm thời hạn hoạt động đầu tư;

- Việc gia hạn thêm thời hạn đầu tư trên giấy chứng nhận đầu tư không vi phạm các quy định về sử dụng đất, thuê đất hay thuê địa điểm đầu tư; chủ đầu tư đủ các điều kiện tiếp tục đầu tư trong thời gian gia hạn; không gây ảnh hưởng đến an ninh, quốc phòng và ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế.

Gia hạn giấy chứng nhận đầu tư

Gia hạn giấy chứng nhận đầu tư cần tuân thủ các quy định về hồ sơ, thủ tục

Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy chứng nhận đầu tư

Khi đề nghị xin gia hạn giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư cần chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Căn cứ theo Điều 55, Nghị định 31/2021/NĐ-CP, khi thực hiện gia hạn giấy chứng nhận đầu tư nhà đầu tư cần chuẩn bị bộ hồ sơ gồm các loại giấy tờ sau:

- Văn bản đề nghị gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư;

- Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp trước đó

- Quyết định chấp thuận nhà đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương; 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;

- Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm một trong các tài liệu sau: 

 • Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; 
 • Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; 
 • Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; 
 • Bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; 
 • Tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

- Các giấy tờ tùy thân hoặc giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của nhà đầu tư:

 • Nhà đầu tư là cá nhân: Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu
 • Nhà đầu tư là tổ chức: Giấy chứng nhận thành lập hoặc các văn bản có giá trị tương đương.

Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đầu tư

Căn cứ theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư 2014, đối với các dự án đầu tư khác nhau, thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đầu tư sẽ có sự khác nhau. Cụ thể như sau:

Đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư:

 • Chủ đầu tư chuẩn bị 01 bộ hồ sơ cho Cơ quan đăng ký đầu tư
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

Đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

 • Chủ đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ cho Cơ quan đăng ký đầu tư;
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan để lấy ý kiến về những nội dung gia hạn
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Cơ quan đăng ký đầu tư, các cơ quan liên quan có ý kiến về nội dung điều chỉnh thuộc phạm vi quản lý của mình;
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của cơ quan có thẩm quyền, Cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo thẩm định các nội dung điều chỉnh dự án đầu tư để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của Cơ quan đăng ký đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư và gửi cho Cơ quan đăng ký đầu tư;
 • Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ:

 • Nhà đầu tư nộp 08 bộ hồ sơ cho Cơ quan đăng ký đầu tư;
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư gửi 02 bộ hồ sơ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đồng thời gửi hồ sơ cho cơ quan quản lý nhà nước có liên quan để lấy ý kiến về các nội dung liên quan đến nội dung gia hạn, điều chỉnh
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Cơ quan đăng ký đầu tư, các cơ quan có thẩm quyền có ý kiến về những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình;
 • Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, có ý kiến gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về những nội dung liên quan đến nội dung điều chỉnh, gia hạn
 • Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định các nội dung điều chỉnh, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư;
 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư. Văn bản quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư được gửi cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Cơ quan đăng ký đầu tư;
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh gia Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đầu tư

Tùy thuộc vào từng dự án đầu tư mà thủ tục xin gia hạn sẽ khác nhau

Như vậy đối với việc gia hạn giấy chứng nhận đầu tư, pháp luật có các quy định cụ thể về hồ sơ, thủ tục. Khi thực hiện việc gia hạn giấy chứng nhận đầu tư, chủ đầu tư cần phải tuân thủ các quy định này. Đối với việc gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thời điểm tốt nhất để nộp hồ sơ gia hạn là trước khi dự án hết thời hạn được cấp phép khoảng 3 - 5 tháng. Lúc này chủ đầu tư cần thực hiện thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Hy vọng với các thông tin trên đây, bạn đã nắm rõ thủ tục hồ sơ gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thuận lợi cho việc thực hiện hoạt động của dự án.

Đóng góp bài viết của bạn bằng cách gửi bài viết Tại Đây

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Đánh giá bài viết
Chi tiết thông tin về hồ sơ và thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đầu tư
0 0

Bài viết có hữu ích không?

Không
MỞ TÀI KHOẢN TƯ VẤN VIÊN MIỄN PHÍ
Kết nối với khách hàng có nhu cầu chính xác


Bình luận

Hãy Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận

Nội quy : nhận xét có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu. Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần bị baned nick.

Gửi bình luận
bình luận
Sắp xếp : Mới nhất