avatart

khach

icon

Đấu thầu quốc tế là gì? Các quy định về đấu thầu quốc tế

Thị trường tài chính

- 01/11/2022

0

Thị trường tài chính

01/11/2022

0

Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết và thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, mua sắm hàng hóa… Vậy đấu thầu quốc tế là gì?

Mục lục [Ẩn]

Căn cứ Điều Khoản 12, Điều 4, Văn bản hợp nhất 17/VBHN-VPQH, đấu thầu được định nghĩa như sau: “Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết và thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp; lựa chọn nhà đầu tư để ký kết và thực hiện hợp đồng dự án đầu tư có sử dụng đất trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế”.

Đấu thầu quốc tế là gì?

Đấu thầu quốc tế là đấu thầu mà nhà thầu, nhà đầu tư trong nước, nước ngoài được tham dự thầu. (Căn cứ Khoản 14, Điều 4, Văn bản hợp nhất 17/VBHN-VPQH).

Điều kiện tổ chức đấu thầu quốc tế

Căn cứ Điều 15, điều kiện tổ chức đấu thầu quốc tế là:

- Nhà tài trợ vốn cho gói thầu có yêu cầu tổ chức đấu thầu quốc tế.

- Gói thầu mua sắm hàng hóa mà hàng hóa đó trong nước:

 • Không sản xuất được hoặc
 • Sản xuất được nhưng không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng, giá

- Nhà thầu trong nước không có khả năng đáp ứng yêu cầu thực hiện gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, xây lắp, hỗn hợp.

Lưu ý: Nếu hàng hóa thông dụng, đã được nhập khẩu và chào bán tại Việt Nam thì không tổ chức đấu thầu quốc tế.

- Ngoài ra, theo Điều 13, Luật đấu thầu 2005 quy định việc tổ chức đấu thầu quốc tế được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

 • Gói thầu thuộc dự án sử dụng vốn ODA mà nhà tài trợ quy định phải đấu thầu quốc tế.
 • Gói thầu mua sắm hàng hóa mà hàng hóa đó ở trong nước chưa đủ khả năng sản xuất.
 • Gói thầu mà nhà thầu trong nước không có khả năng đáp ứng các yêu cầu của hồ sơ mời thầu hoặc đã tổ chức đấu thầu trong nước nhưng không chọn được nhà thầu trúng thầu.

Điều kiện tổ chức đấu thầu quốc tế

Điều kiện tổ chức đấu thầu quốc tế

Đặc điểm của đấu thầu quốc tế

- Thời gian và địa điểm diễn ra cuộc đấu thầu quốc tế sẽ được nêu rõ trong thông báo mời thầu. Thông tin này sẽ được công bố rộng rãi trong thư mời thầu, báo chí, truyền hình...

- Trong đấu thầu quốc tế chỉ có một người mua nhưng có nhiều người bán. Vì vậy, đấu thầu quốc tế sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho người mua khi được lựa chọn nhà đầu có năng lực tốt nhất và có mức giá cạnh tranh nhất. Tuy nhiên, giá cả không phải là yếu tố duy nhất để thắng thầu mà nó còn phụ thuộc vào các tiêu chuẩn chất lượng, kỹ thuật...

- Đối tượng được tổ chức đấu thầu quốc tế thường là các loại hàng hóa có giá trị lớn, công nghệ cao, đảm bảo tiêu chuẩn và có thể thay thế.

- Trong thư mời thầu, bên mời thầu sẽ quy định rõ về điều kiện về hàng hóa, số lượng, quy cách, thời gian giao hàng, hợp đồng kinh tế... Mọi điều kiện sẽ được quy định sẵn trừ giá cả.

Các hình thức đấu thầu quốc tế

Các hình thức đấu thầu quốc tế được phân loại như sau:

- Theo đối tượng dự thầu, đấu thầu quốc tế bao gồm các hình thức sau:

 • Đấu thầu mua sắm hàng hóa
 • Đấu thầu xây dựng công trình
 • Đấu thầu tuyển chọn tư vấn
 • Đấu thầu dự án hoặc đấu thầu lựa chọn đối tác thực hiện dự án.

- Theo hình thức lựa chọn nhà thầu:

 • Đấu thầu rộng rãi
 • Đấu thầu hạn chế
 • Chỉ định thầu
 • Chào hàng cạnh tranh
 • Mua sắm trực tiếp
 • Tự thực hiện (tự thầu)
 • Mua sắm đặc biệt

- Theo hình thức báo thầu:

 • Đấu thầu 1 túi hồ sơ
 • Đấu thầu 2 túi hồ sơ

- Theo hình thức xét thầu:

 • Đấu thầu 1 giai đoạn
 • Đấu thầu 2 giai đoạn

Các hình thức đấu thầu quốc tế được phân loại thế nào?

Các hình thức đấu thầu quốc tế được phân loại thế nào?

Quy trình đấu thầu quốc tế

 Quy trình đấu thầu quốc tế được thực hiện như sau:

- Bước 1: Bên mời thầu thực hiện các công việc sau:

 • Sơ tuyển nhà thầu
 • Chuẩn bị hồ sơ mời thầu
 • Thông báo mời thầu

- Bước 2: Sau khi có thông báo mời thầu, những nhà thầu quan tâm đến gói thầu sẽ làm thủ tục tham gia dự thầu theo hướng dẫn của bên mời thầu.

Lưu ý: Bên dự thầu có thể phải nộp 1 khoản tiền đặt cọc để đảm bảo dự thầu. Trường hợp rút hồ sơ dự thầu sau thời điểm đóng thầu, không ký hợp đồng hoặc không thực hiện hợp đồng khi trúng thầu sẽ không được nhận lại khoản tiền đặt cọc đó.

- Bước 4: Tổ chức mở hồ sơ dự thầu tại thời điểm đã được ấn định từ trước. Nếu thời gian không được ấn định trước thì thời điểm mở thầu được xác định ngay sau khi đóng thầu.

- Bước 5: Đánh giá, so sánh hồ sơ dự thầu.

- Bước 6: Xếp hạng và lựa chọn nhà thầu.

- Bước 7: Thông báo kết quả đấu thầu và tiến hàng ký hợp đồng với bên trúng thầu.

Các quy định về đấu thầu quốc tế tại Việt Nam

Đồng tiền dự thầu

Căn cứ Khoản 2, Điều 10, Văn bản hợp nhất 17/VBHN-VPQH quy định đồng tiền dự thầu đối với đấu thầu quốc tế như sau:

- Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu phải quy định về đồng tiền dự thầu (không quá 3 đồng tiền).

- Đối với một hạng mục công việc cụ thể thì chỉ được chào thầu bằng một đồng tiền.

- Nếu hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu quy định nhà thầu được chào thầu bằng hai hoặc ba đồng tiền thì:

 • Khi đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất phải quy đổi về một đồng tiền
 • Trong số các đồng tiền đó có đồng Việt Nam thì phải quy đổi về đồng Việt Nam.
 • Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu phải quy định về đồng tiền quy đổi, thời điểm và căn cứ xác định tỷ giá quy đổi.

- Đối với chi phí trong nước liên quan đến việc thực hiện gói thầu, nhà thầu phải chào thầu bằng đồng Việt Nam.

- Đối với chi phí ngoài nước liên quan đến việc thực hiện gói thầu, nhà thầu được chào thầu bằng đồng tiền nước ngoài.

Thời gian lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư

Căn cứ Điều 12, Văn bản hợp nhất 17/VBHN-VPQH quy định như sau:

- Thời gian phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tối đa là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định.

- Hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được phát hành sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải các thông báo dưới đây đến trước thời điểm đóng thầu:

 • Thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm
 • Thông báo mời sơ tuyển
 • Thông báo mời thầu
 • Thông báo mời chào hàng
 • Gửi thư mời thầu

- Thời gian chuẩn bị hồ sơ quan tâm tối thiểu là 20 ngày.

- Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự sơ tuyển tối thiểu là 20 ngày.

- Thời gian chuẩn bị hồ sơ đề xuất tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên hồ sơ yêu cầu được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

Lưu ý: Nhà thầu phải nộp hồ sơ đề xuất trước thời điểm đóng thầu.

- Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu tối thiểu là 40 ngày.

- Thời gian đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển tối đa là 30 ngày, hồ sơ đề xuất tối đa là 40 ngày, hồ sơ dự thầu tối đa là 60 ngày.

- Thời gian thẩm định tối đa là 20 ngày cho từng nội dung thẩm định.

- Thời gian phê duyệt hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời thầu tối đa là 10 ngày, kể từ ngày nhận được tờ trình đề nghị phê duyệt hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu…

- Thời gian phê duyệt hoặc có ý kiến xử lý về kết quả lựa chọn nhà thầu tối đa là 10 ngày, kể từ ngày nhận được tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của bên mời thầu hoặc báo cáo thẩm định trong trường hợp có yêu cầu thẩm định.

- Thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất tối đa là 180 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu. 

Những điều cần biết về đấu thầu quốc tế

Những điều cần biết về đấu thầu quốc tế

Lưu ý:

 • Nếu gói thầu quy mô lớn, phức tạp, gói thầu đấu thầu theo phương thức hai giai đoạn, thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu tối đa là 210 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu. 
 • Có thể yêu cầu gia hạn thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và phải bảo đảm tiến độ dự án.

- Thời gian gửi văn bản sửa đổi hồ sơ mời thầu đến các nhà thầu đã nhận hồ sơ mời thầu tối thiểu là 15 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu. Đối với sửa đổi hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ yêu cầu thì tối thiểu là 03 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu. 

- Thời hạn gửi văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cho các nhà thầu tham dự thầu theo đường bưu điện, fax là 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt.

Như vậy đấu thầu quốc tế là đấu thầu mà có sự tham dự của các nhà thầu trong nước và nước ngoài. Việc tổ chức đấu thầu quốc tế phải tuân theo các quy định trong Luật đấu thầu.


Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

(0 lượt)

(0 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn miễn phí

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *