avatart

khach

icon

Lợi nhuận giữ lại là gì? Tầm quan trọng của lợi nhuận giữ lại và cách quản lý hiệu quả

Thị trường tài chính

- 01/03/2023

0

Thị trường tài chính

01/03/2023

0

Lợi nhuận luôn là một trong những yếu tố quan trọng nhất để đánh giá hiệu quả của doanh nghiệp. Tuy nhiên, ngoài lợi nhuận ròng, lợi nhuận giữ lại cũng là một chỉ số quan trọng không thể bỏ qua.

Mục lục [Ẩn]

Lợi nhuận giữ lại là gì?

Lợi nhuận giữ lại là một khái niệm quan trọng trong kinh doanh, đề cập đến phần lợi nhuận được giữ lại trong công ty sau khi trừ đi các khoản chi phí khác. Thông thường, các công ty sử dụng phần lợi nhuận giữ lại để tái đầu tư, tăng giá trị của công ty, tạo ra nguồn lực dự phòng và giảm chi phí vốn.

Trong kinh doanh, các hình thức lợi nhuận giữ lại thường được áp dụng, bao gồm:

Tăng vốn điều lệ: công ty tăng vốn điều lệ bằng cách giữ lại phần lợi nhuận để tăng vốn và mở rộng hoạt động kinh doanh.

Thanh toán cổ tức: công ty chia sẻ phần lợi nhuận giữ lại với cổ đông thông qua việc thanh toán cổ tức.

Mua lại cổ phiếu: công ty sử dụng lợi nhuận giữ lại để mua lại cổ phiếu của mình từ các cổ đông hiện tại.

1 số ví dụ về lợi nhuận giữ lại

Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk): Theo báo cáo tài chính quý III/2021 của Vinamilk, lợi nhuận giữ lại của công ty tính đến hết ngày 30/9/2021 đạt khoảng 20.097 tỷ đồng. Tính theo tỷ lệ, lợi nhuận giữ lại chiếm 49,6% tổng tài sản của công ty. Vinamilk thường sử dụng lợi nhuận giữ lại để tái đầu tư, mở rộng hoạt động sản xuất và kinh doanh, tăng giá trị cho cổ đông và tạo dự trữ tiền mặt.

Công ty TNHH MTV Sản xuất và kinh doanh Bia Hà Nội: Theo báo cáo tài chính năm 2020 của công ty Bia Hà Nội, lợi nhuận giữ lại tính đến ngày 31/12/2020 đạt khoảng 2.267 tỷ đồng, chiếm khoảng 40% tổng tài sản. Công ty thường sử dụng lợi nhuận giữ lại để tăng vốn điều lệ và mở rộng sản xuất kinh doanh.

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank): Theo báo cáo tài chính quý III/2021 của Techcombank, lợi nhuận giữ lại của ngân hàng tính đến hết ngày 30/9/2021 đạt khoảng 32.941 tỷ đồng, chiếm khoảng 18% tổng tài sản của ngân hàng. Techcombank thường sử dụng lợi nhuận giữ lại để đầu tư vào các khoản tài sản có rủi ro thấp như trái phiếu, chứng khoán và các khoản cho vay nợ có độ an toàn cao.

lợi nhuận giữ lại là gì

Cách tính lợi nhuận giữ lại

Lợi nhuận giữ lại được tính bằng cách trừ các khoản chi phí khác, bao gồm thuế, chi phí vốn, chi phí lãi vay, chi phí nhân viên và các khoản chi phí khác, khỏi tổng doanh thu hoặc lợi nhuận trước thuế của công ty. Công thức tính lợi nhuận giữ lại như sau:

Lợi nhuận giữ lại = Lợi nhuận trước thuế - thuế - chi phí vốn - chi phí lãi vay - chi phí nhân viên - các khoản chi phí khác

Các khoản chi phí khác bao gồm các khoản chi phí khác không thuộc các danh mục trên, ví dụ như chi phí quản lý, chi phí marketing, chi phí vận chuyển, chi phí phát triển sản phẩm, chi phí nghiên cứu và phát triển, chi phí tài chính và các khoản chi phí khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty.

Lợi nhuận giữ lại thường được cân nhắc kết hợp với các chỉ số tài chính khác để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty, bao gồm tỷ suất sinh lời, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu và tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu.

Ví dụ: Cách tính lợi nhuận giữ lại của một công ty là Công ty Cổ phần Vingroup (mã chứng khoán: VIC) trong báo cáo tài chính năm 2020:

Lợi nhuận trước thuế của Vingroup trong năm 2020 là 19,733 tỷ đồng.

Các khoản chi phí bao gồm:

  • Chi phí tài chính: 4,006 tỷ đồng
  • Chi phí bán hàng: 3,798 tỷ đồng
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp: 1,464 tỷ đồng
  • Chi phí khác: 5,471 tỷ đồng

Do đó, lợi nhuận giữ lại của Vingroup trong năm 2020 được tính như sau:

Lợi nhuận giữ lại = 19,733 tỷ đồng - thuế - 4,006 tỷ đồng (chi phí tài chính) - 3,798 tỷ đồng (chi phí bán hàng) - 1,464 tỷ đồng (chi phí quản lý doanh nghiệp) - 5,471 tỷ đồng (chi phí khác) = 4,994 tỷ đồng

Vậy, lợi nhuận giữ lại của Vingroup trong năm 2020 là 4,994 tỷ đồng. Đây là khoản lợi nhuận mà công ty có thể sử dụng để tái đầu tư vào hoạt động kinh doanh hoặc phân phối cho cổ đông dưới dạng cổ tức.

Các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận giữ lại

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận giữ lại của một doanh nghiệp, sau đây là các yếu tố chính:

Doanh thu: Doanh thu là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến lợi nhuận giữ lại. Nếu doanh thu tăng, lợi nhuận giữ lại của doanh nghiệp cũng sẽ tăng. Tuy nhiên, nếu doanh thu giảm thì lợi nhuận giữ lại cũng sẽ giảm.

Chi phí sản xuất: Chi phí sản xuất là các khoản chi phí liên quan đến quá trình sản xuất sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp. Nếu chi phí sản xuất giảm, lợi nhuận giữ lại sẽ tăng. Ngược lại, nếu chi phí sản xuất tăng, lợi nhuận giữ lại sẽ giảm.

Chi phí quản lý: Chi phí quản lý là các khoản chi phí liên quan đến quản lý doanh nghiệp như chi phí nhân sự, chi phí văn phòng, chi phí quản lý rủi ro. Nếu chi phí quản lý giảm, lợi nhuận giữ lại sẽ tăng.

Thuế: Thuế là một khoản chi phí không thể tránh khỏi của mỗi doanh nghiệp. Nếu mức thuế cao, lợi nhuận giữ lại của doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng.

Đầu tư mở rộng: Nếu doanh nghiệp quyết định đầu tư mở rộng, lợi nhuận giữ lại sẽ giảm trong giai đoạn đầu. Tuy nhiên, nếu đầu tư thành công, lợi nhuận giữ lại sẽ tăng trong tương lai.

Thị trường: Thị trường cũng ảnh hưởng đến lợi nhuận giữ lại của doanh nghiệp. Nếu thị trường phát triển, doanh nghiệp có thể tăng doanh thu và lợi nhuận giữ lại. Ngược lại, nếu thị trường suy thoái, lợi nhuận giữ lại sẽ giảm.

Quản lý tài chính: Quản lý tài chính là một yếu tố quan trọng để tăng lợi nhuận giữ lại. Nếu doanh nghiệp có quản lý tài chính tốt, có thể giảm chi phí tài chính và tăng lợi nhuận giữ lại.

cách sử dụng lợi nhuận giữ lại hiệu quả

Kinh nghiệm quản lý lợi nhuận giữ lại hiệu quả

Để quản lý lợi nhuận giữ lại hiệu quả, các doanh nghiệp cần thực hiện những bước sau đây:

Lập kế hoạch chi tiết: Các doanh nghiệp cần lập kế hoạch chi tiết về mục tiêu lợi nhuận giữ lại của mình, bao gồm cả mục tiêu ngắn hạn và dài hạn. Kế hoạch này cần phải được đưa ra một cách cụ thể, có tính khả thi và được đánh giá định kỳ.

Quản lý chi phí: Các doanh nghiệp cần tìm cách giảm chi phí sản xuất, chi phí quản lý và chi phí tài chính. Điều này có thể đạt được bằng cách tìm kiếm các nhà cung cấp với giá tốt hơn, tối ưu hóa quy trình sản xuất hoặc cải thiện hiệu quả quản lý.

Tăng doanh thu: Các doanh nghiệp cần tìm cách tăng doanh thu của mình bằng cách phát triển sản phẩm mới, mở rộng thị trường hoặc tăng giá trị sản phẩm để thu hút khách hàng.

Điều chỉnh chiến lược đầu tư: Các doanh nghiệp cần điều chỉnh chiến lược đầu tư của mình để tối ưu hóa lợi nhuận giữ lại. Điều này có thể bao gồm đầu tư vào những mảng kinh doanh có tiềm năng cao hơn hoặc tối ưu hóa các khoản đầu tư hiện có.

Điều chỉnh chiến lược tài chính: Các doanh nghiệp cần điều chỉnh chiến lược tài chính của mình để tối ưu hóa lợi nhuận giữ lại. Điều này có thể bao gồm tối ưu hóa cấu trúc vốn, quản lý nợ và đầu tư tài chính.

Đánh giá định kỳ: Các doanh nghiệp cần đánh giá định kỳ kết quả lợi nhuận giữ lại của mình để xác định những điểm mạnh và điểm yếu của mình. Điều này giúp các doanh nghiệp điều chỉnh chiến lược của mình đồng thời giúp họ đưa ra quyết định đúng đắn về việc đầu tư, mở rộng hoặc cắt giảm chi phí.

Trên đây là những kiến thức cơ bản về lợi nhuận giữ lại, cách tính toán và tầm quan trọng đối với hoạt động kinh doanh. Hi vọng rằng bài viết đã giúp độc giả có cái nhìn tổng quan về khái niệm lợi nhuận giữ lại, từ đó có thể áp dụng trong quản lý doanh nghiệp của mình


Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

5 (1 lượt)

5 (1 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn miễn phí

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *