TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Cách tăng vốn điều lệ công ty cổ phần mới nhất

Ngô Thị Hòa 0 Kiến thức vay vốn

Vốn điều lệ là tài sản không thể thiếu khi các doanh nghiệp đăng ký thành lập công ty, tăng vốn điều lệ tại công ty cổ phần là chiến lược phát triển kinh doanh và được quy định theo pháp luật.
  Mục lục [

  Ẩn

  ]

Vốn điều lệ công ty cổ phần là gì?

Vốn điều lệ của công ty cổ phần là tổng giá trị cổ phần các loại của các cổ đông đã được đăng ký ghi trong điều lệ công ty khi thành lập doanh nghiệp.

Cổ phần là phần vốn nhỏ nhất của công ty cổ phần. Vốn điều lệ của công ty cổ phần được chia thành nhiều phần bằng nhau được gọi là cổ phần. Người sở hữu cổ phần gọi là cổ đông. Cổ đông có thể là cá nhân hoặc tổ chức. Tùy theo loại cổ phần họ sở hữu mà có thể có tên gọi khác nhau.

Tăng vốn điều lệ

Tăng vốn điều lệ

Các trường hợp được tăng vốn điều lệ

Theo quy định thông tư số 19/2003/TT - BTC vốn điều lệ công ty cổ phần được: 

“a. Phát hành cổ phiếu mới để huy động thêm vốn theo quy định của pháp luật, kể cả trường hợp cơ cấu lại nợ của doanh nghiệp theo hình thức chuyển nợ thành vốn góp cổ phần theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp và các chủ nợ.

b. Chuyển đổi trái phiếu đã phát hành thành cổ phần: Việc tăng vốn điều lệ chỉ được thực hiện khi đã đảm bảo đủ các điều kiện để trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần theo quy định của pháp luật và phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi.

c. Thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu.

d. Phát hành cổ phiếu mới để thực hiện sáp nhập một bộ phận hoặc toàn bộ doanh nghiệp khác vào công ty.

đ. Kết chuyển nguồn thặng dư vốn để bổ sung tăng vốn điều lệ”.

Điều kiện, thủ tục tăng vốn điều lệ

Theo điều 122 luật doanh nghiệp số 68/2014, thì các doanh nghiệp có thể tăng vốn điều lệ bằng việc chào bán cổ phần theo 3 hình thức: Chào bán cho các cổ đông hiện hữu, chào bán ra công chúng, chào bán cổ phần riêng lẻ

Việc chào bán cổ phần ra công chúng, chào bán cổ phần của công ty cổ phần niêm yết và đại chúng thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Theo điều 123, 124 luật doanh nghiệp số 68/2014, 3 hình thức có điều kiện, thủ tục được quy định cụ thể như sau:

Chào bán cổ phần riêng lẻ

Điều kiện

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định chào bán cổ phần riêng lẻ, công ty phải thông báo việc chào bán cổ phần riêng lẻ với cơ quan đăng ký kinh doanh. Kèm theo thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ phải có các tài liệu sau đây:

 • Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông về chào bán cổ phần riêng lẻ;
 • Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ đã được đại hội đồng cổ đông thông qua (nếu có);

Thủ tục

Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ bao gồm các nội dung sau đây:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
 • Tổng số cổ phần dự định chào bán; các loại cổ phần chào bán và số lượng cổ phần chào bán mỗi loại;
 • Thời điểm, hình thức chào bán cổ phần;
 • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty;


Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu

Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu là trường hợp công ty tăng thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán toàn bộ số cổ phần đó cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ cổ phần hiện có của họ tại công ty.

Điều kiện

Công ty phải thông báo bằng văn bản đến các cổ đông theo phương thức bảo đảm đến được địa chỉ thường trú hoặc địa chỉ liên lạc của họ trong sổ đăng ký cổ đông chậm nhất 15 ngày trước ngày kết thúc thời hạn đăng ký mua cổ phần

Thủ tục

 • Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân;
 • Tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức;
 • Số cổ phần và tỷ lệ cổ phần hiện có của cổ đông tại công ty;
 • Tổng số cổ phần dự kiến chào bán và số cổ phần cổ đông được quyền mua; giá chào bán cổ phần; thời hạn đăng ký mua;
 • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

Kèm theo thông báo phải có mẫu phiếu đăng ký mua cổ phần do công ty phát hành. Trường hợp phiếu đăng ký mua cổ phần không được gửi về công ty đúng hạn như thông báo thì cổ đông có liên quan coi như đã không nhận quyền ưu tiên mua.

Lưu ý:

Nếu có nhu cầu tăng vốn điều lệ đồng thời có thêm cổ đông mới góp vốn thì không thực hiện song song thủ tục (trừ trường hợp làm thủ tục chào bán cổ phần riêng lẻ). Nên chuyển nhượng cổ phần (một phần nhỏ) sau khi có cổ đông mới, thực hiện tăng vốn điều lệ sau.

Chào bán ra công chúng

Chào bán ra công chúng để tăng vốn điều lệ là hình thức chào bán cổ phiếu ra công chúng nhằm duy trì vốn điều lệ.

Theo quy định tại điểm a khoản 1 điều 6 luật chứng khoán số 70/2006/QH11 (được sửa đổi bởi luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán số 62/2010/QH12) thì cổ phiếu chính là một dạng chứng khoán.

Điều kiện

Theo quy định tại điều 12 luật chứng khoán số 70/2006/QH11 điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng như sau:

“a) Doanh nghiệp có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán;

b) Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ luỹ kế tính đến năm đăng ký chào bán;

c) Có phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán được đại hội đồng cổ đông thông qua”.

Thủ tục

Thủ tục chào bán cổ phiếu được quy định theo điều 14 luật chứng khoán số 70/2006/QH11 như sau:

“1. Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng gồm có:

a) Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;

b) Bản cáo bạch;

c) Điều lệ của tổ chức phát hành;

d) Quyết định của đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng;

đ) Cam kết bảo lãnh phát hành (nếu có)”.

Tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Quy trình tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần

Để tăng vốn điều lệ công ty cổ phần bạn cần làm theo các bước sau:

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ tại phòng đăng ký kinh doanh của sở kế hoạch đầu tư nơi đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp.

Bước 2: Phòng đăng ký kinh doanh của sở Kế hoạch đầu tư tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ.

 • Trường hợp đã đầy đủ giấy tờ hồ sơ: Cấp giấy biên nhận hồ sơ;
 • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ: Hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Doanh nghiệp đến sở kế hoạch đầu tư theo thời hạn đã được hẹn khi nộp hồ sơ để nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có nội dung thay đổi vốn điều lệ của công ty cổ phần.

Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm về quy định giảm vốn điều lệ công ty cổ phần TẠI ĐÂY.

Qua đó bạn có thể tăng vốn điều lệ công ty cổ phần theo 3 hình thức, mỗi hình thức sẽ được quy định theo pháp luật. Do đó bạn có thể thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo hình thức phù hợp với bản thân để duy trì và phát triển công ty ngày càng lớn mạnh và bền vững.

Đóng góp bài viết của bạn bằng cách gửi bài viết Tại Đây

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Đánh giá bài viết
Cách tăng vốn điều lệ công ty cổ phần mới nhất
5 1

Bài viết có hữu ích không?

Không
MỞ TÀI KHOẢN TƯ VẤN VIÊN MIỄN PHÍ
Kết nối với khách hàng có nhu cầu chính xác


Bình luận

Hãy Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận

Nội quy : nhận xét có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu. Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần bị baned nick.

Gửi bình luận
bình luận
Sắp xếp : Mới nhất