avatart

khach

icon

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng được xác định như thế nào?

Đầu tư

- 01/03/2023

0

Đầu tư

01/03/2023

0

Lập nhiệm vụ, lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng, lập nhiệm vụ thiết kế… là các công việc tư vấn đầu tư xây dựng. Vậy chi phí tư vấn đầu tư xây dựng được xác định như thế nào?

Mục lục [Ẩn]

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng là gì?

Căn cứ Điểm đ, Khoản 2, Điều 5, Nghị định 10/2021/NĐ-CP quy định như sau: “Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng là chi phí cần thiết để thực hiện các công việc tư vấn đầu tư xây dựng từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án đến kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng và quyết toán vốn đầu tư xây dựng, được quy định chi tiết tại Điều 31 Nghị định này”.

Công việc tư vấn đầu tư xây dựng

Căn cứ Khoản 2, Điều 31, Nghị định 10/2021/NĐ-CP các công việc tư vấn đầu tư xây dựng gồm:

- Lập nhiệm vụ, lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng, lập nhiệm vụ thiết kế; thực hiện khảo sát xây dựng, giám sát khảo sát xây dựng

- Lập các báo cáo sau:

 • Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng (nếu có)
 • Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư (nếu có)
 • Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng; hoặc
 • Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.

- Thẩm tra các báo cáo sau:

 • Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng (nếu có)
 • Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng; hoặc
 • Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng

- Thẩm tra thiết kế công nghệ của dự án (nếu có)

- Thẩm tra phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

- Thi tuyển phương án kiến trúc

- Thiết kế xây dựng công trình

- Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình, dự toán xây dựng.

- Lập, thẩm định các hồ sơ sau:

 • Hồ sơ mời quan tâm
 • Hồ sơ mời sơ tuyển
 • Hồ sơ mời thầu
 • Hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ quan tâm
 • Hồ sơ dự sơ tuyển
 • Hồ sơ dự thầu
 • Hồ sơ đề xuất để lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng.

Công việc tư vấn đầu tư xây dựng

Công việc tư vấn đầu tư xây dựng

- Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng

- Giám sát thi công xây dựng, giám sát lắp đặt thiết bị.

- Lập, thẩm tra định mức xây dựng, giá xây dựng công trình, chỉ số giá xây dựng công trình

- Thẩm tra an toàn giao thông; áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM).

- Tư vấn quản lý dự án (trong trường hợp thuê tư vấn)

- Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

- Kiểm tra chất lượng vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình theo yêu cầu của chủ đầu tư (nếu có)

- Kiểm định chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình, toàn bộ công trình (nếu có)

- Giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình (trong trường hợp thuê tư vấn).

- Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường sơ bộ, báo cáo đánh giá tác động môi trường, quan trắc và giám sát môi trường trong quá trình thi công xây dựng theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Thực hiện việc quy đổi vốn đầu tư xây dựng công trình sau khi hoàn thành được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng (nếu có).

- Các công việc tư vấn khác có liên quan.

Chi phí đầu tư xây dựng bao gồm những gì?

Căn cứ Khoản 3, Điều 31, Nghị định 10/2021/NĐ-CP, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng bao gồm:

- Chi phí nhân công tư vấn:

 • Tiền lương
 • Các khoản phụ cấp lương
 • Tiền thưởng
 • Phúc lợi tập thể
 • Các khoản đóng góp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
 • Kinh phí công đoàn
 • Trích nộp khác theo quy định của pháp luật đối với các cá nhân thực hiện công việc tư vấn tại dự án.

- Chi phí ứng dụng khoa học công nghệ, quản lý hệ thống thông tin công trình

- Chi phí thanh toán các dịch vụ công cộng, vật tư văn phòng phẩm, thông tin, liên lạc

- Chi phí thuê mướn, sửa chữa, mua sắm tài sản phục vụ tư vấn cho dự án (nếu có)

- Chi phí quản lý của tổ chức tư vấn; chi phí khác

- Thu nhập chịu thuế tính trước

- Thuế giá trị gia tăng và chi phí dự phòng.

- Các chi phí khác có liên quan (nếu có).

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng được xác định như thế nào?

Căn cứ Khoản 3, Điều 31, Nghị định 10/2021/NĐ-CP, quy định như sau:

“3. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng được xác định bằng định mức tỷ lệ phần trăm (%) do Bộ Xây dựng ban hành hoặc bằng cách lập dự toán trên cơ sở phạm vi công việc tư vấn, khối lượng công việc phải thực hiện, kế hoạch thực hiện của gói thầu và các quy định về chế độ, chính sách do nhà nước ban hành”.

Định mức chi phí tư vấn xây dựng

Định mức chi phí tư vấn xây dựng

Như vậy, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng sẽ được xác định bằng:

- Định mức tỷ lệ phần trăm (%) do Bộ Xây dựng ban hành; hoặc 

- Lập dự toán trên cơ sở:

 • Phạm vi công việc tư vấn
 • Khối lượng công việc phải thực hiện
 • Kế hoạch thực hiện của gói thầu
 • Các quy định về chế độ, chính sách do nhà nước ban hành.

Lưu ý:

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng đã phê duyệt là chi phí tối đa để thực hiện công tác tư vấn đầu tư xây dựng. Khoản phí này chỉ được điều chỉnh khi thay đổi về:

 • Phạm vi công việc
 • Điều kiện và tiến độ thực hiện công tác tư vấn đầu tư xây dựng. 

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng được quản lý thông qua hợp đồng tư vấn xây dựng.

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng được bổ sung vào chi phí quản lý dự án nếu chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng có đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện một số công việc tư vấn đầu tư xây dựng.

Chi phí thuê tư vấn nước ngoài được quy định thế nào?

Căn cứ Điều 32, Nghị định 10/2021/NĐ-CP, chi phí thuê tư vấn nước ngoài được quy định như sau:

- Người quyết định đầu tư quyết định việc thuê tư vấn nước ngoài theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

- Chi phí thuê tư vấn nước ngoài được xác định phù hợp với:

 • Loại công việc tư vấn trên cơ sở số lượng chuyên gia
 • Trình độ chuyên gia tư vấn
 • Thời gian làm việc của chuyên gia
 • Mức tiền lương của chuyên gia của quốc gia và khu vực dự kiến thuê
 • Các chi phí cần thiết khác để hoàn thành công việc tư vấn.

- Chi phí thuê tư vấn nước ngoài xác định theo dự toán hoặc cơ sở dữ liệu chi phí thuê tư vấn nước ngoài của các công trình, dự án tương tự tại Việt Nam.

Chi phí thuê tư vấn nước ngoài

Chi phí thuê tư vấn nước ngoài

- Dự toán chi phí thuê tư vấn nước ngoài là toàn bộ chi phí cần thiết dự kiến để hoàn thành dịch vụ tư vấn xây dựng được thuê, gồm:

 • Chi phí chuyên gia
 • Chi phí quản lý
 • Các khoản chi phí khác có liên quan
 • Thu nhập chịu thuế tính trước
 • Chi phí dự phòng
 • Các khoản thuế phải nộp theo quy định của pháp luật.

- Dự toán chi phí thuê tư vấn nước ngoài do cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư thẩm định trình người quyết định đầu tư phê duyệt. 

Nếu dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư, giao cơ quan quản lý cấp trên của chủ đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt.

- Phương pháp xác định chi phí thuê tư vấn nước ngoài thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Như vậy, chi phí đầu tư xây dựng là khoản chi phí được sử dụng để thực hiện các công việc tư vấn đầu tư xây dựng theo quy định tại Khoản 2, Điều 31, Nghị định 10/2021/NĐ-CP. Khoản chi phí này được xác định bằng định mức tỷ lệ phần trăm (%) do Bộ Xây dựng ban hành hoặc lập dự toán trên cơ sở phạm vi công việc tư vấn, khối lượng công việc…


Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

(0 lượt)

(0 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn miễn phí

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *