avatart

khach

icon

Dự án đầu tư mở rộng là gì? Ưu đãi về thuế khi dự án đầu tư được mở rộng

Đầu tư

- 26/11/2021

0

Đầu tư

26/11/2021

0

Dự án đầu tư được mở rộng là đánh giá hiệu quả cho sự phát triển của dự án. Vậy cụ thể dự án đầu tư mở rộng là gì và sẽ được hưởng những ưu đãi thuế như thế nào?

Mục lục [Ẩn]

Dự án đầu tư mở rộng là gì?

Căn cứ vào khoản 5 Điều 4 Luật đầu tư số 61/2020/QH14, dự án đầu tư mở rộng được định nghĩa như sau:

“5. Dự án đầu tư mở rộng là dự án đầu tư phát triển dự án đầu tư đang hoạt động bằng cách mở rộng quy mô, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ, giảm ô nhiễm hoặc cải thiện môi trường.”

Dự án đầu tư mở rộng

Dự án đầu tư mở rộng

Điều kiện hưởng ưu đãi với dự án đầu tư mở rộng

Theo điểm a khoản 6 Điều 18 Thông tư 78/2014/TT-BTC được sửa đổi bổ sung bởi Khoản 4 Điều 10 Thông tư 96/2015/TT-BTC, điều kiện để hưởng ưu đãi đầu tư mở rộng được quy định cụ thể như sau:

“a) Doanh nghiệp có dự án đầu tư phát triển dự án đầu tư đang hoạt động như mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ sản xuất (gọi chung là dự án đầu tư mở rộng) thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP (bao gồm cả khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp trừ khu công nghiệp nằm trên địa bàn các quận nội thành của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và Khu công nghiệp nằm trên địa bàn các đô thị loại I trực thuộc tỉnh) nếu đáp ứng một trong ba tiêu chí quy định tại điểm này thì được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại (nếu có) hoặc được áp dụng thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại (không được hưởng mức thuế suất ưu đãi) bằng với thời gian miễn thuế, giảm thuế áp dụng đối với dự án đầu tư mới trên cùng địa bàn, lĩnh vực ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp chọn hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại thì dự án đầu tư mở rộng đó phải thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP đồng thời cũng thuộc lĩnh vực, địa bàn với dự án đang hoạt động.

 

Dự án đầu tư mở rộng quy định tại điểm này phải đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

- Nguyên giá tài sản cố định tăng thêm khi dự án đầu tư hoàn thành đi vào hoạt động đạt tối thiểu từ 20 tỷ đồng đối với dự án đầu tư mở rộng thuộc lĩnh vực hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP hoặc từ 10 tỷ đồng đối với các dự án đầu tư mở rộng thực hiện tại các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP .

- Tỷ trọng nguyên giá tài sản cố định tăng thêm đạt tối thiểu từ 20% so với tổng nguyên giá tài sản cố định trước khi đầu tư.

- Công suất thiết kế khi đầu tư mở rộng tăng thêm tối thiểu từ 20% so với công suất thiết kế theo luận chứng kinh tế kỹ thuật trước khi đầu tư ban đầu.

 

Trường hợp doanh nghiệp chọn hưởng ưu đãi theo diện đầu tư mở rộng thì phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng được hạch toán riêng. Trường hợp doanh nghiệp không hạch toán riêng được phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại thì thu nhập từ hoạt động đầu tư mở rộng xác định theo tỷ lệ giữa nguyên giá tài sản cố định đầu tư mới đưa vào sử dụng cho sản xuất, kinh doanh trên tổng nguyên giá tài sản cố định của doanh nghiệp.

 

Thời gian miễn thuế, giảm thuế quy định tại khoản này được tính từ năm dự án đầu tư mở rộng hoàn thành đưa vào sản xuất, kinh doanh có thu nhập; trường hợp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư mở rộng thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư dự án đầu tư phát sinh doanh thu.

 

Trường hợp doanh nghiệp đang hoạt động có đầu tư nâng cấp, thay thế, đổi mới công nghệ của dự án đang hoạt động thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi thuế theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP mà không đáp ứng một trong ba tiêu chí quy định tại điểm này thì ưu đãi thuế thực hiện theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại (nếu có).

 

Ưu đãi thuế quy định tại khoản này không áp dụng đối với các trường hợp đầu tư mở rộng do chia, tách, sáp nhập, chuyển đổi sở hữu (bao gồm cả trường hợp thực hiện dự án đầu tư mới nhưng vẫn kế thừa tài sản, địa điểm kinh doanh, ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp cũ để tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh), mua lại doanh nghiệp hoặc mua lại dự án đầu tư đang hoạt động.

 

Doanh nghiệp có dự án đầu tư từ việc chuyển đổi sở hữu, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất được kế thừa các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp hoặc dự án đầu tư trước khi chuyển đổi, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất trong thời gian còn lại nếu tiếp tục đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.”

Dự án đầu tư mở rộng có được ưu đãi thuế có được ưu đãi thuế như thế nào?

Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp

Quy định tại điểm a khoản 6 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC được sửa đổi bởi Khoản 4 Điều 10 Thông tư 96/2015/TT-BTC chỉ ra những dự án đầu tư thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp và dự án đầu tư mở rộng phải đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

  • Nguyên giá tài sản cố định tăng thêm khi dự án đầu tư hoàn thành đi vào hoạt động đạt tối thiểu:

+ Từ 10 tỷ đồng trở lên với dự án mở rộng đầu tư thực hiện ở những địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn;

+ Từ 20 tỷ đồng trở lên với những dự án đầu tư mở rộng thuộc lĩnh vực hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp;

  • Tỷ trọng nguyên giá tài sản cố định tăng thêm đạt tối thiểu từ 20% so với tổng nguyên giá tài sản cố định trước khi đầu tư.
  • Công suất thiết kế tăng thêm tối thiểu từ 20% so với công suất thiết kế trước khi đầu tư.

 Với những dự án đầu tư mở rộng được hưởng ưu đãi đầu tư, phần thu nhập tăng thêm của phần mở rộng dự án đầu tư phải được hạch toán riêng. Trường hợp không thể hạch toán riêng được thì thu nhập từ dự án đầu tư mở rộng sẽ được xác định bằng tỷ lệ giữa nguyên giá tài sản cố định đầu tư mới đưa vào sử dụng cho sản xuất kinh doanh.

 

Trường hợp dự án đầu tư mở rộng của doanh nghiệp thuộc những lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư mà không đáp ứng được 3 tiêu chí đã nêu phía trên thì lúc đó, dự án sẽ được hưởng ưu đãi đầu tư cho thời gian đầu tư còn lại theo dự án đầu tư đang hoạt động. Nếu như dự án đầu tư đang hoạt động không được hưởng ưu đãi đầu tư thì dự án đầu tư mở rộng cũng không được hưởng ưu đãi.

 

Thời gian dự án đầu tư mở rộng hưởng ưu đãi thuế sẽ được tính từ năm dự án đầu tư mở rộng hoàn thành đê đưa vào kinh doanh sản xuất có thu nhập. Trường hợp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu thì kể từ năm đầu tư có doanh thu từ dự án đầu tư mở rộng sẽ có thời gian miễn thuế, giảm thuế tính từ năm thứ tư của dự án đầu tư phát sinh doanh thu.

Ưu đãi về thuế xuất nhập khẩu

Với những loại hàng hoá nhập khẩu để tạo ra tài sản cố định cho các đối tượng hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định pháp luật đầu tư được miễn thuế gồm có:

  • Phương tiện vận tải được sử dụng trong dây chuyền công nghệ dùng trực tiếp cho các hoạt động sản xuất của dự án.
  • Máy móc, linh kiện, trang thiết bị , chi tiết, phụ tùng, bộ phận rời dùng để lắp ráp đồng bộ hay sử dụng đồng bộ với các máy móc, nguyên liệu, trang thiết bị, vật tư để chế tạo máy móc, thiết bị hay chế toạ linh kiện, chi tiết, bộ phận rời của phụ tùng máy móc, thiết bị.
  • Các vật tự xây dựng trong nước chưa sản xuất được.

Ưu đãi miễn thuế xuất khẩu đối với các loại hàng hoá nhập khẩu được nêu tại đây sẽ áp dụng cho cả dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng.

Ưu đãi về thuế phí sử dụng đất phi nông nghiệp

Ưu đãi về thuế phí sử dụng đất phi nông nghiệp sẽ gồm các điểm sau:

  • Dự án nằm trong các ngành nghề ưu đãi đầu tư hoặc được thực hiện trên những địa bàn kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.
  • Dự án nằm trong các ngành nghề ưu đãi đầu tư hoặc được tiến hành tại những địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn.

Bên cạnh đó, với những dự án đầu tư mở rộng có quy mô vốn từ 6,000 tỷ đồng trở lên và thực hiện giải ngân ít nhất 6,000 tỷ đồng trong vòng 3 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hay quyết định chủ trương đầu tư/dự án đầu tư tại vùng nông thôn sử dụng tối thiểu 500 lao động cũng sẽ được hưởng ưu đãi về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và thuế nhập khẩu.

Tìm hiểu thêm: Dự án đầu tư PPP là gì và những thông tin liên quan khác

Như vậy, chắc hẳn bài viết này đã giúp bạn đọc hiểu rõ được khái niệm dự án đầu tư mở rộng là gì và những ưu đãi thuế phí đối với dự án đầu tư mở rộng. Đây là nguồn thông tin quan trọng về lợi ích khi các dự án đầu tư phát triển và mở rộng.


Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

(0 lượt)

(0 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn miễn phí

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *