TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Gia hạn đóng phí bảo hiểm nhân thọ Bảo Việt được quy định thế nào?

Lê Công Đạt & Tuyết Thanh 0 Kiến thức bảo hiểm nhân thọ

Việc gia hạn đóng phí bảo hiểm nhân thọ Bảo Việt sẽ giúp khách hàng đang gặp khó khăn có thêm thời gian để thực hiện nghĩa vụ đóng phí của mình.
    Mục lục [

    Ẩn

    ]

Gia hạn đóng phí bảo hiểm nhân thọ Bảo Việt là gì?

Gia hạn đóng phí bảo hiểm nhân thọ Bảo Việt là việc Bảo Việt Nhân Thọ cho phép khách hàng được kéo dài thêm một khoảng thời gian để thực hiện nghĩa vụ đóng phí của mình khi đến hạn đóng phí theo quy định của hợp đồng bảo hiểm. Việc gia hạn đóng phí bảo hiểm nhân thọ tại Bảo Việt sẽ giúp cho các khách hàng đang gặp khó khăn về tài chính có thêm thời gian thu xếp khoản phí bảo hiểm để nộp về công ty.

Quy định về gia hạn đóng phí bảo hiểm nhân thọ tại Bảo Việt

Nếu khách hàng tham gia bảo hiểm nhân thọ của Bảo Việt Nhân Thọ mà gặp khó khăn về tài chính, không thể đóng phí bảo hiểm đúng hạn thì sẽ có thêm 60 ngày (tùy theo quy định của từng sản phẩm bảo hiểm) để thực hiện nghĩa vụ của mình. Trong thời gian gia hạn đóng phí bảo hiểm thì mọi quyền lợi vẫn được đảm bảo.

Sau thời gian gia hạn đóng phí, tùy từng sản phẩm bảo hiểm mà khách hàng tham gia sẽ có quy định riêng. Cụ thể:

- Với các sản phẩm bảo hiểm truyền thống: Sau thời gian gia hạn đóng phí mà khách hàng chưa đóng khoản phí còn thiếu theo quy định trong hợp đồng thì sẽ được Bảo Việt Nhân Thọ yêu cầu thực hiện một trong số các điều sau:

  • Tiếp tục đóng khoản phí còn thiếu để duy trì hợp đồng
  • Chấm dứt hợp đồng bảo hiểm và mất đi toàn bộ quyền lợi
  • Tạm dừng đóng phí bảo hiểm và duy trì hợp đồng bảo hiểm với số tiền bảo hiểm giảm dần.

Trường hợp, khách hàng không thực hiện các yêu cầu trên thì Bảo Việt Nhân thọ sẽ tự động tạm ứng đóng phí từ giá trị hoàn lại của hợp đồng. Nếu hợp đồng không có giá trị hoàn lại hoặc giá trị hoàn lại không đủ để khấu trừ phí bảo hiểm còn thiếu thì hợp đồng sẽ bị chấm dứt theo quy định.

Thời gian gia hạn đóng phí của Bảo Việt Nhân Thọ thường là 60 ngày

Thời gian gia hạn đóng phí của Bảo Việt Nhân Thọ thường là 60 ngày

Ví dụ: Trong bản điều khoản sản phẩm An Khoa Trạng Nguyên của Bảo Việt Nhân Thọ quy định về thời gian gia hạn đóng phí như sau:

“Điều 14: Thời gian gia hạn đóng phí

Trong trường hợp Bên mua bảo hiểm không thể đóng Phí bảo hiểm theo đúng thời hạn thỏa thuận trong Hợp đồng bảo hiểm, thời gian gia hạn đóng phí là 60 ngày kể từ ngày đến hạn đóng Phí bảo hiểm. Trong thời gian gia hạn đóng phí này, Bảo Việt Nhân Thọ không tính lãi đối với khoản phí chưa đóng và Hợp đồng bảo hiểm vẫn duy trì hiệu lực.

Nếu Bên mua bảo hiểm không đóng Phí bảo hiểm sau khi kết thúc thời gian gia hạn đóng phí, Hợp đồng bảo hiểm sẽ tự động chấm dứt hiệu lực kể từ ngày đến hạn đóng phí của kỳ phí nợ đầu tiên. Khi đó, Bảo Việt Nhân Thọ không phải hoàn lại cho Bên mua bảo hiểm số Phí bảo hiểm đã đóng của hợp đồng chính và Sản phẩm bổ trợ (nếu có) mà sẽ trả lại cho Bên mua bảo hiểm Giá trị hoàn lại của Hợp đồng xác định tại thời điểm chấm dứt hiệu lực (nếu có) trừ đi Quyền lợi bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối đã trả (nếu có) và Khoản nợ (nếu có)”.

- Với các sản phẩm bảo hiểm liên kết chung thì sau thời gian gia hạn, Bảo Việt Nhân Thọ sẽ tự động khấu trì khoản phí bảo hiểm còn thiếu từ giá trị tài khoản cho đến khi giá trị tài khoản không đủ để thanh toán khoản phí đó, khi đó hợp đồng sẽ bị chấm dứt. Trong khoảng thời gian này, khách hàng của Bảo Việt Nhân Thọ vẫn được áp dụng các quyền lợi quy định trong hợp đồng với giá trị tài khoản giảm.

Ví dụ: Trong bản điều khoản sản phẩm bảo hiểm An Phát Trọn Đời của Bảo Việt Nhân Thọ quy định về việc gia hạn đóng phí bảo hiểm nhân thọ như sau:

“Điều 11: Gia hạn đóng Phí bảo hiểm

11.1. Trường hợp Bên mua bảo hiểm không thể đóng Phí bảo hiểm định kỳ theo đúng ngày đến hạn đóng phí đã thỏa thuận hoặc sau thời hạn đóng phí mà Giá trị giải ước Hợp đồng không đủ để khấu trừ Khoản khấu trừ hàng tháng, Bảo Việt Nhân thọ sẽ áp dụng thời gian gia hạn đóng phí 60 ngày: 

11.1.1. Kể từ ngày đến hạn đóng phí trong trường hợp Hợp đồng và các Sản phẩm bổ trợ (nếu có) chưa có Giá trị giải ước; hoặc

11.1.2. Kể từ ngày Giá trị giải ước của Hợp đồng và của các Sản phẩm bổ trợ (nếu có) trừ đi Khoản nợ (nếu có) không đủ cho Khoản khấu trừ hàng tháng. 

11.2. Sau thời gian gia hạn đóng phí, nếu Bên mua bảo hiểm không đóng Phí bảo hiểm định kỳ, Hợp đồng sẽ tự động chấm dứt:

11.2.1. Kể từ ngày đến hạn đóng phí của kỳ phí nợ đầu tiên đối với trường hợp nêu tại Điểm 11.1.1; hoặc

11.2.2. Kể từ ngày Giá trị giải ước của Hợp đồng và của các Sản phẩm bổ trợ (nếu có) trừ đi Khoản nợ (nếu có) không đủ cho Khoản khấu trừ hàng tháng đối với trường hợp nêu tại Điểm 11.1.2

11.3. Khi Hợp đồng tự động chấm dứt theo Khoản 11.2, Bên mua bảo hiểm không được nhận lại Phí bảo hiểm đã đóng và/hoặc Giá trị giải ước của Hợp đồng và của các Sản phẩm bổ trợ (nếu có)”.

Lưu ý:

- Nếu hợp đồng bảo hiểm bị chấm dứt trong các trường hợp trên thì bên mua bảo hiểm sẽ không nhận được phí bảo hiểm đã đóng mà Bảo Việt Nhân Thọ sẽ trả lại cho bên mua bảo hiểm giá trị hoàn lại của hợp đồng xác định tại thời điểm chấm dứt hiệu lực sau khi trừ đi các quyền lợi bệnh hiểm nghèo đã chi trả và các khoản nợ (nếu có).

Khách hàng không cần làm thủ tục gia hạn đóng phí Bảo Việt Nhân Thọ

Khách hàng không cần làm thủ tục gia hạn đóng phí Bảo Việt Nhân Thọ

- Khách hàng có quyền yêu cầu khôi phục hiệu lực hợp đồng trong 24 tháng kể từ ngày hợp đồng bảo hiểm chấm dứt hiệu lực và giá trị giải ước (nếu có) chưa được Bảo Việt Nhân Thọ thanh toán.

Ví dụ: Trong điều khoản sản phẩm bảo hiểm An Phát Trọn Đời của Bảo Việt Nhân Thọ quy định về việc khôi phục hợp đồng bảo hiểm như sau:

“Điều 24: Khôi phục Hợp đồng

24.1. Trường hợp Hợp đồng tự động chấm dứt theo Khoản 11.2 Điều 11, Khoản 15.4 Điều 15 hoặc chấm dứt theo Điều 23 và Giá trị giải ước (nếu có) chưa được thanh toán, Bên mua bảo hiểm có quyền yêu cầu khôi phục Hợp đồng trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày Hợp đồng chấm dứt với điều kiện Bên mua bảo hiểm và Người được bảo hiểm đáp ứng đầy đủ các điều kiện để Bảo Việt Nhân thọ chấp thuận khôi phục Hợp đồng.

Bên mua bảo hiểm phải chịu các chi phí phát sinh liên quan tới yêu cầu khôi phục Hợp đồng, bao gồm cả Phí kiểm tra sức khỏe (nếu có).

24.2. Trường hợp được chấp thuận, Hợp đồng sẽ được khôi phục kể từ ngày Bảo Việt Nhân thọ thông báo bằng văn bản việc chấp thuận khôi phục Hợp đồng. Bảo Việt Nhân thọ không phải chịu trách nhiệm bảo hiểm đối với các rủi ro xảy ra với Người được bảo hiểm trước ngày Hợp đồng được chấp thuận khôi phục”.

Thủ tục gia hạn đóng phí bảo hiểm nhân thọ tại Bảo Việt

Việc gia hạn đóng phí bảo hiểm nhân thọ tại Bảo Việt sẽ được công ty tự động áp dụng nên khách hàng không phải làm bất cứ thủ tục nào. Vì vậy, khách hàng nên đọc kỹ điều khoản trong hợp đồng mà mình tham gia để nắm được thời gian gia hạn đóng phí bảo hiểm với sản phẩm đó là bao nhiêu ngày. Nếu có bất cứ điều gì thắc mắc về thời gian gia hạn đóng phí bảo hiểm nhân thọ tại Bảo Việt khách hàng nên hỏi trực tiếp tư vấn viên để được hỗ trợ.

Chính sách gia hạn đóng phí bảo hiểm nhân thọ tại Bảo Việt giúp khách hàng có kinh tế chưa ổn định vẫn có thể duy trì hợp đồng bảo hiểm để đảm bảo quyền lợi của mình. Tuy nhiên, khách hàng nên đóng phí bảo hiểm nhân thọ đầy đủ và đúng hạn để hình thành thói quen tiết kiệm có kỷ luật. Trường hợp phải nộp phí muộn thì hãy nhanh chóng nộp bổ sung khoản phí còn thiếu trong thời gian gia hạn để đảm bảo quyền lợi bảo hiểm khi tham gia.

Đóng góp bài viết của bạn bằng cách gửi bài viết Tại Đây

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Đánh giá bài viết
Gia hạn đóng phí bảo hiểm nhân thọ Bảo Việt được quy định thế nào?
0 0

Bài viết có hữu ích không?

Không
MỞ TÀI KHOẢN TƯ VẤN VIÊN MIỄN PHÍ
Kết nối với khách hàng có nhu cầu chính xác


Bình luận

Hãy Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận

Nội quy : nhận xét có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu. Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần bị baned nick.

Gửi bình luận
bình luận
Sắp xếp : Mới nhất