TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn
Quy định về chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm mới nhất 2020

Quy định về chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm mới nhất 2020

0 Tìm hiểu về bảo hiểm

Hiện nay rất nhiều người đang thắc mắc về quy định chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm. Vậy điều kiện, thủ tục, quyền lợi và nghĩa vụ của các bên khi chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm được pháp luật quy định như thế nào?
  Mục lục [

  Ẩn

  ]

Hiện nay hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng trưởng khá mạnh mẽ với nhiều sản phẩm bảo hiểm phong phú đáp ứng nhu cầu chăm lo sức khỏe của người dân. Trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán kinh doanh bảo hiểm thì hình thức chuyển giao hoặc chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm thường hay gặp nhất. Vậy chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm là gì? Các quy định như thế nào?

Chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm là gì?

Chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm là một trong những quyền của bên mua bảo hiểm được ghi nhận tại Điều 26 Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010 quy định:

“Điều 26. Chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm

1. Bên mua bảo hiểm có thể chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm theo thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

2. Việc chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm chỉ có hiệu lực trong trường hợp bên mua bảo hiểm thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp bảo hiểm về việc chuyển nhượng và doanh nghiệp bảo hiểm có văn bản chấp thuận việc chuyển nhượng đó, trừ trường hợp việc chuyển nhượng được thực hiện theo tập quán quốc tế.”

Chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm có thể hiểu là việc bên tham gia bảo hiểm chuyển giao tư cách pháp lý (quyền và nghĩa vụ) cho chủ thể khác (gọi là bên nhận chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm). Chủ thể nhận chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm phải: 

 • Có đủ điều kiện (có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và phải có quyền lợi có thể được bảo hiểm đối với đối tượng bảo hiểm) 
 • Bên chuyển nhượng bảo hiểm phải có nghĩa vụ thông báo và phải được sự chấp thuận của doanh nghiệp bảo hiểm.

Chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm là gì?

Chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm là gì?

Đặc điểm của chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm

Mối quan hệ trong chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm

Đây là mối quan hệ giữa bên mua bảo hiểm và bên nhận chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm, trong đó:

 • Bên mua bảo hiểm là tổ chức, cá nhân giao kết hợp đồng bảo hiểm với doanh nghiệp bảo hiểm và đóng phí bảo hiểm theo thời hạn và phương thức đã thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.
 • Bên nhận chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm có đủ năng lực hành vi dân sự đầy đủ và phải có quyền lợi có thể được bảo hiểm đối với đối tượng bảo hiểm.

Việc thực hiện chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm phải được doanh nghiệp bảo hiểm chấp thuận.

Về quyền và nghĩa vụ

Khi hợp đồng bảo hiểm được chuyển nhượng thì quyền và nghĩa vụ của người chuyển nhượng sẽ được chuyển sang cho người nhận chuyển nhượng hợp đồng. Bên nhận chuyển nhượng lúc này trở thành bên mua bảo hiểm, khi đó quyền và nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm được quy định theo Điều 18 Luật kinh doanh bảo hiểm 2000.

“Điều 18. Quyền và nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm

1. Bên mua bảo hiểm có quyền:

a) Lựa chọn doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động tại Việt Nam để mua bảo hiểm;

b) Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm giải thích các điều kiện, điều khoản bảo hiểm; cấp giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc đơn bảo hiểm;

c) Đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo quy định tại khoản 3 Điều 19, khoản 1 Điều 20 của Luật này;

d) Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm theo thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm;

đ) Chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm theo thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm hoặc theo quy định của pháp luật;

e) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Bên mua bảo hiểm có nghĩa vụ:

a) Đóng phí bảo hiểm đầy đủ, theo thời hạn và phương thức đã thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm;

b) Kê khai đầy đủ, trung thực mọi chi tiết có liên quan đến hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của doanh nghiệp bảo hiểm;

c) Thông báo những trường hợp có thể làm tăng rủi ro hoặc làm phát sinh thêm trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm trong quá trình thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của doanh nghiệp bảo hiểm;

d) Thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm về việc xảy ra sự kiện bảo hiểm theo thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm;

đ) Áp dụng các biện pháp đề phòng, hạn chế tổn thất theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

e) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.”

Theo đó các doanh nghiệp bảo hiểm cũng có quyền và nghĩa vụ được quy định tại Điều 19 Luật kinh doanh bảo hiểm 2000:

“Điều 19. Trách nhiệm cung cấp thông tin

1. Khi giao kết hợp đồng bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến hợp đồng bảo hiểm, giải thích các điều kiện, điều khoản bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm; bên mua bảo hiểm có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến đối tượng bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm. Các bên chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin đó. Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm giữ bí mật về thông tin do bên mua bảo hiểm cung cấp.

2. Doanh nghiệp bảo hiểm có quyền đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng bảo hiểm và thu phí bảo hiểm đến thời điểm đình chỉ thực hiện hợp đồng bảo hiểm khi bên mua bảo hiểm có một trong những hành vi sau đây:

a) Cố ý cung cấp thông tin sai sự thật nhằm giao kết hợp đồng bảo hiểm để được trả tiền bảo hiểm hoặc được bồi thường;

b) Không thực hiện các nghĩa vụ trong việc cung cấp thông tin cho doanh nghiệp bảo hiểm theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 18 của Luật này.

3. Trong trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm cố ý cung cấp thông tin sai sự thật nhằm giao kết hợp đồng bảo hiểm thì bên mua bảo hiểm có quyền đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng bảo hiểm; doanh nghiệp bảo hiểm phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho bên mua bảo hiểm do việc cung cấp thông tin sai sự thật.”

Trong hợp đồng bảo hiểm con người việc chuyển nhượng này có thể phát sinh tự nhiên như trong quan hệ về thừa kế, hoặc thông qua các hành vi mua, bán, tặng, cho…. khi hợp đồng bảo hiểm được chuyển nhượng, quyền và nghĩa vụ của người chuyển nhượng sẽ được chuyển sang cho người nhận chuyển nhượng và họ phải chấp nhận những thỏa thuận trước đây đã có trong hợp đồng.

Đặc điểm của chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm

Đặc điểm của chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm

Thủ tục chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm

Trong thời gian hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực thì bên mua bảo hiểm muốn chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm cho chủ thể khác thì phải thông báo bằng văn bản đến doanh nghiệp bảo hiểm. 

Thủ tục chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm bao gồm: 

 • Bộ hợp đồng bảo hiểm
 • Đơn điều chỉnh hợp đồng bảo hiểm
 • Bản sao CMND của bên mua bảo hiểm, bản sao CMND của người được bảo hiểm, bản sao CMND của người được chuyển nhượng
 • Chứng từ chứng minh mối quan hệ giữa người được bảo hiểm và nên mua bảo hiểm mới/người được chuyển nhượng… và một số giấy tờ khác theo quy định của từng doanh nghiệp bảo hiểm.

Như vậy khi việc chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm chính có hiệu lực bên được chuyển nhượng sẽ có toàn bộ quyền lợi và nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm đối với hợp đồng bảo hiểm. Bạn có thể tham khảo thêm quy tắc điều khoản của hợp đồng bảo hiểm mà bạn đang tham gia.

Giải đáp thắc mắc và tư vấn MIỄN PHÍ!!
Đăng ký ngay

TƯ VẤN Bảo hiểm nhân thọ

Đánh giá bài viết
Quy định về chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm mới nhất 2020
0 0

Bài viết có hữu ích không?

Không
MỞ TÀI KHOẢN TƯ VẤN VIÊN MIỄN PHÍ
Kết nối với khách hàng có nhu cầu chính xác


Bình luận

Hãy Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận

Nội quy : nhận xét có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu. Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần bị baned nick.

Gửi bình luận
bình luận
Sắp xếp : Mới nhất

Bài viết mới nhất