avatart

khach

icon

Luật bảo hiểm y tế công an nhân dân - Thông tin quan trọng cần biết

Bảo hiểm y tế

- 19/02/2021

0

Bảo hiểm y tế

19/02/2021

0

Cập nhật các quy định mới nhất về bảo hiểm y tế công an nhân dân để đảm bảo quyền lợi cho mình và người thân khi tham gia.

Mục lục [Ẩn]

Đối tượng áp dụng bảo hiểm y tế công an nhân dân

Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 57/2019/TT-BCA ngày 11/11/2019, hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân của cán bộ, chiến sĩ, công nhân công an đang phục vụ, công tác trong Công an nhân dân. Căn cứ Điều 3 của thông tư này, đối tượng tham gia bảo hiểm y tế được quy định như sau:

“Điều 3. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

1. Đối tượng do người lao động và Công an đơn vị, địa phương đóng bảo hiểm y tế (sau đây gọi chung là người lao động), gồm:

a) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên;

b) Công nhân công an;

c) Công dân tạm tuyển.

2. Đối tượng do ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế, gồm:

a) Thân nhân của cán bộ, chiến sĩ, gồm: Cha đẻ, mẹ đẻ; cha đẻ, mẹ đẻ của vợ hoặc chồng; người nuôi dưỡng hợp pháp của bản thân, của vợ hoặc của chồng; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi hợp pháp từ trên 6 tuổi đến dưới 18 tuổi; con đẻ, con nuôi hợp pháp từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học phổ thông;

b) Sinh viên là người nước ngoài đang học tập tại trường Công an nhân dân được cấp học bổng từ ngân sách nhà nước.

3. Đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế, gồm:

a) Học sinh trường Văn hóa Công an nhân dân;

b) Sinh viên hệ dân sự đang học tập tại các trường Công an nhân dân.

4. Đối tượng do Công an đơn vị, địa phương đóng bảo hiểm y tế là thân nhân của công nhân công an đang phục vụ trong Công an nhân dân gồm những đối tượng quy định tại điểm a khoản 2 Điều này”.

Xem thêm: Các kiến thức cơ bản về bảo hiểm y tế để đảm bảo quyền lợi khi tham gia.

Cha mẹ của cán bộ, chiến sĩ công an khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Cha mẹ của cán bộ, chiến sĩ công an khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Mức đóng bảo hiểm y tế công an nhân dân

Mức đóng, trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế công an nhân dân được quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 4, Thông tư số 57/2019/TT-BCA như sau:

“Điều 4. Mức đóng, trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế

1. Đối với đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư này thực hiện như sau:

a) Mức đóng bảo hiểm y tế hằng tháng bằng 4,5% tiền lương tháng theo ngạch bậc và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung (đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định) hoặc bằng 4,5% tiền lương tháng ghi trong hợp đồng lao động (đối với người lao động hưởng tiền lương theo quy định của người sử dụng lao động); trong đó, Công an đơn vị, địa phương đóng 2/3, người lao động đóng 1/3;

Đối với người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước thì số tiền đóng bảo hiểm y tế thuộc trách nhiệm đóng của Công an đơn vị, địa phương được trích từ ngân sách nhà nước;

Đối với người lao động không hưởng lương từ ngân sách nhà nước làm việc tại các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập trong Công an nhân dân thì số tiền đóng bảo hiểm y tế thuộc trách nhiệm của doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp được hạch toán vào chi phí sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật”

Như vậy theo quy định này, mức đóng bảo hiểm y tế hàng tháng được tính như sau:

 • Đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, mức đóng = 4,5% tiền lương tháng theo ngạch bậc và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung
 • Đối với người lao động hưởng tiền lương theo quy định của người sử dụng lao động, mức đóng = 4,5% tiền lương tháng ghi trong hợp đồng lao động
 • Trong đó, công an đơn vị, địa phương đóng 2/3, người lao động đóng 1/3

Lưu ý:

 • Đối với người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước, Công an đơn vị, địa phương sẽ chịu trách nhiệm đóng tiền bảo hiểm y tế và số tiền đóng được trích từ ngân sách nhà nước.
 • Đối với người lao động không hưởng lương từ ngân sách nhà nước làm việc tại các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập trong CAND, số tiền đóng BHYT sẽ do doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp phụ trách và được hạch toán vào chi phí sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật.

Quyền lợi bảo hiểm y tế công an nhân dân

Khi tham gia bảo hiểm y tế công an nhân dân, bạn sẽ được thanh toán chi phí khám chữa bệnh thuộc phạm vi chi trả của Quỹ bảo hiểm y tế:

Khám chữa bệnh đúng tuyến

Căn cứ Điểm a, Khoản 3, Điều 12 Luật bảo hiểm y tế quy định các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thuộc nhóm do ngân sách nhà nước đóng như sau:

“Điều 12. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

3. Nhóm do ngân sách nhà nước đóng, bao gồm:

a) Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ quân đội đang tại ngũ; sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ và sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân, học viên công an nhân dân, hạ sỹ quan, chiến sỹ phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; học viên cơ yếu được hưởng chế độ, chính sách theo chế độ, chính sách đối với học viên ở các trường quân đội, công an”

Theo Điểm a, Khoản 1, Điều 22, Luật bảo hiểm y tế quy định như sau:

“Điều 22. Mức hưởng bảo hiểm y tế

1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

a) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và i khoản 3 Điều 12 của Luật này. Chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 của Luật này được chi trả từ nguồn kinh phí bảo hiểm y tế dành cho khám bệnh, chữa bệnh của nhóm đối tượng này; trường hợp nguồn kinh phí này không đủ thì do ngân sách nhà nước bảo đảm”.

Như vậy khi khám chữa bệnh đúng tuyến, đối tượng đang công tác trong lực lượng công an nhân dân sẽ được thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh.

Cập nhật: Những quy định mới nhất về bảo hiểm y tế bắt buộc.

Quyền lợi khi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Quyền lợi khi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Khám chữa bệnh trái tuyến

Khoản 3, Điều 22, Luật bảo hiểm y tế quy định như sau:

“3. Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này theo tỷ lệ như sau, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này:

a) Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;

b) Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước;

c) Tại bệnh viện tuyến huyện là 70% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2015; 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2016”.

Như vậy, khi các cán bộ, chiến sĩ công an khám chữa bệnh trái tuyến sẽ được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng khám chữa bệnh đúng tuyến với tỷ lệ như sau:

 • 40% chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến trung ương
 • 100% chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến tỉnh
 • 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện tuyến huyện.

Hướng dẫn tham gia bảo hiểm y tế công an nhân dân

Việc tham gia bảo hiểm y tế công an nhân được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 8, Thông tư số 57/2019/TT-BCA như sau:

Bước 1: Kê khai cấp thẻ bảo hiểm y tế

- Đối tượng do người lao động và Công an đơn vị, địa phương đóng bảo hiểm y tế; Sinh viên là người nước ngoài đang học tập tại trường Công an nhân dân được cấp học bổng từ ngân sách nhà nước; Đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế thực hiện kê khai các nội dung trên tờ khai tham gia bảo hiểm y tế nộp cho đơn vị quản lý trực tiếp. Mẫu tờ khai bảo hiểm y tế công an nhân dân vui lòng tải TẠI ĐÂY.

- Đối với đối tượng là thân nhân của cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân; thân nhân của công nhân công an đang phục vụ trong Công an nhân dân thì cán bộ, chiến sĩ và công nhân công an đại diện cho thân nhân kê khai các thông tin trên tờ khai tham gia bảo hiểm y tế nộp cho đơn vị quản lý trực tiếp. 

Bước 2: Đơn vị quản lý trực tiếp có trách nhiệm kiểm tra tính hợp pháp, độ chính xác thông tin trên tờ khai tham gia bảo hiểm y tế và gửi hồ sơ đến Phòng Tổ chức cán bộ (hoặc đơn vị có chức năng thực hiện công tác tổ chức cán bộ) thuộc Công an đơn vị, địa phương.

Bước 3: Sau khi tiếp nhận tờ khai tham gia bảo hiểm y tế do đơn vị quản lý trực tiếp chuyển đến, Phòng Tổ chức cán bộ (hoặc đơn vị có chức năng thực hiện công tác tổ chức cán bộ) thuộc Công an đơn vị, địa phương có trách nhiệm lập danh sách trình Thủ trưởng Công an đơn vị, địa phương (nơi có con dấu) gửi cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quy định.

Bước 4: Trường hợp hết thời hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế thì không phải khai lại tờ khai tham gia bảo hiểm y tế (trừ trường hợp có thay đổi về thông tin trên thẻ). Công an đơn vị, địa phương có trách nhiệm rà soát, lập danh sách đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cấp thẻ để thực hiện gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo quy định.

Giải đáp thắc mắc: Chủ thẻ bảo hiểm y tế có được khám khác tỉnh không?

Thủ tục tham gia bảo hiểm y tế công an nhân dân khá đơn giản

Thủ tục tham gia bảo hiểm y tế công an nhân dân khá đơn giản

Tra cứu bảo hiểm y tế công an

Để tra cứu giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế công an nói riêng và thẻ bảo hiểm y tế của bộ quốc phòng nói chung bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Truy cập TẠI ĐÂY 

Bước 2: Điền các thông tin sau:

 • Mã thẻ
 • Họ tên
 • Ngày/năm sinh

Bước 3: Tích chọn “Tôi không phải là người máy” sau đó chọn “Tra cứu”

Cách tra cứu bảo hiểm y tế công an

Trên đây các quy định mới nhất về bảo hiểm y tế công an nhân dân. Nếu bạn đang công tác trong ngành công an hãy nắm rõ các quy định trên để đảm bảo quyền lợi cho mình và người thân.


Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

5 (1 lượt)

5 (1 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn miễn phí

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *