avatart

khach

icon

Trái phiếu chính phủ là gì? Có nên đầu tư trái phiếu chính phủ không?

Chứng khoán

- 24/08/2021

0

Chứng khoán

24/08/2021

0

Trên thị trường đầu tư chứng khoán, trái phiếu chính phủ được đánh giá là một kênh đầu tư ổn định, phù hợp với các nhà đầu tư mong muốn nhận được thu nhập cố định hàng năm. Vậy trái phiếu chính phủ là gì?

Mục lục [Ẩn]

Trái phiếu chính phủ là gì?

Khoản 1 Điều 2 Nghị định 01/2011/NĐ-CP giải thích về trái phiếu Chính phủ như sau:

Trái phiếu Chính phủ” là loại trái phiếu do Bộ Tài chính phát hành nhằm huy động vốn cho ngân sách nhà nước hoặc huy động vốn cho chương trình, dự án đầu tư cụ thể thuộc phạm vi đầu tư của nhà nước

Về bản chất trái phiếu chính phủ là phương thức để nhà nước vay vốn. Do đó, trái phiếu ghi nhận nghĩa vụ trả nợ của Nhà nước và quyền lợi của người sở hữu trái phiếu. Hình thức ban đầu của trái phiếu chính phủ áp dụng phổ biến là hình thức chứng chỉ, sau đó xuất hiện thêm hình thức bút toán ghi sổ.

Trái phiếu Chính phủ còn được biết đến với nhiều tên gọi khác như công trái, trái phiếu quốc gia hay trái phiếu nhà nước. 

Mục đích phát hành trái phiếu Chính phủ

Theo Điều 4, Nghị định số 01, trái phiếu Chính phủ được phát hành cho các mục đích sau:

 • Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước;
 • Bù đắp thiếu hụt tạm thời của ngân sách nhà nước từ vay trái phiếu ngắn hạn;
 • Cơ cấu lại khoản nợ, danh mục nợ Chính phủ;
 • Cho doanh nghiệp, tổ chức tài chính, tín dụng, chính quyền địa phương vay lại theo quy định của pháp luật;
 • Các mục đích khác nhằm bảo đảm an ninh tài chính quốc gia

Trái phiếu chính phủ là gì

Trái phiếu chính phủ là loại trái phiếu do Bộ Tài chính phát hành

Các loại trái phiếu quốc gia

Trái phiếu Chính phủ có 3 loại như sau:

 • Tín phiếu kho bạc: Đây là loại trái phiếu Chính phủ có kỳ hạn 13 tuần, 26 tuần hoặc 52 tuần và đồng tiền phát hành là đồng Việt Nam. Các kỳ hạn khác của tín phiếu kho bạc do Bộ Tài chính quyết định tùy theo nhu cầu sử dụng vốn và tình hình thị trường tuy nhiên không được vượt quá 52 tuần.
 • Trái phiếu Kho bạc Nhà nước: Đây là loại trái phiếu Chính phủ có kỳ hạn từ 01 năm trở lên và đồng tiền phát hành là đồng tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ tự do chuyển đổi.
 • Công trái xây dựng Tổ quốc: Là loại trái phiếu Chính phủ có kỳ hạn từ một 01 năm trở lên, đồng tiền phát hành là đồng Việt Nam và được phát hành nhằm huy động nguồn vốn để đầu tư xây dựng những công trình quan trọng của quốc gia và các công trình thiết yếu khác để phục vụ sản xuất, đời sống, tạo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho đất nước.

Các quy định về việc phát hành trái phiếu Chính phủ

Đối với việc phát hành trái phiếu Chính phủ, Nghị định số 01/2011/NĐ-CP đã có các quy định rõ ràng về đối tượng, thời hạn của trái phiếu Chính phủ. Cụ thể:

Chủ thể phát hành

Điều 3 Nghị định 01 quy định cụ thể về chủ thẻ phát hành:

1. Chủ thể phát hành trái phiếu Chính phủ là Bộ Tài chính.

2. Chủ thể phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh là doanh nghiệp, ngân hàng chính sách của nhà nước và tổ chức tài chính, tín dụng thuộc đối tượng được cấp bảo lãnh Chính phủ theo quy định tại Điều 32 Luật Quản lý nợ công.

3. Chủ thể phát hành trái phiếu chính quyền địa phương là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh”.

Kỳ hạn trái phiếu

Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 01 quy định: 

Ngoại trừ tín phiếu kho bạc do Bộ Tài chính phát hành, các loại trái phiếu Chính phủ khác, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương có kỳ hạn từ một (01) năm trở lên. 

Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể về kỳ hạn trái phiếu, đảm bảo tính đa dạng và tiêu chuẩn hóa các kỳ hạn trái phiếu nhằm mục đích phát triển thị trường trái phiếu.

Khối lượng phát hành trái phiếu

Theo Khoản 2, Điều 6, Nghị định 01, khối lượng trái phiếu phát hành từng đợt do chủ thể phát hành quyết định, căn cứ vào nhu cầu sử dụng vốn được cấp có thẩm quyền quyết định và điều kiện, khả năng huy động vốn trên thị trường.

Mệnh giá trái phiếu

Mệnh giá trái phiếu do chủ thể phát hành quyết định. Trường hợp trái phiếu niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán, mệnh giá trái phiếu được quy định phù hợp với quy định về niêm yết và giao dịch chứng khoán (Căn cứ theo khoản 3, Điều 6 Nghị định 01)

Đồng tiền phát hành, thanh toán trái phiếu

Khoản 4, Điều 6, Nghị định số 01 quy định về đồng tiền phát hành và thanh toán trái phiếu Chính phủ như sau:

a) Trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương phát hành trong nước bằng đồng Việt Nam. Trường hợp trái phiếu Chính phủ phát hành trong nước bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi thực hiện theo đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

b) Trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh phát hành ra thị trường quốc tế bằng ngoại tệ theo đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Nghị định này.

c) Đồng tiền sử dụng để thanh toán gốc, lãi trái phiếu cùng loại với đồng tiền khi phát hành.

d) Việc sử dụng ngoại tệ làm đồng tiền phát hành, thanh toán trái phiếu phải đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối”.

Hình thức trái phiếu

Căn cứ theo Khoản 5, Điều 6, Nghị định 01, trái phiếu quốc gia được phát hành theo các hình thức như sau:

 • Trái phiếu được phát hành dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử.
 • Chủ thể phát hành quyết định cụ thể về hình thức trái phiếu đối với mỗi đợt phát hành. 

Phương thức phát hành trái phiếu 

Khoản 2, Điều 11, Nghị định 01/2011/NĐ-CP quy định, trái phiếu Chính phủ được phát hành theo các phương thức sau:

 • Đấu thầu phát hành trái phiếu.
 • Bảo lãnh phát hành trái phiếu.
 • Đại lý phát hành trái phiếu.
 • Bán lẻ trái phiếu.

Lãi suất trái phiếu

Căn cứ theo Khoản 6, Điều 6, Nghị định 01/2011/NĐ-CP, lãi suất trái phiếu Chính phủ được quy định:

 • Lãi suất trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương phát hành trong nước do chủ thể phát hành quyết định trong khung lãi suất do Bộ Tài chính quy định.
 • Trái phiếu được phát hành theo lãi suất cố định, lãi suất thả nổi và lãi suất chiết khấu theo phương án phát hành được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Mua lại và hoán đổi trái phiếu  

Đối với việc mua lại và hoán đổi trái phiếu chính phủ, cần tuân thủ theo quy định ghi rõ tại Khoản 7, Điều 6, Nghị định số 01. Cụ thể như sau:

a) Mua lại trái phiếu trước hạn

- Chủ thể phát hành có thể mua lại trái phiếu trước hạn để giảm nghĩa vụ nợ hoặc để cơ cấu lại nợ theo đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Nghị định này và quy định của pháp luật về quản lý nợ công.

- Việc mua lại trái phiếu trước hạn phải đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch và hiệu quả.

b) Hoán đổi trái phiếu

- Trái phiếu Chính phủ đã phát hành có thể được hoán đổi để cơ cấu lại nợ theo chương trình, kế hoạch cơ cấu lại nợ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Nghị định này và quy định của pháp luật về quản lý nợ công.

- Việc hoán đổi trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh phải được sự chấp thuận của Bộ Tài chính.

- Việc hoán đổi trái phiếu phải đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch và hiệu quả

Lưu ký, niêm yết và giao dịch trái phiếu

Đối với vấn đề lưu ký, niêm yết và giao dịch trái phiếu Chính phủ, Điều 9, Nghị định số 01 quy định cụ thể như sau:

1. Đối với trái phiếu phát hành trong nước

a) Trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do các ngân hàng chính sách của nhà nước phát hành được đăng ký, lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán; được niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán theo quy định của Bộ Tài chính; được giao dịch trên thị trường tiền tệ và tại sở giao dịch chứng khoán nơi niêm yết trái phiếu.

b) Trái phiếu chính quyền địa phương được đăng ký, lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán; được niêm yết và giao dịch tại sở giao dịch chứng khoán theo quy định của Bộ Tài chính.

c) Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do doanh nghiệp phát hành được đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch trên thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

2. Đối với trái phiếu phát hành ra thị trường quốc tế

Trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh được lưu ký tại tổ chức lưu ký nước ngoài; được niêm yết và giao dịch tại sở giao dịch chứng khoán nước ngoài.

Quy định phát hành trái phiếu chính phủ

TPCP được phát hành theo các quy định cụ thể của pháp luật

Có nên đầu tư trái phiếu Chính phủ không?

Trái phiếu Chính phủ là một trong những kênh đầu tư chứng khoán được đánh giá là ổn định nhất hiện nay. Nhà đầu tư khi đầu tư vào trái phiếu Chính phủ sẽ nhận được nhiều lợi ích.

Theo đó, về mặt pháp lý, Điều 8 Nghị định 01 đã ghi rõ, chủ sở hữu trái phiếu Chính phủ sẽ được hưởng quyền lợi:

 • Chủ sở hữu trái phiếu được đảm bảo thanh toán đầy đủ, đúng hạn khi gốc, lãi trái phiếu đến hạn thanh toán.
 • Chủ sở hữu trái phiếu được sử dụng trái phiếu để chuyển nhượng, cho, tặng, thừa kế, chiết khấu và cầm cố trong các quan hệ tín dụng và quan hệ dân sự theo quy định của pháp luật hiện hành.

Còn nếu so với các loại hình đầu tư khác trên thị trường chứng khoán, trái phiếu Chính phủ được đánh giá là một kênh đầu tư khá ổn định, phù hợp với các nhà đầu tư mong muốn nhận được thu nhập cố định hàng năm từ tiền lãi. Với các nhà đầu tư tổ chức hay cá nhân, đầu tư vào, trái phiếu Chính phủ đều nhận được nhiều lợi ích hấp dẫn. Theo đó:

 • Đối với các nhà đầu tư tổ chức: Trái phiếu chính phủ có thể là một công cụ an toàn để các doanh nghiệp đa dạng hóa danh mục đầu tư; phân bổ dòng tiền và giảm thiểu rủi ro trong trường hợp nền kinh tế không ổn định. Đặc biệt với những tổ chức tài chính có nguồn tiền lớn, đòi hỏi tính an toàn trong đầu tư như các công ty bảo hiểm, Quỹ đầu tư an toàn, Quỹ hưu trí tự nguyện, trái phiếu Chính phủ chính là một kênh đầu tư quan trọng.
 • Đối với nhà đầu tư là cá nhân: Với các nhà đầu tư cá nhân trái phiếu Chính phủ là kênh an toàn đem lại lãi suất tốt hơn so với các kênh khác. 

Ngoài ra, đầu tư vào trái phiếu Chính phủ nhà đầu tư có thể an tâm vì:

 • Trái phiếu chính phủ là loại tài sản có tính an toàn cao, khả năng bảo toàn vốn gần như là tuyệt đối vì trái phiếu này do Chính phủ phát hành và bảo lãnh phát hành nên nhà đầu tư sẽ được đảm bảo bởi uy tín của Nhà nước. 
 • Mang lại thu nhập ổn định khi nhà đầu tư được hưởng lợi tức trong thời gian nắm giữ. Ngoài trái tức định kỳ, nhà đầu tư còn có cơ hội được hưởng các khoản lợi nhuận cao hơn giá trị ban đầu khi giá trái phiếu biến động tăng.
 • Giúp nhà đầu tư sử dụng nguồn vốn linh hoạt. Theo đó khi có nhu cầu sử dụng vốn nhà đầu tư có thể thực hiện nghiệp vụ mua bán lại, cầm cố tại ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng khác để vay vốn hoặc có thể bán lại trên thị trường thứ cấp.
 • Dòng tiền được xác định rất rõ ràng giúp nhà đầu tư dễ dàng xây dựng được danh mục khi dòng tiền về đã được xác định rõ ràng thời điểm;
 • Trái tức nhà đầu tư nhận được định kỳ từ tổ chức phát hành được miễn thuế thu nhập.
 • Thông tin về trái phiếu quốc gia sẽ được cập nhật liên tục, hàng ngày trên Cổng thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán, nhà đầu tư có thể nắm bắt được các thông tin chính thống và minh bạch
 • Trái phiếu Chính phủ không phải nhà đầu tư nào cũng có thể mua được. Khi mua trái phiếu Chính phủ nhà đầu tư sẽ thông qua hình thức đấu thầu hoặc trái phiếu sẽ được phát hành trực tiếp cho ngân hàng nhà nước. Do đó tính chọn lọc nhà đầu tư – nhà tạo lập thị trường rất cao. Chủ thể ban hành sẽ chọn lựa những nhà đầu tư đủ điều kiện để thực hiện các giao dịch tiếp theo. Điều này đảm bảo tính an toàn cũng như rủi ro đầu tư thấp. 

Tuy nhiên khi đầu tư vào trái phiếu quốc gia nhà đầu tư cần chú ý một số rủi ro nhất định có thể xảy ra như: 

 • Lãi suất thị trường trái phiếu có thể biến động tăng so với lãi suất tại thời điểm đầu tư khiến giá trị đầu tư của nhà đầu tư suy giảm nếu bán.
 • Ngoài ra, dù trái phiếu chính phủ có mức độ rủi ro thấp nhưng khả năng vỡ nợ của nhà phát hành cũng có thể xảy ra.
 • Lãi suất thấp hơn so với các loại trái phiếu khác 
 • Quy trình để đầu tư vào trái phiếu Chính phủ không đơn giản, sẽ phải trải qua quá trình theo quy định của Luật. Nhà đầu tư đủ điều kiện mới có thể mua được trái phiếu Chính phủ.

Mua trái phiếu Chính phủ như thế nào?

Rất nhiều người lựa chọn mua trái phiếu Chính phủ vì đây là kênh đầu tư hiệu quả, đặc biệt trong là bối cảnh kinh tế có nhiều biến động. 

Đối tượng mua trái phiếu Chính phủ

Theo quy định tại Điều 7, Nghị định 01/2011/NĐ-CP, đối tượng mua trái phiếu Chính phủ là: Tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Ngoài ra, tổ chức của Việt Nam không được sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước cấp để mua trái phiếu.

Các hình thức đầu tư trái phiếu Chính phủ

Trái phiếu Chính phủ có nhiều hình thức đầu tư khác nhau. Nhà đầu tư khi có nhu cầu mua, đầu tư trái phiếu Chính phủ có thể lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp với mình. Theo đó:

- Đầu tư dựa vào lãi suất: Nhà đầu tư có thể lựa chọn các hình thức sau:

 • Trái phiếu có lãi suất cố định: Đầu tư theo hình thức này lợi tức của loại trái phiếu này được xác định theo tỷ lệ phần trăm cố định theo mệnh giá mua trái phiếu trước đó.
 • Trái phiếu có lãi suất không cố định: Nghĩa là lợi tức của trái phiếu được trả theo kỳ, biến đổi theo một lãi suất tham chiếu nhất định.
 • Trái phiếu không lãi suất: Nghĩa là người mua trái phiếu sẽ không được hưởng lãi nhưng sẽ được mua với mức giá ưu đãi hơn.

- Đầu tư dựa vào khả năng chuyển nhượng:

 • Trái phiếu vô danh: Là loại trái phiếu không ghi tên người sở hữu trái phiếu trên trái phiếu và sổ phát hành. Người cầm giữ trái phiếu chính là người sở hữu.
 • Trái phiếu ghi danh: Là loại trái phiếu này ghi tên và địa chỉ của người chủ trái phiếu trên trái phiếu và sổ phát hành.

Phương thức mua trái phiếu Chính phủ

Người mua trái phiếu chính phủ có thể lựa chọn các phương thức như sau để mua trái phiếu chính phủ. Cụ thể:

- Sở giao dịch chứng khoán áp dụng phương thức giao dịch thỏa thuận đối với các giao dịch trên hệ thống giao dịch.

- Các phương thức giao dịch thỏa thuận gồm:

 • Giao dịch thỏa thuận điện tử: Đây là hình thức giao dịch trong đó các lệnh giao dịch được chào với cam kết chắc chắn và thực hiện ngay khi có đối tác lựa chọn mà không cần có sự xác nhận lại;
 • Giao dịch thỏa thuận thông thường: Đây là hình thức giao dịch trong đó các bên tự thỏa thuận với nhau bằng công cụ gửi tin nhắn trên hệ thống giao dịch hoặc bằng các phương tiện liên lạc ngoài hệ thống về các điều kiện giao dịch và báo cáo kết quả vào hệ thống giao dịch để xác lập giao dịch.

Ngoài ra, khi giao dịch mua bán trái phiếu Chính phủ, nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện một trong 2 giao dịch là: Giao dịch mua bán lại (giao dịch repo trái phiếu) và giao dịch mua bán thông thường (giao dịch outright trái phiếu). Mỗi giao dịch này sẽ có các quy định cụ thể về khối lượng giao dịch, lệnh giao dịch, phương thức thanh toán… khác nhau mà nhà đầu tư cần nắm rõ.

Có nên đầu tư trái phiếu chính phủ

Có nên đầu tư trái phiếu chính phủ?

Thị trường trái phiếu Chính phủ tại Việt Nam

Tại Việt Nam, thị trường trái phiếu Chính phủ (TPCP) đóng vai trò then chốt trên thị trường trái phiếu, nhằm đáp ứng 2 mục tiêu:

 • Kênh huy động vốn hiệu quả cho Ngân sách Nhà nước
 • Là thị trường chuẩn cho thị trường tài chính. 

Về mục đích phát hành: TPCP do Bộ Tài chính phát hành nhằm mục đích huy động vốn cho Ngân sách Nhà nước

Về kế hoạch phát hành: Kế hoạch phát hành TPCP được Kho bạc Nhà nước công bố hàng năm. Ngoài ra, tại thời điểm đầu quý, Kho bạc Nhà nước công bố khối lượng phát hành dự kiến trong quý chia theo từng kỳ hạn để các nhà đầu tư chủ động bố trí nguồn vốn tham gia vào các phiên phát hành TPCP.

Về phương thức phát hành: TPCP được phát hành theo các phương thức: đấu thầu, bảo lãnh và bán lẻ. Sau khi phát hành, TPCP được đăng ký, lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và niêm yết, giao dịch tại Sở GDCK nhằm tăng tính thanh khoản của trái phiếu. 

Hiện tại, chủ yếu TPCP được phát hành theo hình thức đấu thầu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Về nhà tạo lập thị trường:  Nhà tạo lập thị trường là đối tượng duy nhất được tham gia vào các phiên phát hành TPCP, trái phiếu chính phủ bảo lãnh theo phương thức đấu thầu để mua trái phiếu cho chính mình hoặc mua cho khách hàng. 

Hàng năm, Bộ Tài chính đánh giá, xếp hạng về mức độ tham gia của nhà tạo lập thị trường theo các tiêu chí như tình hình tài chính doanh nghiệp, sự tham gia trên thị trường sơ cấp và sự tham gia trên thị trường thứ cấp. 

Căn cứ vào báo cáo của nhà tạo lập thị trường , cơ sở dữ liệu, các tiêu chí xếp hạng và tỷ trọng đánh giá của từng tiêu chí đã công bố, Bộ Tài chính thực hiện đánh giá và xếp hạng nhà tạo lập thị trường. Kết quả đánh giá, xếp hạng nhà tạo lập thị trường được công bố trên trang tin điện tử của Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán.

Trong năm 2021, thị trường TPCP Việt Nam ghi nhận nhiều chuyển biến. Theo thống kê trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính, 6 tháng đầu năm 2021, thị trường TPCP Việt Nam có những thay đổi như sau:

 • Về khối lượng huy động vốn TPCP: Tính đến ngày 30/6/2021, khối lượng phát hành TPCP đạt 138.525 tỷ đồng.
 • Về kỳ hạn phát hành: Bình quân kỳ hạn phát hành đạt mức 12,24 năm; trong đó, 100% trái phiếu có kỳ hạn từ 5 năm trở lên, 88,23% trái phiếu có kỳ hạn từ 10 năm trở lên.
 • Về lãi suất phát hành: Tính đến ngày 30/6/2021, lãi suất phát hành TPCP đang ở mức thấp kỷ lục, lãi suất phát hành bình quân đạt 2,27% giảm 0,59% so với cuối năm 2020.
 • Cơ cấu nhà đầu tư trên thị trường TPCP: Tính đến tháng 6/2021, tỷ lệ nắm giữ TPCP của các ngân hàng thương mại tiếp tục giảm, ở mức 42,04% (giảm 3,2% so với cuối năm 2020). Tỷ lệ nắm giữ của khối bảo hiểm và các nhà đầu tư khác đạt 57,96% (tăng 3,2% so với cuối năm 2020).

Giới chuyên gia và các nhà đầu tư hy vọng những tháng cuối năm 2021, các con số về khối lượng, lãi suất cũng như cơ cấu nhà đầu tư trên thị trường TPCP Việt Nam sẽ có nhiều biến chuyển nhất định. 

Giải đáp các thắc mắc liên quan đến trái phiếu Chính phủ

Phát hành trái phiếu chính phủ là gì?

Phát hành trái phiếu chính phủ chính là việc Chính phủ phát hành một trái phiếu. Phát hành trái phiếu chính phủ chính là phương thức để nhà nước vay vốn (tín dụng nhà nước). Do đó, trái phiếu Chính phủ ghi nhận nghĩa vụ trả nợ của Nhà nước và quyền lợi của người sở hữu trái phiếu. 

Trái phiếu chính phủ có phải là chứng khoán?

Trái phiếu Chính phủ là một loại chứng khoán, do Bộ Tài chính phát hành có thời hạn, mệnh giá, lãi suất, xác nhận nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ đối với người sở hữu trái phiếu.

Thị trường trái phiếu chính phủ sơ cấp là gì?

Thị trường trái phiếu chính phủ sơ cấp là thị trường mua bán các trái phiếu Chính phủ mới phát hành. Trong thị trường sơ cấp, vốn từ nhà đầu tư sẽ được chuyển sang nhà phát hành qua việc nhà đầu tư mua các trái phiếu mới phát hành.

Lợi suất trái phiếu chính phủ là gì?

Lợi suất trái phiếu chính phủ (tiếng Anh là Government Bond Yield) là lãi suất được trả cho việc sở hữu trái phiếu chính phủ. Nói một cách khác, lợi suất trái phiếu chính phủ là tỷ lệ lãi suất mà chính phủ một quốc gia có thể vay. Trái phiếu chính phủ được chính phủ bán cho các nhà đầu tư để huy động tiền cho chi tiêu chính phủ,

Đấu thầu trái phiếu chính phủ là gì?

Đấu thầu trái phiếu chính phủ là việc một đơn vị được chọn làm đại lý cho Bộ Tài chính trong việc phát hành và thanh toán trái phiếu theo phương thức bán buôn với các thành viên trên thị trường sơ cấp thông qua hình thức đấu thầu.

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 15, Nghị định 95/2018/NĐ-CP, đấu thầu trái phiếu Chính phủ được thực hiện theo một trong hai hình thức sau:

- Đấu thầu cạnh tranh lãi suất;

- Đấu thầu kết hợp cạnh tranh lãi suất và không cạnh tranh lãi suất. Trường hợp phiên đấu thầu được tổ chức theo hình thức này, tổng khối lượng trái phiếu phát hành không cạnh tranh lãi suất đảm bảo không vượt quá 30% tổng khối lượng trái phiếu gọi thầu trong phiên đấu thầu.

Trái phiếu quốc tế của chính phủ là gì?

Trái phiếu quốc tế chính phủ chính là trái phiếu chính phủ được phát hành bằng ngoại tệ. 

Có thể thấy trái phiếu chính phủ vẫn là một kênh đầu tư đáng lựa chọn cho những nhà đầu tư đang tìm kiếm các kênh an toàn, độ rủi ro thấp. Với bài viết này chắc hẳn các bạn đã có thể hiểu về trái phiếu quốc gia và có lựa chọn đầu tư đúng đắn để thu về lợi nhuận.


Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

(0 lượt)

(0 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn miễn phí

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *