avatart

khach

icon

Quỹ bảo hiểm nhân thọ là gì? Các loại quỹ trong bảo hiểm nhân thọ

Kiến thức bảo hiểm nhân thọ

- 08/04/2022

0

Kiến thức bảo hiểm nhân thọ

08/04/2022

0

Khi mua bảo hiểm nhân thọ, khách hàng đóng các khoản phí đều đặn vào quỹ dự trữ tài chính do công ty bảo hiểm quản lý. Nếu không may gặp rủi ro hoặc đến thời điểm đáo hạn, công ty bảo hiểm sẽ chi trả số tiền nhất định được lấy từ quỹ bảo hiểm. Vậy quỹ bảo hiểm nhân thọ là gì?

Mục lục [Ẩn]

Quỹ bảo hiểm nhân thọ là gì?

Quỹ bảo hiểm nhân thọ được hiểu là quỹ dự trữ tài chính do công ty bảo hiểm quản lý. Quỹ này được hình thành từ số phí bảo hiểm mà khách hàng đóng định kỳ theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

Từ số tiền phí khách hàng đóng, công ty bảo hiểm sẽ thực hiện việc phân chia số tiền này vào quỹ dự phòng và quỹ đầu tư (đối với các sản phẩm liên kết đầu tư).

Quỹ bảo hiểm nhân thọ là gì

Quỹ bảo hiểm nhân thọ là gì?

Các loại quỹ bảo hiểm nhân thọ

Quỹ bảo hiểm nhân thọ được phân chia dựa trên hai yếu tố như sau: 

Dựa trên nguyên tắc về quỹ bảo hiểm

Khi mua bảo hiểm khách hàng sẽ thực hiện việc đóng phí bảo hiểm định kỳ theo thỏa thuận ghi rõ trong hợp đồng bảo hiểm, công ty bảo hiểm sẽ chia số tiền phí khách hàng đã đóng vào 2 quỹ cơ bản sau:

  • Quỹ dự phòng: Đây là quỹ dùng để chi trả cho người được bảo hiểm khi họ không may gặp rủi ro trong cuộc sống, liên quan tới sức khỏe, thân thể tính mạng như: tai nạn, bệnh lý, tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn… Mức chi trả sẽ phụ thuộc vào các quy định của sản phẩm về rủi ro bảo hiểm, quyền lợi sản phẩm theo hợp đồng đã ký kết giữa khách hàng và công ty bảo hiểm. 
  • Quỹ đầu tư: Đây là quỹ mà công ty bảo hiểm nhân thọ dùng một phần phí đóng của khách hàng để đầu tư sinh lời và chia lãi cho khách hàng. Quỹ này áp dụng với các sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư. Thông thường các công ty bảo hiểm sẽ lựa chọn những phương án đầu tư an toàn, đảm bảo như: mua trái phiếu chính phủ, gửi ngân hàng.. để cam kết mức lãi suất đầu tư ổn định cho khách hàng. 

Dựa trên dòng sản phẩm bảo hiểm

Hiện nay trên thị trường có 3 dòng sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phổ biến là: bảo hiểm hỗn hợp có tham gia chia lãi, bảo hiểm liên kết chung và bảo hiểm liên kết đơn vị. Căn cứ trên 3 dòng sản phẩm này sẽ có 3 quỹ bảo hiểm tương ứng như sau:

Quỹ chủ hợp đồng có tham gia chia lãi

Quỹ chủ hợp đồng có tham gia chia lãi là quỹ của dòng sản phẩm bảo hiểm có tham gia chia lãi. Theo đó, phí bảo hiểm từ các hợp đồng bảo hiểm có tham gia chia lãi khác nhau sẽ được tập hợp vào Quỹ chủ hợp đồng tham gia chia lãi. Quỹ chủ hợp đồng có tham gia chia lãi được các công ty bảo hiểm đầu tư vào các tài sản có tính ổn định như trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp, tiền gửi ngân hàng và các kênh đầu tư mang tính ổn định khác. Lợi nhuận thu về sẽ được chia cho bên mua bảo hiểm bằng hình thức bảo tức tích lũy và lãi chia cuối hợp đồng.

Như vậy, khi tham gia các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có tham gia chia lãi, khách hàng ngoài việc được bảo vệ tài chính trước những rủi ro bất ngờ thì còn được hưởng thêm quyền lợi bảo tức tích lũy và lãi chia cuối hợp đồng (nếu có). Tuy nhiên, quyền lợi bảo tức và lãi chia cuối hợp đồng là không đảm bảo và phụ thuộc vào kết quả đầu tư của Quỹ chủ hợp đồng có tham gia chia lãi. 

Quỹ liên kết chung

Quỹ liên kết chung là quỹ của dòng sản phẩm bảo hiểm liên kết chung. Theo Thông tư 52/2016/TT-BTC, quỹ liên kết chung được giải thích như sau: "Quỹ liên kết chung là quỹ được hình thành từ nguồn phí bảo hiểm của các hợp đồng bảo hiểm liên kết chung và thuộc quỹ chủ hợp đồng bảo hiểm. Tài sản của quỹ liên kết chung không phân chia mà xác định chung cho tất cả các hợp đồng bảo hiểm được liên kết".

Đối với việc thành lập và quản lý quỹ liên kết chung, Điều 9, Thông tư số 52 quy định như sau:

  • Doanh nghiệp bảo hiểm thành lập một quỹ liên kết chung cho tất cả các hợp đồng bảo hiểm liên kết chung của doanh nghiệp. Quỹ liên kết chung phải được tách riêng khỏi quỹ chủ sở hữu và các quỹ chủ hợp đồng khác của doanh nghiệp.
  • Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày hợp đồng bảo hiểm liên kết chung đầu tiên được giao kết, doanh nghiệp bảo hiểm phải bảo đảm tổng giá trị của quỹ liên kết chung luôn không thấp hơn 50 tỷ đồng.
  • Trường hợp phí bảo hiểm phân bổ vào quỹ liên kết chung không đáp ứng được quy định tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp bảo hiểm phải sử dụng một phần quỹ chủ sở hữu để hình thành các tài sản ban đầu của quỹ liên kết chung và được hưởng kết quả đầu tư tương ứng với số tiền đã đóng góp vào việc thành lập quỹ liên kết chung. Doanh nghiệp bảo hiểm có thể được hoàn lại một phần hoặc toàn bộ số tiền đã đóng góp nếu việc hoàn lại đó đáp ứng quy định tại Khoản 2 Điều 9.
  • Quỹ liên kết chung được quản lý và sử dụng đầu tư phù hợp với chế độ tài chính áp dụng đối với các doanh nghiệp bảo hiểm.
  • Phí bảo hiểm và phí bảo hiểm đóng thêm sau khi trừ đi các Khoản phí ban đầu phải được đầu tư phù hợp với những Mục tiêu của quỹ liên kết chung trong thời hạn không quá 60 ngày kể từ ngày doanh nghiệp bảo hiểm nhận được phí bảo hiểm.

Như vậy, quỹ liên kết chung là nguồn quỹ được hình thành từ phí bảo hiểm của các hợp đồng bảo hiểm liên kết chung mà khách hàng tham gia, do công ty bảo hiểm thực hiện và phân bổ tài sản đầu tư trung và dài hạn. Sau đó mang lợi nhuận chia cho bên mua bảo hiểm thông qua quyền lợi đầu tư. Kết quả đầu tư mà khách hàng được hưởng phụ thuộc vào kết quả đầu tư của Quỹ liên kết chung. Tuy nhiên các công ty bảo hiểm cam kết mức lãi suất đầu tư tối thiểu quy định tại hợp đồng bảo hiểm.

Quỹ liên kết đơn vị

Theo Thông tư 135/2012/TT-BTC, quỹ liên kết đơn vị được giải thích như sau: "Quỹ liên kết đơn vị là quỹ được hình thành từ nguồn phí bảo hiểm của bên mua bảo hiểm đối với các hợp đồng bảo hiểm liên kết đơn vị và là một phần của quỹ chủ hợp đồng bảo hiểm".

Như vậy, dựa trên nguồn phí của các hợp đồng bảo hiểm liên kết đơn vị mà khách hàng tham gia, công ty bảo hiểm sẽ thành lập quỹ liên kết đơn vị. Trong đó, người tham gia được lựa chọn đầu tư vào một hoặc nhiều Quỹ liên kết đơn vị của doanh nghiệp bảo hiểm, được hưởng toàn bộ kết quả đầu tư hoặc chịu mọi rủi ro đầu tư từ các Quỹ liên kết đơn vị đã lựa chọn. Lãi suất đầu tư khách hàng nhận được cao hay thấp sẽ phụ thuộc vào hoạt động của quỹ liên kết đơn vị mà khách hàng đã lựa chọn. Nếu quỹ liên kết đơn vị hoạt động tốt, lãi cao thì khách hàng sẽ được nhận lãi suất cao. Ngược lại, nếu quỹ đầu tư lãi thấp khách hàng có thể nhận mức lãi thấp hoặc không có lãi.

Giải đáp thêm: Khi tham gia bảo hiểm nhân thọ thì lãi suất có quan trọng hay không?

Trong quỹ liên kết đơn vị, đơn vị của quỹ là tài sản của quỹ liên kết đơn vị được chia thành nhiều phần bằng nhau. Giá bán là giá một đơn vị của quỹ liên kết đơn vị khi doanh nghiệp bảo hiểm bán cho bên mua bảo hiểm. Còn giá mua là giá một đơn vị của quỹ liên kết đơn vị khi doanh nghiệp bảo hiểm mua của bên mua bảo hiểm.

Các loại quỹ bảo hiểm nhân thọ

Các loại quỹ bảo hiểm nhân thọ

Nên chọn đầu tư vào quỹ bảo hiểm nhân thọ nào?

Bảo hiểm nhân thọ luôn là giải pháp bảo vệ và dự phòng rủi ro hiệu quả cho tất cả mọi người. Bất cứ ai cũng biết rằng rủi ro có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Khi rủi ro xảy ra sẽ gây ra nhiều ảnh hưởng đến cuộc sống, sức khỏe, tài sản thậm chí là tính mạng. Nên việc mua bảo hiểm nhân thọ là giải pháp khôn ngoan. Tuy nhiên lựa chọn đầu tư vào quỹ bảo hiểm nhân thọ nào bạn cần phải có sự cân nhắc, xuất phát từ chính nhu cầu cũng như điều kiện tài chính của bản thân.

Các quỹ bảo hiểm nhân thọ hiện nay đa dạng, tương ứng với từng dòng sản phẩm bảo hiểm. Để đưa ra lựa chọn quỹ bảo hiểm nhân thọ hợp lý, khách hàng cần xuất phát từ việc lựa chọn dòng sản phẩm bảo hiểm mà mình tham gia. 

  • Quỹ chủ hợp đồng có tham gia chia lãi của dòng sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có tham gia chia lãi: Quyền lợi đầu tư là không đảm bảo. Bảo tức và lãi chia cuối hợp đồng có hay không sẽ phụ thuộc vào kết quả hoạt động của Quỹ chủ hợp đồng có tham gia chia lãi.
  • Quỹ liên kết chung của dòng sản phẩm bảo hiểm liên kết chung: Khách hàng được hưởng quyền lợi đầu tư với mức lãi suất được đảm bảo không thấp hơn mức tối thiểu quy định tại hợp đồng bảo hiểm. Tuy nhiên nhược điểm là khách hàng không được tự chọn quỹ đầu tư.
  • Quỹ liên kết đơn vị của dòng sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị: Khách hàng là người quyết định chính khả năng sinh lời và tỷ lệ rủi ro của khoản đầu tư bằng cách chủ động lựa chọn quỹ đầu tư phù hợp. Quỹ đầu tư sinh lời thì khách hàng được hưởng lãi cao và ngược lại.

Có thể thấy bảo hiểm nhân thọ là giải pháp tài chính linh hoạt khi mang đến song song quyền lợi bảo vệ trước rủi ro và đầu tư gia tăng tài sản.Hy vọng với các thông tin trên đây bạn đã hiểu rõ về quỹ bảo hiểm nhân thọ và các loại quỹ trong bảo hiểm nhân thọ cũng như cách thức hoạt động của các quỹ.


Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

(0 lượt)

(0 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn miễn phí

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *