avatart

khach

icon

Tạm dừng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có được không?

Kiến thức bảo hiểm nhân thọ

- 15/06/2023

0

Kiến thức bảo hiểm nhân thọ

15/06/2023

0

Trong quá trình tham gia bảo hiểm nhân thọ vì lý do nào đó mà bạn muốn tạm dừng hợp đồng. Vậy tạm dừng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có được không?

Mục lục [Ẩn]

Việc duy trì hợp đồng bảo hiểm nhân thọ sẽ giúp bạn nhận được khoản tiền hỗ trợ kịp thời từ công ty bảo hiểm nếu chẳng may gặp phải rủi ro trong cuộc sống. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tạm dừng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ vì lý do nào đó thì hãy tìm hiểu kỹ các quy định về vấn đề này.

Tạm dừng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có được không?

Trong điều khoản hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của các công ty bảo hiểm không có thuật ngữ tạm dừng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Tạm dừng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ chỉ là cách gọi truyền miệng của người dân và không có quy định nào nhắc đến vấn đề này. Khách hàng tham gia bảo hiểm nhân thọ không có quyền tạm dừng hợp đồng.

Tuy nhiên, khi tham gia bảo hiểm nhân thọ, khách hàng sẽ có những quyền lợi sau:

  • Tạm ngưng đóng phí bảo hiểm nhân thọ.
  • Được gia hạn đóng phí bảo hiểm trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày đến hạn đóng phí.
  • Được khôi phục hợp đồng bảo hiểm trong vòng 2 năm kể từ ngày hợp đồng mất hiệu lực.

Tạm hoãn hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có được không?

Tạm hoãn hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có được không?

Tạm ngưng đóng phí bảo hiểm nhân thọ

Tạm ngưng đóng phí bảo hiểm nhân thọ là một trong những giải pháp duy trì hợp đồng bảo hiểm khi thu nhập bấp bênh. Theo đó khách hàng chủ động yêu cầu không đóng phí bảo hiểm định kỳ theo quy định trong hợp đồng. Khách hàng sẽ liên hệ với công ty bảo hiểm trình bày mong muốn tạm ngừng đóng phí bảo hiểm cho đến khi có khả năng tài chính để tái tục hợp đồng.

Mỗi sản phẩm sẽ có quy định riêng về việc tạm ngừng đóng phí. Quy định này sẽ được ghi rõ trong điều khoản sản phẩm. Đi kèm với quyền lợi tạm ngừng đóng phí sẽ là các điều kiện liên quan đến thời hạn của hợp đồng bảo hiểm, hiệu lực hợp đồng, giá trị quỹ hợp đồng...

Ví dụ:

- Trong điều khoản sản phẩm PRU-Đầu Tư Linh Hoạt của Prudential quy định về việc tạm ngưng đóng phí bảo hiểm như sau:

“i. Tạm ngưng đóng Phí bảo hiểm

Bên mua bảo hiểm có quyền tạm ngưng đóng Phí bảo hiểm trong bất kỳ thời điểm nào kể từ Năm hợp đồng thứ 6 trở đi với điều kiện Hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực và Giá trị quỹ của hợp đồng tại thời điểm Tạm ngưng đóng Phí bảo hiểm còn đủ để trả cho Phí bảo hiểm rủi ro và Phí quản lý hợp đồng như quy định tại Điều 14.

Việc Tạm ngưng đóng Phí bảo hiểm này có thể ảnh hưởng đến quyền lợi bảo hiểm và Hợp đồng bảo hiểm có thể bị mất hiệu lực theo quy định tại Điều 16.

Quyền tạm ngưng đóng phí bảo hiểm chỉ áp dụng đối với bảo hiểm chính và (các) Bảo hiểm bổ trợ Nhóm 1, không áp dụng đối với (các) Bảo hiểm bổ trợ Nhóm 2, nếu có. Trong thời hạn tạm ngưng đóng phí, Bên mua bảo hiểm có quyền yêu cầu chỉ đóng phí bảo hiểm cho (các) Bảo hiểm bổ trợ Nhóm 2”.

- Trong điều khoản sản phẩm An Thịnh Đầu Tư của Dai-ichi Life việc tạm ngưng đóng phí bảo hiểm được quy định như sau:

“f. Linh hoạt đóng phí Bên mua bảo hiểm có quyền tạm ngưng đóng Phí bảo hiểm cơ bản hoặc chỉ đóng một phần Phí cơ bản trong bất kỳ thời điểm nào kể từ Năm hợp đồng thứ 05 (năm) trở đi với điều kiện Hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực và Giá trị quỹ hợp đồng vẫn còn đủ để trả các Khoản khấu trừ hàng tháng. Trong trường hợp Giá trị quỹ hợp đồng không đủ thanh toán tổng các Khoản khấu trừ hàng tháng và các Khoản nợ (nếu có) thì Hợp đồng bảo hiểm sẽ bắt đầu tính Thời gian gia hạn đóng phí như quy định tại Điều 13.”.

Như vậy, khách hàng có quyền tạm ngưng đóng phí bảo hiểm theo quy định của từng công ty bảo hiểm.

Bên mua bảo hiểm có quyền tạm ngưng đóng phí bảo hiểm

Bên mua bảo hiểm có quyền tạm ngưng đóng phí bảo hiểm

Gia hạn đóng phí bảo hiểm nhân thọ

Đến hạn đóng phí bảo hiểm nhân thọ theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm, nếu bên mua bảo hiểm chưa nộp phí đầy đủ thì có quyền gia hạn thêm thời gian đóng phí.

Thời gian gia hạn đóng phí sẽ phụ thuộc vào quy định của từng công ty bảo hiểm, thường là 60 ngày kể từ ngày đến hạn đóng phí. Trong khoảng thời gian này, hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của khách hàng vẫn được duy trì hiệu lực. Mọi quyền lợi của người tham gia vẫn được công ty đảm bảo. Nếu chẳng may người được bảo hiểm gặp phải rủi ro trong khoảng thời gian 60 ngày này vẫn được công ty bảo hiểm bồi thường theo quy định trong hợp đồng.

Kết thúc thời gian gia hạn đóng phí, khách hàng phải đóng đầy đủ khoản phí còn thiếu cho công ty bảo hiểm. Trường hợp khách hàng không thể đóng được khoản phí này thì hợp đồng bảo hiểm sẽ mất hiệu lực kể từ ngày đến hạn đóng phí (trừ trường hợp hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đã có giá trị hoàn lại). Nếu chẳng may rủi ro xảy ra trong khoảng thời gian hợp đồng bảo hiểm nhân thọ mất hiệu lực thì không có một quyền lợi bảo hiểm nào được chi trả.

Lưu ý: Việc gia hạn đóng phí bảo hiểm nhân thọ sẽ tự động thực hiện theo quy định trong điều khoản sản phẩm mà khách hàng tham gia. Khách hàng sẽ không phải thực hiện bất cứ thủ tục nào.

Ví dụ:

- Trong điều khoản sản phẩm Cuộc Sống Tươi Đẹp của Manulife quy định về việc gia hạn đóng phí bảo hiểm như sau:

“20.2 Thời gian gia hạn đóng phí bảo hiểm là sáu mươi (60) ngày sẽ được bắt đầu kể từ Ngày Đến Hạn Đóng Phí. Trong thời gian gia hạn đóng phí bảo hiểm, Hợp Đồng vẫn có hiệu lực.

21.1 Vào ngày kết thúc thời gian gia hạn đóng phí bảo hiểm như nêu tại Điều 20.2, nếu Công Ty vẫn chưa nhận được bất kỳ khoản Phí Bảo Hiểm nào được đóng cho Hợp Đồng và Bên Mua Bảo Hiểm không có yêu cầu chấm dứt Hợp Đồng, Phí Bảo Hiểm đến hạn sẽ được khấu trừ từ các khoản Phiếu tiền mặt an nhàn và Bảo tức tích lũy (nếu có) và lãi tích lũy (nếu có) của Hợp Đồng. Nếu giá trị của các khoản Phiếu tiền mặt an nhàn và Bảo tức tích lũy (nếu có) và lãi tích lũy (nếu có) không đủ đóng cho một kỳ phí, khoản Phí Bảo Hiểm còn thiếu sẽ được tự động tạm ứng từ Giá Trị Tiền Mặt trừ Nợ (nếu có) của Hợp Đồng như là một khoản tạm ứng theo Điều 26 dưới đây để thanh toán Phí Bảo Hiểm tự động. Hợp Đồng vẫn tiếp tục có hiệu lực”.

- Trong điều khoản sản phẩm An Phúc Trọn Đời Ưu Việt của AIA việc gia hạn đóng phí bảo hiểm được quy định như sau:

"Điều 15: Thời gian gia hạn đóng phí và Mất hiệu lực hợp đồng

15.1 Công ty sẽ áp dụng một khoảng thời gian gia hạn đóng phí 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày xảy ra của bất kỳ tình huống nào dưới đây, tùy theo ngày nào xảy ra trước:

a) Ngày đến hạn đóng phí nếu Phí bảo hiểm cơ bản đến hạn không được đóng đủ trong 4 (bốn) Năm hợp đồng đầu tiên; hoặc

b) Ngày mà Giá trị tài khoản không đủ để thanh toán cho Khoản khấu trừ hàng tháng từ Năm hợp đồng thứ 5 (năm) trở đi.

15.2 Quyền lợi bảo hiểm theo Quy tắc và Điều khoản này vẫn được duy trì hiệu lực trong thời gian gia hạn đóng phí.

15.3 Hết thời gian gia hạn đóng phí bảo hiểm như quy định tại điều 15.1 của Quy tắc và Điều khoản này, nếu Bên mua bảo hiểm không đóng đủ khoản phí bảo hiểm theo yêu cầu, Hợp đồng bảo hiểm sẽ bị mất hiệu lực.

15.4 Trường hợp Bên mua bảo hiểm đóng đầy đủ Phí bảo hiểm cơ bản của 4 (bốn) Năm hợp đồng đầu tiên và chưa từng thực hiện rút tiền từ Giá trị tài khoản cơ bản, Hợp đồng bảo hiểm vẫn duy trì hiệu lực cho dù Giá trị tài khoản không đủ để thanh toán cho Khoản khấu trừ hàng tháng. Trong trường hợp này, Khoản khấu trừ hàng tháng chưa được thanh toán sẽ được xem là Khoản nợ, không tính lãi, và sẽ được khấu trừ từ Giá trị tài khoản khi Bên mua bảo hiểm thực hiện nghĩa vụ đóng từ những lần đóng phí kế tiếp”.

Thời gian gia hạn đóng phí bảo hiểm nhân thọ là 60 ngày

Thời gian gia hạn đóng phí bảo hiểm nhân thọ là 60 ngày

Khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Theo quy định hiện nay, người tham gia bảo hiểm vẫn có quyền khôi phục lại hợp đồng trong thời gian 2 năm kể từ lúc hợp đồng bảo hiểm bị mất hiệu lực. Việc khôi phục hợp đồng bảo hiểm sẽ quy định rõ trong quy tắc và điều khoản của từng sản phẩm.

Ví dụ:

- Trong điều khoản sản phẩm SUN-Sống Chủ Động của Sun Life quy định về việc khôi phục hiệu lực hợp đồng như sau:

“10.1. Khi Hợp đồng bảo hiểm mất hiệu lực, Bên mua bảo hiểm có thể yêu cầu khôi phục hiệu lực hợp đồng nếu đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

- Bên mua bảo hiểm đưa ra yêu cầu khôi phục hiệu lực hợp đồng trong thời gian 24 tháng kể từ ngày mất hiệu lực hợp đồng;

- Bên mua bảo hiểm và Người được bảo hiểm đủ điều kiện tham gia theo quy định của Quy tắc và Điều khoản sản phẩm này.

- Bên mua bảo hiểm đóng các khoản tiền cần thiết như sau:

  • Trường hợp mất hiệu lực do không đóng đủ Phí bảo hiểm định kỳ trong 3 Năm hợp đồng đầu tiên: đóng toàn bộ các khoản Phí bảo hiểm định kỳ quá hạn
  • Trường hợp mất hiệu lực do Giá trị tài khoản nhỏ hơn Khoản khấu trừ hàng tháng: đóng tối thiểu 1 khoản Phí bảo hiểm định kỳ hoặc 3 khoản Phí bảo hiểm định kỳ nếu là định kỳ đóng phí tháng sao cho Giá trị tài khoản sau khi trừ Khoản nợ (nếu có) phải lớn hơn 0.

10.2. Nếu được Công ty chấp nhận yêu cầu khôi phục hiệu lực hợp đồng, thời điểm có hiệu lực của việc khôi phục hợp đồng này được tính từ ngày Công ty xác nhận chấp thuận việc khôi phục hiệu lực hợp đồng bằng văn bản, với điều kiện cả Bên mua bảo hiểm và Người được bảo hiểm phải còn sống vào thời điểm Công ty chấp thuận khôi phục hiệu lực hợp đồng. Công ty không bảo hiểm cho những sự kiện bảo hiểm xảy ra trong thời gian mất hiệu lực hợp đồng”.

Tư vấn thủ tục khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Tư vấn thủ tục khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

- Trong điều khoản sản phẩm FWD-Cả Nhà Vui Khỏe của FWD việc khôi phục hiệu lực hợp đồng được quy định như sau:

“14.8. Khôi phục hiệu lực Hợp đồng bảo hiểm:

Nếu Hợp đồng bảo hiểm bị mất hiệu lực theo Điều 11.3 hoặc do không đóng phí bảo hiểm sau khi hết Thời gian gia hạn đóng Phí bảo hiểm theo Điều 10.2, Bên mua bảo hiểm có thể đề nghị khôi phục hiệu lực của Hợp đồng bảo hiểm trong thời hạn 2 năm kể từ ngày hợp đồng bị mất hiệu lực khi thỏa mãn các điều kiện sau đây: 

(i). Bên mua bảo hiểm và Người được bảo hiểm đáp ứng điều kiện về quyền lợi có thể được bảo hiểm, tuổi tham gia bảo hiểm và tình trạng sức khỏe đáp ứng điều kiện có thể được bảo hiểm theo quy định của Công ty. Công ty có thể thực hiện kiểm tra sức khỏe đối với Người được bảo hiểm trước khi chấp nhận khôi phục hiệu lực của Hợp đồng bảo hiểm.

(ii). Bên mua bảo hiểm phải thanh toán toàn bộ Phí bảo hiểm chưa đóng của Hợp đồng bảo hiểm này. 

(iii). Bên mua bảo hiểm phải hoàn trả toàn bộ các khoản tạm ứng từ Giá trị hoàn lại và các Khoản giảm thu nhập đầu tư, nếu có.

Nếu được Công ty chấp thuận, thời điểm khôi phục hiệu lực hợp đồng sẽ được tính từ ngày Công ty phát hành thông báo chấp nhận khôi phục hiệu lực Hợp đồng bảo hiểm, với điều kiện cả Bên mua bảo hiểm và Người được bảo hiểm phải còn sống vào thời điểm này. 

Nếu Bên mua bảo hiểm không đáp ứng các điều kiện khôi phục hiệu lực Hợp đồng bảo hiểm trên đây, Công ty sẽ từ chối Hồ sơ yêu cầu khôi phục hiệu lực Hợp đồng bảo hiểm và hoàn trả các số phí bảo hiểm đã đóng để khôi phục hiệu lực Hợp đồng bảo hiểm”.

Như vậy, trong bản quy tắc và điều khoản sản phẩm bảo hiểm nhân thọ không có quy định nào về tạm dừng hợp đồng bảo hiểm. Người tham gia có thể tạm dừng đóng phí, gia hạn đóng phí bảo hiểm nhân thọ, khôi phục hợp đồng bảo hiểm trong thời hạn 2 năm kể từ ngày hợp đồng bảo hiểm bị mất hiệu lực.


Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

5 (2 lượt)

5 (2 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn miễn phí

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *