TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ nhóm - Tìm hiểu để an tâm tham gia

Lê Công Đạt & Tuyết Thanh 0 Kiến thức bảo hiểm nhân thọ

Bảo hiểm nhân thọ nhóm là giải pháp tuyệt vời giúp các doanh nghiệp giữ chân các nhân tài. Vậy hợp đồng bảo hiểm nhân thọ nhóm là gì?
  Mục lục [

  Ẩn

  ]

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ nhóm là gì?

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ nhóm là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, trong đó ghi nhận quyền và nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm, thành viên được bảo hiểm, người được hưởng quyền lợi, người yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm và công ty bảo hiểm.

Trong đó:

- Bên mua bảo hiểm là tổ chức có giao kết hợp đồng bảo hiểm nhân thọ nhóm với công ty bảo hiểm cho người lao động trong tổ chức của mình. Bên mua bảo hiểm phải là tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam với mục đích chính không phải là tham gia bảo hiểm, có yêu cầu bảo hiểm và đóng phí bảo hiểm theo quy định.

- Thành viên được bảo hiểm là người lao động của bên mua bảo hiểm theo quy định pháp luật, có đề nghị tham gia bảo hiểm nhân thọ nhóm, được bên mua bảo hiểm đồng ý và doanh nghiệp bảo hiểm chấp nhận bảo hiểm.

- Người được hưởng quyền lợi là cá nhân hoặc tổ chức do thành viên chỉ định để nhận quyền lợi của bảo hiểm. Thông tin cần thiết về người được hưởng quyền lợi được ghi trong giấy yêu cầu bảo hiểm và phụ lục hợp đồng.

Bảo hiểm nhân thọ nhóm giúp doanh nghiệp tăng phúc lợi cho nhân viên

Bảo hiểm nhân thọ nhóm giúp doanh nghiệp tăng phúc lợi cho nhân viên

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ nhóm bao gồm những gì?

Mỗi công ty bảo hiểm đang triển khai sản phẩm bảo hiểm nhân thọ nhóm sẽ có quy định riêng về các thành phần của một bộ hợp đồng hoàn chỉnh. Thông thường, một bộ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ nhóm sẽ có các giấy tờ sau:

 • Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ nhóm được ký kết giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm
 • Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm nhân thọ cá nhân và cam kết của thành viên được bảo hiểm
 • Thông tin về sức khỏe của thành viên được bảo hiểm (nếu có)
 • Các bản khai của bên mua bảo hiểm hoặc người được bảo hiểm
 • Bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm
 • Bản quy tắc và điều khoản sản phẩm bảo hiểm do công ty phát hành
 • Hóa đơn đóng kỳ phí đầu tiên (nếu là tiền mặt)
 • Các thỏa thuận bằng văn bản khác (nếu có)
 • Giấy chứng nhận bảo hiểm nhân thọ cá nhân

Nội dung của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ nhóm

Căn cứ Điều 13, Luật kinh doanh bảo hiểm 2000, hợp đồng bảo hiểm nhân thọ bao gồm những nội dung sau:

- Tên, địa chỉ của doanh nghiệp bảo hiểm, bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng.

- Đối tượng bảo hiểm.

- Số tiền bảo hiểm, giá trị tài sản được bảo hiểm đối với bảo hiểm tài sản.

- Phạm vi bảo hiểm, điều kiện bảo hiểm, điều khoản bảo hiểm.

- Điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm.

- Thời hạn bảo hiểm.

- Mức phí bảo hiểm, phương thức đóng phí bảo hiểm.

- Thời hạn, phương thức trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường.

- Các quy định giải quyết tranh chấp.

- Ngày, tháng, năm giao kết hợp đồng.

Ngoài những nội dung quy định trên, hợp đồng bảo hiểm nhân thọ nhóm có thể có các nội dung khác do các bên thỏa thuận.

Nội dung của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ nhóm

Nội dung của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ nhóm

Giải đáp thắc mắc về hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Có thể chuyển nhượng hợp đồng không?

Việc chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ nhóm sẽ được thực hiện theo quy định của từng công ty bảo hiểm triển khai sản phẩm này. Điều này sẽ được quy định trong bản quy tắc và điều khoản sản phẩm mà doanh nghiệp tham gia.

Ví dụ: Trong bản điều khoản sản phẩm Hưu Trí Vững Nghiệp của Bảo Việt Nhân Thọ quy định về việc chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm hưu trí như sau:

“17.1. Chuyển nhượng Hợp đồng bảo hiểm hưu trí

Trong thời gian hiệu lực của Hợp đồng, Bên mua bảo hiểm có thể yêu cầu chuyển nhượng Hợp đồng cho Bên mua bảo hiểm mới là tổ chức thỏa mãn điều kiện theo quy định của Bảo Việt Nhân thọ bằng cách thông báo bằng văn bản cho Bảo Việt Nhân thọ. Việc chuyển nhượng chỉ có hiệu lực kể từ thời điểm Bảo Việt Nhân thọ chấp thuận bằng văn bản.

Sau khi việc chuyển nhượng có hiệu lực:

- Mọi quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến Hợp đồng của Bên mua bảo hiểm trước đó sẽ chấm dứt;

- Bên nhận chuyển nhượng sẽ trở thành Bên mua bảo hiểm mới và có toàn bộ quyền lợi và nghĩa vụ đối với Hợp đồng.

Bảo Việt Nhân thọ không chịu trách nhiệm pháp lý liên quan đến việc chuyển nhượng này”.

Như vậy, theo quy định của Bảo Việt Nhân Thọ thì có thể chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ nhóm. Theo đó bên mua bảo hiểm phải gửi thông báo chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm bằng văn bản đến công ty bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm mới là tổ chức thỏa mãn quy định của Bảo Việt Nhân Thọ. Việc chuyển nhượng này chỉ có hiệu lực khi Bảo Việt Nhân Thọ đồng ý bằng văn bản.

Trường hợp bên mua bảo hiểm chấm dứt hoạt động

“Nếu bên mua bảo hiểm chấm dứt hoạt động thì hợp đồng bảo hiểm nhân thọ nhóm được xử lý thế nào?” là một vấn đề được nhiều người quan tâm. Hiện nay, không có quy định chung về vấn đề này. Vì vậy, khách hàng nên tham khảo thông tin trong bản quy tắc, điều khoản sản phẩm mà mình tham gia để biết thêm thông tin.

Ví dụ: Trong bản điều khoản sản phẩm Hưu Trí Vững Nghiệp của Bảo Việt Nhân Thọ quy định như sau:

“17.2. Trường hợp Bên mua bảo hiểm chấm dứt hoạt động 

Trường hợp Bên mua bảo hiểm chấm dứt hoạt động theo các quy định của pháp luật mà không có tổ chức khác có đủ điều kiện để nhận chuyển nhượng Hợp đồng theo Khoản 17.1. Điều này thì:

- Bảo Việt Nhân thọ sẽ chuyển tất cả các Tài khoản bảo hiểm hưu trí thành Hợp đồng bảo hiểm hưu trí cá nhân tại Bảo Việt Nhân thọ. 

 - Thành viên sẽ được hưởng toàn bộ Giá trị Tài khoản.

Trong trường hợp Bên mua bảo hiểm mới do Thành viên đề xuất không đủ điều kiện để trở thành Bên mua bảo hiểm của Hợp đồng bảo hiểm hưu trí cá nhân theo quy định của Bảo Việt Nhân thọ thì người đại diện theo pháp luật của Thành viên sẽ trở thành Bên mua bảo hiểm”.

Như vậy, nếu như bên mua chấm dứt hoạt động nhưng không có tổ chức nào khác nhận chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ nhóm thì Bảo Việt Nhân Thọ sẽ chuyển các tài khoản bảo hiểm hưu trí thành hợp đồng bảo hiểm hưu trí cá nhân. Đồng thời, thành viên sẽ được hưởng toàn bộ giá trị tài khoản.

Trường hợp bên mua bảo hiểm mới do thành viên đề xuất không đủ điều kiện để trở thành bên mua bảo hiểm theo quy định thì người đại diện theo pháp luật của thành viên sẽ trở thành bên mua bảo hiểm.

Nếu bên mua bảo hiểm chấm dứt hoạt động thì hợp đồng được xử lý thế nào?

Nếu bên mua bảo hiểm chấm dứt hoạt động thì hợp đồng được xử lý thế nào?

Bảo hiểm cho thành viên mới có được không?

Trường hợp doanh nghiệp có thêm thành viên mới mà chủ doanh nghiệp muốn tham gia bảo hiểm cho nhân viên đó có được không? Tùy theo quy định của từng sản phẩm mà doanh nghiệp tham gia sẽ có quy định riêng.

Ví dụ: Trong bản điều khoản sản phẩm An Nghiệp Thành Công của Bảo Việt Nhân Thọ quy định như sau:

“Điều 7: Bảo hiểm cho thành viên mới

7.1. Trường hợp Bên mua bảo hiểm có thành viên mới phù hợp với các điều kiện quy định tại Khoản 6.1. Điều 6, Bên mua bảo hiểm phải thông báo cho Bảo Việt Nhân thọ bằng văn bản trong vòng 15 ngày kể từ ngày có thành viên mới.

7.2. Trong trường hợp quy định tại Khoản 7.1. Điều 7, Bên mua bảo hiểm phải gửi cho Bảo Việt Nhân thọ Giấy yêu cầu bảo hiểm bổ sung, Danh sách Người được bảo hiểm bổ sung, các giấy tờ và thông tin cần thiết có liên quan để yêu cầu bảo hiểm cho thành viên mới theo Hợp đồng bảo hiểm này. Danh sách Người được bảo hiểm bổ sung phải được Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm bổ sung hoặc đại diện của Nhóm được bảo hiểm và Bảo Việt Nhân thọ xác nhận.

7.3. Bảo Việt Nhân thọ chấp nhận bảo hiểm cho thành viên mới kể từ ngày tương ứng với Ngày Hợp đồng của tháng kế tiếp sau ngày người đó đạt được các điều kiện quy định tại Khoản 6.1. Điều 6. Phần Hợp đồng liên quan đến thành viên mới sẽ phát sinh hiệu lực kể từ ngày phí bảo hiểm đầu tiên cho thành viên đó được đóng”.

Theo quy định của Bảo Việt Nhân Thọ nếu doanh nghiệp có thêm thành viên mới thì phải thông báo bằng văn bản cho công ty trong vòng 15 ngày kể từ ngày có thêm thành viên mới. Bảo Việt Nhân Thọ chấp nhận bảo hiểm cho thành viên mới nếu người đó đạt được các điều kiện trở thành người được bảo hiểm theo quy định của công ty.

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ nhóm chấm dứt khi nào?

Với sản phẩm bảo hiểm nhân thọ nhóm, việc chấm dứt hợp đồng bảo hiểm sẽ được quy định trong bản quy tắc, điều khoản sản phẩm.

Ví dụ:

- Trong bản quy tắc và điều khoản sản phẩm bảo hiểm nhân thọ nhóm có mệnh giá giảm của Prudential quy định như sau:

“11. Chấm dứt hiệu lực giấy chứng nhận bảo hiểm nhân thọ cá nhân

Giấy chứng nhận bảo hiểm nhân thọ cá nhân của Người được bảo hiểm sẽ tự động chấm dứt hiệu lực trong những trường hợp sau đây:

 • Người được bảo hiểm đạt tuổi 65; hoặc
 • Người được bảo hiểm bị tử vong hay thương tật toàn bộ và vĩnh viễn; 
 • Người được bảo hiểm không còn là một thành viên của Nhóm được bảo hiểm; hoặc 
 • Ngày đáo hạn của Giấy chứng nhận bảo hiểm nhân thọ cá nhân; hoặc 
 • Ngày Người được bảo hiểm từ chối tham gia bảo hiểm nhóm bằng văn bản trong Thời hạn cân nhắc; hoặc 
 • Ngày Người được bảo hiểm đã thanh toán đầy đủ Khoản nợ trước thời hạn cho Bên mua bảo hiểm”.

Như vậy, theo quy định của Prudential thì trường hợp người được bảo hiểm không còn là một thành viên của Nhóm được bảo hiểm, người được bảo hiểm từ chối tham gia bảo hiểm nhóm… thì hợp đồng đồng bảo hiểm nhân thọ cá nhân sẽ bị chấm dứt hiệu lực.

Mỗi sản phẩm bảo hiểm nhân thọ nhóm sẽ được công ty bảo hiểm thiết kế riêng với các quy tắc, điều khoản khác nhau. Vì vậy, người tham gia nên liên hệ trực tiếp với tư vấn viên phụ trách hợp đồng để được tư vấn các vấn đề liên quan đến sản phẩm đó.

Đóng góp bài viết của bạn bằng cách gửi bài viết Tại Đây

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Đánh giá bài viết
Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ nhóm - Tìm hiểu để an tâm tham gia
5 2

Bài viết có hữu ích không?

Không
MỞ TÀI KHOẢN TƯ VẤN VIÊN MIỄN PHÍ
Kết nối với khách hàng có nhu cầu chính xác


Bình luận

Hãy Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận

Nội quy : nhận xét có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu. Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần bị baned nick.

Gửi bình luận
bình luận
Sắp xếp : Mới nhất