avatart

khach

icon

Doanh thu phí bảo hiểm là gì? Doanh thu phí bảo hiểm năm 2021

Kiến thức bảo hiểm nhân thọ

- 14/04/2022

0

Kiến thức bảo hiểm nhân thọ

14/04/2022

0

Kết thúc năm 2021, doanh thu phí bảo hiểm trên toàn thị trường ước đạt 217.338 tỷ đồng. Đây là con số phản ánh mức độ phát triển của hoạt động kinh doanh bảo hiểm tại Việt Nam.

Mục lục [Ẩn]

Doanh thu phí bảo hiểm là gì?

Theo Tổng cục Thống kê, doanh thu phí bảo hiểm là tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ và doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ. Trong đó:

- Doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ được tính bằng công thức sau:

Doanh thu phí bảo hiểm = Phí bảo hiểm gốc + Phí nhận tái bảo hiểm - Tăng (giảm) dự phòng phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm

- Doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ được tính bằng công thức sau:

Doanh thu phí bảo hiểm = Phí bảo hiểm gốc + Phí nhận tái bảo hiểm - Tăng (giảm) dự phòng phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm chưa được hưởng

Chú thích:

- Phí bảo hiểm gốc phản ánh tổng số doanh thu phí bảo hiểm gốc sau khi trừ (-) các khoản giảm phí bảo hiểm gốc, hoàn phí bảo hiểm gốc phát sinh trong kỳ báo cáo của doanh nghiệp bảo hiểm.

- Phí nhận tái bảo hiểm phản ánh tổng số doanh thu phí nhận tái bảo hiểm sau khi trừ (-) các khoản giảm phí nhận tái bảo hiểm, hoàn phí nhận tái bảo hiểm phát sinh trong kỳ báo cáo của doanh nghiệp bảo hiểm.

- Tăng (giảm) dự phòng phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm:

 • Là số chênh lệch giữa số dự phòng phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm phải trích trong năm tài chính với số dự phòng phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm năm trước chuyển sang.
 • Phản ánh số chênh lệch tăng, giảm dự phòng phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm chưa được hưởng.

- Tăng (giảm) dự phòng phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm chưa được hưởng:

 • Là số chênh lệch giữa số dự phòng phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm chưa được hưởng phải trích trong năm tài chính với số dự phòng phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm chưa được hưởng năm trước chuyển sang.
 • Phản ánh số chênh lệch tăng, giảm dự phòng phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm chưa được hưởng.

(Nguồn: www.gso.gov.vn)

Doanh thu phí bảo hiểm là gì?

Doanh thu phí bảo hiểm là gì?

Doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ năm 2021

Theo thống kê của Hiệp Hội Bảo Hiểm Việt Nam tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường năm 2021 ước đạt 217.338 tỷ đồng, tăng 16,71% so với cùng kỳ năm ngoái

Tổng quan về thị trường

Doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ năm 2021 ước đạt 159.458 tỷ đồng, tăng trưởng 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó:

- Sản phẩm bảo hiểm liên kết chung chiếm tỷ trọng 52,9%

- Sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 19,8%

- Sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị chiếm tỷ trọng 15,3%

- Sản phẩm phụ chiếm tỷ trọng 10,1%

- Các sản phẩm bảo hiểm còn lại chiếm tỷ trọng 1,94%, trong đó:

 • Sản phẩm bảo hiểm trọn đời chiếm 0,2%
 • Sản phẩm bảo hiểm tử kỳ chiếm 0,9%
 • Sản phẩm bảo hiểm trả tiền định kỳ chiếm 0,1%
 • Sản phẩm bảo hiểm hưu trí chiếm 0,3%
 • Sản phẩm bảo hiểm sức khỏe chiếm 0,47%
 • Sản phẩm bảo hiểm sinh kỳ chiếm 0,001%.

- Tổng doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới năm 2021 ước đạt 49.549 tỷ đồng, tăng trường 18,5% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó 5 doanh nghiệp bảo hiểm dẫn đầu về doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới bao gồm:

 • Vị trí thứ nhất là Manulife với doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới ước đạt 11.502 tỷ đồng
 • Vị trí thứ 2 là Prudential với doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới ước đạt 6.741 tỷ đồng
 • Vị trí thứ 3 thuộc về Bảo Việt Nhân Thọ với 6.078 tỷ đồng doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới
 • Vị trí thứ 4 và thứ 5 lần lượt thuộc về Dai-ichi Life (với 5.987 tỷ đồng) và AIA (với 4.089 tỉ đồng).

- Về cơ cấu doanh thu theo sản phẩm:

 • Sản phẩm bảo hiểm liên kết chung chiếm tỷ trọng cao nhất là 52,9%
 • Nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp chiếm 19,8%.

- Về cơ cấu số lượng hợp đồng theo sản phẩm, sản phẩm được ưa chuộng và chiếm tỉ trọng cao nhất bao gồm sản phẩm bảo hiểm liên kết chung và sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp, trong đó:

 • Sản phẩm bảo hiểm liên kết chung chiếm 50,9%
 • Sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp chiếm 26,5%.

- Về số lượng hợp đồng khai thác mới của sản phẩm chính trong năm 2021 đạt 3.554.018 hợp đồng, tăng 14,25% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó:

 • Sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư chiếm tỷ trọng 56,67% tăng 1,95% so với cùng kỳ năm 2020:
  • Sản phẩm bảo hiểm liên kết chung chiếm tỷ trọng 43,3% giảm 14% so với cùng kỳ năm 2020
  • Sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị chiếm tỷ trọng 13,4% tăng 133% so với cùng kỳ năm 2020
 • Sản phẩm bảo hiểm tử kỳ chiếm tỷ trọng 29,8% tăng 37,2% so với cùng kỳ năm 2020
 • Sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 2,7% giảm 58% so với cùng kỳ năm 2020.
 • Các sản phẩm bảo hiểm còn lại chiếm tỷ trọng 10,88%, tăng 186% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó:
  • Sản phẩm bảo hiểm trọn đời chiếm tỷ trọng 0,4%,
  • Sản phẩm bảo hiểm hưu trí chiếm tỷ trọng 0,05%
  • Sản phẩm bảo hiểm sức khỏe chiếm tỷ trọng 10,4%. 

- Tổng số lượng hợp đồng (sản phẩm chính) có hiệu lực cuối kỳ là 13.213.200 hợp đồng, tăng 13,84% so với cùng kỳ năm 2020.

Xem thêm: Tổng quan thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam để hiểu hơn về sự phát triển của ngành bảo hiểm nhân thọ hiện nay

Doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ 2021

Doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ 2021

Thị phần doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ 2021

Thị phần doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ 2021 của các doanh nghiệp bảo hiểm trên thị trường như sau:

Doanh nghiệp bảo hiểm

Doanh thu phí bảo hiểm 2021 (tỷ đồng)

% tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường

Bảo Việt Nhân Thọ

30.544

19,15%

Manulife

29.695

18,62%

Prudential

28.790

18,06%

Dai-ichi Life

18.647

11,69%

AIA

16.558

10,38%

MB Ageas Life

5.876

3,68%

Chubb Life

4.500

2,82%

Generali

4.340

2,72%

FWD

4.174

2,62%

Hanwha Life

3.961

2,48%

Aviva

3.445

2,16%

Sun Life

3.333

2,09%

Cathay Life

2.225

1,40%

BIDV Metlife

1.573

0,99%

Các doanh nghiệp bảo hiểm còn lại: FWD Assurance, Mirae Asset Prevoir, Phú Hưng Life, Fubon Life

1.797

1,13%

Bạn có biết lợi nhuận doanh thu bảo hiểm đến từ đâu? và được phân phối như thế nào

Doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ 2021

Doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 57.880 tỷ đồng, tăng trưởng 3,98% so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể:

Bảo hiểm xe cơ giới

Doanh thu phí bảo hiểm xe cơ giới năm 2021 ước đạt 16.196 tỷ đồng (giảm 6,3% so với cùng kỳ năm 2020), chiếm tỷ trọng 27,9% tổng doanh thu toàn thị trường. Trong đó:

- Doanh thu bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới:

 • Ước đạt 3.946 tỷ đồng
 • Chiếm tỷ trọng 6,8% tổng doanh thu thị trường
 • Giảm 9,5% so với cùng kỳ năm 2020

- Doanh thu bảo hiểm xe cơ giới tự nguyện:

 • Ước đạt 12.222 tỷ đồng
 • Chiếm tỷ trọng 21,1% tổng doanh thu thị trường
 • Giảm 5,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Doanh thu phí bảo hiểm xe cơ giới

Doanh thu phí bảo hiểm xe cơ giới

Bảo hiểm sức khỏe

Doanh thu bảo hiểm sức khỏe năm 2021 ước đạt 18.021 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 31,1 % tổng doanh thu thị trường, tăng trưởng 2,7% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó

 • Doanh thu bảo hiểm tai nạn con người đạt 9.442 tỷ đồng, giảm 7,3% so với cùng kỳ năm 2020. 
 • Doanh thu bảo hiểm y tế - chăm sóc sức khỏe ước đạt 8.578 tỷ đồng, tăng trưởng 16,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Lưu ý: Bảo hiểm sức khỏe bao gồm:

 • Bảo hiểm tai nạn con người
 • Bảo hiểm y tế của nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe
 • Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe.

Bảo hiểm tài sản thiệt hại 

Doanh thu bảo hiểm tài sản thiệt hại năm 2021 ước đạt 7.684 tỷ đồng, tăng trưởng 4,8% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm tỷ trọng 13,3% tổng doanh thu thị trường.

Bảo hiểm cháy nổ 

Doanh thu bảo hiểm cháy nổ năm 2021 ước đạt 7.470 tỷ đồng, tăng trưởng 18,9% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm tỷ trọng 12,9% tổng doanh thu thị trường. Trong đó:

 • Doanh thu bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ước đạt 5.971 tỷ đồng, tăng trưởng 26,6 % so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm tỷ trọng 10,3%.
 • Doanh thu bảo hiểm cháy nổ tự nguyện ước đạt 1.499 tỷ đồng, giảm 4,3% so với năm ngoái, chiếm tỷ trọng 2,6%.

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển

Doanh thu bảo hiểm hàng hóa vận chuyển năm 2021 ước đạt 2.749 tỷ đồng, tăng trưởng 21,7% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm tỷ trọng 4,8%.

Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu 

Doanh thu bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu năm 2021 ước đạt gần 2.347 tỷ đồng, tăng trưởng 13,8% so với cùng kỳ năm 2020, chiếm tỷ trọng 4,1%.

Doanh thu phí bảo hiểm thân tàu

Doanh thu phí bảo hiểm thân tàu

Các nghiệp vụ bảo hiểm khác

Doanh thu của các nghiệp vụ bảo hiểm khác trong năm 2021 như sau:

 • Doanh thu bảo hiểm trách nhiệm ước đạt 1.325 tỷ đồng, tăng trưởng 21,7% so với cùng kỳ năm 2020
 • Doanh thu bảo hiểm hàng không ước đạt 1.012 tỷ đồng, tăng trưởng 47,7% so với cùng kỳ năm 2020
 • Doanh thu bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính ước đạt 759 tỷ đồng, giảm 7,9% so với cùng kỳ năm 2020
 • Doanh thu bảo hiểm thiệt hại kinh doanh ước đạt 252 tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2020
 • Doanh thu bảo hiểm nông nghiệp ước đạt 57 tỷ đồng, tăng trưởng 28% so với cùng kỳ năm trước
 • Doanh thu bảo hiểm bảo lãnh ước đạt 29 tỷ đồng, giảm 6,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Như vậy, doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường trong năm 2021 đã có sự tăng trưởng rõ rệt so với cùng kỳ năm ngoái. Điều đó, cũng cho thấy những thay đổi tích cực cho sự phát triển của ngành bảo hiểm tại nước ta.


Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

5 (1 lượt)

5 (1 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn miễn phí

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *