avatart

khach

icon

Giải đáp 10 thắc mắc về quyền lợi bảo hiểm Prudential

Kiến thức bảo hiểm nhân thọ

- 11/08/2022

0

Kiến thức bảo hiểm nhân thọ

11/08/2022

0

Điều khoản hợp đồng bảo hiểm nhân thọ Prudential có nói đến bảo tức, vậy bảo tức là gì và được tính trên cơ sở nào? Tại sao khi rút trước bảo tức, giá trị tiền mặt rút ra lại nhỏ hơn giá trị bảo tức?

Mục lục [Ẩn]

1. Điều khoản hợp đồng bảo hiểm nhân thọ Prudential có nói đến bảo tức, vậy bảo tức là gì và được tính trên cơ sở nào?

Nếu hợp đồng bảo hiểm có tham gia vào việc chia lãi thu về từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, Prudential sẽ chia sẻ lợi nhuận cho Bên mua bảo hiểm dưới hình thức bảo tức hàng năm, căn cứ vào:

Chênh lệch giữa kết quả hoạt động kinh doanh thực tế và giả định kỹ thuật của: 

  • Lãi suất đầu tư;
  • Chi phí;
  • Tỷ lệ thanh toán quyền lợi bảo hiểm.

Vào đầu mỗi năm dương lịch, đối với những hợp đồng đã có hiệu lực được ít nhất 3 tháng, Prudential sẽ thông báo cho Bên mua bảo hiểm bảo tức của năm trước. Khoản bảo tức này được tính trên cơ sở số tiền bảo hiểm có tại thời điểm cuối năm và tỷ lệ với thời gian hợp đồng có hiệu lực trong năm dương lịch trước đó.

2. Trường hợp Hợp đồng bảo hiểm Prudential được lùi ngày hiệu lực thì bảo tức được chia có tính khoảng thời gian lùi ngày hay không?

Trong trường hợp này, Hợp đồng bảo hiểm vẫn được chia bảo tức bình thường vì khi tham gia bảo hiểm, Bên mua bảo hiểm đã nộp đủ phí bảo hiểm cho khoảng thời gian này.

Tìm hiểu thêm: Bảo tức trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là gì?

Giải đáp những thắc mắc về quyền lợi bảo hiểm Prudential

Giải đáp những thắc mắc về quyền lợi bảo hiểm Prudential

3. Hợp đồng đã được giải quyết quyền lợi" từ bỏ thu phí" và đang tiếp tục có hiệu lực thì có được chia bảo tức không?

Dù đã được Prudential giải quyết quyền lợi " từ bỏ thu phí", hợp đồng của khách hàng vẫn tiếp tục có hiệu lực với đầy đủ các quyền lợi như một hợp đồng được nộp phí bình thường. Vì vậy, hợp đồng vẫn được chia bảo tức nếu hội đủ điều kiện đã quy định.

Xem thêm: Những quyền lợi khi tham gia bảo hiểm nhân thọ Prudential

4. Tại sao khi rút trước bảo tức, giá trị tiền mặt rút ra lại nhỏ hơn giá trị bảo tức?

Khi ký kết hợp đồng bảo hiểm, Bên mua bảo hiểm và Công ty BHNT đã thỏa thuận về thời hạn hợp đồng và thời hạn bảo hiểm. Các giá trị liên quan đến hợp đồng như số tiền bảo hiểm và phí bảo hiểm được xác định trên cơ sở thời hạn đã thỏa thuận. Theo đó, kế hoạch trích lập quỹ dự phòng, sử dụng nguồn thu phí bảo hiểm để đầu tư của Công ty bảo hiểm cũng dựa trên thời hạn này.

Khoản bảo tức được chia, công bố hàng năm và được tích lũy cũng dựa trên thời hạn đã thỏa thuận và Prudential cam kết chi trả toàn bộ số tiền bảo tức tích lũy khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra hoặc khi hợp đồng đáo hạn. Trường hợp khách hàng muốn rút số bảo tức tích lũy khi chưa đáo hạn hoặc khi sự kiện bảo hiểm chưa xảy ra thì gọi là rút trước bảo tức, và số tiền bảo tức rút trước chắc chắn sẽ thấp hơn số bảo tức tích lũy yêu cầu rút trước. Bảo tức tích lũy là số tiền khách hàng sẽ nhận được trong tương lai nên nếu quy giá trị này về hiện tại thì đó chính là số tiền bảo tức rút trước.

Giải đáp thêm: Tại sao giá trị hoàn lại những năm đầu tiên luôn thấp hơn tổng phí đã đóng?

Điều khoản hợp đồng BH quy định: "Sau ngày đáo niên thứ hai của hợp đồng, Bên mua bảo hiểm có thể yêu cầu rút trước một phần hay toàn bộ bảo tức mà Prudential đã gộp vào hợp đồng bảo hiểm. Giá trị rút trước sẽ nhỏ hơn mệnh giá của số bảo tức tích lũy."

Gía trị bảo tức của bảo hiểm Prudential

Theo đó, khi rút trước bảo tức, giá trị hiện tại của bảo tức rút trước = Khoản bảo tức đã công bố x Hệ số bảo hiểm

Hệ số bảo hiểm này phụ thuộc vào nhiều yếu tố, như:

            • Khả năng sống còn (survivor ship factor) của người được bảo hiểm trong thời gian hiệu lực của hợp đồng,

            • Thời hạn còn lại của hợp đồng,

            • Giới tính, tuổi của Người được bảo hiểm.

Hệ số bảo hiểm khác nhau đối với từng hợp đồng, tăng theo thời gian khách hàng tham gia bảo hiểm và sẽ là 100% vào ngày đáo hạn. Do đó, khi rút trước bảo tức, giá trị tiền mặt rút ra sẽ nhỏ hơn giá trị bảo tức đã công bố.

5. Giá trị hoàn lại của Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ Prudential là gì?

Giá trị hoàn lại được áp dụng cho những hợp đồng bảo hiểm của các sản phẩm có tham gia chia lãi (tức có yếu tố tiết kiệm). Đây là giá trị được hình thành từ nguồn phí dự phòng được trích lập từ phí bảo hiểm thu được và sự tích lũy từ việc đầu tư phí bảo hiểm. Về bản chất: Giá trị hoàn lại là giá trị hiện tại của những quyền lợi trong tương lai của khách hàng.

Tìm hiểu thêm: Giá trị hoàn lại là gì để hiểu hơn về vấn đề này

6. Khi nào Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của tôi hình thành giá trị hoàn lại và những hợp đồng nào có giá trị hoàn lại?

Giá trị hoàn lại chỉ hình thành sau khi khách hàng đóng đủ 2 năm phí bảo hiểm. Giá trị hoàn lại sẽ tăng lên hằng năm. Khi hợp đồng đã có giá trị hoàn lại, Bên mua bảo hiểm có thể:

  • Sử dụng giá trị hoàn lại để nộp phí bảo hiểm tự động,
  • Tạm ứng số tiền không quá 80% giá trị hoàn lại để giải quyết những nhu cầu tài chính của mình,
  • Nhận toàn bộ giá trị hoàn lại nếu hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm,
  • Dừng nộp phí bảo hiểm và duy trì hợp đồng với số tiền bảo hiểm giảm.

7. Prudential có giải quyết quyền lợi "Bảo hiểm Hỗ trợ Viện phí và Phẫu thuật" cho Người được bảo hiểm được điều trị bệnh, thương tật hay được phẫu thuật tại bệnh viện ở nước ngoài?

Theo Quy tắc - Điều khoản do Bộ Tài chính phê duyệt, Bệnh viện là một cơ sở được thành lập và hoạt động hợp pháp theo Luật pháp Việt Nam, chủ yếu để chăm sóc và điều trị những người bị ốm và bị thương. Cơ sở đó phải được cấp phép như một bệnh viện có chữ “bệnh viện” trên con dấu hoặc được cấp giấy phép như một viện/ trung tâm y tế chuyên khoa cấp trung ương tại Việt Nam.

Như vậy, Prudential không thể giải quyết quyền lợi bảo hiểm của sản phẩm bổ trợ này trong trường hợp khách hàng điều trị bệnh, thương tật hay phẫu thuật tại bệnh viện ở nước ngoài.

Bảo hiểm Prudential

Bảo hiểm Prudential

8. Tôi có thể nhận được quyền lợi bảo hiểm của sản phẩm "Bảo hiểm Hỗ trợ Viện phí và Phẫu thuật" nếu tôi nằm viện tại Trung tâm y tế cấp quận?

Theo Quy tắc Điều khoản do Bộ Tài chính phê duyệt, Bệnh viện là một cơ sở được thành lập và hoạt động hợp pháp theo Luật pháp Việt Nam, chủ yếu để chăm sóc và điều trị những người bị ốm và bị thương. Cơ sở đó phải được cấp phép như một Bệnh Viện có chữ “bệnh viện” trên con dấu hoặc được cấp giấy phép như một viện/ trung tâm y tế chuyên khoa cấp trung ương.

Tuy nhiên, từ ngày 25/08/2006, Prudential đã mở rộng phạm vi chi trả quyền lợi bảo hiểm hỗ trợ viện phí và phẫu thuật, cụ thể là khách hàng nằm viện hoặc phẫu thuật tại tất cả Bệnh viện và Trung tâm y tế trên cả nước sẽ được Prudential chấp nhận chi trả quyền lợi bảo hiểm này, nếu yêu cầu bồi thường là xác đáng và phù hợp với quy định của Điều khoản HĐBH.

9. Tại sao Prudential không chọn hình thức chia bảo tức theo tỉ lệ cố định, cam kết ngay từ đầu, mà chỉ là minh họa và công bố bảo tức từng năm?

Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có thể được chia làm hai loại: loại BHNT không tham gia chia lãi và loại BHNT có tham gia chia lãi. Đối với loại có tham gia chia lãi, khách hàng sẽ được chia lãi thu về từ hoạt động kinh doanh BHNT của Công ty Bảo hiểm dưới hình thức bảo tức hàng năm.

Theo thông lệ quốc tế, Công ty BHNT có thể chia bảo tức đến khách hàng bằng hai cách:

  • Tỷ lệ bảo tức cố định được Công ty bảo hiểm cam kết ngay khi khách hàng tham gia bảo hiểm. Tỷ lệ này không thay đổi trong suốt thời hạn hợp đồng. Theo cách này, khách hàng có thể biết trước tỷ lệ bảo tức các năm. Tuy nhiên, nếu công ty bảo hiểm kinh doanh hiệu quả hơn, lợi nhuận đầu tư cao hơn thì khách hàng cũng không được chia thêm bảo tức.
  • Tỷ lệ bảo tức thay đổi theo từng năm, tùy thuộc vào kết quả kinh doanh của Công ty bảo hiểm.

Prudential Việt Nam nói riêng và tập đoàn Prudential toàn cầu nói chung đều chọn hình thức chia bảo tức theo kết quả kinh doanh của công ty, vì chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào khả năng kinh doanh của mình, và điều quan trọng hơn hết là khách hàng có thể được chia bảo tức nhiều hơn bảo tức dự tính nếu công ty kinh doanh đạt kết quả cao hơn mức kế hoạch.

10. Tôi có thể yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm nếu tôi nằm viện tại bệnh viện tư như: Bệnh viện Phụ sản Quốc tế, Bệnh viện Asia Columbia...

Các quyền lợi bảo hiểm của sản phẩm này sẽ được giải quyết nếu các bệnh viện nêu trên thỏa các yêu cầu trong định nghĩa về "Bệnh viện" theo Quy tắc, điều khoản của sản phẩm bảo hiểm bổ trợ này.


Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

5 (1 lượt)

5 (1 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn bảo hiểm nhân thọ

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *