TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Bảo hiểm liên kết chung - Bảo vệ toàn diện gia đình bạn

Nguyễn Thị Lan & Tuyết Thanh 0 Kiến thức bảo hiểm nhân thọ

Với mệnh giá bảo vệ cao, tính linh hoạt của sản phẩm bảo hiểm liên kết chung, khách hàng có thể yên tâm trước các rủi ro khôn lường trong cuộc sống, đồng thời có thể nắm được sự vận động của dòng tiền thông qua các kết quả đầu tư.
  Mục lục [

  Ẩn

  ]

Hiện nay các sản phẩm bảo hiểm truyền thống đã quen thuộc với mục tiêu bảo vệ khách hàng trước các rủi ro bất ngờ trong cuộc sống thì bảo hiểm liên kết chung sẽ giúp bạn bổ sung 2 mục tiêu còn lại là tiết kiệm có kỷ luật và đầu tư hiệu quả, an toàn. Vậy bảo hiểm liên kết chung được hiểu như thế nào?

Bảo hiểm liên kết chung là gì?

Bảo hiểm liên kết chung là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ mà phí bảo hiểm và quyền lợi bảo hiểm được tách bạch giữa phần bảo hiểm rủi ro và phần đầu tư. Bên mua bảo hiểm được linh hoạt trong việc xác định phí bảo hiểm và số tiền bảo hiểm theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm.

Đặc điểm của bảo hiểm liên kết chung

Căn cứ Điều 2, Thông Tư 52/2016/TT - BTC thì sản phẩm bảo hiểm liên kết chung có những đặc điểm sau đây:

1. Cơ cấu phí bảo hiểm và quyền lợi bảo hiểm được tách bạch giữa phần bảo hiểm rủi ro và phần đầu tư. Bên mua bảo hiểm được linh hoạt trong việc xác định phí bảo hiểm và số tiền bảo hiểm theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm.

2. Bên mua bảo hiểm được hưởng toàn bộ kết quả đầu tư từ quỹ liên kết chung của doanh nghiệp bảo hiểm nhưng không thấp hơn tỷ suất đầu tư tối thiểu được doanh nghiệp bảo hiểm cam kết tại hợp đồng bảo hiểm.

3. Doanh nghiệp bảo hiểm được hưởng các Khoản phí do bên mua bảo hiểm trả theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm.

Như vậy khi tham gia bảo hiểm liên kết chung, phí bảo hiểm của bạn sẽ được chia thành 2 phần: 

 • Phần bảo hiểm: Là khoản tiền mà công ty bảo hiểm có nghĩa vụ bồi thường, thanh toán cho người thụ hưởng trong trường hợp bạn xảy ra rủi ro bất ngờ dẫn đến tử vong, thương tật vĩnh viễn.
 • Phần đầu tư: Là khoản tiền được sử dụng để đầu tư vào quỹ liên kết chung do công ty bảo hiểm sở hữu.

Bên mua bảo hiểm được hưởng toàn bộ kết quả đầu tư từ quỹ liên kết chung của doanh nghiệp bảo hiểm nhưng không thấp hơn lãi suất cam kết được ghi nhận trên hợp đồng bảo hiểm. Đồng thời, doanh nghiệp bảo hiểm được hưởng các khoản phí do bên mua bảo hiểm trả theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm.

Xem thêm bài viết “Phân biệt các loại hình bảo hiểm nhân thọ” để thấy sự khác nhau giữa bảo hiểm liên kết chung với các sản phẩm bảo hiểm khác.

Ngoài ra, khách hàng chú ý thêm về giá trị hoàn lại của một hợp đồng bảo hiểm liên kết chung, giá trị hoàn lại được xác định là giá trị hợp đồng đó trong quỹ liên kết chung vào ngày hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm trừ đi phí hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm nên khách hàng luôn luôn theo dõi bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm thực tế để nắm được giá trị tài khoản hợp đồng của mình.

Quyền lợi bảo hiểm liên kết chung

Theo Thông Tư 52/2016/TT - BTC, quy định về Quyền lợi bảo hiểm liên kết chung, cụ thể:

1. Quyền lợi bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm liên kết chung bao gồm quyền lợi bảo hiểm rủi ro và quyền lợi đầu tư.

2. Quyền lợi bảo hiểm rủi ro:

a) Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thỏa thuận về quyền lợi bảo hiểm rủi ro nhưng phải bảo đảm số tiền bảo hiểm tối thiểu không thấp hơn 5 lần phí bảo hiểm định kỳ năm đầu đối với hợp đồng bảo hiểm đóng phí định kỳ hoặc không thấp hơn 125% số phí bảo hiểm đối với hợp đồng bảo hiểm đóng phí một lần.

b) Quy định về quyền lợi tối thiểu trong trường hợp tử vong không áp dụng đối với các Khoản phí bảo hiểm đóng thêm quy định tại Điều 7 Thông tư này.

c) Doanh nghiệp bảo hiểm có thể cung cấp sản phẩm bảo hiểm bổ trợ cho sản phẩm bảo hiểm liên kết chung. Phương thức đóng phí bảo hiểm cho các sản phẩm bảo hiểm bổ trợ sẽ do các bên thỏa thuận khi giao kết hợp đồng.

3. Quyền lợi đầu tư: Bên mua bảo hiểm được hưởng quyền lợi từ kết quả đầu tư của quỹ liên kết chung với tỷ suất đầu tư tối thiểu quy định tại hợp đồng bảo hiểm.

4. Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm có thể thỏa thuận về nội dung và phương thức chi trả quyền lợi bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này.

Với một hợp đồng cụ thể, khách hàng có thể xem quyền lợi bảo vệ ngay trên bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm với các quyền lợi tử vong, thương tật hoặc bệnh hiểm nghèo với số tiền bảo hiểm là bao nhiêu. Với quyền lợi đầu tư, khách hàng theo dõi báo cáo tài chính/công bố của công ty bảo hiểm hàng kỳ để nắm được lãi suất đầu tư thanh toán cho bên mua bảo hiểm.

Quyền lợi bảo hiểm liên kết chung

Quyền lợi bảo hiểm liên kết chung

Những quy định về sản phẩm bảo hiểm liên kết chung

Khi có dự định tham gia bảo hiểm liên kết chung, khách hàng không nên bỏ qua những quy định sau để hiểu hơn về sản phẩm mình tham gia:

Các khoản phí mà bên mua bảo hiểm phải trả

Doanh nghiệp bảo hiểm chỉ được phép tính các loại phí được quy định dưới đây:

 • Phí ban đầu là toàn bộ các Khoản tiền mà doanh nghiệp bảo hiểm được phép khấu trừ trước khi phí bảo hiểm được phân bổ vào quỹ liên kết chung.
 • Phí bảo hiểm rủi ro là Khoản phí để chi trả quyền lợi bảo hiểm rủi ro theo cam kết tại hợp đồng bảo hiểm.
 • Phí quản lý hợp đồng bảo hiểm là Khoản phí để bù đắp chi phí liên quan đến việc duy trì hợp đồng bảo hiểm và cung cấp thông tin liên quan đến hợp đồng bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm.
 • Phí quản lý quỹ được dùng để chi trả cho các hoạt động đầu tư và quản lý quỹ liên kết chung. Trong mọi trường hợp, tỷ suất đầu tư thanh toán cho bên mua bảo hiểm không thấp hơn tỷ suất đầu tư tối thiểu đã cam kết tại hợp đồng bảo hiểm.
 • Phí hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm là Khoản phí tính cho khách hàng khi hủy bỏ hợp đồng trước ngày đáo hạn để bù đắp các Khoản chi hợp lý có liên quan.
 • Các loại phí khác (nếu có) phải được Bộ Tài chính chấp thuận bằng văn bản.

Doanh nghiệp bảo hiểm phải tính toán chính xác, công bằng và hợp lý các Khoản phí nêu trên đảm bảo phù hợp với cơ sở kỹ thuật của sản phẩm đã được Bộ Tài chính phê chuẩn và thông báo cho bên mua bảo hiểm khi giao kết hợp đồng.

Hợp đồng bảo hiểm liên kết chung phải quy định rõ các Khoản phí nói trên bao gồm cả các mức tối đa sẽ áp dụng cho bên mua bảo hiểm. Doanh nghiệp bảo hiểm phải công khai rõ ràng, đầy đủ các loại phí và mức tối đa áp dụng cho bên mua bảo hiểm trong các tài liệu giới thiệu sản phẩm và tài liệu minh họa bán hàng.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng và trong hạn mức tối đa đã được quy định tại hợp đồng bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm có thể thay đổi tỷ lệ các loại phí áp dụng sau khi thông báo và thỏa thuận với bên mua bảo hiểm bằng văn bản ít nhất ba (03) tháng trước thời Điểm chính thức thay đổi.

Tìm hiểu ngay về Bảo hiểm liên kết đơn vị - một sản phẩm thuộc dòng bảo hiểm liên kết đầu tư như bảo hiểm liên kết chung nhưng có sự khác biệt lớn

Phí bảo hiểm đóng thêm

 • Ngoài phần phí bảo hiểm đã thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm, bên mua bảo hiểm có thể đóng thêm phí bảo hiểm để tham gia vào quỹ liên kết chung.
 • Toàn bộ phí bảo hiểm đóng thêm sẽ được đầu tư vào quỹ liên kết chung sau khi trừ đi một Khoản phí ban đầu.

Trong mỗi năm hợp đồng, tổng số phí bảo hiểm đóng thêm không được vượt quá năm (05) lần mức phí bảo hiểm năm đầu đối với hợp đồng đóng phí định kỳ hoặc không quá 50% phí bảo hiểm lần đầu đối với hợp đồng đóng phí một lần.

Điều kiện đối với doanh nghiệp triển khai bảo hiểm liên kết chung

Theo Điều 4, Thông tư 52/2016/TT - BTC khi triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết chung, doanh nghiệp bảo hiểm phải đáp ứng được các điều kiện sau đây:

1. Biên khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm lớn hơn biên khả năng thanh toán tối thiểu 100 tỷ đồng.

2. Có hệ thống công nghệ thông tin phù hợp để quản lý và kiểm soát quỹ liên kết chung một cách thận trọng và hiệu quả.

3. Sản phẩm bảo hiểm liên kết chung được Bộ Tài chính phê chuẩn theo quy định tại Điều 20 Thông tư này.

Doanh nghiệp bảo hiểm được phép triển khai sản phẩm liên kết chung

Doanh nghiệp bảo hiểm được phép triển khai sản phẩm liên kết chung

Tỷ lệ hoa hồng của bảo hiểm liên kết chung

Căn cứ Điều 19, Thông tư 52/2016/TT - BTC hoa hồng bảo hiểm đối với sản phẩm bảo hiểm liên kết chung được thực hiện theo các quy định của pháp luật với tỷ lệ hoa hồng tối đa mà doanh nghiệp bảo hiểm được phép trả cho đại lý bảo hiểm đối với từng hợp đồng bảo hiểm theo bảng sau:

Tỷ lệ hoa hồng của bảo hiểm liên kết chung

Đơn vị tính: %

Các gói bảo hiểm liên kết chung nổi bật hiện nay

Gia đình tôi yêu của Manulife

Mức lãi suất đầu tư của sản phẩm Gia Đình Tôi Yêu tùy theo kết quả kinh doanh của Quỹ liên kết chung, tuy nhiên cho dù thị trường kinh tế/đầu tư có gặp biến động, công ty TNHH Manulife Việt Nam cam kết mức lãi suất đầu tư này không thấp hơn mức 4%/năm trong 5 năm hợp đồng đầu tiên, 3%/năm từ năm hợp đồng thứ 6 đến năm hợp đồng thứ thứ 10, và 2%/năm cho những năm hợp đồng tiếp theo. Theo kết quả kinh doanh hiện nay, mức lãi suất công bố Manulife trả cho khách hàng vẫn khá cao, cụ thể trong năm 2019 là 5,0%. Vì vậy, khách hàng có thể yên tâm khi ủy quyền cho Manulife đầu tư để mang lại hiệu quả kinh tế nhất.

Ngoài ra, khách hàng vẫn nhận được đầy đủ các quyền lợi bảo bảo vệ với số tiền lên đến 150 lần phí bảo hiểm. Chỉ với mức phí hợp lý, bạn và gia đình hoàn toàn có thể an tâm với quyền lợi bảo vệ ưu việt của các sản phẩm bảo hiểm bổ trợ trước rủi ro tử vong, tai nạn, nằm viện, bệnh lý nghiêm trọng, hay thương tật toàn bộ và vĩnh viễn...

Vì vậy, Gia Đình Tôi Yêu của Manulife là lựa chọn tuyệt vời giúp bạn bảo vệ tài chính trước các rủi ro và gia tăng tài sản thông qua việc lựa chọn mức đầu tư phù hợp với khả năng tài chính tại mỗi thời điểm trong cuộc sống.

An Phát Trọn Đời của Bảo Việt Nhân Thọ

 Lãi suất của Quỹ liên kết chung sẽ được Bảo Việt Nhân thọ công bố vào cuối mỗi năm tài chính tại trang web chính thức của công ty. Bảo Việt Nhân Thọ cam kết chi trả lãi suất cho khách hàng trong suốt thời hạn hợp đồng không thấp hơn lãi suất cam kết tối thiểu: Không thấp hơn mức 5%/năm cho năm hợp đồng đầu tiên, 4,5%/năm cho năm hợp đồng thứ 2, 4%/năm từ năm hợp đồng thứ 3 đến năm hợp đồng thứ 4, năm thứ 5 là 3,5%/năm, năm thứ 6 - 10 là 3,5%/năm, năm thứ 11 là 2%/năm.

Ngoài ra, khách hàng còn nhận được các quyền lợi như: Quyền lợi tử vong với 2 lựa chọn quyền lợi cơ bản hoặc quyền lợi vượt trội, chi trả quyền lợi bằng 100% quyền lợi bảo hiểm tử vong, được ứng trước 50% quyền lợi bảo hiểm tử vong, tối đa 500 triệu đồng, có thể lựa chọn Số tiền bảo hiểm tự động gia tăng 5% hàng năm…

An Phúc Trọn Đời Ưu Việt của AIA

Trong thời gian hợp đồng bảo hiểm An Phúc Trọn Đời còn hiệu lực, giá trị tài khoản sẽ được tính lãi hàng tháng theo mức lãi suất tích lũy tại từng thời điểm, nhưng sẽ không thấp hơn mức lãi suất cam kết tối thiểu mà AIA cam kết. Cụ thể: Từ năm hợp đồng thứ nhất đến thứ hai lãi suất cam kết tối thiểu là 5%/năm, từ năm hợp đồng thứ 3 đến năm hợp đồng thứ 4 là 4,5%/năm, năm hợp đồng thứ 5 là 4%/năm, năm thứ 6 là 3,5%/năm, năm thứ 7 là 3%/năm, năm thứ 8 là 2,5%/năm, năm thứ 9 là 2%/năm. Lãi suất này sẽ được công bố hàng tháng trên trang thông tin điện tử của AIA.

Ngoài ra, khách hàng vẫn được nhận đầy đủ các quyền lợi bảo hiểm như một sản phẩm bảo hiểm nhân thọ truyền thống như: Bảo hiểm tử vong và tàn tật toàn bộ và vĩnh viễn, có thể tăng 25% Số tiền bảo hiểm khi kết hôn hoặc sinh con, hỗ trợ tài chính nếu chẳng may khách hàng mắc bệnh ung thư, quyền lợi đáo hạn, thưởng duy trì hợp đồng...

An Phúc Trọn Đời Ưu Việt của AIA là sản phẩm bảo hiểm liên kết chung

An Phúc Trọn Đời Ưu Việt của AIA là sản phẩm bảo hiểm liên kết chung

Khi tham gia bảo hiểm liên kết chung cần lưu ý gì?

 • Cân đối quyền lợi bảo vệ và quyền lợi đầu tư để có phương án tham gia phù hợp
 • Nắm rõ và hiểu về lãi suất cam kết: Một là lãi suất cam kết không tính trên số phí bạn đóng vào hàng kỳ mà tính trên giá trị tài khoản hợp đồng của bạn. Hai là nên nhìn lãi suất cam kết trong dài hạn, không nên so sánh mỗi năm đầu tiên.
 • Đọc kỹ hợp đồng với các điều khoản sản phẩm, trong đó không nên bỏ qua các điều khoản về chi phí bị trừ trong suốt thời hạn hợp đồng, đặc biệt là những năm đầu tiên...

Có nên mua bảo hiểm liên kết chung không?

Cuộc sống có nhiều rủi ro khó lường ảnh hưởng đến sức khoẻ, tài sản, tính mạng của bạn và gia đình. Việc đầu tư bảo hiểm liên kết chung sẽ giúp bạn giảm nhẹ gánh nặng tài chính, tăng sự chủ động ứng phó trước những tình huống bất ngờ ấy. Chính vì thế lý do nên mua bảo hiểm liên kết chung:

 • Giúp khách hàng được bảo vệ trong các trường hợp như mắc bệnh hiểm nghèo, thương tật, tử vong do tai nạn giao thông, đột quỵ…
 • Phù hợp với những người là trụ cột tài chính, hoặc người có nhiều dự định lớn cần thực hiện trong tương lai như mua nhà, mua xe, đầu tư giáo dục cho con cái…
 • Đảm bảo sự minh bạch, chính xác, rõ ràng của công ty bảo hiểm và quỹ đầu tư mà công ty lựa chọn.
 • Cho phép bạn rút tiền nhiều lần hoặc vay tới 80% giá trị bảo hiểm cho các mục đích lớn như mua nhà, mua xe, đầu tư giáo dục cho con cái…
 • Bạn được quyền thay đổi phí bảo hiểm (tăng lên hoặc giảm xuống) mà không cần tham gia hợp đồng mới.

Nên tham gia bảo hiểm nhân thọ nào cho cả gia đình?

Bảo hiểm liên kết chung là sản phẩm có nhiều ưu điểm và quyền lợi vượt trội, đồng thời hợp đồng bảo hiểm rõ ràng, minh bạch với các khoản phí bảo hiểm, chi phí phải trả, quyền lợi bảo vệ và quyền lợi đầu tư giúp khách hàng nắm chắc thông tin sản phẩm mình tham gia. Hãy tìm hiểu ngay về sản phẩm này để có cơ hội tham gia một sản phẩm ưu việt hiện nay.

Đăng ký ngay

Đóng góp bài viết của bạn bằng cách gửi bài viết Tại Đây

TƯ VẤN Bảo hiểm nhân thọ

Đánh giá bài viết
Bảo hiểm liên kết chung - Bảo vệ toàn diện gia đình bạn
5 2

Bài viết có hữu ích không?

Không
MỞ TÀI KHOẢN TƯ VẤN VIÊN MIỄN PHÍ
Kết nối với khách hàng có nhu cầu chính xác


Bình luận

Hãy Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận

Nội quy : nhận xét có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu. Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần bị baned nick.

Gửi bình luận
bình luận
Sắp xếp : Mới nhất