avatart

khach

icon

Bảo hiểm liên kết chung - Bảo vệ toàn diện gia đình bạn

Kiến thức bảo hiểm nhân thọ

- 29/02/2024

0

Kiến thức bảo hiểm nhân thọ

29/02/2024

0

Với mệnh giá bảo vệ cao, tính linh hoạt của sản phẩm bảo hiểm liên kết chung, khách hàng có thể yên tâm trước các rủi ro khôn lường trong cuộc sống, đồng thời có thể nắm được sự vận động của dòng tiền thông qua các kết quả đầu tư.

Mục lục [Ẩn]

Hiện nay các sản phẩm bảo hiểm truyền thống đã quen thuộc với mục tiêu bảo vệ khách hàng trước các rủi ro bất ngờ trong cuộc sống thì bảo hiểm liên kết chung sẽ giúp bạn bổ sung 2 mục tiêu còn lại là tiết kiệm có kỷ luật và đầu tư hiệu quả, an toàn. Vậy bảo hiểm liên kết chung được hiểu như thế nào?

Bảo hiểm liên kết chung là gì?

Bảo hiểm liên kết chung (tiếng Anh là Universal Life Insurance) là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ mà phí bảo hiểm và quyền lợi bảo hiểm được tách bạch giữa phần bảo hiểm rủi ro và phần đầu tư. Bên mua bảo hiểm được linh hoạt trong việc xác định phí bảo hiểm và số tiền bảo hiểm theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm liên kết chung.

Tìm hiểu thêm: Bảo hiểm liên kết đầu tư và bảo hiểm hỗn hợp là gì, nó có mối quan hệ như thế nào mới bảo hiểm liên kết chung.

Đặc điểm của bảo hiểm liên kết chung

Căn cứ Điều 2, Thông Tư 52/2016/TT - BTC thì bảo hiểm liên kết chung có đặc điểm sau:

"1. Cơ cấu phí bảo hiểm và quyền lợi bảo hiểm được tách bạch giữa phần bảo hiểm rủi ro và phần đầu tư. Bên mua bảo hiểm được linh hoạt trong việc xác định phí bảo hiểm và số tiền bảo hiểm theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm.

2. Bên mua bảo hiểm được hưởng toàn bộ kết quả đầu tư từ quỹ liên kết chung của doanh nghiệp bảo hiểm nhưng không thấp hơn tỷ suất đầu tư tối thiểu được doanh nghiệp bảo hiểm cam kết tại hợp đồng bảo hiểm.

3. Doanh nghiệp bảo hiểm được hưởng các Khoản phí do bên mua bảo hiểm trả theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm".

Bảo hiểm liên kết chung thuộc nghiệp vụ bảo hiểm đầu tư. Đối với sản phẩm bảo hiểm liên kết chung, cơ cấu phí bảo hiểm của bạn sẽ được tách riêng:

 • Phần bảo hiểm rủi ro: Là khoản tiền dành cho quỹ rủi ro, bạn sẽ được bồi thường, thanh toán các chi phí trong trường hợp xảy ra rủi ro dẫn đến thương tật, thương tật toàn bộ vĩnh viễn hoặc tử vong.
 • Phần đầu tư: Đối với phần đầu tư, bạn có quyền được đóng thêm phí nhưng tổng sổ phí đóng thêm không được vượt quá mức phí quy định.

Bên mua bảo hiểm được hưởng toàn bộ kết quả đầu tư từ quỹ liên kết chung của doanh nghiệp bảo hiểm nhưng không thấp hơn lãi suất cam kết được ghi nhận trên hợp đồng bảo hiểm. Đồng thời, doanh nghiệp bảo hiểm được hưởng các khoản phí do bên mua bảo hiểm trả theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm.

Xem thêm bài viết “Phân biệt các loại hình bảo hiểm nhân thọ” để thấy sự khác nhau giữa bảo hiểm liên kết chung với các sản phẩm bảo hiểm khác.

bảo hiểm liên kết chung

 Bảo hiểm nhân thọ liên kết chung là gì?

Ngoài ra, khách hàng chú ý thêm về giá trị hoàn lại của hợp đồng bảo hiểm liên kết chung, giá trị hoàn lại được xác định là giá trị hợp đồng đó trong quỹ liên kết chung vào ngày hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm trừ đi phí hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm. Vậy nên, khách hàng luôn luôn theo dõi bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm thực tế để nắm được giá trị tài khoản hợp đồng của mình.

Quyền lợi bảo hiểm liên kết chung

Theo Thông Tư 52/2016/TT - BTC, quy định về quyền lợi bảo hiểm liên kết chung, cụ thể:

"1. Quyền lợi bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm liên kết chung bao gồm quyền lợi bảo hiểm rủi ro và quyền lợi đầu tư.

2. Quyền lợi bảo hiểm rủi ro:

a) Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thỏa thuận về quyền lợi bảo hiểm rủi ro nhưng phải bảo đảm số tiền bảo hiểm tối thiểu không thấp hơn 5 lần phí bảo hiểm định kỳ năm đầu đối với hợp đồng bảo hiểm đóng phí định kỳ hoặc không thấp hơn 125% số phí bảo hiểm đối với hợp đồng bảo hiểm đóng phí một lần.

b) Quy định về quyền lợi tối thiểu trong trường hợp tử vong không áp dụng đối với các Khoản phí bảo hiểm đóng thêm quy định tại Điều 7 Thông tư này.

c) Doanh nghiệp bảo hiểm có thể cung cấp sản phẩm bảo hiểm bổ trợ cho sản phẩm bảo hiểm liên kết chung. Phương thức đóng phí bảo hiểm cho các sản phẩm bảo hiểm bổ trợ sẽ do các bên thỏa thuận khi giao kết hợp đồng.

3. Quyền lợi đầu tư: Bên mua bảo hiểm được hưởng quyền lợi từ kết quả đầu tư của quỹ liên kết chung với tỷ suất đầu tư tối thiểu quy định tại hợp đồng bảo hiểm.

4. Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm có thể thỏa thuận về nội dung và phương thức chi trả quyền lợi bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này".

Với một hợp đồng cụ thể, khách hàng có thể xem quyền lợi bảo vệ ngay trên bảng minh họa với các quyền lợi tử vong, thương tật hoặc bệnh hiểm nghèo với số tiền bảo hiểm là bao nhiêu. Với quyền lợi đầu tư, khách hàng phải theo dõi báo cáo tài chính/công bố của công ty bảo hiểm hàng kỳ để nắm được lãi suất đầu tư thanh toán cho bên mua bảo hiểm.

Bạn có thể tham khảo thêm bài viết 10 quyền lợi khi tham gia bảo hiểm nhân thọ để hiểu thêm về những quyền lợi mình sẽ được hưởng khi tham gia bảo hiểm liên kết nói chung và những bảo hiểm nhân thọ khác nói riêng.

Các gói bảo hiểm liên kết chung thời hạn trên 10 năm

Các gói bảo hiểm liên kết chung thời hạn trên 10 năm

Những quy định của sản phẩm bảo hiểm liên kết chung

Khi có dự định tham gia bảo hiểm liên kết chung, khách hàng không nên bỏ qua những quy định sau để đảm bảo quyền lợi cho mình.

Các khoản phí mà bên mua bảo hiểm phải trả

Doanh nghiệp bảo hiểm chỉ được phép tính các loại phí được quy định dưới đây:

 • Phí ban đầu là toàn bộ các khoản tiền mà doanh nghiệp bảo hiểm được phép khấu trừ trước khi phí bảo hiểm được phân bổ vào quỹ liên kết chung.
 • Phí bảo hiểm rủi ro là khoản phí để chi trả quyền lợi bảo hiểm rủi ro theo cam kết tại hợp đồng bảo hiểm.
 • Phí quản lý hợp đồng bảo hiểm là khoản phí để bù đắp chi phí liên quan đến việc duy trì hợp đồng bảo hiểm và cung cấp thông tin liên quan đến hợp đồng bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm.
 • Phí quản lý quỹ được dùng để chi trả cho các hoạt động đầu tư và quản lý quỹ liên kết chung. Trong mọi trường hợp, tỷ suất đầu tư thanh toán cho bên mua bảo hiểm không thấp hơn tỷ suất đầu tư tối thiểu đã cam kết tại hợp đồng bảo hiểm.
 • Phí hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm là khoản phí tính cho khách hàng khi hủy bỏ hợp đồng trước ngày đáo hạn để bù đắp các khoản chi hợp lý có liên quan.
 • Các loại phí khác (nếu có) phải được Bộ Tài chính chấp thuận bằng văn bản.

Doanh nghiệp bảo hiểm phải tính toán chính xác, công bằng và hợp lý các khoản phí bảo hiểm liên kết chung, đảm bảo phù hợp với cơ sở kỹ thuật của sản phẩm đã được Bộ Tài chính phê chuẩn và thông báo cho bên mua bảo hiểm khi giao kết hợp đồng.

Hợp đồng bảo hiểm liên kết chung phải quy định rõ các khoản phí nói trên bao gồm cả các mức tối đa sẽ áp dụng cho bên mua bảo hiểm. Doanh nghiệp bảo hiểm phải công khai rõ ràng, đầy đủ các loại phí và mức tối đa áp dụng cho bên mua bảo hiểm trong các tài liệu giới thiệu và minh họa sản phẩm.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng và trong hạn mức tối đa đã được quy định tại hợp đồng bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm có thể thay đổi tỷ lệ các loại phí áp dụng sau khi thông báo và thỏa thuận với bên mua bảo hiểm bằng văn bản ít nhất 3 tháng trước thời điểm chính thức thay đổi.

Phí bảo hiểm đóng thêm

Ngoài phần phí bảo hiểm đã thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm, bên mua bảo hiểm có thể đóng thêm phí bảo hiểm để tham gia vào quỹ liên kết chung.

Toàn bộ phí bảo hiểm đóng thêm sẽ được đầu tư vào quỹ liên kết chung sau khi trừ đi một khoản phí ban đầu.

Trong mỗi năm hợp đồng, tổng số phí bảo hiểm đóng thêm không được vượt quá 5 lần mức phí bảo hiểm năm đầu đối với hợp đồng đóng phí định kỳ hoặc không quá 50% phí bảo hiểm lần đầu đối với hợp đồng đóng phí một lần.

Điều kiện đối với doanh nghiệp triển khai bảo hiểm liên kết chung

Theo Điều 4, Thông tư 52/2016/TT - BTC điều kiện bán bảo hiểm liên kết chung mà doanh nghiệp bảo hiểm cần đáp ứng bao gồm:

 • Biên khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm lớn hơn biên khả năng thanh toán tối thiểu 100 tỷ đồng.
 • Có hệ thống công nghệ thông tin phù hợp để quản lý và kiểm soát quỹ liên kết chung một cách thận trọng và hiệu quả.
 • Sản phẩm bảo hiểm liên kết chung được Bộ Tài chính phê chuẩn theo quy định.

Tìm hiểu luật bảo hiểm liên kết chung để đảm bảo quyền lợi khi tham gia

Tìm hiểu luật bảo hiểm liên kết chung để đảm bảo quyền lợi khi tham gia

Ngoài ra, căn cứ vào khoản 2 Điều 86 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP, điều kiện để đại lý bảo hiểm có thể bán bảo hiểm liên kết chung cụ thể như sau:

 • Không vi phạm quy định pháp luật về hoạt động đại lý bảo hiểm và quy tắc đạo đức nghề nghiệp đại lý của doanh nghiệp bảo hiểm.
 • Được doanh nghiệp bảo hiểm đào tạo và chứng nhận hoàn thành khóa học về sản phẩm bảo hiểm liên kết chung.
 • Có ít nhất 03 tháng kinh nghiệm hoạt động đại lý bảo hiểm hoặc đã có ít nhất 01 năm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm hoặc đã tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm.

Tỷ lệ hoa hồng của bảo hiểm liên kết chung

Căn cứ Điều 19, Thông tư 52/2016/TT - BTC hoa hồng bảo hiểm đối với sản phẩm bảo hiểm liên kết chung được thực hiện theo các quy định của pháp luật với tỷ lệ hoa hồng tối đa mà doanh nghiệp bảo hiểm được phép trả cho đại lý bảo hiểm đối với từng hợp đồng bảo hiểm theo bảng sau:

Đơn vị tính: %

Thời hạn hợp đồng

Tỷ lệ hoa hồng tối đa tính trên phí bảo hiểm

Phương thức nộp phí bảo hiểm định kỳ

Phương thức nộp phí 1 lần và phí đóng thêm

Năm hợp đồng thứ nhất

Năm hợp đồng thứ hai

Các năm hợp đồng tiếp theo

Từ 10 năm trở xuống

25

7

5

5

Trên 10 năm

40

10

10

7

 

Các gói bảo hiểm liên kết chung nổi bật hiện nay

VITA - Sống Tự Tin của Generali

 Với sản phẩm VITA - Sống Tự Tin, lãi suất đầu tư được Generali công bố tại từng thời điểm dựa trên lãi suất đầu tư thực tế từ Quỹ liên kết chung sau khi trừ đi Phí quản lý quỹ. Lãi suất đầu tư công bố không thấp hơn mức cam kết sau:

 • 4%/năm từ năm hợp đồng thứ nhất đến năm hợp đồng thứ 5
 • 3%/năm từ năm hợp đồng thứ 6 đến năm hợp đồng thứ 10
 • 2%/năm từ năm hợp đồng thứ 11 đến năm hợp đồng thứ 15
 • Từ năm hợp đồng thứ 16 trở đi, lãi suất cam kết tối thiểu là 1,5%/năm.

Ngoài quyền lợi đầu tư, khách hàng tham gia sản phẩm VITA - Sống Tự Tin của Generali còn nhận được quyền lợi bảo vệ: Quyền lợi tử vong/thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, quyền lợi tử vong/thương tật toàn bộ và vĩnh viễn do tai nạn (áp dụng đến khi người được bảo hiểm đạt 70 tuổi)...

An Phúc Trọn Đời Ưu Việt của AIA

Trong thời gian hợp đồng bảo hiểm An Phúc Trọn Đời còn hiệu lực, giá trị tài khoản sẽ được tính lãi hàng tháng theo mức lãi suất tích lũy tại từng thời điểm, nhưng sẽ không thấp hơn mức lãi suất cam kết tối thiểu mà AIA cam kết. Cụ thể:

 • Từ năm hợp đồng thứ nhất đến thứ hai lãi suất cam kết tối thiểu là 5%/năm
 • Từ năm hợp đồng thứ 3 đến năm hợp đồng thứ 4 là 4,5%/năm
 • Năm hợp đồng thứ 5 là 4%/năm
 • Năm hợp đồng thứ 6 là 3,5%/năm
 • Năm hợp đồng thứ 7 là 3%/năm
 • Năm hợp đồng thứ 8 là 2,5%/năm
 • Từ năm hợp đồng thứ 9 trở đi là 2%/năm

Lãi suất này sẽ được công bố hàng tháng trên trang thông tin điện tử của AIA. Ngoài ra, khách hàng vẫn được nhận đầy đủ các quyền lợi bảo hiểm như một sản phẩm bảo hiểm nhân thọ truyền thống như: Bảo hiểm tử vong và tàn tật toàn bộ và vĩnh viễn, có thể tăng 25% Số tiền bảo hiểm khi kết hôn hoặc sinh con, hỗ trợ tài chính nếu chẳng may khách hàng mắc bệnh ung thư, quyền lợi đáo hạn, thưởng duy trì hợp đồng...

>>> Để hiểu rõ hơn về sản phẩm và công ty, khách hàng có thể tìm hiểu thêm bảo hiểm nhân thọ AIA là gì và họ đang kinh doanh các lĩnh vực cụ thể nào để có thêm những thông tin hữu ích khi tham gia.

bao-hiem-lien-ket-chung-06

An Phúc Trọn Đời Ưu Việt của AIA là sản phẩm bảo hiểm liên kết chung

An Phát Trọn Đời của Bảo Việt Nhân Thọ

 Lãi suất của Quỹ liên kết chung sẽ được Bảo Việt Nhân thọ công bố vào cuối mỗi năm tài chính tại trang web chính thức của công ty. Bảo Việt Nhân Thọ cam kết chi trả lãi suất cho khách hàng trong suốt thời hạn hợp đồng không thấp hơn lãi suất cam kết tối thiểu là:

 • 5%/năm cho năm hợp đồng đầu tiên
 • 4,5%/năm cho năm hợp đồng thứ 2
 • 4%/năm từ năm hợp đồng thứ 3 đến năm hợp đồng thứ 4
 • 3,5%/năm cho năm hợp đồng thứ 5
 • 3%/năm từ năm hợp đồng thứ 6 đến năm hợp đồng thứ 10
 • Từ năm hợp đồng thứ 11 trở đi, lãi suất cam kết tối thiểu là 2%/năm.

Ngoài ra, khách hàng còn nhận được các quyền lợi như: Quyền lợi bảo hiểm tử vong, quyền lợi bảo hiểm thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn, quyền lợi bảo hiểm bệnh hiểm nghèo, quyền lựa chọn số tiền bảo hiểm tự động gia tăng 5% hàng năm...

Ngoài những sản phẩm bảo hiểm trên, bạn cũng có thể tham khảo thêm các sản phẩm bảo hiểm của Chubb Life như gói Kế hoạch Tài chính trọn đời, đây cũng là một trong những gói bảo hiểm liên kết chung được nhiều khách hàng đánh giá cao.

Khi tham gia bảo hiểm liên kết chung cần lưu ý gì?

- Cân đối quyền lợi bảo vệ và quyền lợi đầu tư để có phương án tham gia phù hợp

- Hiểu rõ về lãi suất cam kết:

 • Lãi suất cam kết không tính trên số phí bạn đóng vào hàng kỳ mà tính trên giá trị tài khoản hợp đồng của bạn
 • Nên nhìn lãi suất cam kết trong dài hạn, không nên so sánh mỗi năm đầu tiên.

- Đọc kỹ hợp đồng với các điều khoản sản phẩm, trong đó không nên bỏ qua các điều khoản về chi phí bị trừ trong suốt thời hạn hợp đồng, đặc biệt là những năm đầu tiên...

Xem thêm: 

Những điểm khác biệt của bảo hiểm liên kết đầu tư

Đầu tư sinh lời hiệu quả và an toàn thông qua bảo hiểm liên kết đơn vị, bạn đã thử chưa?

bao-hiem-lien-ket-chung-022 

Bảo hiểm liên kết chung và liên kết đơn vị có nhiều điểm khác biệt

Phân biệt bảo hiểm liên kết chung và bảo hiểm liên kết đơn vị

  Bảo hiểm liên kết chung Bảo hiểm liên kết đơn vị
Cơ cấu phí bảo hiểm

Phí bảo hiểm của cả 2 sản phẩm đều được tách riêng giữa phần bảo hiểm rủi ro và phần đầu tư. Khi đầu tư, người mua bảo hiểm lựa chọn Quỹ liên kết chung (với sản phẩm liên kết chung)/Các đơn vị quỹ (với sản phẩm liên kết đơn vị).

Ngoài phần phí bảo hiểm đã thoả thuận trước trong hợp đồng bảo hiểm, khách hàng có thể đóng thêm phí cho phần đầu tư. Tuy nhiên, tổng số phí bảo hiểm đóng thêm không được vượt quá mức quy định.

Loại quỹ đầu tư Quỹ liên kết chung Quỹ liên kết đơn vị
Quyền lợi được hưởng

- Khách hàng được thanh toán, bồi thường các chi phí nếu gặp rủi ro dẫn đến thương tật/thương tật vĩnh viễn/tử vong.

- Được nhận lãi suất đầu tư từ quỹ liên kết.

- Hỗ trợ người trẻ hình thành thói quen tiết kiệm sớm nhờ việc trích một phần thu nhập để tham gia vào các gói bảo hiểm.

Cách hưởng quyền lợi đầu tư

- Khách hàng không được lựa chọn quỹ đầu tư.

- Được hưởng toàn bộ kết quả đầu tư từ quỹ liên kết chung, lợi nhuận không thấp hơn lãi suất cam kết được ghi trong hợp đồng bảo hiểm.

- Khách hàng được lựa chọn quỹ đầu tư.

- Khách hàng được hưởng toàn bộ kết quả đầu tư, tuy nhiên cũng phải chịu mọi rủi ro từ những quỹ liên kết đơn vị đã lựa chọn. Rủi ro tương đương với khả năng sinh lời.

Những khoản phí người mua bảo hiểm phải chi trả

- Phí bảo hiểm cơ bản là khoản phí chi trả cho sản phẩm bảo hiểm nhân thọ chính (phần bảo hiểm).

- Phí bảo hiểm bổ trợ là khoản phí dành cho sản phẩm bảo hiểm bổ trợ (phần bảo hiểm).

- Phí bảo hiểm đóng thêm là khoản phí dành cho phần đầu tư.

Quy định về tổng số phí bảo hiểm đóng thêm (trong mỗi năm hợp đồng)

- Đóng phí định kỳ: Mức phí không được phép vượt quá 5 lần mức phí bảo hiểm năm đầu.

- Đóng phí 1 lần: Mức phí không vượt quá 50% phí bảo hiểm lần đầu.

- Đóng phí định kỳ: Mức phí không được phép vượt quá 10 lần mức phí bảo hiểm năm đầu.

- Đóng phí 1 lần: Mức phí không vượt quá 50% phí bảo hiểm lần đầu.

Tìm hiểu ngay về Bảo hiểm liên kết đơn vị - một sản phẩm thuộc dòng bảo hiểm liên kết đầu tư như bảo hiểm liên kết chung nhưng có sự khác biệt lớn.

Có nên mua bảo hiểm liên kết chung không?

Cuộc sống có nhiều rủi ro khó lường ảnh hưởng đến sức khoẻ, tài sản, tính mạng của bạn và gia đình. Việc đầu tư bảo hiểm liên kết chung sẽ giúp bạn giảm nhẹ gánh nặng tài chính, tăng sự chủ động ứng phó trước những tình huống bất ngờ ấy. Chính vì thế lý do nên mua bảo hiểm liên kết chung là:

 • Bảo hiểm liên kết chung là sản phẩm kết hợp giữa đầu tư và bảo vệ vừa giúp khách hàng gia tăng tài sản vừa đảm bảo chi trả tiền bảo hiểm khi gặp rủi ro trong cuộc sống như mắc bệnh hiểm nghèo, thương tật, tử vong do tai nạn giao thông, đột quỵ…
 • Phù hợp với những người là trụ cột tài chính, hoặc người có nhiều dự định lớn cần thực hiện trong tương lai như mua nhà, mua xe, đầu tư giáo dục cho con cái…
 • Đảm bảo sự minh bạch, chính xác, rõ ràng của công ty bảo hiểm và quỹ đầu tư mà công ty lựa chọn.
 • Cho phép bạn rút tiền nhiều lần hoặc vay tới 80% giá trị tài khoản cho các mục đích lớn như mua nhà, mua xe, đầu tư giáo dục cho con cái…
 • Bạn được quyền thay đổi phí bảo hiểm (tăng lên hoặc giảm xuống) mà không cần tham gia hợp đồng mới.

Hiện nay rất nhiều ngân hàng liên kết với các công ty bảo hiểm để phân phối các sản phẩm bảo hiểm, điển hình như ABBank liên kết cùng công ty bảo hiểm FWD cung cấp một số sản phẩm bảo hiểm như FWD Đón đầu thay đổi 3.0 một trong những sản phẩm bảo hiểm liên kết chung.

Bảo hiểm liên kết chung là sản phẩm có nhiều ưu điểm và quyền lợi vượt trội, đồng thời hợp đồng bảo hiểm rõ ràng, minh bạch với các khoản phí bảo hiểm, chi phí phải trả, quyền lợi bảo vệ và quyền lợi đầu tư giúp khách hàng nắm được thông tin sản phẩm mình tham gia. Hãy tìm hiểu ngay về sản phẩm này để có cơ hội tham gia một sản phẩm ưu việt hiện nay.

Đăng ký ngay


Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

4,5 (7 lượt)

4,5 (7 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn bảo hiểm nhân thọ

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *