avatart

khach

icon

Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam - Ngôi nhà chung của các doanh nghiệp bảo hiểm

Thị trường bảo hiểm

- 25/10/2019

0

Thị trường bảo hiểm

25/10/2019

0

Hơn 19 năm thành lập, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam luôn thể hiện mình là ngôi nhà chung đoàn kết và đáng tin cậy, là cầu nối giữa doanh nghiệp bảo hiểm với cơ quan quản lý cũng như giữa doanh nghiệp và khách hàng.

Mục lục [Ẩn]

Giới thiệu về Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam

Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (tên tiếng Anh: Insurance Association of Vietnam, viết tắt IAV) được thành lập vào ngày 25/12/1999. Đây là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các doanh nghiệp bảo hiểm, được thành lập một cách tự nguyện.

Mục đích của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam là để tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên. Hỗ trợ thúc đẩy hội viên hoạt động có hiệu quả để nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm, năng lực cạnh tranh, tạo sự phát triển lành mạnh, bền vững của thị trường bảo hiểm Việt Nam, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Hiệp hội phân ra 2 khối là khối Nhân thọ và Phi nhân thọ với 2 ban chấp hành riêng, Chủ tịch hiệp hội nhiệm kỳ IV (2015 - 2020) là ông Phan Kim Bằng (Phó Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (VNR).

Logo hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam

Logo hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam

Cơ cấu tổ chức của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam hiện tại như sau:

1. Đại hội.

2. Ban Chấp hành.

3. Ban Kiểm tra.

4. Cơ quan thường trực của Hiệp hội.

5. Văn phòng đại diện của Hiệp hội.

6. Pháp nhân trực thuộc Hiệp hội được thành lập để thực hiện mục tiêu nhiệm vụ của Hiệp hội. Việc thành lập và hoạt động của các pháp nhân trực thuộc Hiệp hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội.

Cơ quan thường trực

 • Cơ quan thường trực của Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam được đặt tại Thủ đô Hà Nội
 • Địa chỉ: Tầng 5, số 141 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.
 • Điện thoại: (84) 439 428 106
 • Fax: (84) 439 422 601
 • Email: hiephoibaohiem@iav.vn
 • Website chính thức của Hiệp hội: http://iav.vn/

Xem thêm: Quy định về điều kiện kinh doanh bảo hiểm nhân thọ

Nhiệm vụ và quyền hạn

Các quyền hạn nổi bật

 • Tổ chức hoạt động thông tin, tuyên truyền của Hiệp hội theo đúng mục đích, quy định của pháp luật; tiến hành thống kê nghiệp vụ bảo hiểm trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Hiệp hội.
 • Đại diện cho hội viên trong mối quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Hiệp hội.
 • Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Hiệp hội theo quy định của pháp luật.
 • Tham gia chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo đề nghị của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; cung cấp dịch vụ công về các vấn đề thuộc lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội, tổ chức đào tạo theo quy định của pháp luật.
 • Tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật, các chủ trương, chính sách, chiến lược, kế hoạch có liên quan đến nội dung hoạt động của Hiệp hội theo quy định của pháp luật. Kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với các vấn đề liên quan tới sự phát triển và lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội
 • Phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Hiệp hội. Thiết lập mối quan hệ với các cơ quan, đơn vị, tổ chức kinh tế và các đoàn thể có liên quan đến hoạt động của Hiệp hội.

Các nhiệm vụ cơ bản

 • Chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Hiệp hội theo Điều lệ đã được phê duyệt.
 • Không được lợi dụng hoạt động của Hiệp hội để làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội, đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống của dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.
 • Tập hợp, đoàn kết hội viên; tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích chung của Hiệp hội; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của Hiệp hội nhằm phát triển hoạt động của Hiệp hội, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.
 • Phổ biến kiến thức cho hội viên, hướng dẫn hội viên tuân thủ pháp luật, chế độ, chính sách của Nhà nước và Điều lệ, quy chế, quy định của Hiệp hội.
 • Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh bảo hiểm, thị trường bảo hiểm, đề xuất phương hướng hoạt động của ngành với cơ quan quản lý nhà nước.
 • Hòa giải tranh chấp, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Hiệp hội theo quy định của pháp luật.
 • Xây dựng và ban hành quy tắc đạo đức, xây dựng nguyên tắc chung về nội dung phối hợp hoạt động giữa các hội viên, quy chế tự quản phù hợp với quy định của pháp luật nhằm tạo lập môi trường cạnh tranh lành mạnh trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

Xem thêm: Danh sách các công ty bảo hiểm phi nhân thọ cập nhật mới nhất

Vai trò đối với ngành bảo hiểm

Trong gần 20 năm hoạt động của mình, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đã động viên, khích lệ các doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động, phát triển theo đúng Chiến lược phát triển thị trường Bảo hiểm Việt Nam.

Hiệp hội đã tổ chức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của công chúng về ý nghĩa, vai trò, tác dụng của bảo hiểm cũng như các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ.

Giữ vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp và cơ quan nhà nước khi tích cực tham gia đóng góp ý kiến, tư vấn phản biện các dự thảo văn bản pháp quy liên quan đến Luật và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn bản pháp quy liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm như Luật thuế, Luật Giao thông, Luật Hàng hải, Luật Du lịch, Bộ luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Phòng chống thiên tai…. Mục đích nhằm xây dựng môi trường pháp lý sát thực tiễn, góp phần thúc đẩy thị trường bảo hiểm phát triển lành mạnh.

Vai trò đối với ngành bảo hiểm

Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam là cầu nối giữa doanh nghiệp với khách hàng, giữa doanh nghiệp với cơ quan Nhà nước

Mang tiếng nói chung của cộng đồng doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ cũng như bảo hiểm phi nhân thọ tới các cơ quan có thẩm quyền để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong chính sách, cơ chế, thủ tục để thị trường bảo hiểm thuận lợi phát triển trong tương lai.

Tích cực cùng các doanh nghiệp bảo hiểm xây dựng nhiều sản phẩm bảo hiểm mới, trong đó có cả những sản phẩm bảo hiểm bắt buộc do Nhà nước ban hành như cháy nổ bắt buộc, trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Một số sản phẩm bảo hiểm là sự triển khai từ chính sách của nhà nước (bảo hiểm tín dụng xuất khẩu, bảo hiểm nông nghiệp). Các sản phẩm khác đảm bảo nhu cầu của thị trường và xã hội (đơn bảo hiểm xây dựng lắp đặt, quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm vật chất xe ô tô trình Bộ Tài chính ban hành).

Giúp các doanh nghiệp tổ chức hội thảo, tập huấn nghiệp vụ, cung cấp kiến thức pháp luật và quản trị điều hành doanh nghiệp bảo hiểm, tham gia biên soạn giáo trình đào tạo đại lý bảo hiểm phi nhân thọ, đại lý bảo hiểm nông nghiệp.

Tổ chức các khóa đào tạo về nghiệp vụ bảo hiểm, quản trị điều hành chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm, giám định bảo hiểm xe cơ giới, giám định bảo hiểm y tế, giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo hiểm.

Để hạn chế cạnh tranh không lành mạnh, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đã ban hành quy chế ứng xử giữa các doanh nghiệp bảo hiểm, quy chế xử lý đại lý vi phạm, chuẩn mực đạo đức đại lý bảo hiểm nhân thọ, cam kết của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đối với khách hàng, thỏa thuận hợp tác trong các nghiệp vụ bảo hiểm.

Đánh giá, phân tích thị trường, đưa ra những khuyến cáo, cảnh báo, xây dựng nội dung chương trình hợp tác và chương trình hoạt động chung hàng năm làm cơ sở để lãnh đạo doanh nghiệp bảo hiểm chấp thuận đưa vào chương trình hoạt động của Hiệp hội hàng năm.

Xem thêm: Những điều cần biết về hợp đồng bảo hiểm con người phi nhân thọ

Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam giữ vai trò quan trọng trong ngành bảo hiểm khi là cầu nối của doanh nghiệp với khách hàng và với cơ quan Nhà nước. Với những nỗ lực và đóng góp của mình, HHBHVN đã nhận được sự tin tưởng của các doanh nghiệp bảo hiểm cũng như của cơ quan quản lý và các tổ chức trong và ngoài nước.

Đăng ký ngay


Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

3 (2 lượt)

3 (2 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn miễn phí

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *