TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Người được bảo hiểm có thể thay đổi không?

Lê Thị Quyên & Tuyết Thanh 0 Kiến thức bảo hiểm nhân thọ

Trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, thông tin về người được bảo hiểm có thể thay đổi được không là thắc mắc của rất nhiều khách hàng.
  Mục lục [

  Ẩn

  ]

Người được bảo hiểm là gì?

Căn cứ Khoản 7, Điều 3, Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000 quy định như sau:

“7. Người được bảo hiểm là tổ chức, cá nhân có tài sản, trách nhiệm dân sự, tính mạng được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm. Người được bảo hiểm có thể đồng thời là người thụ hưởng”.

Trong hợp đồng bảo hiểm con người thì người được bảo hiểm là người mà tính mạng, sức khỏe của người đó là đối tượng của hợp đồng bảo hiểm. Thông tin về tên, tuổi, nghề nghiệp, giới tính, tình trạng sức khỏe của người được bảo hiểm được ghi trong trang hợp đồng.

Người được bảo hiểm có thể là người Việt Nam hoặc người nước ngoài (tùy theo quy định của từng công ty bảo hiểm). Nếu người được bảo hiểm là người nước ngoài thì thời hạn bảo hiểm sẽ ngắn hơn thời hạn của người đó được cư trú tại Việt Nam.

Người được bảo hiểm có thể thay đổi không?

Người được bảo hiểm có thể thay đổi không?

Người được bảo hiểm có thể thay đổi không?

Người được bảo hiểm không được thay đổi trong suốt thời hạn hợp đồng. Đó là quy định của các công ty bảo hiểm nhân thọ. Trong phần giải đáp các câu hỏi thường gặp của AIA có nêu rõ: “Khách hàng không thể thay đổi Người được bảo hiểm. Bởi vì trong một hợp đồng bảo hiểm, Người được bảo hiểm là cá nhân được công ty chấp thuận bảo hiểm. Sản phẩm bảo hiểm, số tiền bảo hiểm, thời hạn bảo hiểm, phí bảo hiểm cũng như các điều kiện khác (nếu có) đều được thẩm định và chấp thuận trên cơ sở thông tin về tuổi, sức khỏe, nghề nghiệp của chính người này.

Tuy nhiên, khách hàng có thể yêu cầu tham gia sản phẩm bổ sung cho những thành viên khác trong gia đình (hay nói cách khác là thêm người được bảo hiểm) khi hợp đồng bảo hiểm đang có hiệu lực”.

Về việc người được bảo hiểm không được thay đổi trong suốt thời hạn hợp đồng cũng được quy định trong bản quy tắc và điều khoản sản phẩm bảo hiểm.

Ví dụ:

- Trong bản quy tắc và điều khoản sản phẩm VITA - Sống Như Ý của Generali quy định như sau:

“Điều 9. Chuyển nhượng Hợp đồng bảo hiểm Bên mua bảo hiểm có thể yêu cầu chuyển nhượng Hợp đồng bảo hiểm bằng văn bản. Bên nhận chuyển nhượng cần đủ điều kiện để trở thành Bên mua bảo hiểm theo quy định của Hợp đồng bảo hiểm này. Đồng thời, Người được bảo hiểm không thay đổi”.

- Trong bản quy tắc và điều khoản sản phẩm An Phúc Trọn Đời Ưu Việt của AIA quy định như sau:

“22.4 Chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm: trong thời gian Người được bảo hiểm còn sống và Hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực, Bên mua bảo hiểm có thể chuyển nhượng toàn bộ Hợp đồng bảo hiểm này cho người khác bằng cách thông báo bằng văn bản cho Công ty với điều kiện người nhận chuyển nhượng đáp ứng các quy định theo điều 1.2 của Quy tắc và Điều khoản này. Sau khi việc chuyển nhượng được Công ty chấp thuận, người được chuyển nhượng sẽ trở thành Bên mua bảo hiểm mới và kế thừa mọi quyền lợi và nghĩa vụ đối với Hợp đồng bảo hiểm; tuy nhiên, Người được bảo hiểm vẫn không thay đổi.”.

Như vậy, trong hợp đồng bảo hiểm thì người được bảo hiểm không được thay đổi vì đó là người được công ty chấp thuận bảo hiểm. Công ty bảo hiểm sẽ dựa trên thông tin về tuổi, giới tính, nghề nghiệp… của người được bảo hiểm để xem xét có chấp thuận bảo hiểm hay không.

Người được bảo hiểm không được thay đổi trong suốt thời hạn hợp đồng

Người được bảo hiểm không được thay đổi trong suốt thời hạn hợp đồng

Có thể thay đổi đối tượng nào trong hợp đồng bảo hiểm?

Trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ thường có 3 chủ thể chính:

 • Bên mua bảo hiểm
 • Người được bảo hiểm
 • Người thụ hưởng

Trong đó, người được hiểm không được phép thay đổi trong suốt thời hạn hợp đồng. Khách hàng có thể thay đổi bên mua bảo và người thụ hưởng nếu đáp ứng được các điều kiện của công ty bảo hiểm tại thời điểm yêu cầu thay đổi.

Thay đổi bên mua bảo hiểm

Bên mua bảo hiểm là người thực hiện việc giao kết hợp đồng bảo hiểm với doanh nghiệp bảo hiểm và có trách nhiệm đóng phí bảo hiểm để duy trì hợp đồng. Việc thay đổi bên mua bảo hiểm khách hàng có thể tham khảo thông tin trong phần “Chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm” có trong bản quy tắc và điều khoản sản phẩm của công ty bảo hiểm.

Ví dụ:

- Trong bản quy tắc và điều khoản của sản phẩm An Phúc Hưng Thịnh Toàn Diện của Dai-ichi Life quy định như sau:

“Điều 18: CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM 

Trong thời gian hiệu lực của Hợp đồng bảo hiểm, Bên mua bảo hiểm có thể yêu cầu chuyển nhượng Hợp đồng bảo hiểm bằng cách thông báo bằng văn bản cho Dai-ichi Life Việt Nam. Người nhận chuyển nhượng phải có quyền lợi có thể được bảo hiểm với Người được bảo hiểm theo quy định tại Điều 2.2. Việc chuyển nhượng phải có sự đồng ý của Người được bảo hiểm hoặc cha, mẹ hay Người giám hộ hợp pháp của Người được bảo hiểm nếu Người được bảo hiểm dưới 18 tuổi, và chỉ có hiệu lực kể từ thời điểm Dai-ichi Life Việt Nam chấp thuận bằng văn bản.

Sau khi việc chuyển nhượng có hiệu lực:

 • Mọi quyền lợi và nghĩa vụ trong Hợp đồng bảo hiểm của Bên mua bảo hiểm trước đó sẽ chấm dứt;
 • Người nhận chuyển nhượng sẽ trở thành Bên mua bảo hiểm và có toàn bộ quyền lợi và nghĩa vụ đối với Hợp đồng bảo hiểm;
 • (Những) Người thụ hưởng do Bên mua bảo hiểm trước đó chỉ định sẽ tự động bị hủy bỏ

Dai-ichi Life Việt Nam không chịu trách nhiệm pháp lý liên quan đến việc chuyển nhượng này”.

- Trong bản quy tắc và điều khoản sản phẩm SUN-Sống Chủ Động của Sun Life quy định về việc chuyển nhượng hợp đồng như sau:

“16.10. Chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm 

Trong thời gian Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực và Người được bảo hiểm còn sống, Bên mua bảo hiểm có thể chuyển nhượng toàn bộ Hợp đồng bảo hiểm cho cá nhân khác (hoặc tổ chức khác trong trường hợp bảo hiểm nhóm) nếu việc chuyển nhượng phù hợp quy định tại Luật Kinh doanh Bảo hiểm, bên nhận chuyển nhượng phải đáp ứng yêu cầu về mối quan hệ có thể được bảo hiểm và đáp ứng các quy định của pháp luật liên quan tại thời điểm chuyển nhượng.

Việc chuyển nhượng Hợp đồng bảo hiểm chỉ có hiệu lực khi Bên mua bảo hiểm thông báo yêu cầu chuyển nhượng bằng văn bản và được Công ty chấp thuận và xác nhận việc chuyển nhượng đó bằng văn bản với điều kiện bên được chuyển nhượng thỏa mãn các yêu cầu của Quy tắc và Điều khoản sản phẩm tham gia và các quy định pháp luật liên quan.

Khi việc chuyển nhượng có hiệu lực, bên được chuyển nhượng sẽ có toàn bộ quyền lợi và nghĩa vụ của Bên mua bảo hiểm đối với Hợp đồng bảo hiểm. Tuy nhiên, Người được bảo hiểm (hoặc thành viên được bảo hiểm trong trường hợp bảo hiểm nhóm) của Hợp đồng bảo hiểm sẽ không thay đổi.

Công ty không chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của việc chuyển nhượng giữa Bên mua bảo hiểm và bên được chuyển nhượng”.

Như vậy, có thể thay đổi bên mua bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm mới (người nhận chuyển nhượng hợp đồng) phải có mối quan hệ có thể được bảo hiểm với người được bảo hiểm và đáp ứng điều kiện trở thành bên mua bảo hiểm theo quy định của công ty bảo hiểm.

Có thể thay đổi bên mua bảo hiểm

Có thể thay đổi bên mua bảo hiểm

Thay đổi người thụ hưởng

Người thụ hưởng là người được bên mua bảo hiểm chỉ định để nhận tiền bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm con người. Việc thay đổi người thụ hưởng cũng được quy định trong bản quy tắc và điều khoản của sản phẩm bảo hiểm mà khách hàng tham gia.

Ví dụ:

- Trong bản quy tắc và điều khoản sản phẩm bảo hiểm FWD Cả Nhà Vui Khỏe quy định như sau:

“9.4. Người thụ hưởng là bất kỳ cá nhân nào được Bên mua bảo hiểm chỉ định (với sự đồng ý của Người được bảo hiểm chính còn lại) trong Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm để nhận quyền lợi bảo hiểm theo các điều khoản và điều kiện bảo hiểm này. Theo Quy tắc và điều khoản này, (những) Người thụ hưởng được chỉ định trong Hợp đồng bảo hiểm phải có quyền lợi có thể được bảo hiểm đối với Người được bảo hiểm chính. Bên mua bảo hiểm có quyền thay đổi Người thụ hưởng trong thời gian Hợp đồng có hiệu lực sau khi thông báo cho Công ty bằng văn bản và được sự đồng ý bằng văn bản của Người được bảo hiểm chính còn lại”.

Có thể thay đổi người thụ hưởng bất cứ lúc nào

Có thể thay đổi người thụ hưởng bất cứ lúc nào

- Trong bản quy tắc và điều khoản sản phẩm bảo hiểm An Khang Tài Lộc của Hanwha Life quy định về việc chỉ định và thay đổi người thụ hưởng như sau:

“18.6 Chỉ định và thay đổi Người thụ hưởng

a) Bên mua bảo hiểm có quyền chỉ định một hoặc nhiều Người thụ hưởng với sự đồng ý của người được bảo hiểm hoặc đại diện hợp pháp của Người được bảo hiểm để nhận Quyền lợi bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm này. Bên mua bảo hiểm có thể quy định cụ thể tỷ lệ thụ hưởng mà mỗi Người thụ hưởng được hưởng. Nếu Bên mua bảo hiểm không quy định cụ thể thì tất cả những Người thụ hưởng sẽ nhận một tỷ lệ bằng nhau.

b) Vào bất cứ lúc nào trong Thời hạn hiệu lực của Hợp đồng bảo hiểm, Bên mua bảo hiểm có quyền yêu cầu Hanwha Life Việt Nam thay đổi Người thụ hưởng hoặc tỷ lệ thụ hưởng của Người thụ hưởng với sự đồng ý của Người được bảo hiểm hoặc đại diện hợp pháp của người được bảo hiểm. Việc thay đổi chỉ có hiệu lực sau khi Hanwha Life Việt Nam chấp thuận bằng văn bản.

c) Hanwha Life Việt Nam sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến việc chỉ định hay thay đổi Người thụ hưởng, trừ trường hợp do lỗi của Hanwha Life Việt Nam”.

Trong thời hạn hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm, bên mua bảo hiểm có thể thay đổi người thụ hưởng bất cứ lúc nào nếu được sự đồng ý của người được bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm phải thông báo cho công ty bằng văn bản. Việc thay đổi này chính thức có hiệu lực khi công ty bảo hiểm chấp thuận bằng văn bản.

Như vậy, người được bảo hiểm không thể thay đổi trong một hợp đồng bảo hiểm. Khách hàng chỉ được thay đổi bên mua bảo hiểm, người thụ hưởng nếu được sự chấp thuận bằng văn bản của công ty bảo hiểm.

Đóng góp bài viết của bạn bằng cách gửi bài viết Tại Đây

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Đánh giá bài viết
Người được bảo hiểm có thể thay đổi không?
0 0

Bài viết có hữu ích không?

Không
MỞ TÀI KHOẢN TƯ VẤN VIÊN MIỄN PHÍ
Kết nối với khách hàng có nhu cầu chính xác


Bình luận

Hãy Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận

Nội quy : nhận xét có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu. Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần bị baned nick.

Gửi bình luận
bình luận
Sắp xếp : Mới nhất