avatart

khach

icon

Chi tiết quyền lợi bảo hiểm nhân thọ Chubb Life tốt nhất cho khách hàng

Kiến thức bảo hiểm nhân thọ

- 23/09/2022

0

Kiến thức bảo hiểm nhân thọ

23/09/2022

0

Khi lựa chọn tham gia một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ nói chung hay hợp đồng bảo hiểm nhân thọ Chubb Life nói riêng, chắc chắn khách hàng sẽ quan tâm đặc biệt đến quyền lợi bảo hiểm. Vậy cụ thể, chi tiết quyền lợi bảo hiểm nhân thọ Chubb Life như thế nào?

Mục lục [Ẩn]

Quyền lợi bảo hiểm Chubb Life

Chubb Life Việt Nam nổi tiếng với những sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có nhiều quyền lợi nổi bật cho các kế hoạch trong tương lai của người tham gia. Đặc biệt, quyền lợi của các sản phẩm chính và sản phẩm bổ trợ cũng có nhiều sự khác biệt.

Quyền lợi bảo hiểm Chubb Life - Sản phẩm chính

Sở hữu hệ thống nhiều sản phẩm chính đa dạng, Chubb Life Việt Nam cũng như những doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ khác đều đem đến những quyền lợi cơ bản toàn diện và ưu việt:

 • Quyền lợi bảo vệ lớn trước những rủi ro trong cuộc sống về tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn, nhiều bệnh nan y,… Nếu người được bảo hiểm không may gặp phải một trong những rủi ro trong thời hạn bảo hiểm Chubb Life có trách nhiệm chi trả một số tiền bảo hiểm theo đúng quy định trong hợp đồng để thanh toán chi phí cho những rủi ro đã xảy ra, giúp cho gia đình và người thân của người được bảo hiểm ổn định cuộc sống tốt hơn.
 • Quyền lợi hiệu quả đầu tư hết sức linh hoạt sao cho đem đến lợi nhuận cao nhất từ quỹ liên kết chung.
 • Dành quyền lợi tiền mặt hoặc quyền lợi học vấn cho con cái, đây được coi là một khoản tiết kiệm cho riêng việc học tập của con để cả gia đình an tâm về vấn đề tài chính cho con học hành.
 • Quyền lợi hưu trí giúp bảo vệ toàn diện cho người tham gia tới tận tuổi 90 trước những rủi ro về bệnh nan y và hỗ trợ điều trị bệnh nan y. Ngoài ra, còn có những quyền lợi khác về tài chính.

Trên thực tế, không phải sản phẩm bảo hiểm nào của Chubb Life cũng sở hữu toàn bộ các quyền lợi bảo hiểm đã được giới thiệu trên đây. Vì vậy, khách hàng cần dựa trên nhu cầu cũng như khả năng tài chính của bản thân để lựa chọn gói bảo hiểm phù hợp.

Chubb Life đem đến nhiều quyền lợi tuyệt vời cho khách hàng

Chubb Life đem đến nhiều quyền lợi tuyệt vời cho khách hàng

Tham khảo quyền lợi bảo hiểm cụ thể của một vài sản phẩm bảo hiểm nhân thọ Chubb Life:

Quyền lợi sản phẩm Kế Hoạch Tài Chính Tương Lai

 • Được linh hoạt lựa chọn quyền lợi bảo hiểm với một trong ba gói: Quyền lợi 25 (tuổi tham gia từ 1 tháng tuổi đến 10 tuổi), quyền lợi 65 (tuổi tham gia từ 1 tháng tuổi đến 17 tuổi), quyền lợi 99 (tuổi tham gia từ 1 tháng tuổi đến 65 tuổi).
 • Người tham gia bảo hiểm được hưởng quyền lợi bảo hiểm cơ bản để bảo vệ trước rủi ro tử vong với lựa chọn A hoặc lựa chọn B.
 • Được chi trả quyền lợi đáo hạn trị giá 100% giá trị tài khoản hợp đồng.
 • Quyền lợi bảo hiểm theo mức độ nan y đối với từng mốc tuổi của người được bảo hiểm.
 • Được hưởng các quyền lợi bảo hiểm thương tật toàn bộ vĩnh viễn, quyền lợi bảo hiểm tử vong/tàn tật do tai nạn mở rộng, quyền lợi bảo hiểm hỗ trợ nằm viện mở rộng.
 • Được chi trả quyền lợi duy trì hợp đồng trị giá 10% tổng các khoản lãi đã tính cho giá trị tài khoản hợp đồng mỗi 4 năm trước đó.
 • Quyền lợi duy trì hợp đồng đặc biệt với mức 20%/50% phí bảo hiểm cơ bản của quyền lợi bảo hiểm cơ bản tại cuối năm hợp đồng đầu tiên được chi trả vào cuối năm hợp đồng thứ 10/20.
 • Được chi trả quyền lợi tuổi vàng trị giá 50% tổng phí bảo hiểm rủi ro đã khấu trừ quyền lợi bảo hiểm cơ bản khi người được bảo hiểm đạt 75 tuổi bảo hiểm. Khoản này được tích luỹ vào giá trị tài khoản cơ bản.

Kế hoạch Tài chính dành cho cá nhân với Quyền lợi Bảo hiểm Bệnh Nan Y:

 • Được hưởng quyền lợi bảo hiểm bệnh nan y cho khách hàng tới 75 tuổi:
  • Với quyền lợi bảo hiểm bệnh nan y giai đoạn sớm, người được bảo hiểm nhận chi trả 25% mệnh giá sản phẩm (tối đa 500 triệu đồng) cho mỗi bệnh nan y giai đoạn sớm, chi trả tối đa 2 bệnh nan y giai đoạn sớm.
  • Với quyền lợi bảo hiểm bệnh nan y giai đoạn muộn, người được bảo hiểm nhận chi trả 50% mệnh giá sản phẩm (trừ số tiền bảo hiểm đã chi trả cho quyền lợi bảo hiểm bệnh nan y giai đoạn sớm, nếu có.
 • Hưởng quyền lợi bảo hiểm tử vong (đến 99 tuổi) và quyền lợi bảo hiểm thương tật toàn bộ vĩnh viễn (đến 75 tuổi) với lựa chọn A hoặc lựa chọn B:
  • Lựa chọn A: Tổng giá trị lớn nhất của giá trị tài khoản cơ bản/mệnh giá sản phẩm và giá trị tài khoản tích luỹ.
  • Lựa chọn B: Tổng của mệnh giá sản phẩm và giá trị tài khoản hợp đồng; tổng của giá trị lớn nhất của giá trị tài khoản cơ bản/mệnh giá sản phẩm và giá trị tài khoản tích luỹ.
 • Quyền lợi bảo hiểm tử vong do tai nạn cho khách hàng trước 70 tuổi sẽ được Chubb Life chi trả quyền lợi bảo hiểm tử vong và 50% mệnh giá sản phẩm.
 • Ngoài ra, sản phẩm bảo hiểm này còn có thêm các quyền lợi khác như: Quyền lợi duy trì hợp đồng, quyền lợi tuổi vàng, quyền lợi đầu tư, quyền lợi đáo hạn và quyền lợi rút một phần giá trị tài khoản hợp đồng.

Quyền lợi của sản phẩm Kế hoạch Tài chính Trọn đời - Quyền lợi Cao niên Toàn diện

 • Được chi trả quyền lợi tuổi vàng bằng một khoản giá trị 50% tổng phí bảo hiểm rủi ro đã khấu trừ tính từ ngày hiệu lực hợp đồng bảo hiểm vào ngày đáo niên ngay sau ngày sinh nhật 90 của người được bảo hiểm, khoản thưởng này được tích luỹ và giá trị tài khoản hợp đồng.
 • Bên mua bảo hiểm được nhận 50% phí bảo hiểm cơ bản được ghi nhận trên trang thông tin chi tiết của hợp đồng bảo hiểm vào ngày đáo niên năm hợp đồng thứ 5 và mỗi 5 năm hợp đồng sau đó. Số thưởng này cũng tích luỹ vào giá trị tài khoản hợp đồng.
 • Bên mua bảo hiểm nhận chi trả 100% giá trị tài khoản hợp đồng cho quyền lợi đáo hạn.
 • Trường hợp người được bảo hiểm bị chẩn đoán mắc bệnh nan y trước 90 tuổi sẽ được nhận quyền lợi bảo hiểm bệnh nan y có giá trị 10% mệnh giá sản phẩm.
 • Ngoài quyền lợi bảo hiểm bệnh nan y, người được bảo hiểm sẽ được chi trả thêm 2% mệnh giá sản phẩm cho quyền lợi bảo hiểm hỗ trợ điều trị bệnh nan y.
 • Người được bảo hiểm cũng nhận được quyền lợi bảo hiểm tử vong (đến 99 tuổi) hoặc quyền lợi bảo hiểm thương tật toàn bộ vĩnh viễn (đến 75 tuổi) với số tiền bảo hiểm là giá trị lớn nhất của tổng số phí bảo hiểm đã đóng trừ số tiền người mua bảo hiểm đã rút từ giá trị tài khoản hợp đồng (nếu có); hoặc giá trị tài khoản hợp đồng; hoặc số tiền bằng mệnh giá sản phẩm trừ số tiền bảo hiểm đã chi trả (nếu có).
 • Ngoài ra, bên mua bảo hiểm còn được hưởng thêm quyền lợi đầu tư và quyền lợi rút một phần giá trị tài khoản hợp đồng.

Quyền lợi bảo hiểm Chubb Life - Sản phẩm bổ trợ

Sản phẩm bảo hiểm bổ trợ không được bán riêng lẻ mà sẽ bán kèm với sản phẩm chính. Khi tham gia sản phẩm bổ trợ, khách hàng sẽ được gia tăng quyền lợi bảo hiểm chuyên sâu hơn. Cụ thể, những sản phẩm bảo hiểm bổ trợ của Chubb Life sẽ có những quyền lợi như sau:

Quyền lợi bảo hiểm Chăm sóc Sức khỏe - Chubb Care

Với chương trình điều trị nội trú

 • Giới hạn số tiền bảo hiểm tối đa cho mỗi năm hợp đồng từ 100 triệu - 1 tỷ đồng.
 • Giới hạn số tiền chi trả tối đa cho mỗi đợt điều trị: Điều trị có phẫu thuật (từ 40 triệu - 400 triệu đồng) và điều trị không phẫu thuật (từ 20 triệu - 200 triệu đồng).
 • Chi phí giường điều trị:
  • Chi phí giường điều trị (tối đa 60 ngày/năm hợp đồng) với mức từ 500.000 đồng - 5 triệu đồng/ngày nằm viện.
  • Chi phí giường điều trị ở khoa hồi sức tích cực (tối đa 60 ngày/năm hợp đồng) với mức từ 1 triệu đồng - 10 triệu đồng/ngày nằm viện.
  • Chi phí phẫu thuật được hưởng mức từ 10 triệu - 100 triệu đồng/đợt điều trị.
  • Chi phí điều trị trước nhập viện/sau khi xuất viện sẽ từ 5 triệu - 50 triệu đồng/điều trị.
  • Chi phí điều trị phục hồi chức năng do bệnh nghề nghiệp và vật lý trị liệu từ 1 triệu - 10 triệu đồng/năm hợp đồng.
  • Chi phí điều trị lọc máu - chạy thận nhân tạo được hưởng mức 10 triệu - 100 triệu đồng/năm hợp đồng.
  • Ngoài ra, các chi phí điều trị nội trúc khác và chi phí điều trị ung thư sẽ được trả theo chi phí thực tế.

Bên cạnh quyền lợi điều trị nội trú, sản phẩm bảo hiểm Chăm sóc Sức khỏe - Chubb Care còn còn thêm các lựa chọn là quyền lợi điều trị ngoại trú và quyền lợi điều trị nha khoa.

Quyền lợi điều trị nội trú chi trả chi phí giường bệnh

Quyền lợi điều trị nội trú chi trả chi phí giường bệnh

Quyền lợi bảo hiểm hỗ trợ điều trị ung thư C Care

 • Trường hợp người được bảo hiểm bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư biểu mô tại chỗ (giai đoạn sớm) sẽ được chi trả 50% mệnh giá sản phẩm (tối đa 500 triệu đồng).
 • Trường hợp người được bảo hiểm bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư đe dọa đến tính mạng (giai đoạn muộn) sẽ được chi trả số tiền bảo hiểm tối đa trị giá 100% mệnh giá sản phẩm.

Quyền lợi bảo hiểm 3 bệnh nan y phổ biến - Chubb Share

Được chi trả 100% mệnh giá sản phẩm nếu người được bảo hiểm bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư đe dọa đến tính mạng, bệnh đột quỵ hoặc bệnh nhồi máu cơ tim.

Quyền lợi bảo hiểm tai nạn cá nhân mở rộng - Chubb Pro

 • Giá trị bảo vệ lên đến 300% mệnh giá sản phẩm.
 • Thủ tục tham gia đơn giản và miễn khám sức khoẻ.
 • Phí bảo hiểm cạnh tranh, cực kỳ hợp lý, chỉ từ 600 đồng/ngày.

Miễn khám sức khoẻ

Tham gia sản phẩm này mà được miễn thẩm định sức khoẻ

Quy trình giải quyết quyền lợi bảo hiểm Chubb Life

Chuẩn bị hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm Chubb Life

Đối với trường hợp sự kiện bảo hiểm hỗ trợ nằm viện và thương tật do tai nạn

 • Bằng chứng hợp pháp về sự kiện bảo hiểm xảy ra:
  • Giấy chứng tử
  • Biên bản tai nạn
  • Hồ sơ y tế
  • Biên bản giám định thương tật
  • Bản gốc/bản sao công chứng các hoá đơn tài chính (chi phí nằm viện, bản kê chi phí nằm viện)
  • Giấy xác nhận điều trị tại khoa hồi sức tích cực
  • Những tài liệu khác được yêu cầu
 • Biên bản Thư chấp nhận/uỷ quyền cho Chubb Life thu thập thông tin có xác nhận của chính quyền địa phương
 • Khai thông tin trong Phiếu yêu cầu thanh toán quyền lợi bảo hiểm
 • Điền hồ sơ trực tuyến trên Trang Thông Tin Hợp Đồng Bảo Hiểm của Chubb Life Việt Nam
 • Bằng chứng hợp pháp với quyền nhận tiền bảo hiểm:
  • Giấy uỷ quyền
  • Bản sao các loại giấy tờ chứng minh nhân thân hoặc chứng minh các mối quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng, cấp dưỡng
 • Hợp đồng bảo hiểm, các bản phục lục, các bản đính kèm và các tài liệu đưa vào tham chiếu (nếu có)

Đối với trường hợp yêu cầu thanh toán sự kiện bảo hiểm tử vong

 • Bản sao công chứng Giấy chứng tử/Trích lục Khai tử của người được bảo hiểm do chính quyền địa phương cung cấp
 • Bảo sao công chứng hộ khẩu xoá tử của người được bảo hiểm
 • Hợp đồng bảo hiểm
 • Trường hợp người được bảo hiểm tử vong do tai nạn:
  • Bản chính/bản sao công chứng Biên bản kết luật điều tra nguyên nhân tử vong do cơ quan chính quyền có thẩm quyền lập
  • Bản chính/bản sao công chứng Biên bản khám nghiệm tử thi do cơ quan chính quyền lập
  • Những chứng từ y tế trong quá trình điều trị sau khi bị tai nạn do bệnh viện cung cấp: Bản chính/bản sao công chứng Tóm tắt bệnh án, Giấy ra viện, Đơn thuốc, Hoá đơn,…)
 • Trường hợp người được bảo hiểm tử vong do bệnh lý, cần cung cấp: Bản chính/bản sao công chứng Tóm tắt bệnh án/Giấy ra viện/Các chứng từ y tế của tất cả các khám, chữa bệnh nội trú/ngoại trú của người được bảo hiểm

Đối với trường hợp yêu cầu thanh toán sự kiện bảo hiểm thương tật toàn bộ vĩnh viễn

 • Bản chính/bản sao kết quả Giám định Y khoa do Hội đồng Giám định Y khoa trung ương/tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương nơi người bị thương tật đang cư trú làm sau 6 tháng kể từ ngày bị thương tật
 • Trường hợp người được bảo hiểm bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn, phải bổ sung thêm các giấy tờ:
  • Bản chính/bản sao công chứng Biên bản kết luận điều tra vụ tai nạn do cơ quan có thẩm quyền lập
  • Những chứng từ y tế trong quá trình điều trị sau khi bị tai nạn, do bệnh viện cung cấp: Bản chính/bản sao công chứng Tóm tắt Bệnh án/Giấy ra viện/Đơn thuốc/Hoá đơn,…
 • Trường hợp người được bảo hiểm bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn do bệnh cần một trong các giấy tờ sau: Bản chính/bản sao công chứng Tóm tắt bệnh án/Giấy ra viện/Các chứng từ y tế cho tất cả lần khám, chữa bệnh điều trị nội trú/ngoại trú của người được bảo hiểm do bệnh viện cung cấp

Đối với trường hợp yêu cầu thanh toán sự kiện bảo hiểm do tai nạn (chấn thương xương khớp, chấn thương nội tạng, bỏng, tàn tật)

 • Bản chính/bản sao công chứng Biên bản kết luận điều tra vụ tai nạn/Bản tường trình tai nạn có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
 • Phim, kết quả chụp X-quang, CT scan (hình ảnh chụp cắt lớp vi tính), MRI (chụp cộng hưởng từ hạt nhân)
 • Những chứng từ y tế trong quá trình điều trị sau khi tai nạn do bệnh viện cung cấp: Bản chính/bản sao công chứng Tóm tắt bệnh án/Giấy ra viện/Hoá đơn/Đơn thuốc…)

Đối với trường hợp yêu cầu thanh toán bảo hiểm hỗ trợ nằm viện

 • Những chứng từ y tế liên quan đến đợt nằm viện nội trú: Bản chính/bản sao chứng thực Giấy ra viện, Giấy chứng nhận phẫu thuật (khi người được bảo hiểm có thực hiện phẫu thuật), Hoá đơn thanh toán viện phí/Bảng kê chi phí nằm viện và các kết quả nội soi, xét nghiệm, siêu âm
 • Nếu Chubb Life cần làm rõ thêm tiền sử bệnh/quá trình điều trị của người được bảo hiểm, sẽ có thể yêu cầu nộp bổ sung Tóm tắt Bệnh án toàn bộ quá trình điều trị ở tất cả những bệnh viện mà người được bảo hiểm đã nằm viện.

Đối với trường hợp yêu cầu thanh toán sự kiện bảo hiểm bệnh nan y/bệnh hiểm nghèo/bệnh ung thư

Những chứng từ y tế liên quan đến chẩn đoán bệnh nan y/bệnh hiểm nghèo/bệnh ung thư cũng như các đợt nằm viện nội trú cần có bản gốc/bản sao chứng thực của các giấy tờ:

 • Giấy ra viện
 • Giấy chứng nhận phẫu thuật (khi người được bảo hiểm thực hiện phẫu thuật)
 • Kết quả sinh thiết/Giải phẫu bệnh
 • Tóm tắt bệnh án toàn bộ quá trình khám/điều trị/nằm viện
 • Kết quả nội soi, siêu âm, xét nghiệm
 • Hoá đơn thanh toán viện phí hoặc bảng kê chi phí nằm viện

Đối với trường hợp yêu cầu thanh toán trước một phần khi xảy ra sự kiện bảo hiểm tử vong

 • Giấy xác nhận người được bảo hiểm có tiên lượng tử vong trong thời hạn 12 tháng của bác sĩ điều trị ở 1 cơ sở y tế có thẩm quyền cung cấp

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ giải quyết quyền lợi bảo hiểm nhân thọ Chubb Life

Nhằm tạo điều kiện cho khách hàng dễ dàng yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm, Chubb Life đã cung cấp 4 cách nộp yêu cầu:

 • Cách 1: Nộp hồ sơ bảo hiểm trực tuyến đơn giản và chính xác qua Trang Thông Tin Hợp Đồng Bảo Hiểm của Chubb Life Việt Nam
 • Cách 2: Nộp cho đại lý kinh doanh đang phục vụ khách hàng và đại lý bảo hiểm thu phí
 • Cách 3: Nộp trực tiếp tại văn phòng giao dịch Chubb Life trên toàn quốc
 • Cách 4: Liên hệ tới tổng đài chăm sóc khách hàng của Chubb Life qua số *8123 hoặc (028) 3827 8123 hoặc qua email: chubblife.vietnam@chubb.com để được hướng dẫn chi tiết.

Thời hạn nộp yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm là bao lâu?

 • Trong vòng 24 tháng kể từ ngày người được bảo hiểm tử vong
 • Trong vòng 12 tháng kể từ ngày người được bảo hiểm bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn
 • Trong vòng 12 tháng kể từ ngày người được bảo hiểm chẩn đoán xác định mắc bệnh nan y/bệnh ung thư.
 • Trong vòng 12 tháng kề từ ngày người được bảo hiểm xuất viện hoặc kể từ ngày bác sĩ chẩn đoán xác nhận người được bảo hiểm bị tổn thương khớp, xương, dây chằng hoặc bị gãy xương.

Thời hạn giải quyết quyền lợi bảo hiểm

Theo quy định, Chubb Life Việt Nam thực hiện giải quyết quyền lợi cho người được bảo hiểm trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được tài liệu đầy đủ và hợp lệ.

Những lưu ý khi yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm Chubb Life

Khi gửi hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm Chubb Life, người được bảo hiểm cần chú ý những điểm sau:

 • Người trực tiếp yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm phải là người được bảo hiểm, bên mua bảo hiểm, người đại diện thừa kế của khách hàng theo pháp luật hoặc người được uỷ quyền theo pháp luật.
 • Các thông tin khách hàng khai trong hồ sơ bảo hiểm cần minh bạch, chính xác và rõ ràng.
 • Trường hợp thiếu dữ liệu xác minh, khách hàng có thể được yêu cầu cung cấp thêm các giấy tờ bổ sung.

Chubb Life đem đến cho khách hàng những quyền lợi nổi bật để giúp khách hàng an tâm tận hưởng cuộc sống tốt đẹp hơn. Nếu bạn đang phân vân tìm hiểu về những gói bảo hiểm tốt với quyền lợi bảo hiểm ưu việt thì không nên bỏ qua các sản phẩm của Chubb Life.


Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

(0 lượt)

(0 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn miễn phí

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *