avatart

khach

icon

Doanh nghiệp cần biết gì về bảo hiểm cháy nổ Liberty?

Bảo hiểm phi nhân thọ

- 30/08/2019

0

Bảo hiểm phi nhân thọ

30/08/2019

0

Bảo hiểm cháy nổ Liberty được công ty ra mắt nhằm giúp doanh nghiệp bảo đảm được tài sản của mình, cũng như làm giảm nguy cơ thiệt hại khi có hỏa hoạn và các rủi ro liên quan xảy ra.

Mục lục [Ẩn]

Tìm hiểu về bảo hiểm cháy nổ Liberty

Bảo hiểm cháy nổ Liberty có tên đầy đủ là bảo hiểm cháy và các rủi ro đặc biệt. Đây là gói sản phẩm nằm trong bảo hiểm tài sản được công ty bảo hiểm phi nhân thọ Liberty cung ứng cho khách hàng là doanh nghiệp nhằm bồi thường cho những thiệt hại vật chất ngẫu nhiên, bất ngờ, không lường trước được đối với tài sản được bảo hiểm, gây ra bởi các rủi ro như: Cháy, nổ, thiên tai, hành động ác ý, đâm, va, rò rỉ nước…

Quyền lợi khi tham gia bảo hiểm cháy nổ

Để có được quyền lợi của bảo hiểm cháy nổ và rủi ro đặc biệt khi xảy ra sự cố, khách hàng cần nắm rõ trách nhiệm và quy tắc sửa chữa, thay thế như sau:

Trách nhiệm của người được bảo hiểm:

Khi Người được Bảo hiểm nhận biết được sự cố dẫn đến hoặc có thể dẫn đến yêu cầu bồi thường theo Hợp đồng bảo hiểm này, người được bảo hiểm phải:

- Ngay lập tức:

 • Thực hiện các biện pháp giảm thiểu tổn thất và thu lại những tài sản bị mất mát;
 • Thông báo cho Công ty Bảo hiểm bằng văn bản, và
 • Thông báo cho cơ quan công an trong trường hợp xảy ra trộm cắp hay nghi ngờ có trộm cắp hay những thiệt hại do hành động có chủ ý hay ác ý;

- Trong vòng 30 ngày hoặc thời gian thêm nữa nếu Công ty Bảo hiểm cho phép bằng văn bản, người được bảo hiểm phải cung cấp cho Công ty Bảo hiểm:

 • Hồ sơ yêu cầu bồi thường thiệt hại, trong mức độ có thể thực hiện được một cách hợp lý, liệt kê chi tiết tất cả các khoản mục các hạng mục tài sản bị mất mát bị phá hủy hay bị thiệt hại và số tiền thiệt hại của từng hạng mục riêng rẽ, có tính đến giá trị của tài sản đó tại thời điểm xảy ra thiệt hại;
 • Thông tin chi tiết về tất cả các Hợp đồng bảo hiểm khác, nếu có.

Tại mọi thời điểm, người được bảo hiểm phải thu thập và cung cấp cho Công ty Bảo hiểm thêm các thông tin, các sơ đồ, các thông số kỹ thuật, các sổ sách, các hóa đơn, chứng từ, biên lai bằng bản liên hai hoặc bản sao, các tài liệu, các bằng chứng và thông tin có liên quan đến việc yêu cầu bồi thường, nguồn gốc và nguyên nhân của thiệt hại và các tình huống xảy ra thiệt hại những vấn đề liên quan đến trách nhiệm hoặc số tiền phải bồi thường của Công ty Bảo hiểm mà Công ty Bảo hiểm hay người đại diện của Công ty Bảo hiểm có thể yêu cầu một cách hợp lý.

Đồng thời người được bảo hiểm phải gửi cho Công ty Bảo hiểm văn bản tuyên thệ hay các giấy tờ theo hình thức pháp lý khác về tính chất đúng đắn của việc yêu cầu bồi thường và của mọi vấn đề có liên quan đến việc yêu cầu bồi thường.

Quyền lợi khi tham gia bảo hiểm cháy nổ

Quyền lợi khi tham gia bảo hiểm cháy nổ

Sửa chữa và thay thế:

 • Tùy thuộc vào sự lựa chọn của mình mà Công ty Bảo hiểm có thể sửa chữa hoặc thay thế tài sản bị mất mát bị phá hủy hay bị thiệt hại hoặc bất cứ bộ phận nào của chúng thay cho việc chi trả số tiền của thiệt hại, hoặc có thể kết hợp với bất kỳ công ty hoặc công ty bảo hiểm khác thực hiện việc này. Công ty Bảo hiểm cũng không buộc phải chi cho việc sửa chữa nhiều hơn số tiền có thể đã phải chi trả trong việc sửa chữa các tài sản đó tại thời điểm xảy ra thiệt hại như vậy, hoặc không vượt quá số tiền bảo hiểm của tài sản đó.
 • Nếu Công ty Bảo hiểm lựa chọn việc sửa chữa hoặc thay thế tài sản thì người được bảo hiểm phải cung cấp cho Công ty Bảo hiểm các bản sơ đồ, bản đặc điểm kỹ thuật, kích thước, số lượng và các chi tiết khác mà Công ty Bảo hiểm yêu cầu, và bất cứ hành động nào đã thực hiện hoặc được Công ty Bảo hiểm yêu cầu thực hiện với mục đích sửa chữa hoặc thay thế cũng không được xem là Công ty Bảo hiểm đã chọn việc sửa chữa hay thay thế.
 • Trong trường hợp Công ty Bảo hiểm không thể sửa chữa hoặc thay thế Tài sản được bảo hiểm do quy định của chính quyền cũng như các quy định khác hiện hành tác động đến việc sắp xếp lại đường phố, hoặc việc xây dựng nhà cửa hoặc các vấn đề khác thì Công ty Bảo hiểm, trong mỗi trường hợp như vậy chỉ có trách nhiệm chi trả một số tiền tương ứng với chi phí cần thiết để sửa chữa hoặc thay thế các tài sản đó nếu như các tài sản đó có thể được sửa chữa một cách hợp pháp để trả lại trạng thái ban đầu của nó như trước khi xảy ra tổn thất

Xem thêm: Những quy định mới nhất về bảo hiểm cháy nổ hiện nay

Cách tính phí bảo hiểm cháy nổ hiện nay

Phần lớn các công ty bảo hiểm hiện này đều có công thức tính phí về bảo hiểm cháy nổ như sau:

Phí mua bảo hiểm cháy nổ = tỷ lệ bảo hiểm x số tiền bảo hiểm (chưa bao gồm thuế VAT 10%)

Trong đó:

 • Phí bảo hiểm cháy nổ theo biểu phí được quy định sẽ là mức phí bảo hiểm tài sản tính trên cơ sở 1 năm. Trong trường hợp thời gian bảo hiểm khác 1 năm thì phí bảo hiểm được tính tương ứng dựa theo tỷ lệ thời hạn bảo hiểm.
 • Tỷ lệ bảo hiểm sẽ được quy định rõ trong biểu phí bảo hiểm cháy nổ dựa vào phụ lục 3, thông tư 220/2010/TT-BTC.

Nếu số tiền bảo hiểm sẽ được xác định theo giá trị trung bình thì phí bảo hiểm cháy nổ sẽ được tính trên cơ sở giá trị trung bình đó. Nếu số tiền bảo hiểm được xác định theo giá trị đối đa thì trong trường hợp này, phí bảo hiểm sẽ được tính theo từng trường hợp cụ thể như sau:

 • Khi giao kết hợp đồng bảo hiểm, phí bảo hiểm được tính trên cơ sở giá trị tối đa theo thông báo của bên mua bảo hiểm. Công ty bảo hiểm chỉ được thu trước 75% số phí bảo hiểm tính trên cơ sở giá trị tối đa này.
 • Cuối thời hạn bảo hiểm, căn cứ các giá trị tối đa, doanh nghiệp bảo hiểm tính giá trị tài sản tối đa bình quân của cả thời hạn bảo hiểm và tính lại phí bảo hiểm trên cơ sở giá trị tối đa bình quân này. Nếu phí bảo hiểm được tính lại nhiều hơn phí bảo hiểm đã nộp thì bên mua bảo hiểm phải trả thêm cho doanh nghiệp bảo hiểm số phí bảo hiểm còn thiếu. Nếu số phí bảo hiểm được tính lại này thấp hơn số phí bảo hiểm đã nộp thì doanh nghiệp bảo hiểm phải hoàn trả số chênh lệch cho bên mua bảo hiểm. Tuy nhiên, số phí bảo hiểm chính thức phải nộp không được thấp hơn 2/3 số phí bảo hiểm đã nộp.
 • Nếu trong thời hạn bảo hiểm đã có tổn thất được doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường và số tiền bồi thường vượt quá giá trị tối đa bình quân tính đến thời điểm xảy ra tổn thất thì số tiền đã bồi thường được coi là số tiền bảo hiểm và phí bảo hiểm được tính trên cơ sở số tiền bảo hiểm này.

Có một vài trường hợp loại trừ bạn cần nắm rõ về bảo hiểm cháy nổ

Có một vài trường hợp loại trừ bạn cần nắm rõ về bảo hiểm cháy nổ

Trường hợp loại trừ bảo hiểm cháy nổ Liberty

Bảo hiểm cháy nổ Liberty sẽ không bồi thường thiệt hại cho các rủi ro xảy ra như sau: 

- Thiệt hại trực tiếp hay gián tiếp gây ra bởi các hoạt động sau đây bất kể các nguyên nhân hoặc sự kiện nào khác tác động đồng thời hoặc theo bất kỳ trình tự nào khác đối:

 • Gây rối, nổi dậy quần chúng, đình công, công nhân bế xưởng trừ khi rủi ro đó được ghi nhận trong bản Tóm tắt Hợp đồng bảo hiểm là được bảo hiểm nhưng chỉ với phạm vi bảo hiểm đã qui định cho rủi ro đó;
 • Chiến tranh, xâm lược, hành động thù địch nước ngoài, hành động gây hấn hay hoặc các hoạt động có tính chất chiến tranh (dù có tuyên chiến hay không), nội chiến;
 • Hành động khủng bố...

- Thiệt hại xảy ra đối với bất kỳ tài sản nào, hoặc bất kỳ tổn thất hoặc chi phí nào bắt nguồn từ hoặc từ đó phát sinh hoặc bất kỳ tổn thất có tính chất hậu quả nào, trực tiếp hay gián tiếp gây ra bởi hoặc phát sinh từ:

 • Nguyên liệu vũ khí hạt nhân;
 • Phóng xạ ion hóa hay nhiễm phóng xạ từ nhiên liệu hạt nhân hoặc từ chất thải hạt nhân do việc đốt cháy nhiên liệu hạt nhân, quá trình tự phân hủy của phản ứng phân hạch hạt nhân, tính phóng xạ, tính nổ hay các thuộc tính nguy hiểm khác của thành phần nổ hạt nhân;

- Thiệt hại xảy ra đối với máy móc, dụng cụ điện hay các bộ phận của thiết bị điện do chạy quá tải, quá áp lực, đoản mạch, tự đốt nóng, hồ quang điện hay rò điện do bất kỳ nguyên nhân nào (kể cả sét).

- Thiệt hại xảy ra đối với hàng hóa nhận ủy thác hay nhận bảo quản, vàng bạc nén hay đá quý, tiền (tiền giấy hay tiền xu), séc, chứng khoán, tín phiếu, tem, tài liệu, bản thảo, sổ sách kinh doanh, dữ liệu hệ thống máy tính, hàng mẫu, vật mẫu, khuôn mẫu, sơ đồ, bản vẽ hay bản thiết kế, chất nổ, trừ khi có quy định cụ thể là chúng được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm này;

- Thiệt hại xảy ra đối với những tài sản mà vào thời điểm xảy ra thiệt hại được bảo hiểm hay lẽ ra được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm hàng hải, nếu như không có sự tồn tại của Hợp đồng bảo hiểm này, nhưng Hợp đồng bảo hiểm này không loại trừ phần thiệt hại vượt quá số tiền lẽ ra có thể được bồi thường theo hợp đồng bảo hiểm hàng hải cho dẫu là hợp đồng bảo hiểm này có được ký kết hay chưa;

- Thiệt hại xảy ra đối với phương tiện có giấy phép lưu thông trên đường bộ (bao gồm cả phụ tùng phụ kiện gắn trên đó), xe moóc nhà lưu động, toa moóc, đầu máy xe lửa hoặc xe lăn, tàu thủy, máy bay, tàu vũ trụ hoặc các phương tiện tương tự;

- Thiệt hại đối với đất (bao gồm tầng đất mặt, đất bồi, hệ thống cống thoát nước), đường lái xe, vỉa hè, đường xá, đường băng, đường sắt, tường chắn, đê đập, bể chứa, kênh đào, giếng khoan, giếng, đường ống, đường hầm, cầu, ụ tàu, bến tàu, cầu tàu, hố khai quật, bến hàng cho tàu, mỏ, công trình ngầm dưới đất hoặc ngoài khơi;

Nhìn chung mặc dù bảo hiểm cháy nổ Liberty là bắt buộc đối với các doanh nghiệp nhưng lại mang lại lợi ích rất nhiều, giảm thiểu rủi ro khi có các trường hợp cháy nổ ngoài xảy ra. Tuy nhiên khi tham gia bảo hiểm này, chủ doanh nghiệp cần nắm rõ các trường hợp loại trừ của loại hình bảo hiểm này để tránh các rắc rối, kiện tụng về sau.

Nhận tư vấn và giải đáp miễn phí!!!

Đăng ký ngay


Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

5 (2 lượt)

5 (2 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn miễn phí

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *