avatart

khach

icon

Tìm hiểu về báo cáo lưu chuyển tiền tệ, phương pháp lập, cách phân tích dòng tiền lưu chuyển

Chứng khoán

- 30/01/2020

0

Chứng khoán

30/01/2020

0

Ngoài bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh thì báo cáo lưu tiền tệ là một tài liệu được nhiều nhà phân tích chứng khoán quan tâm để tìm hiểu dòng tiền của một doanh nghiệp.

Mục lục [Ẩn]

Báo lưu chuyển tiền tệ là gì?

Báo lưu chuyển tiền tệ là một trong những loại báo cáo tài chính quan trọng nhằm thể hiện luồng tiền thực thu chi của một doanh nghiệp trong một chu kỳ kinh doanh (3 tháng, 6 tháng hoặc 1 năm).

Xem thêm: Tổng quan về báo cáo tài chính

Kết cấu báo cáo lưu chuyển tiền tệ gồm ba phần lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động đầu tư và lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động tài chính.

Trong đó, lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh thể hiện thu chi tiền trong hoạt động kinh doanh chính. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư thể hiện thu chi trong mua bán tài sản cố định, thu hồi và nhận lại vốn góp tại đơn vị khác. Lưu chuyển tiền hoạt động tài chính là thu chi liên quan tới nguồn vốn doanh nghiệp như chi trả cổ tức, mua cổ phiếu quỹ, chi trả nợ vay.

Phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Có 2 phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ gồm trực tiếp và gián tiếp. Theo đó, phương pháp trực tiếp sẽ thể hiện dòng tiền trực tiếp các khoản thực thu và thực chi các nghiệp vụ trọng yếu của doanh nghiệp. Với phương pháp gián tiếp, các dòng tiền thực thu chi được điều chỉnh từ lợi nhuận trước thuế, không tính các hoạt động không thực thu chi bằng tiền (khấu hao, dự phòng, chênh lệnh tỷ giá…), biến động hàng tồn kho, phải trả…

Lưu ý: Phương pháp lập báo lưu chuyển tiền theo phương pháp trực tiếp hay gián tiếp ảnh hưởng tới lưu chuyền tiền từ hoạt động kinh doanh. Hai khoản mục lưu chuyền tiền tệ từ hoạt động đầu tư và lưu chuyển tiền hoạt động tài chính không thay đổi.

  Phương pháp trực tiếp Phương pháp gián tiếp
Lưu chuyển tiền tệ hoạt động kinh doanh

- Tiền thu/chi hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ

- Tiền thu/chi hoạt động kinh doanh khác

- Tiền chi trả cho người động

- Thuế TNDN đã nộp

- Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh

- Lợi nhuận trước thuế

- Điều chỉnh các khoản:

+ Khấu hao TSCĐ, dự phòng

+ Lãi lỗ chênh lệch tỷ giá

+ Lãi lỗ hoạt động đầu tư

+ Chi phí lãi vay

+ Các khoản chi khác

- Lợi nhuận từ HĐKD trước thay đổi vốn lưu động:

+ Tăng giảm khoản phải thu, hàng tồn kho

+ Tăng giảm các khoản phải trả

+ Tăng giảm thu chi khác

+ Thuế TNDN đã nộp

- Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh

Lưu chuyển tiền tệ hoạt động đầu tư


- Tiền thu/chi mua sắm tài sản cổ định

- Tiền thu/chi tiền gửi có kỳ hạn

- Tiền thu bán công cụ nợ

- Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

- Lãi tiền gửi và cổ tức

- Lưu chuyển thuần từ hoạt động đầu tư

Lưu chuyển tiền tệ hoạt động tài chính

- Tiền chi mua cổ phiếu quỹ

- Tiền thu từ góp vốn cổ đông

- Tiền thu/chi từ đi vay

- Tiền chi trả cổ tức

- Lưu chuyển thuần từ hoạt động tài chính

Kết cấu cơ bản của báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Phương pháp trực tiếp có kết cấu không phức tạp, tuy nhiên, phương pháp này chưa cho thấy mối liên hệ giữa kết quả kinh doanh và kết quả lưu chuyển tiền, ngược lại, phương pháp gián tiếp thể hiện rõ điều này.

Xem thêm: Bảng cân đối kế toán là gì? Các chỉ tiêu phân tích bảng cân đối kế toán

thebank_cashflowthebank_1577937414

Tìm hiểu về báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Các nhà đầu tư chứng khoán khi tìm hiểu về một cổ phiếu có thể dựa theo báo lưu chuyển tiền tệ để đánh giá chất lượng dòng tiền của doanh nghiệp, khả năng tạo tiến gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Việc xem lưu chuyển tiền tệ cần nhìn nhận các hoạt động đang tạo dòng tiền dương hay âm. Trường hợp dòng tiền dương cần nhìn nhận lượng tiền đó có đến từ hoạt động kinh doanh cốt lõi hay đến từ khoản khác như thanh lý bán tài sản. Trường hợp dòng tiền âm, người đọc cần tìm hiểu nguyên nhân, liệu có vấn đề nghiêm trọng trong luân chuyển dòng tiền không.

Trong quá trình phân tích, người đọc nên nhìn nhận doanh nghiệp đang trong chu kỳ kinh doanh nào, bối cảnh kinh tế, ngành nghề đang trong giai đoạn nào để đưa nhận định chính xác nhất.

Xem thêm: Tìm hiểu về thuyết minh báo cáo tài chính

Phân tích dòng tiền hoạt động kinh doanh

Người phân tích cần nhìn nhận từng khoản mục bao gồm tồn kho, phải thu, phải trả, lãi lỗ chênh lệch tỷ giá, lãi lỗ hoạt động đầu tư để đánh giá doanh nghiệp đang sử dụng tiền nhiều hơn hay thu tiền về nhiều hơn.

Riêng trường hợp dòng tiền âm, người phân tích cần xem xét tới khả năng quản trị của doanh nghiệp, năng lực bán hàng, lưu trữ hàng tồn kho. Khi dòng tiền từ hoạt động kinh doanh âm, doanh nghiệp có thể phải dùng dòng tiền từ hoạt động khác để bù đắp như dòng tiền hoạt động đầu tư (thanh lý tài sản cố định) và đặc biệt là dòng tiền từ hoạt động tài chính khi doanh nghiệp có thể phải tăng vay nợ đề bù đắp khoản tiền thiếu hụt từ kinh doanh.

Phân tích dòng tiền hoạt động đầu tư

Trong hoạt động đầu tư, người phân tích cần đánh giá hoạt động mua sắm tài sản của doanh nghiệp ra sao, lượng tiền được phân bổ vào mua sắm nhà xưởng, trang thiết bị là bao nhiêu hay lượng tiền vào các công cụ nợ của đơn vị khác.

Lưu ý, dòng tiền từ hoạt động này âm không đồng nghĩa là xấu do có thể doanh nghiệp trong quá trình xây dựng hệ thống tài sản cố định mới hay mở rộng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Phân tích dòng tiền hoạt động tài chính

Phân tích dòng tiền từ hoạt động tài chính để đánh giá khả năng huy động vốn của doanh nghiệp đang thông qua nguồn nào (vốn góp từ cổ đông, nợ vay) và chính sách chi trả cổ tức. Đây chính là dòng tiền chính nhằm bổ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Xem thêm: Báo cáo kết quả kinh doanh là gì? Các hệ số phân tích tài chính từ báo cáo kết quả kinh doanh

thebank_thebank_cashflow_1577937490

Tìm hiểu về cách phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Hệ số phân tích từ báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Tỷ suất lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh trên doanh thu = LCTT HĐKD/Doanh thu thuần

Tính toán tỷ suất lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động giúp nhìn nhận khả năng tạo tiền từ doanh thu thuần. Cần lưu ý, doanh thu của một doanh nghiệp bao gồm những khoản ghi nhận doanh thu nhưng chưa thực thu bằng tiền mặt. Chỉ số này thấp thể hiện doanh nghiệp đang bị chiếm dụng vốn, các khoản phải thu có dấu hiệu bị ứ đọng.

Tỷ suất lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh trên lợi nhuận = LCTT HĐKD/Lợi nhuận trước thuế

Hệ số này thể hiện khả năng tạo tiền mặt từ lợi nhuận trước thuế. Lợi nhuận được coi là một phần trong nguồn vốn doanh nghiệp, với lợi nhuận giữ lại, doanh nghiệp có thể tái sử dụng vào hoạt động sản kinh doanh. Nếu doanh nghiệp thực sự tạo ra tiền mặt từ lợi nhuận sẽ giúp công việc này sẽ dễ dàng hơn, ngược lại sẽ khó khăn nếu lượng tiền thật sự tạo ra ở mức thấp.

Tỷ suất lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh trên vốn chủ sở hữu = LCTT HĐKD/VCSH

Hệ số này cho thấy khả năng tạo tiền từ vốn chủ sở hữu. Đây là nguồn vốn thuộc sở hữu của chính doanh nghiệp. Việc hệ số này càng cao càng thể hiện khả năng sự dụng vốn hiệu quả, đem lại lợi ích cho cổ đông.

Xem thêm: Bản cáo bạch là gì?

Hy vọng bài viết này giúp các bạn có cái nhìn tổng quát hơn về báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Nếu còn vấn đề thắc mắc và cần tư vấn miễn phí, hãy liên hệ với chúng tôi theo đường  dẫn dưới đây

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký ngay 


Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

(0 lượt)

(0 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn miễn phí

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *