TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn
Quỹ đầu tư Loại hình quỹ Phí phát hành    Phí mua lại    Phí chuyển đổi    Phí quản lý NAV/CCQ (đồng) Đăng ký
Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam (VietFund Management)
ETF VFMVN30
Quỹ ETF
-
0,15%
-
0,65%
NAV/năm
14.654,13 Mở tài khoản
Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương
TCEF
Quỹ mở
-
1%
-
1,9%
NAV/năm
12.849,68 Mở tài khoản
Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương
TCBF
Quỹ mở
-
1%
-
1,5%
NAV/năm
13.281,10 Mở tài khoản
Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương
TCFF
Quỹ mở
-
-
-
1,5%
NAV/năm
10.424,04 Mở tài khoản
Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương
TC REIT
Quỹ đóng
-
-
-
1,5%
NAV/năm
12.773,53 Mở tài khoản
Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank
VCBF-TBF
Quỹ mở
2%
500 Triệu
3%
-
1,5%
NAV/năm
19.614,97 Mở tài khoản
Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank
VCBF-BCF
Quỹ mở
2%
500 Triệu
3%
-
1,9%
NAV/năm
18.179,41 Mở tài khoản
Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank
VCBF-FIF
Quỹ mở
0,6%
1.000 Triệu
-
-
0,9%
NAV/năm
- Mở tài khoản
Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt
BVPF
Quỹ mở
0,5%
<2.000 Triệu
0,5%
0,1%
1,5%
NAV/năm
11.374 Mở tài khoản
Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt
BVFED
Quỹ mở
0,5%
0,5%
0,1%
1%
NAV/năm
14.505 Mở tài khoản