TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn
Quỹ đầu tư Loại hình quỹ Phí phát hành    Phí mua lại    Phí chuyển đổi    Phí quản lý NAV/CCQ (đồng) Đăng ký
Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt
BVBF
Quỹ mở
0,3%
<2.000 Triệu
0,3%
0,1%
0,5%
NAV/năm
14.456 Mở tài khoản
Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Thiên Việt
TVGF2
Quỹ đóng
1%
-
-
1%
NAV/năm
9.577 Mở tài khoản
Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Thiên Việt
TVGF
Quỹ đóng
1%
-
-
1%
NAV/năm
11.588 Mở tài khoản
Công ty TNHH Quản lý quỹ Manulife Việt Nam
MAFEQI
Quỹ mở
3%
500 Triệu
2%
-
2%
NAV/năm
12.249 Mở tài khoản
Công ty TNHH Quản lý quỹ Manulife Việt Nam
MAFBAL
Quỹ mở
3%
500 Triệu
2%
-
1,2%
NAV/năm
12.249 Mở tài khoản
Công ty cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital
VEOF
Quỹ mở
-
2 Triệu
2,5%
0,5%
1,75%
NAV/năm
14.799 Mở tài khoản
Công ty cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital
VFF
Quỹ mở
2%
2 Triệu
2,5%
0,5%
1,2%
NAV/năm
16.345 Mở tài khoản
Công ty cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital
VESAF
Quỹ mở
-
100 Triệu
2,5%
-
1,75%
NAV/năm
12.297 Mở tài khoản
Công ty cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital
VIBF
Quỹ mở
-
2,5%
0,5%
1,75%
NAV/năm
10.055 Mở tài khoản
Công ty TNHH Một thành viên Quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán I.P.A.
VNDAF
Quỹ mở
1%
<10.000 Triệu
1%
-
1,5%
NAV/năm
9,936,95 Mở tài khoản