TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn
Quỹ đầu tư Loại hình quỹ Phí phát hành    Phí mua lại    Phí chuyển đổi    Phí quản lý NAV/CCQ (đồng) Đăng ký
Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI
SSI-SCA
Quỹ mở
0,75%
1.000 Triệu
1,25%
-
1,5%
NAV/năm
18.020,42 Mở tài khoản
Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI
SSIAM HNX50
Quỹ ETF
-
0,1%
-
0,65%
NAV/năm
12.834,23 Mở tài khoản
Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI
SSI-BF
Quỹ mở
0,75%
1.000 Triệu
1,25%
-
1%
NAV/năm
11.452,09 Mở tài khoản
Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam (VietFund Management)
VFMVF1
Quỹ mở
0,6%
1.000 Triệu
2,5%
-
2%
NAV/năm
39.771,45 Mở tài khoản
Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam (VietFund Management)
VFMVF4
Quỹ mở
0,6%
1.000 Triệu
2,5%
-
2%
NAV/năm
17.427,99 Mở tài khoản
Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam (VietFund Management)
VFMVFB
Quỹ mở
0,6%
1.000 Triệu
2,5%
-
0,9%
NAV/năm
18.699,99 Mở tài khoản
Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam (VietFund Management)
VFMVEI
Quỹ mở
3%
10.000 Triệu
-
-
1,2%
NAV/năm
8.094,11 Mở tài khoản
Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam (VietFund Management)
ETF VFMVN30
Quỹ ETF
-
0,15%
-
0,65%
NAV/năm
14.654,13 Mở tài khoản
Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương
TCEF
Quỹ mở
-
1%
-
1,9%
NAV/năm
12.849,68 Mở tài khoản
Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương
TCBF
Quỹ mở
-
1%
-
1,5%
NAV/năm
13.281,10 Mở tài khoản