TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn
Quỹ đầu tư Loại hình quỹ Phí phát hành    Phí mua lại    Phí chuyển đổi    Phí quản lý NAV/CCQ (đồng) Đăng ký
Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank
VCBF-TBF
Quỹ mở
2%
500 Triệu
3%
-
1,5%
NAV/năm
19.614,97 Mở tài khoản
Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank
VCBF-BCF
Quỹ mở
2%
500 Triệu
3%
-
1,9%
NAV/năm
18.179,41 Mở tài khoản
Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam (VietFund Management)
VFMVF1
Quỹ mở
0,6%
1.000 Triệu
2,5%
-
2%
NAV/năm
39.771,45 Mở tài khoản
Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam (VietFund Management)
VFMVF4
Quỹ mở
0,6%
1.000 Triệu
2,5%
-
2%
NAV/năm
17.427,99 Mở tài khoản
Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam (VietFund Management)
VFMVFB
Quỹ mở
0,6%
1.000 Triệu
2,5%
-
0,9%
NAV/năm
18.699,99 Mở tài khoản
Công ty cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital
VEOF
Quỹ mở
-
2 Triệu
2,5%
0,5%
1,75%
NAV/năm
14.799 Mở tài khoản
Công ty cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital
VFF
Quỹ mở
2%
2 Triệu
2,5%
0,5%
1,2%
NAV/năm
16.345 Mở tài khoản
Công ty cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital
VESAF
Quỹ mở
-
100 Triệu
2,5%
-
1,75%
NAV/năm
12.297 Mở tài khoản
Công ty cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital
VIBF
Quỹ mở
-
2,5%
0,5%
1,75%
NAV/năm
10.055 Mở tài khoản
Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam (VietFund Management)
VFMVFC
Quỹ mở
0,2%
1.000 Triệu
2%
1%
1,2%
NAV/năm
10.163,97 Mở tài khoản