avatart

khach

icon

Giới thiệu

Ngân hàng Chính sách xã hội - VBSP (tên giao dịch tiếng Anh: Vietnam Bank for Social Policies là ngân hàng quốc doanh được thành lập theo Quyết định 131/2002/QĐ-TTg ngày 04/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam trên cơ sở tổ chức lại Ngân hàng Phục vụ Người nghèo thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.

Việc xây dựng Ngân hàng Chính sách xã hội là điều kiện để mở rộng thêm các đối tượng phục vụ là hộ nghèo, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng chính sách cần vay vốn để giải quyết việc làm, đi lao động có thời hạn ở nước ngoài và các tổ chức kinh tế, cá nhân hộ sản xuất, kinh doanh thuộc các xã đặc biệt khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, khu vực II và III.

Ngân hàng Chính sách xã hội có bộ máy quản lý và điều hành thống nhất trong phạm vi cả nước, với vốn điều lệ ban đầu là 5 nghìn tỷ đồng và được cấp bổ sung phù hợp với yêu cầu hoạt động từng thời kỳ. Thời hạn hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội là 99 năm.

Ngân hàng Chính sách Xã hội hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, được Nhà nước Việt Nam bảo đảm khả năng thanh toán. Tỷ lệ dự trữ bắt buộc của ngân hàng bằng 0%. Ngân hàng không phải tham gia bảo hiểm tiền gửi và được miễn thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước.

Các nghiệp vụ được thực hiện bởi NHCSXH bao gồm: Huy động vốn, cho vay, thanh toán, ngân quỹ và được nhận vốn uỷ thác cho vay ưu đãi của chính quyền địa phương, các tổ chức kinh tế, chính trị - xã hội, các hiệp hội, các hội, các tổ chức phi Chính phủ, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư cho chương trình dự án phát triển KT - XH.

Nhà nước thông qua hoạt động của NHCSXH là đòn bẩy kinh tế để giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo và những đối tượng chính sách có điều kiện tiếp cận với vốn tín dụng ưu đãi nhằm tạo ra việc làm, tăng gia sản xuất, cải thiện và nâng cao thu nhập, điều kiện sống, góp phần chung vào sự phát triển kinh tế (xoá đói, giảm nghèo), đảm bảo an sinh xã hội, vì một mục tiêu chung: Dân giàu - Nước mạnh - Dân chủ - Công bằng - Văn minh.

Xem thêm

Tra cứu chi nhánh và ATM

  • Chi nhánh
  • ATM

Danh sách chi nhánh ngân hàng VBSP theo tỉnh thành

Xem thêm

Danh sách ATM ngân hàng VBSP theo tỉnh thành

Xem thêm

Gặp tư vấn viên

Tỉnh/Thành phố: TP HCM
Dịch vụ tư vấn: Thẻ ghi nợ quốc tế (Debit card)
Kinh nghiệm: 20 năm
Tỉnh/Thành phố: TP HCM
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp
Kinh nghiệm: 4 năm
Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp
Kinh nghiệm: 15 năm
Tỉnh/Thành phố: Bình Phước
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm
Kinh nghiệm: 10 năm
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Dịch vụ tư vấn: Gửi tiết kiệm
Kinh nghiệm: 1 năm
Xem thêm

Tin tức

Phương thức cho vay của ngân hàng chính sách đối với học sinh sinh viên

Phương thức cho vay của ngân hàng chính sách đối với học sinh sinh viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn với lãi suất ưu đãi và thời gian cho vay dài, nhằm giúp đỡ và tạo điều kiện cho các em có thể tới trường.

Phương thức cho vay của ngân hàng chính sách đối với học sinh sinh viên

11/05/2020

Phương thức cho vay của ngân hàng chính sách đối với học sinh sinh viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn với lãi suất ưu đãi và thời gian cho vay dài, nhằm giúp đỡ và tạo điều kiện cho các em có thể tới trường.

Nguyễn Trí Bảo
Nguyễn Trí Bảo